Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

नागपूर हराचा सुधारित विकास आराखडा(CDP) तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर तज्ञ व विभाग प्रमुखा समवेत चर्चोसत्र संपन्न..

केंन्द्र सरकारच्या हरी विकास मंत्रालयाच्या Capacity Building of Urban Development(CBUD) प्रकल्पा अंतर्गत देभरातील निवड झालेल्या 30 हरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवड करण्यात आली त्यात नागपूर महानगरपालिकेचा समावेष आहे. त्या अनुशंगाने केन्द्र षासनाच्या षहरी विकास मंत्रालयाने क्रिसिल रिस्क अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्युषन्स लिमिटेड ची नागपूर हराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाकरीता नेमणुक केली आहे. या कामाचा संपूर्ण खर्च केन्द्र षासनाच्या world bank funded CBUD अंतर्गत करणार आहे.

हर विकास आराखडा तयार करण्याच्या पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून यापूर्वी दि. 6 डिसेंबर 2013 रोजी म.न.पा. ने स्टेक होल्डरची पहिली कार्यषाळा आयोजित केलेली  होती. त्या कार्यषाळेत  निरनिराळया क्षेत्रातील तज्ञ मान्यवरांच्या सुचना व प्रस्ताव जाणून घेण्यासाठी Focus Group discussion(FGD) चर्चासत्र आयोजित  करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार म.न.पा. च्या डाॅ. पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात दि. 4 व 5 एप्रिल 2014 याप्रमाणे दोन दिवसीय कार्यषाळेचे आयोजन करण्यात आले या अंतर्गत चर्चेसत्रांची.  अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर सव्र्हीसेस, अर्बन प्लॅनिंग अॅन्ड अर्बन पुअर, म्युनिसिपल फायनान्स, गव्हर्नन्स अॅन्ड लोकल एकाॅनामी व हेरीटेज अॅन्ड अर्बन एन्व्हायरमंेट या चार सत्रात विभागणी करण्यात आली.

सद्या सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्राथमिक स्वरूपाची विचार विमर्श प्रक्रीया सुरू असुन निवडणूक आचार संहिते मुळे तूर्त फक्त उपरोक्त क्षेत्रात काम करणाÚया षासन स्ंास्थांचे प्रमुख, स्वयंसेवी संस्था, विविध संघटनाचे प्रतिनिधी व संबंधित विभाग प्रमुख यांनाच चर्चोकरीता आमंत्रित करण्यात आले. ही प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहणार असून निवडणूक आचार संहिता संपल्यानंतर लोकप्रतिनिधीं समवेत चर्चेसत्र घेण्यात येणार आहे. दि. 4 एप्रिल रोजी पहिल्या सत्रात पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, पथदिवे, रस्ते, वाहतुक व परिवहन, जलनिस्सारण तर दुसÚया सत्रात षहर नियोजन, लॅन्ड युज अॅन्ड ग्रोथ मॅनेजमंेट, डेमोग्राफी, अर्बन पाॅवर्टी अॅड स्लम, सोषल इन्फ्रॅास्ट्रक्चर या विशयावर तज्ञांची व संस्थंाच्या सूचना व दृश्टीकोनाची नोंद घेण्यात आली.
 
दुसÚया दिवषी 5 एप्रिल च्या पहिल्या सत्रात अर्बन गव्हर्नन्स, म्युनिसीपल फायनान्स, लोकल एकाॅनामिक डेव्हलपमंेट तर दुसÚया चर्चासत्रात हेरीटेज काॅन्झरव्हेषन, कल्चरल अॅन्ह टुरिझम प्रमोन अॅन्ड डेव्हलपमंेट, अर्बन एन्व्हायरमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट व नॅचरल रिसोर्सेस अॅन्ड काॅन्व्हरसेषन इ. विशयावर चर्चा करण्यात आली. व त्यांच्या सुचनांची नोंदघेण्यात आली या चर्चेसत्रात म.न.पा तर्फे उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दिकी, अति. उपायुक्त श्री. प्रमोद भुसारी, कंेन्द्रसरकारच्या षहरी विकास मंत्रालयातील  
 
 CBUD  सेलचे प्रतिनिधी श्री. दिनेष हारोेडे, म.न.पा चे CBUD  चे समन्वयक श्री. षिकांत हस्तक,  उप समन्वयक श्री मो. इसराईल उप अभियंता(पे. प्रकल्प) व षाखा अभियंता श्रीकांत देषपांडे, क्रिसेलचे श्री ब्रिज गोपाल लढढा, रमे तुराका, हर्श षाह, अधि. अभियंता श्री.  प्रका उराडे, माजी अधि. अभियंता श्री. दरथ चैधरी, म.न.पा.सहा. संचालक (नगर रचना) श्री रेंगे उपसंचालक लेखापरिक्षण श्रीमती सुवर्णा पांडे, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी श्री मदन गाडगे, म.न.पा चे सर्व साहायक आयुक्त व कार्य. अभियंता यांचेसह महाराश्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाचे कार्य. अभियंता समय निकासे, नागपुर सुधार प्रन्यास, म्हाडा S.R.A,C.F.S.D, I.T.P.I, N.E.S.L, C.G.L, V.I.A,  I.M.A., BANK OF MAHARASHTRA, N.V.C.C वनराई, हाॅकर्स असोषिएसन, वे कन्सलटंट, श्री दिनेराठी सल्लागार, बॅक आॅफ बडोदा,नीरी नागपूर,विदर्भ हेरीटेज सोसायटी प्रमुख अवंतीका चिटणीस, हेरीटेज संवर्धन समितीचे सदस्य अषोक मोरवा, मनोरमा मुंडले काॅलेजच्या प्राचार्य सौ. उज्वला चंक्रोप, डच्ब्ठ च्या हेमा देपांडे ग्रीन व्हीजल फाउनडेषन चे कौस्तुभ चाॅटर्जी, नीरीचे सुरे आगीवाल, दक्षिण मध्या संास्कृतिक केंद्राचे श्री. दिपक कुळकणी आदि उपस्थित होते.
 
या चर्चेसत्रात उपस्थितांनी विविध विशयांवर मौलिक सूचना केल्या. त्याचा अंतर्भाव CDP चा प्रारूप अराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ज्यांना सुधारित हर विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात सूचना किंवा प्रस्ताव पाठवायचे असल्यास म.न.पा च्या वेबसाईट nmcnagpur.gov.in च्या होम पेज च्या city development plan लिंक अंतर्गत Upload कराव्यात. वेब साईट वर प्राप्त होणाÚया सूचनांचाही CDP प्रारूपात समावे करण्यात येईल. कार्यषाळेचे अध्यक्ष स्थानी अनुक्रमे उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दिकी व अतिरिक्त उपायुक्त प्रमोद भुसारी होते संचालन CBUD चे नोडल अधिकारी श्री. षिकांत हस्तक यांनी केले. आभार प्रदर्षन श्री. मो. इसराईल यांनी केले.
 

पेच टप्पा 4 अंतर्गत सुरू असलेल्या पाईप लाईन जोडणीच्या कामाचे आयुक्त शाम वर्धणे व्दारा निरीक्षण...

अधिक गतीने काम करण्याचे आयुक्तांचे निर्दे......

पेच टप्पा 4 अंतर्गत गोधणी जलशुद्धीकरण केंद्र ते राजभवन पावेतो 1422 एम.एम. व्यासाची पाणी पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. 12 कि.मी पैकी 9 कि.मी. पाणी पाईप लाईनचे काम पुर्ण झाले आहे. 

तथापि छिंदवाडा रोड राश्ट्रीय महामार्गावरील मानकापूर रेल्वे क्रसिंग जवळील पाईप लाईन टाकण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्या दुश्टीने म.न.पा. आयुक्त श्री शाम वर्धने यांनी राजभवन सेमीनेरीहील्स जवळील व मानकापुर रेल्वे क्रसिंग जवळील पाईप लाईन जोडणीचे काम सुरू असलेल्या ठीकाणी अधिकाÚयां समवेत भेट देवुन सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली व आढावा घेतला.
हे काम रात्र दिवस अतिरिक्त कर्मचारी लावून एक आठवडयाच्या आत कामपुर्ण करण्याचे निर्देष यावेळी आयुक्त श्री ष्याम वर्धने यांनी दिले.
तसेच कोराडी रोड मानकापूर रेल्वे क्रसिंग जवळील सुरू असलेल्या कामाचे सुद्धा आयुक्तांनी पाहणी केली. याठिकाणी उपलब्ध जागेमध्ये पाईप लाईन टाकत असताना केबल मुळे अडथळा निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे डैम्क्ब्स् च्या अधिकाÚयांषी समन्वय साधुन पाईप लाईन जोडण्याचे  काम सुरू ठेवण्याचेही निर्देया निरीक्षण प्रसंगी मा. निगम आयुक्त षाम वर्धने यांनी संबंधीत अधिकाÚयांना दिले यावेळी अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे , कार्यकारी अभियंता जलप्रदाय श्री. अजीज्जुर रहमान, उपअभियंता श्री. सुरेष भजे, अभियंता श्री. मनोज गणवीर, अभियंता श्री. डी. आर. गौतम, अभियंता श्री. नारायन गोरे, पी.एम.सी. अधिकारी श्री. कुळकर्णी  होते व श्री मोदी उपस्थित होते.
 

उद्याचे पर्यावरणाचे रक्षणासाठी आजच विजेची बचत करा

पृथ्वी वाचवा (अर्थ अवर) अभियानाचे प्रसंगी आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांचे आवाहन 
 
               
 
आज सर्वत्र विजेचा व पर्यायाने ऊर्जेचा वापर मोठया प्रमाणात होत आहे त्यासाठी वापरण्यात येणारा पाणी व कोळसा कालांतराने संपूश्टात येणार असल्यामुळे आज आपण 1 युनीट विजेची बचत केली तर उद्याचे 10 युनिटची निर्मीती केल्यासारखे होईल. त्यासाठी षहरातील सर्व प्रतिश्ठाने व नागरिकांनी अनावष्यक विजेचा व विद्युत उपकरणाचा वापर टाळावा व विजेची बचत करून पर्यावरणाचे रक्षणासाठी मदत करावी, असे आवाहन म.न.पा.आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांनी केले. म.न.पा.तर्फे आज रात्री 8.30 वाजता अर्थ अवर कार्यक्रमाच्या षुभारंभ प्रसंगी इटरनीटी माॅल येथे आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात ते बोलत होते.
वर्ष 2007 मध्ये आॅस्ट्रेलिया येथील ’सिडनी’ शहरामधून हे अभियान सुरू झााले. यामधे 22 लक्ष नागरीकांनी आणि 2000 प्रतिष्ठानांनी सहभाग घेतला. या अभियानाचा उद्येश पर्यावरणाचे रक्षण करणे व लोकांमध्ये याबाबत जनजागृती करणे हा आहे. रात्री 8.30 ते  9.30 पर्यंत या 22 लक्ष नागरिकांनी आपल्या घरातील आणि 2000 प्रतिष्ठानांनी आपल्या प्रतिष्ठानाचे अनावश्यक विद्युत दिवे व विद्युत उपकरणे बंद ठेवले या एका शहरापासून सुरू झाालेले अभियान आज 153 देशांमधील 7001 शहरामध्ये पोहचले आहे.तेव्हा पासून दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी रात्री 8.30 ते 9.30 विद्युत दिवे व उपकरणे बंद ठेवून या अभियानामधे सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात येत असते.
आज नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ग्रीन व्हिजील फाऊंडेशन, आॅल इंडीया इन्स्टीटयूट आॅफ लोकल सेल्फ गव्र्हमेंट, वसंुधरा एज्युकेशन अॅण्ड वेलफेअर असो. डाॅ.खापेकर सिंधु महाविद्यालय यांचे सहकार्याने अर्थ अवरचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. नागपूरातील इटरनीटी माॅलसह सर्व 10 झोनमध्ये मोठ-मोठया प्रतिष्ठानामध्ये अर्थ अवर पाळण्यात आला. यामध्ये हाॅटेल अशोका, आठ रस्ता चैक, हाॅटेल श्रुती, सुरेंद्रनगर, पेट्रोल पंप छत्रपती चैक, रिंग रोड, नागपूर सेंट्रल ग्रँड न्यू माॅल रामदासपेठ, तुकडोजी चैक ते मानेवाडा चैक, मेडीकल चैक ते क्रीडा चैक, मेडीकल चैक ते अशोक चैक, एम्प्रेस माॅल गांधीसागर, बिग बाजार पंचशील चैक, जगनाडे चैक ते भांडेप्लाॅट चैक, केळीबाग रोड महाल ते टिळक पुतळा, बिग बाजार आयनाॅक्स माॅल (सेन्ट्रल एव्हेन्यू,) जसवंत तुली माॅल इंदोरा, इंदौरा चैक ते कमाल चैक, पुनम चेंबर सदर इ. ठिकाणी या अभियानामध्ये रात्री 8.30 ते 9.30 पर्यंत अनावश्यक दिवे व उपकरणे बंद ठेवून सर्व संबंधितांनी सहभाग घेतला. म.न.पा.च्या सिव्हील कार्यालयात देखील रात्री 8.30 ते 9.30 या काळात सर्व दिवे बंद ठेवून अर्थ अवर पाळण्यात आला.
मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी व्हेरायटी चैक सिताबर्डी स्थित इटरनीटी माॅलमध्ये रात्री 8.30 वाजता भेट देवून तेथील विजेचे अनावश्यक दिवे व उपकरणे बंद करण्याची सूचना केली. व उपस्थित नागरिकांना अर्थ अवरचे महत्व समजावून सांगितले. यावेळी त्यांचे समवेत कार्यकारी अभियंता विद्युत श्री.संजय जैस्वाल, इटरनीटी माॅल चे जनरल मॅनेजर श्री. आशिष बारई, ग्रीन वीजील फाऊंडेशनचे श्री.कौस्तुव चॅटर्जी, सहा.अभियंता विद्युत श्री.सलीम इक्बाल व श्री.ए.एम.मानकर यांचेसह ग्रीन व्हिजेलचे स्वयंसेवक मोठया संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर मा.आयुक्तांनी रामदेसपेठ स्थित सेंट्रल माॅल ला भेट देवून अर्थ अवर अभियानाची पाहणी केली.
 
 

 स्थायी समिती सदस्यांच्या रिक्त जागावर 7 सदस्यांची नेमणूक

             

 

नागपूर महानगरपालिकेची सर्व साधारण सभा राजे रघोजी भोसले नगर भवन (महाल टाऊन हाॅल) येथे आज सकाळी 11 वाजता मा. महापौर प्रा. अनिल सोले ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागावर नेमणूक करण्यासाठी संपन्न झाली.

स्थायी समितीच्या 16 सदस्यापैकी 8 सदस्य दि. 1 मार्च 2014 रोजी निवृत्त होणार असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या दि. 18 फेब्रुवारी 2014 च्या सर्वसाधारण सभेत नागपूर विकास आघाडीचे नेता श्री. प्रवीण दटके यांनी 4 सदस्यांची तर पुरोगामी लोकषाही आघाडीचे नेता श्री. विकास ठाकरे यांनी 3 सदस्यांची नावे मा. महापौरांकडे सादर केल्यामुळे 7 सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. राश्ट्रवादी क्राॅग्रेस चे गटनेता श्री. प्रकाष गजभिये बैठकीस अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या सदस्यांच्या जागा रिक्त होती. 

दरम्यान स्थायी समितीच्या 7 सदस्यांची स्थायी समिती सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागाी उर्वरित काळा करीता नियुक्ती करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या आजच्या बैठकीत नागपूर विकास आघाडीचे नेता श्री. प्रवीण दटके यांनी 5 सदस्यांची नावे मा. महापौरांकडे सादर केली. तर ब.स.पा. गटनेता श्री. मुरलीधर मेश्राम व राश्ट्रवादी काॅग्रेस गटनेता श्रीमती प्रगती पाटील यांनी प्रत्येकी 1 सदस्यांची नावे मा. महापौरांकडे सादर केले. पूरोगामी लोकषाही आघाडीचे नेता श्री. विलास ठाकरे अनुपस्थित असल्यामुळे त्यांच्या आघाडीच्या वाटयाल असलेल्या रिक्त जागी पुढील बैठकीत नेमणूक करण्यात येईल, असे यावेळी जाहीर  करण्यास आले. स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत खालील 7 सदस्यांची वर्श 2014-2015 करीत नियुक्ती आल्याने मा. महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी जाहीर केले.
नागपूर विकास आघाडीः-
1. श्रीमती पछवी अषोक षामकुळे (भा.ज.प)
2. श्रीमती. सुशमा संजय चैधरी (भा.ज.प)
3. श्रीमती भावना प्रषांत ठाकणे (भारिप बहुजन महासंघ)
4. श्री. हरीश सीताराम दि. कोंडवारद (अपक्ष)
5. श्रीमती सविता मनोज सांगोळे (अपक्ष) 
ब.स.पा
6. श्री. सागर लोखंडे
राष्ट्रवादी काॅग्रेस
7. श्री. ज्ञानेष्वर सुर्यभान पेठे
     यापुर्वी निवड झोलेले स्थायी समिती सदस्य याप्रमाणे आहेत.
नागपूर विकास आघाडी तर्फे प्रवीण दहके.
1. श्री. नरेन्द्र उर्फ बाल्या बोरकर (32 ब)
2. श्रीमती विद्या कन्हेरे
3. श्रीमती संगीता गिÚहे (7 ब)
4. श्रीमती इषरत नाहिद जलील अन्सारी (मुस्लीम लिग)
पुरोगामी लोषाही आघाडी
5. श्रीमती सिंधु उईके (14 अ)
6. श्रीमती रविंद्र बाबा कौर (10 ब)
7. श्री. देवाप्रसाद ठसरे (21 अ)
 

 

षहराचे पालक या भूमिकेतून काम करा: देवेन्द्र फडणवीस 

स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर पदारूढ 
 
    
 
षासनाने स्थानिक संस्था कर लागू केला आहे. त्यामुळे म.न.पा.ला मोठया प्रमाणात महसुलाला मुकावे लागत आहे. परिणामतः विकास कामांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असून एका संक्रमणाच्या काळात स्थायी समिती सभापती पदाची जबाबदारी श्री.नरेन्द्र बोरकर यांचेकडे आली आहे. तथापी जमिनीषी जुळलेला कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ख्याती आहे व लोकांकडून त्यांच्या कामाची पावती मिळालेली आहे. भा.ज.पा.मध्ये सामान्य कार्यकर्ता स्वकर्तुत्वावर मोठा होतो हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. तथापी स्थायी समिती अध्यक्ष हा कुठल्या एका पक्षाचे नेतृत्व करीत नाही तर संपूर्ण षहराचे पालक या भूमिकेतून काम करण्याचा आपण प्रयत्न करावा, अषी सूचना भा.ज.पा.प्रदेषाध्यक्ष व दक्षिण - पष्चिम नागपूरचे आमदार श्री.देवेन्द्र फडणवीस यांनी केली. नागपूर महानगरपालिकेचे नवनियुक्त स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र बोरकर यांचे पदग्रहण प्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर पूर्व नागपूरचे आमदार व भा.ज.पा.षहर अध्यक्ष श्री.कृश्णा खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, मावळते स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाष ठाकरे, नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर, सत्तापक्ष नेता श्री.प्रवीण दटके, विरोधी पक्षनेता तथा नागपूर षहर काँग्रेस अध्यक्ष श्री. विकास ठाकरे, ब.स.पा.पक्षनेता श्री.मुरलीधर मेश्राम, बरिएम गट नेता श्री.राहुल तेलंग, रा.काँ.च्या श्रीमती प्रगती पाटील, दुनेष्वर पेठे, आसीनगर झोन सभापती श्री.गौतम पाटील, स्थायी समिती सदस्य श्री.बंडु तळवेकर, राजेष घोडपागे, रिता मुळे, विदया कन्हेरे, वंदना इंगोले, विशया खोब्रागडे, संगीता गि-हे, रजिंदर कौर बावा, इषरद नाहीद मो.जलील अंसारी, सिंघु उईके आदी विराजमान होते.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षपदावरून बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री.बाल्याभाऊ बोरकर सच्चा कार्यकर्ता असून पाठपुरावा करणे, मन लावून कामकरणे व निश्कर्शाषी पोहोचणे इ. गुण त्यांच्या अंगी बाणले आहेत. यापूर्वी त्यांनी श्री.प्रवीण भिसीकर यांच्या कार्यकाळात स्थायी समिती सदस्य म्हणून काम केले असल्याने त्यांना अल्पकाळात जास्तीत-जास्त कामे करून घेण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे स्थायी समिती अध्यक्षांनी सुरू केलेले चांगले प्रकल्प पूर्ण करतील. तसेच प्राधान्यक्रम निष्चित केलेल्या कामांचे कार्यादेष देण्याची कार्यवाही करून कामाला सुरूवात करावी. जून्या कामांचा पाठपुरावा करावा तसेच आजच उत्तर-दक्षिण सिव्हरेज ट्रिटमेंट च्या 491 कोटी रूपयाच्या जेएनएनयुआरएम प्रकल्प केन्द्र षासनाची मंजूरी प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. स्थायी समिती सर्वपक्षीय असल्याने त्यामध्ये भेदभाव न करता सर्वांनी मिळून काम करावे, असाही सल्ला त्यांनी दिला. 
आमदार श्री.कृश्णा खोपडे यांनी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकत्र्याला जीवनात एवढया मोठया पदावर विराजमान होता येईल असे कधी वाटले नव्हते. परंतु भा.ज.पा.मध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय वारसा नसतांना मला व श्री. बाल्या बोरकर यांना कार्यकर्तृत्वावर ही पदे मिळाल्याचे आवर्जुन सांगितले.
सत्तापक्ष नेता श्री.प्रवीण दटके व विरोधी पक्ष नेता श्री.विकास ठाकरे यांनी देखील विकासाचे कामात राजकारण न आणता सर्व मिळून नवीन स्थायी समितीला सहकार्य करतील अषी भावना व्यक्त केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना मावळते स्थायी समिती सभापती अविनाष ठाकरे यांनी त्यांचे कार्यकाळात ज्या काही चांगल्या गोश्टी करणे षक्य होते ते करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. सर्वांचे सहकार्याने 394 कोटीच्या विकास कामांना मंजूरी दिली व सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. नवनियुक्त स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांनी सर्वांचे सहकार्याने यापूर्वीची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. तसेच कराची वसुली करतांना कोणावरही जबरदस्ती न करतांना सर्वांना विष्वासात घेवून म.न.पा.चे नुकसान न होता उत्पन्न वाढविण्यावर भर राहील, करदात्यांचा पैष्याचा योग्य विनियोग होईल अषी ग्वाही दिली. 
कार्यक्रमाचे संचालन ज्येश्ठ नगरसेविका श्रीमती निता ठाकरे यांनी केले. 
कार्यक्रमाला माजी स्थायी समिती अध्यक्ष श्री.दयाषंकर तिवारी, श्री.संदीप जोषी यांचेसह बहुसंख्य नगरसेवक - नगरसेविका, पक्ष कार्यकर्ते व गणमान्य नागरीक उपस्थित होते.
प्रारंभी मावळते स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाष ठाकरे यांनी स्थायी समिती सभापतींचे दालनात नव निर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांना सभापतींचे आसनावर विराजमान करून त्यांचेकडे सभापती पदाची सुत्रे सोपविली. यावेही   मा. महापौर प्रा.अनिल सोले व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
 

नागपूर सुधार प्रन्यास चे विष्वस्त म्हणून स्थायी समिती अध्यक्ष श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांचे पदग्रहण 

     
         
 
पूर्व नागपूरात फार मोठया प्रमाणात अविकसीत ले-आऊट आहेत. नवनिर्वाचीत स्थायी समिती अध्यक्ष व नासुप्रचे विष्वस्त श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर हे आपल्या कार्यषैली व चिकाटीच्या माध्यमातून गोर-गरिब जनतेचे प्रष्न सोडविण्याच्या प्रयत्न करतील व गरजूंना न्याय देवून जनतेचा विष्वास संपादन करतील अषी भावना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आज पदग्रहण समारंभात व्यक्त केली व त्यांना षुभेच्छा दिल्यात.
नागपूर महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मा.श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांनी आज दिनांक 4.03.2014 रोजी नासुप्रचे पदसिध्द विष्वस्त म्हणून पदग्रहण केले.
या पदग्रहण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नागपूर नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून पूर्व नागपूरचे आमदार व षहर भाजपा अध्यक्ष श्री.कृश्णाजी खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, पष्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकर देषमुख, ना.सु.प्र.चे विष्वस्त व ज्येश्ठ नगरसेवक डाॅ.रविन्द्र (छोटू) भोयर, जलप्रदाय समितीचे सभापती श्री.सुधाकर कोहळे, वैद्यकीय व आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष व माजी विष्वस्त श्री.अविनाष ठाकरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या प्रसंगी मनोगत व्यक्त करतांना पूर्व नागपूरचे आमदार व षहर भाजपा अध्यक्ष श्री.कृश्णाजी खोपडे म्हणाले की, नासुप्रचे विष्वस्त पद हे फार कठीन पद असते. एक वर्शाची कसोटी असते. नागपूर महानगरपालिकेपेक्षा नागपूर सुधार प्रन्यासचे काम हे फार कठिन आहे. नवनिर्वाचीत विष्वस्त श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर हे कामाच्या माध्यमातून याचे सोने करतील असा विष्वास व्यक्त करून त्यांना षुभेच्छा दिल्यात.
यावेळी मध्य नागपूरचे आमदार श्री. विकास कुंभारे षुभेच्छापर भाशणात म्हणाले की, नागपूर सुधार प्रन्यास ही व्यावसायिक झाली आहे. येथे लोकांची कामे होत नाही. गरिब जनतेचे प्रष्न सोडविण्याकरिता श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांना सेवेची संधी उपलब्ध झाली आहे. ते जनतेचे प्रष्न आक्रमकतेने सोडविण्यात नक्कीच यषस्वी होतील अषी आषा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पश्चिम नागपूरचे मा.आमदार श्री.सुधाकरराव देषमुख यावेळी म्हणाले की, नासुप्रकडे अनेक सर्व सामान्य जनतेचे प्रष्न प्रलंबित आहे. याकरिता षक्य झाले तर दोन्ही विष्वस्तांनी नासुप्र अधिका-यांच्या बैठका लावून ते जलदगतीने सोडविण्याच्या प्रयत्न करावा.
मावळते विष्वस्त श्री.अविनाष ठाकरे षुभेच्छा देवून मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, नासुप्र ही ख-या अर्थाने कठिन आहे. सातत्यपुर्वक लक्ष दिले तरच जनतेचे प्रष्न सोडविता येतात. नरेन्द्र बोरकर ही जवाबदारी पार पाडतील असा विष्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पदग्रहण प्रसंगी मनोगत व्यक्त करतांना नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर म्हणाले की, मी क सामान्य कार्यकर्ता आहे. पूर्व नागपूरचे आमदार श्री.कृश्णाजी खोपडे यांनी दाखविलेल्या विष्वासामूळे मी येथपर्यंत पोहचलो आहे. पूर्व नागपूर हा अनधिकृत ले-आऊटचा परिसर आहे. नागपूरच्या अधिका-यांना व आमदारांना सोबत घेऊन त्वरीत बैठक लावून समन्वयाने सोडविण्याचा प्रयत्न करू स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद सांभाळून विष्वस्त पदाला सुध्दा न्याय देण्याची जवाबदारी पक्षाने मला दिलेली आहे. ती जवाबदारी निश्ठेने पूर्ण करील. यावेळी त्यांनी भाजपाचे राश्ट्रीय अध्यक्ष श्री.नितीन गडकरी यांचे आभार व्यक्त केले. 
प्रारंभी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व मावळते विष्वस्त श्री.अविनाष ठाकरे यांनी पदसिध्द विष्वस्त श्री.नरेन्द्र बाल्या बोरकर यांचे पुश्पगुच्छ देवून त्यांना सन्मान पूर्वक विष्वस्तांच्या खुर्चीवर बसविले.
याप्रसंगी नगरसेवक श्री.प्रकाष तोतवाणी यांचा आज वाढदिवानिमित्त मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी पुश्पगुच्छ देवून स्वागत केले. तर कार्यक्रमाला सौ.बोरकर या प्रामुख्याने उपस्थित असल्याबद्दल मा.आमदार श्री.कृश्णाजी खोपडे यांनी त्यांचे पुश्पगुच्छ देवून स्वागत केले. 
कार्यक्रमाला लकडगंज झोन सभापती श्री.प्रदीप पोहाणे, नगरसेविका श्रीमती मनिशा कोठे, प्रभा जगनाडे, रिताा मुळे, अनिता वानखेडे, डाॅ.उमा गाठीबांधे, इषरत नाहीद मो.जलील अंसारी, प्रदेष कार्यकारीचे सदस्य श्री.संजय भेंडे व इतर मान्यवर बहुसंख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संचालन नासुप्रचे विष्वस्त डाॅ.रविन्द्र भोयर यांनी केले तर आभार प्रदर्षन भाजपा महामंत्री प्रा.प्रमोद पेंडके यांनी केले.
 

पी.सी.पी.एन डी.टी.दक्षता समितीची बैठक संपन्न 

   

गर्भधारणापूर्व व प्रसव पूर्व लिंग निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) 2003 कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे दृश्टीने षासनाच्या निर्देषानुसार नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दक्षता समितीची दुसरी सभा आज दुपारी म.न.पा.च्या केद्रीय कार्यालयातील नवीन प्रषासकीय इमारतीतील सभागृहात संपन्न झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी दक्षता समितीचे सह अध्यक्ष व अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार होते. बैठकीत उपायुक्त श्री.संजय काकडे, आरोग्याधिकारी (एम) डाॅ.सविता मेश्राम, च्ब्ण्च्छक्ज् च्या नोडल अधिकारी डाॅ.भावना सोनकुसळे, इंडियन मेडीकल असोषिएषन च्या अध्यक्षा डाॅ.वर्शा ढवळे, फाॅक्सीच्या ;प्डक्द्ध डाॅ. राज भोजवानी, इंदीरागांधी मेडिकल काॅलेजच्या डाॅ.एल.आर.गरूड, जिल्हा षल्य चिकीत्सक कार्यालयाच्या डाॅ.नविता चैहान, कायद्याचे सल्लागार अॅड.श्रीराम सावजी, अॅड.वैषाली वाघमारे, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री सुधा ईरस्कर, श्रीमती विणा खानोरकर ;छळव्द्ध कल्पना वानखेडे, आदी उपस्थित होते.

 
बैठकीत दि. 7.09.2013 च्या बैठकीतील इतिवृत्ताचे वाचन करण्यात आले. तसेच डिकाॅय केसबाबत आढावा घेतला असता एप्रिल 2013 ते आतापावेतो 6 केसेस झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच डिकाॅय केसेससाठी मानधन वाढीबाबत चर्चा करण्यात आली.
ूूूण्ंउबीपउनसहपण्हवअण्पद या संकेत स्थळावर तीन तक्रारी जिल्हाषल्य चिकित्सकांकडून प्राप्त झाल्याअसून त्याची तपासणी करण्यात आली. म.न.पा.अंतर्गत पी.सी.पी.एन.डी.टी कायदया अंतर्गत 7 न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी दरम्यान आढळून आलेल्या त्रुटीसाठी केंद्राना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचा आढावा घेण्यात आला.
आय.ई.सी. अॅक्टीव्हीटीबाबत केलेल्या कामांचा देखील यावेळी आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने केबल नेटवर्कवर बेटी बचाओ अभियानाबाबत जाहिरात देणे, च्ब्ण्च्छक्ज् बेटी बचाओ जनजागृती कार्यषाळा, व्याख्यान आयोजित करणे इ. राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. सोनोग्राफी मषिनला ओळख क्रमांक देण्यासंबंधी देखील चर्चा यावेळी करण्यात आली.
यावेळी मा.अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार यांनी उपरोक्त कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे दृश्टीने आवष्यक ती पावले उचलावी, असे निर्देष दिलेत.
अॅड श्रीराम सावजी यांनी न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणा-या अधिकारी कर्मचा-यांसाठी याबाबत कार्यषाळा घेण्यात यावी, असे सुचविले. डाॅ.वर्शा ढवळे यांनी चित्रपट गृहे, मल्टीप्लेक्स मध्ये चित्रपटादरम्यान मुलगी वाचविण्याबाबत जनजागृती चे दृश्टीने छोटी चित्रफित दाखविता येईल अषी सूचना केली.
नागपूर महानगरपालिकेत पी.सी.पी.एन.डी.टी अंतर्गत स्थापण्यात आलेली दक्षता समिती याप्रमाणे आहे. आयुक्त, मनपा अध्यक्ष, अपर आयुक्त, मनपा सहअध्यक्ष, उपायुक्त, मनपा सदस्य, उपसंचालक, मनपा सदस्य, जिल्हा षल्यचिकित्सक सदस्य, पोलीस उपायुक्त, सदस्य, समाजकल्याण अधिकारी, सदस्य, अध्यक्ष आय.एम.ए.सदस्य, अध्यक्ष, थ्व्ळैप् सदस्य, अध्यक्ष छव्ळै सदस्य, संबंधीत क्षेत्रातील एन.जी.ओ.सदस्य आहे.
तरी अवैधरित्या कुठल्याही केन्द्रावर गर्भलिंग निदान करतांना आढल्यास नोडल अधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी डाॅ.भावना सोनकुसळे यांचे दूरध्वनी क्र. 0712-2567021 किंवा भ्रमणध्वनी क्र. 9764443822 किंवा 18002334475 वर संपर्क साधावा असे आवाहन म.न.पा.तर्फे करण्यात आले आहे.
 
 

चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्क चा पाचवा वर्धापण दिन श्रीमीत कांचन गडकरी यांच्या उपस्थितीत साजरा 

महाराणा प्रताप च्या भूमिकेतील ”डान्स इंडीया डान्स लिटल मास्टर विजेता“ फैजलखान यांचे विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे सादरीकरण
 
   
 
नागपूर महानगरपालिका निर्मित धरमपेठ येथील स्व. ज्ञानयोगी डाॅ. श्रीकांत जिचकार चिल्ड्रेन पार्क चा पाचवा वर्धापन दिन कार्यक्रम श्रीमती कांचन गडकरी यांचे प्रमूख उपस्थितीत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा महापौर  प्रा. अनिल सोले उपस्थितीत होते. तर प्रमुख अतिथी पश्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकर देशमुख, पूर्व नागपूरचे आमदार श्री.कृष्णाजी खोपडे, सत्तापक्ष नेते श्री.प्रवीण दटके, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, धरमपेठ झोनच्या सभापती श्रीमती वर्षा ठाकरे, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, सभापती प्रदिप पोहाणे, नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद, माजी नगरसेवक श्री. बाबा मैंद, धरमपेठ झोन चे सहायक आयुक्त श्री. राजेश कÚहाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मा.कांचन गडकरी, मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.आमदार श्री.सुधाकर देशमुख, मा.आमदार श्री. कृष्णाजी खोपडे व म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी ट्रॅफीक चिल्ड्रेन पार्क च्या पाचव्या वर्धापन दिना प्रित्यर्थ सामुहिकपणे केक कापून वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला.
यावेळी श्रीमती कांचन गडकरी यांनी सर्व बाल कलाकारांना व बालकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या व या पार्कच्या माध्यमातून बालकांमध्ये असलेल्या सुप्त गुणाचा विकास करण्यासाठी व त्यांच्यातील गुणाला वाव मिळावा म्हणून चिल्ड्रेन पार्क येथे बालकांसाठी व्यासपिठ उपलब्ध करुण दिलेला आहे. याचा बाल कलाकारांनी आनंद घ्यावा असे मनोगत व्यक्त केले.
मा.सुधाकर देशमुख म्हणाले की, या ठिकाणी विविध सांस्कृतीक कार्यक्रमा सोबतच विविध स्पर्धा आयोजीत करुण बाल कलाकरांच्या गुणाचा विकास साधण्याचे काम होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केले. 
म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने म्हणाले चिल्ड्रेन पार्कच्या माध्यमातून बालकांच्या सार्वभौम विकास साधला जातो व मनोरंजनाच्या विविध आकर्षण खेळणी व निसर्ग रम्य परिसराचा लाहान बालक मोठया प्रमाणात लाभ घेत आहेत. या उद्यानाच्या देखभालीकडे माजी नगरसेवक श्री.बाबा मैंद व विशाखा मैंद विशेष लक्ष देत असतात त्याबद्दल प्रशंसा केली.
महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी सुद्धा यावेळी बाल कलाकारांना शुभेच्छा दिल्यात व चिल्डेªन पार्क येथे लहान मुलांसाठी अधिक चांगल्या सूख सूविधा उपलब्ध करून देण्याचे सूचविले. यावेळी विशेष आकर्षण सोनी टीव्हि वरील ”महाराणा प्रताप“ च्या भुमिकेतील तसेच डान्स इंडीया डांन्स लिटल मास्टर विजेता फैजल खान यांनी महाराणा प्रताप या सिरीयल मधील संवाद सादर केला. याप्रसंगी बालकांनी उत्तम दाद देऊन भरपूर आनंद लुटला. जगलर गँग यांनी विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. तसेच बालकांनी विविध रंगीबेरंगी वेशभुषा रॅम्पवर नन्ही परी ब्युटी काॅन्टेस्ट मध्ये सहभागी होऊन उपस्थितांचे भरपूर मनोरंजन करुण सादरीकरण केले.
यावेळी बालकलाकारांणी सुरेल विविध गाण्यावर नृत्य सादर करुण श्रोत्यांचे व बालकांचे भरपूर मनोरंजन केले.
पाहुण्यांचे स्वागत माजी नगरसेवक श्री. बाबा मैंद व श्री. प्रशांत धर्माधिकारी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन केले.
या आगळया वेगळया व बाल कलाकाराच्या मनोरंजनात्मक स्पर्धेचे इव्हंेट आॅर्गनाईजर म्हणून श्री. विजय जैन यांनी काम पाहिले.
कार्यक्रमाचे सुरेल संचालक प्रसिद्ध उद्घोषक स्मार्क क्लबचे श्री.मिलींद पाटील यांनी केले. शेवटी आभार नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद यांनी केले. यांवेळी लहान मुले, बाल कलाकार त्यांचे पालक व गणमान्य नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते. या सर्व बाल कलाकारांचे उपस्थितांनी कौतुक केले.
 

नागपूर महोत्सवाने षहराचे सांस्कृतिक जीवन वृध्दींगत होईल: नितीन गडकरी

पदमश्री षुभा मुदगल यांच्या स्पअम पद थ्नेपवद कार्यक्रमाने म.न.पा.च्या नागपूर महोत्सवाला प्रारंभ
 
         
 
नागपूरच्या जनतेला आवष्यक नागरी सोयी सुविधा देण्याबरोबर जनतेच्या सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मागील तीन वर्शापासून नागपूर महोत्सवाचे आयोजन होत आहे. नागपूरला सांस्कृतिक इतिहासाची परंपरा आहे. नागरिकांच्या सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करतानांच स्थानिक कलावंताच्या कलागुणांना वाव देण्याचे दृश्टीने ”नागपूर महोत्सव“ निष्चितच लाभदायी ठरेल व नागपूरचे सांस्कृतिक जीवन वृध्दींगत होईल, असा विष्वास भा.ज.पा.चे राश्ट्रीय नेते मा.नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. नागपूर महानगरपालिकेतर्फे षतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शाचे औचित्य साधून यषवंत स्टेडीयम येथे आजपासून सुरू झालेल्या नागपूर महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले होते तर उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, नागपूर महोत्सव आयोजन समितीचे संयोजक व स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाष ठाकरे, आयोजन समितीेचे अध्यक्ष श्री.गिरीष गांधी, सत्तापक्ष नेता श्री.प्रवीण दटके, मा.आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, षिक्षण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक यांचेसह सर्व पक्ष नेते, पदाधिकारी, नगरसेवक व नगरसेविका व्यासपीठावर विराजमान होते.
यावेळी बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी रस्ते, वीज, पाणी या नागरी सुविधा व्यतिरिक्त म.न.पा. अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबवित आहे. त्यापलिकडे जावून देषातील नामवंत गायक, संगीतकार, कलावंत, कवी यांच्या कार्यक्रमाचा आस्वाद जनतेला व्हावा यादृश्टीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. याषिवाय महानाटयाचे आयोजन करण्यात येईल अषीही माहिती दिली.
आयोजन समितीचे अध्यक्ष डाॅ.गिरीष गांधी यांनी मागील तीन वर्शापासून मा.श्री.नितीन गडकरी यांच्या कल्पनेतून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच नागपूर नगरीला सांस्कृतिक वळण देणारे रसिक व कलावंत या नगरीत आहेत याचा त्यांनी आवर्जुन उल्लेख केला.
नागपूर महोत्सवाचे संयोजक व स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाष ठाकरे यांनी कार्यक्रमाची रूपरेशा विशद करून पाच दिवस चालणा-या या कार्यक्रमाला रसिक नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दयावा व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा असे आवाहन केले.
प्रारंभी मा.श्री.गडकरी व महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी दीप प्रज्वलन केले. त्यानंतर माॅडर्न स्कूलच्या विद्यार्थी-विद्यार्थींनीनी भरतनाटयम व अॅरोबिक्स सादर केले. षिवमुद्रा बँड पथकाचे तरूण-तरूणींनी आकर्शक षिवषाही ढोल व ताषाचे वादन केले.
त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे आकर्शण असलेल्या प्रमुख कलाकार पदमश्री षुभा मुदगल यांचा श्री.नितीन गडकरी यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर श्रीमती षुभा मुदगल यांनी आयोरे-आयोरे मारो ढोलना या गाण्याने सुरूवात करून उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. त्यांना गिटारवादक आदित्य बालाणी, कि बोर्ड वादक अनिल चावला, बास वादक गौरव बालाणी, ड्रमवादक श्रीजन माहाजन आणि सुधिर नायक, तबलावादक डाॅ.अनीष प्रधान यांनी सुरेल साथ दिली. 
या निमित्ताने श्रीरामभाऊ ठाकरे यांच्या पुस्तकाचे मान्यवरांचे हस्ते विमोचन करण्यात आले. 
नागपूर षहराचे सौर उर्जा षहर म्हणून निवड झाली असून त्यादृश्टीने जास्तीत-जास्त नागरीकांनी उर्जा बचत करावी यादृश्टीने त्यांना सवलतीच्या दरात सोलर वाॅटर हिटर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यादृश्टीने प्राप्त अर्जामधुन सोलर वाॅटर हिटरचे सर्व झोनच्या पहिल्या दहा लाभार्थींना मा.श्री.नितीन गडकरी यांचे हस्ते वाटपाचे पत्र देण्यात आले. लाभार्थीमध्ये श्रीमती विल्सन मार्टीन जोसेफ, सुमनताई हटवार, अविनाष समरित, अषोक बान्ते, प्यारेलाल वर्मा, रामकृश्ण कामळे, मारोतराव मोवाडे, हर्शल मोटघरे, देवा अवचट यांचा समावेष आहे.
उद्या मंगळवारी नजराणा ता-यांचा या कार्यक्रमाअंतर्गत मराठी सिने व टि.व्ही.तारकांचा रंगारंग कार्यक्रम होणार असून सर्व कार्यक्रम निःषुल्क असून रसिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
 

  जनसामान्याची सेवा हिच खरी मानव सेवा....नितीन गडकरीनितीन गडकरी यांचे षुभहस्ते जीवन सूरक्षा लाभाथ्र्यांना विमा प्रमाणपत्राचे वाटप

         
 
जीवन सूरक्षा प्रकल्पा अंतर्गत म.न.पा.नी गरीबांसाठी कल्याणकारी चांगली योजना सुरू केलेली आहे. गरीब परिवारातील गरजू लोकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, म.न.पा.नी अन्य आरोग्य क्षेत्रात काम करणा-या, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाना सोबत घेऊन अल्पदरात चांगल्या आरोग्यविषयक सोयी दीले पाहिजे. जनसामान्याची सेवा हिच खरी मानवसेवा आहे. विकासाच्या कामात पक्ष भेद विसरूण गरीबांच्या विकासासाठी कल्याणकारी चांगल्या कामात सहकार्य केले पाहिजे. त्यांच्या हिताची चांगली योजना म.न.पा.राबवित असून या जिवन सूरक्षा प्रकल्पा अंतर्गत येणा-या लाभाथ्र्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. गरीबांची सेवा हिच खरी मानवसेवा असल्याचे मनोगत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय नेते मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी विमा प्रमाणपत्र वाटप समारंभात मनोगत व्यक्त केले. यावेळी मा.नितीन गडकरी यांनी म.न.पा.तर्फे विविध कल्याणकारी उपक्रम गरीब नागरीक व महिलांसाठी राबवित असल्याबद्दल महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती, सत्तापक्ष नेते व म.न.पा.प्रशासनाचे कौतुक केले. 
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे राजे रघोजी भोसले नगरभवन महाल येथे जिवन सूरक्षा प्रकल्पा अंतर्गत लाभाथ्र्यांना विमा प्रमाणपत्राचे मा.श्री.नितीन गडकरी यांचे हस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी नितीन गडकरी यांचे हस्ते 40 लाभाथ्र्यांना जीवन सुरक्षा अंतर्गत विमा प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी होत्या तर प्रमूख अतिथी म्हणून स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्ष नेते श्री.प्रवीण दटके, ब.स.पा.पक्ष नेते श्री.मुरलीधर मेश्राम, आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेश सिंगारे, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार, परिवहन समितीचे सभापती श्री.बंडू राऊत, ज्येष्ठ नगरसेवक श्री.बाल्या बोरकर, आशिनगर झोन सभापती श्री.गौतम पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक श्री.प्रकाश तोतवाणी, नगरसेविका श्रीमती मनिषा घोडेश्वार, श्रीमती लीला पाटील, सारीका नांदुरकर, श्रीमती निलीमा बावणे, सत्यभामा लोखंडे, संगीता कळमकर, जयश्री वाडीभस्मे व आरीएटल इन्सुरंस कं.लि.चे प्रबंधक श्री.आनंदम  इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करतांना स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे म्हणाले की, म.न.पा.रस्ते पाणी विज सोबतच शहरातील गरीब जनतेच्या आरोग्य विषयी काळजी घेऊन खाजगी दवाखान्यात उपचार करणे खाजगी दृष्टया परडवारे नाहीत. करीता गरीब कूटूंबातील व्यक्ती आजारी पडतो अशावेळी आर्थीक बोजा सहन करू शकत नाही. करीता कुटुंब प्रमूखांचा जीवन सुरक्षा प्रकल्पाअंतर्गत विमा काढण्यांचा कल्याणकारी उपक्रम म.न.पा.नी सूरू केला आहे. या योजनेचा ज्यांचे उत्पन्न 1 लक्ष पेक्षा कमी आहे तसेच त्यांचे ठण्च्ण्स्ण् यादीत नांव आहे. किंवा ज्यांच्या परिवाराला पिवळे सिघा पत्रिका आहे असे कुटुंबाकरीता म.न.पा.ने जिवन सूरक्षा प्रकल्प योजना ओरीऐटल इन्सुरंस कंपनी लि. यांच्या सहकार्याना विमा काढण्याची ही कल्याणकारी योजना सूरू केली आहे, या योजनेचा गरीबांनी आवश्यक लाभ घ्यावा असे आव्हाहन केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाजकल्याण अधिकारी सुश्री सुधा ईरस्कर यांनी माहिती देतांना जिवण सूरक्षा प्रकल्पा अंतर्गत लाभाथ्र्यांना विमा वाटप संदर्भात सविस्तर माहिती विषद केली. 
कार्यक्रमाचे संचालन श्रीमती जोसना देशमुख यांनी केले. शेवटी आभार प्रदर्शन महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती श्रीमती अश्वीनी जिचकार यांनी केले. 
कार्यक्रमाला महिलांची भरगच्च उपस्थित होत्या.
 

  छत्रपती षिवाजी महाराज जयंती निमित्त म.न.पा.तर्फे अभिवादन    

           
    हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती षिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी यांनी महाल गांधीव्दार परिसरातील षिवाजी चैकातील छत्रपतींच्या पूर्णाकृती पुतळयाला माल्यार्पण करून नागपूर नगरीतर्फे विनम्र अभिवादन केले. मा.महापौरांनी याप्रसंगी छत्रपतींचे जाणता राजा म्हणून अश्टावधानी व्यक्तिमत्वाचा विषेश उल्लेख केला. तसेच समाजाचे अठरापगड जाती-जमातीला घेवून त्यांनी केलेल्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याला उजाळा दिला.
    यावेळी मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, पूर्व नागपूरचे आमदार व भाजपा षहर अध्यक्ष श्री.कृश्णा खोपडे, सत्तापक्ष नेता श्री.प्रीवण दटके, भा.ज.पा.प्रदेष प्रवक्ता श्री.गिरीष व्यास, झोन सभापती रष्मी फडणवीस, परिवहन समिती सभापती श्री.बंडु राऊत, नगरसेविका श्रीमती प्रभा जगनाडे, हर्शला साबळे, माजी महापौर अर्चना डेहनकर, माजी नगरसेवक व भा.ज.पा.महामंत्री प्रा.प्रमोद पेंडके, प्रा.संजय भेंडे, श्रीकांत आगलावे, महेन्द्र कटारिया, अषफाक पटेल, गजेन्द्र पांडे, ष्याम चांदेकर, विजय चैरसिया, गांधीमहाल झोन चे सहा.आयुक्त राजु भिवगडे, कनिश्ठ अभियंता फाळके यांचेसह षिव छत्रपती प्रतिश्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
    तसेच म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील मुख्य दालनात छत्रपती षिवाजी महाराजांचे तैलचित्राला मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी यांनी माल्यार्पण करून आदरांजली दिली. यावेळी जनसंपर्क अधिकारी अषोक कोल्हटकर, सहा.जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप खर्डेनवीस, अषफाक पटेल आदी उपस्थित होते.

दर महिन्याच्या पोर्णिमेला पंडित बच्छराज व्यास चैक (बडकस चैक) व अन्य भागात पथ दिवे बंद ठेवण्याचा नागरिकांचा प्रतिसाद

                   

 

उर्जेचीबचत काळाची गरज हा मुळमंत्र घेवून घोशीत केल्याप्रमाणे मा.महापौरप्रा.अनिलसोले, सत्तापक्ष नेते श्री.प्रवीण दटके, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रष्मी फडणवीस, परिवहन समिती सभापती व प्रभागाचे नगरसेवक श्री.बंडू राऊत, ग्रीन विजन फाउंडेषनचे श्री.कौषुक चॅटर्जी व यांचे चमु यांनी दिनांक 14 फरवरी 2014 पोर्णिमेला (बळकस चैक) पं.बच्छराज व्यास चैकात स्थानीक जनता व म.न.पा. अधिकारी यांच्यासह रात्री 8 ते 9 या एक तासाच्या वेळेत उभे राहून उर्जा बचतीचे निरिक्षण केले.
एक मिन्ट बीजली उत्पादनाकरीता 500 ग्राम कोळसा, पाणी 7.5 चा खर्च होतो एक हजार वायुचे उत्पन्न तापमान वाडल्याने कारणीभुत होतो. यावेळी रस्त्यावरील हायमास्टसह पथ दिवे बंद ठेवण्यत आले होते. बाजारपेठेतील दुकानदारांनी देखिल दुकानासमोरील लाईट बंद केले होते. पोर्णिमेच्या चंद्रप्रकाषात आवागमन सुरळीत चालू होती.
दिनांक 15.02.2014 ला 30 हजार लोकांनी 1 तास दिवे बंद ठेवण्याचा संकल्प केला. झोन निहाय खालीलप्रमाणे पथ दिवे बंद ठेवण्यातआले.
झोन 1) सक्करदरा चैक ते खामला रोड, 2) षंकरनगर चैक ते लक्ष्मीभवन 3) तूकडोजी पुतळा ते मानेवाडा रोड 4) बर्डी मेनरोड 5) सक्करदरा उडडाण पूल, सक्करदरा चैक ते भोलागणेष चैक 6) बडकस चैक ते महाल ते गांधीगेट, बडकस चैक ते केळीबागरोड, 7) षहिद चैक ते गांधीबाग  8) टेलिफोन एक्सजेंच ते वर्धमाननगर 9) कमाल चोैक ते इंदोरा 10) लिबर्टी टाॅकीज ते मेश्राम पूतळा.
जनतेने दिलेल्या अति प्रतिसादाबद्दल मा.महापौरांनी सर्वांचे आभार माणून विद्युत वाचवा, देष वाचवा या संकल्पनामुळे नागपूर षहराचा नांव जगात नांव लौकीक होईल. तसेच येणा-या दर पोर्णिमेला असाच प्रतिसाद दयावा, असे आवाहन केले.
 

नागपूर शहराकरीता परिवहन आराखडयाचे (CMP) सादरीकरण

     

नागपूर शहराचा वाढता विस्तार व भविश्यकालीन लोकसंख्या लक्शात घेता शहराकरीता मेट्रो रेलसह सर्वसमावेशक वाहतुक आराखडयाचे (Comprehensive Mobility Plan) (CMP) पाॅवर पाॅईंट सादरीकरण मा.महापौर व अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत श्रीमंत राजे रघुजीराव भोसले नगरभवन (महाल टाऊन हाॅल) येथे आज दुपारी करण्यात आले. ना.सु.प्र.चे सभापती व प्रभारी म.न.पा.आयुक्त श्री.प्रवीण दराडे यांनी हे सादरीकरण केले. 

यावेळी उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, ब.स.पा.क्श नेता श्री.मुरलीधर मेश्राम, शिवसेना पक्श नेत्या कु.शितल घरत, ज्येश्ठ नगरसेवक नासुप्र. विश्वस्त डाॅ.रविन्द्र भोयर, झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, लता घाटे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.प्रफुल्ल गुडधे, परिणय फुके, श्रीमती आभा पांडे, सुजाता कोंबाडे, अन्य नगरसेवक/नगरसेविका, म.न.पा.चे अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, ना.सु.प्र.चे अधिक्शक अभियंता श्री.सुनिल गुज्जलवार, यु.एम.टी.सी.चे उपाध्यक्श श्री.शेशाद्री यांचेसह सर्व विभाग प्रमुख, कार्य.अभियंता आदी उपस्थित होते.

मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी नागपूर शहराचे मेट्रो रेल प्रकल्पासह विकासाकरीता हा आराखडा तयार होत असल्याने सर्व नगरसेवकांना व विभाग प्रमुखांना माहिती देण्याचे दृश्टीने व त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी हे पाॅवर पाॅईन्ट सादरीकरण करण्यास ना.सु.प्र.सभापती व म.न.पा.आयुक्त श्री.प्रवीण दराडे यांना विनंती केली होती. त्या अनुशंगाने हे सादरीकरण ना.सु.प्र.सभापती श्री.प्रवीण दराडे व यू.एम.टी.सी. पूणे चे श्री. श्रीपाद वाईकर यांनी पाॅवर पाॅईंट सादरीकरणाव्दारे या प्रकल्पाची माहिती देवून उपस्थितांचे शंकासमाधान केले.
केन्द्र शासनाच्या जे.एन.एन.यु.आर.एम प्रकल्पा अंतर्गत मेट्रो रेल्वे, जलद बस सेवा इ. विविध प्रकल्पांना (CMP) सादर केल्याशिवाय मंजूरी मिळत नाही. सन 2006 मध्ये भारत सरकारने राश्ट्रीय शहर धोरणाअंतर्गत शहरातील दळणवळणासाठी वाहतुकीचा खोळंबा होवू नये यासाठी पाश्चात्य देशाप्रमाणे वाहतुकीचा आराखडा तयार करण्यासाठी ही योजना आहे. त्या अनुशंगाने पुढील वीस वर्शातील म्हणजेच सन 2032 ची 50 लाख लोकसंख्या गृहित धरण्यात आली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, सायकल चालविणा-यासाठी सुरक्शित मार्ग इ. योजना आहे. 1-2 वार्ड मिळून 250 झोन तयार करून त्याचा अभ्यास करण्यात आला.
 
शहरातील वाहनांची वाढती गर्दी लक्शात घेता यामध्ये सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला आहे. तसेच ही व्यवस्था आर्थिक, वित्तीय व पर्यावरणाचे दृश्टीने सुरक्शित असावी. यादृश्टीने अल्प, मध्यम व दीर्घ कालीन प्रस्ताव आहेत. त्यामध्ये पादचा-यांसाठी झोन, स्काय वाॅक, जंक्शनमध्ये सुधारणा, फेरीवाल्यांचे व्यवस्थापन व अतिक्रमणास प्रतिबंध, बसमार्गाचा विस्तार, ट्रक टर्मिनस इ.विविध उपाय योजना सुचविण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक ठीकाणी पार्कींगची व्यवस्था (Traffic & Transport Managament Center) (TTMC) आॅफ स्ट्रीट पार्कींग, एल.आर.टी व बी.आर.टी काॅरीडोअर स्टेज 1 व 2 इ.विविध उपाययोजना यामध्ये सुचविण्यात आल्या आहेत.
 
सद्या सार्वजनिक वाहतुक 12ः आहे त्यामध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. सायकलचा जास्तीत-जास्त वापर, सार्वजनिक वाहतुक व पादचा-यासाठी मार्ग ही प्रमुख तीन सूत्रे वाहतुकीत सुधारणेसाठी व पर्यावरणाचे दृश्टीने आवश्यक आहेत. असेही यावेळी सांगण्यात आले. अश्याप्रकारे अल्पकालीन उपाययोजना दिल्ली, बंगलोर, पूणे येथे केल्याचेही सांगण्यात आले.
 

इतवारी दहिबाजार पूलाचे काम अतिंम टप्प्यात महापौर व्दारा निरिक्शण   

  

दहिबाजार ईतवारी ओव्हरब्रीज पूलाचे काँक्रीटींगचे काम पूर्ण झाले असून अंतिम टप्प्याच्या कामाचा महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आढावा घेतला. बस्तरवारी झाडे चैकातून मारवाडी चैकाकडे जाणा-या टप्पा-1 च्या पूलाचे काम पूर्ण झाले असून डांबरीकरण करून डी.व्ही.एम चे काम सुरू आहे. त्याचे सुध्दा मा.महापौर यांनी निरिक्शण करून आढावा घेतला.

 
यावेळी महापौरांसमवेत सत्तापक्श नेते श्री.प्रवीण दटके, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, माजी स्थायी समिती सभापती व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.प्रवीण भिसीकर, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, उवविभागीय अभियंता श्री.डी.डी.जांभूळकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी संपूर्ण पूलाचे बांधकामाचे आढावा घेतला. पूलाची आकर्शक रंगरंगोटी करा, तसेच आर.यु.बी.वालचे उर्वरीत काम त्वरित करा, डी.व्ही.एम.डांबरीकरणाचा कामात गती आणण्याचे निर्देश मा.महापौर यांनी यावेळी म.न.पा.अधिकारी व कंत्राटदार यांना दिलेत. तसेच लालगंज झाडे चैकातील वाहतूक (ट्राफीक डायव्हर्सन) वळती करण्याचे निर्देशही दिले. तसेच पूलाच्या दुस-या टप्प्याचे कामसुध्दा सुरू करण्याचे निर्देश यावेळी महापौरांनी दिलेत.
याप्रसंगी शाखा अभियंता श्री.शकील नियाजि, कनिश्ठ अभियंता श्री.राजीव गौतम, रेल्वेचे अभियंता राईटसचे श्री.राजकुमार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
 
 
जुनी शुक्रवारी पूलाच्या कामाचेही मा.महापौर यांनी केले निरिक्शण
 
महाल परिसरातील जुनी शुक्रवारी येथील पुलाचे काम सुध्दा जोमाने सुरू आहे. येथील मा. महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी सत्तापक्श नेते श्री.प्रवीण दटके, आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व गांधीबाग झोनच्या सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस यांच्या समवेत पूलाचे कामाचे निरिक्शण करून आढावा घेतला. 
यावेळी मा.महापौर यांनी या पूलाचे कंत्राटदार मे.सुविचार कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे श्री.अभिजीत बैतूले यांना कामात गती वाढवून दिलेल्या अवधीच्या आंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत.
याप्रसंगी अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, उपविभागीय अभियंता श्री.डी.डी.जांभूळकर, अविनाश शाहू व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
 

अ.भा.महापौर चशक कबड्डी स्पर्धेत दिल्लीने बाजी मारली पुरूश गटात रेड आर्मी तर महिला गटात पालम स्पोर्टस विजयी 

  
अ.भा.महापौर चशक कबड्डी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पुरूशांमध्ये रेड आर्मी, दिल्ली संघाने एअर इंडीया मुंबई वर 29-28 गुणांनी विजय मिळविला. तर महिलांमध्ये पालम स्पोर्टस दिल्ली ने अशोका कोलकत्तावर 19-15 ने विजय मिळविला. विजयी स्पर्धकांना भाजपाचे राश्ट्रीय नेते श्री.नितीन गडकरी, मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व अन्य मान्यवरांचे हस्ते महापौर चशक व रोख बक्शीस वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाला विशेश अतिथी म्हणून अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कबड्डीपटू श्री.शांताराम जाधव व श्रीमती निता दडवे उपस्थित होते.
त्यांचेसह क्रीडा क्शेत्रात उल्लेखनीय कामगिरीसाठी महाराश्ट्र शासनाचा जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल माजी महापौर सरदार अटलबहादुर सिंग, प्राचार्य डाॅ.बबनराव तायवाडे, ज्येश्ठ पत्रकार श्री.संजय लोखंडे, आंतरराश्ट्रीय स्केटर निखीलेश तभाने, आटयापाटयातील खेळाडू आलोक पांडे, भूशण गोमासे, पॅरा आॅलीमथीक एकलव्य पुरस्कार दिनेश बालगोपाल व संदीप गवई यांच्या शाल श्रीफळ व स्मृती चिन्ह देवून सत्कार करण्यात आला.
कबड्डी मध्ये विशेश कामगिरी करणा-या 60 वर्शापेक्शा ज्येश्ठ निवृत्त क्रीडापटूंचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला. त्यामध्ये शिवाजीराव मोहिते, उमेश फडके, सुनिल भुते, बाळकृश्ण छत्रपाल, पद्माकर तरार, सतीश जाचक, हरिहर भवाळकर, रवि चिमूरकर, बाबुराव गुडधे, यशवंतराव शिर्के, पंजाब कडू, रमेश काळे, दिलीप रहाटे,मुकुंद कांबे, हरिश पारशिवनीकर, शशांक वानखेडे यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित शिवसेनेचे अमरावतीचे नगरसेवक प्रवीण करमरकर, हितेन्द्र ठाकूर व कबड्डी स्पर्धेचे निरिक्शक सुनिल चिंतलवार यांना देखील शाल श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देवून गौरविण्यात आले.
यावेळी मा.आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार विकास कुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, स्थायी समिती सभापती श्री. अविनाश ठाकरे, आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, बसपा पक्श नेता मुरलीधर मेश्राम, शिवसेना पक्शनेता कु.शितल घरत, मागासवर्ग कल्याण समिती सभापती सविता सांगोळे, शिक्शण समिती सभापती चेतना टांक, झोन सभापती रश्मी फडणवीस, मंगला गौरे, गौतम पाटिल, निता ठाकरे, सत्यभामा लोखंडे, मनिशा घोडेस्वार, प्रभा जगनाडे, विद्या कन्हेरे, राजेश घोडपागे, प्रविण भिसीकर, मराठा लाॅन्सर्सचे मदनरतन  यांचेसह नगरसेवक व नगरसेविका आवर्जुन उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन डाॅ.हंबीरराव मोहिते यांनी केले तर आभार परिवहन समिती सभापती बंडू राऊत यांनी मानले.
मा.महापौरांनी महानगरपालिका व कबड्डी स्पर्धेचा ध्वज उतरविल्यानंतर राश्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली. कार्यक्रमाला क्रीडाप्रेमी मोठया संख्येने हजर होते.
 

 

अ.भा.महापौर चशक कबड्डी स्पर्धेत दिल्लीने बाजी मारली पुरूश गटात रेड आर्मी तर महिला गटात पालम स्पोर्टस विजयी 

  
अ.भा.महापौर चशक कबड्डी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पुरूशांमध्ये रेड आर्मी, दिल्ली संघाने एअर इंडीया मुंबई वर 29-28 गुणांनी विजय मिळविला. तर महिलांमध्ये पालम स्पोर्टस दिल्ली ने अशोका कोलकत्तावर 19-15 ने विजय मिळविला. विजयी स्पर्धकांना भाजपाचे राश्ट्रीय नेते श्री.नितीन गडकरी, मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व अन्य मान्यवरांचे हस्ते महापौर चशक व रोख बक्शीस वितरीत करण्यात आले. कार्यक्रमाला विशेश अतिथी म्हणून अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कबड्डीपटू श्री.शांताराम जाधव व श्रीमती निता दडवे उपस्थित होते.
त्यांचेसह क्रीडा क्शेत्रात उल्लेखनीय कामगिरीसाठी महाराश्ट्र शासनाचा जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल माजी महापौर सरदार अटलबहादुर सिंग, प्राचार्य डाॅ.बबनराव तायवाडे, ज्येश्ठ पत्रकार श्री.संजय लोखंडे, आंतरराश्ट्रीय स्केटर निखीलेश तभाने, आटयापाटयातील खेळाडू आलोक पांडे, भूशण गोमासे, पॅरा आॅलीमथीक एकलव्य पुरस्कार दिनेश बालगोपाल व संदीप गवई यांच्या शाल श्रीफळ व स्मृती चिन्ह देवून सत्कार करण्यात आला.
कबड्डी मध्ये विशेश कामगिरी करणा-या 60 वर्शापेक्शा ज्येश्ठ निवृत्त क्रीडापटूंचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला. त्यामध्ये शिवाजीराव मोहिते, उमेश फडके, सुनिल भुते, बाळकृश्ण छत्रपाल, पद्माकर तरार, सतीश जाचक, हरिहर भवाळकर, रवि चिमूरकर, बाबुराव गुडधे, यशवंतराव शिर्के, पंजाब कडू, रमेश काळे, दिलीप रहाटे,मुकुंद कांबे, हरिश पारशिवनीकर, शशांक वानखेडे यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित शिवसेनेचे अमरावतीचे नगरसेवक प्रवीण करमरकर, हितेन्द्र ठाकूर व कबड्डी स्पर्धेचे निरिक्शक सुनिल चिंतलवार यांना देखील शाल श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देवून गौरविण्यात आले.
यावेळी मा.आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार विकास कुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, स्थायी समिती सभापती श्री. अविनाश ठाकरे, आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, बसपा पक्श नेता मुरलीधर मेश्राम, शिवसेना पक्शनेता कु.शितल घरत, मागासवर्ग कल्याण समिती सभापती सविता सांगोळे, शिक्शण समिती सभापती चेतना टांक, झोन सभापती रश्मी फडणवीस, मंगला गौरे, गौतम पाटिल, निता ठाकरे, सत्यभामा लोखंडे, मनिशा घोडेस्वार, प्रभा जगनाडे, विद्या कन्हेरे, राजेश घोडपागे, प्रविण भिसीकर, मराठा लाॅन्सर्सचे मदनरतन  यांचेसह नगरसेवक व नगरसेविका आवर्जुन उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन डाॅ.हंबीरराव मोहिते यांनी केले तर आभार परिवहन समिती सभापती बंडू राऊत यांनी मानले.
मा.महापौरांनी महानगरपालिका व कबड्डी स्पर्धेचा ध्वज उतरविल्यानंतर राश्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली. कार्यक्रमाला क्रीडाप्रेमी मोठया संख्येने हजर होते.
 

खेळाडूंनी सांघिक भावना ठेवावी: मा.महापौर महापौर चशक अ.भा.कबड्डी स्पर्धेचे थाटात उद्घाटन

              
 
 
नागपूर महानगरपालिकेव्दारा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शानिमित्त आयोजित महापौर चशक अखिल भारतीय महिला व पुरूश कबड्डी स्पर्धेचे आज सायंकाळी म.न.पा.चे रा.पै.समर्थ स्टेडीयम चिटणीस पार्क येथे उद्घाटन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले.
यावेळी व्यासपीठावर मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, पूर्व नागपूरचे आमदार व भाजपा शहर अध्यक्श श्री.कृश्णा खोपडे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, ब.स.पा.पक्श नेता श्री.मुरलीधर मेश्राम, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, आसीनगर झोन सभापती श्री.गौतम पाटील, परिवहन समिती सभापती श्री.बंडु राऊत, शिक्शण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक, नगरसेवक राजेश घोडपागे, नगरसेविका श्रीमती विद्याताई कन्हेरे, प्रभा जगनाडे, सारिका नांदुरकर, हर्शला साबळे, माजी नगरसेवक व भाजपा शहर महामंत्री प्रा.प्रमोद पेंडके, शिक्शणाधिकारी दिपेन्द्र लोखंडे, जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे सचिव व निरिक्शक सुनिल चिंतलवार, विनायकराव आश्टीकर, विजूभाऊ मंग्रुळकर आदी विराजमान होते.
आज दुपारी राजाबाक्शा मारूती येथून क्रीडा ज्योत शिक्शण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक व शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे यांनी म.न.पा.चे कबड्डी चमूचे स्वाधीन केले. ती गांधीगेट मार्गे मिरवणुकीने चिटणीसपार्क येथे आणण्यात आली व मा.महापौरांनी स्टेडीयम मध्ये क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत केली.
प्रारंभी मा.महापौर व मान्यवरांनी महानगरपालिकेचा ध्वज व जिल्हा कबड्डी असोशिएशनच्या ध्वज फडकविला. त्यानंतर सर्व चमुंनी बँडच्या तालावर सुरेख संचलन करून मान्यवरांना मानवंदना दिली. त्यानंतर चिमासाहेब भोसले व्यायाम शाळा रघुजीनगरच्या डाॅ.संभाजी भोसले यांनी भालाफेक व लहान-मोठया क्रीडा पटूंनी त्यांचे मार्गदर्शनाखाली ढाल, तलवार, दांडपट्टा, लाठी हाताचे प्रात्याक्शिक सादर केले.
त्यानंतर मनपा एकात्मता नगर शाळेच्या विद्याथ्र्यांनीनी ढोल ताश्याच्या गजरात सुरेख लेझिमची विविध प्रात्याक्शिके सादर केली.
म.न.पा.प्रियदर्शनी उच्च प्राथमिक शाळा, फुटाळा च्या विद्यार्थीनीनी आदिवासी नृत्य तर रे स्पोर्टस क्लबच्या खेळाडूंनी भाला, तलवारीचे प्रात्याक्शिक सादर केले.
म.न.पा.कबड्डी संघाचे चमुनायक रविन्द्र मरसकोल्हे व प्रकाश कावडकर यांनी उपस्थित सर्व खेळाडूंना खिलाडूवृत्ती बाळगण्याची शपथ दिली. शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शाचे निमित्ताने 150 तिरंगी फुगे यावेळी आकाशात सोडण्यात आले.
मैदानाची विधीवत पूजा करून महिला कबड्डी स्पर्धेच्या सलामीचा सामना डाॅ.शिरोडकर क्लब मुंबई विरूध्द नेहरू क्रीडा मंडळ, नागपूर यांच्यामध्ये स्व.भय्यालालजी यादव मैदानावर झाला. तर पुरूश संघाच्या सलामीचा सामना स्व.नामदेवराव फुकट मैदानावर मुंबई पोलीस विरूध्द एकलव्य क्रीडा मंडळ, नागपूर या दोन संघात झाला.
स्पर्धेचे उद्घाटन केल्यानंतर मार्गदर्शन करतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी मागील महिन्यातच खो-खो ची स्पर्धा उत्साहात पार पडल्याचे सांगून आता कबड्डी स्पर्धा देखील सर्व खेळाडू सांघिक भावना ठेवून व खिलाडूवृत्तीने स्पर्धेचा आनंद घेतील असा विश्वास व्यक्त केला. 
स्पर्धेचे प्रास्ताविक शिक्शण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक यांनी करतांना कबड्डीमुळे आत्मविश्वास, एकाग्रता वाढतो, असे सांगितले. यावेळी क्रीडा क्शेत्रातील अनेक मान्यवर व क्रीडापट्टू व नागरीक उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन डाॅ.हंबीरराव मोहिते तर आभार प्रदर्शन श्री.बंडु राऊत यांनी केले.
 

केशवनगर माध्य.विद्यालय नंदनवन व डी.डी.नगर शाळा महाल येथे ”फायर हव्हिकेशन माॅकड्रील“ प्रात्यक्शिकांचे सुंदररित्या सादरीकरण

                           

 

केन्द्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राश्ट्रीय स्तरावर अग्निशमन व बचावाची कवायत प्रात्यक्शिके ;छंजपवदंस स्मअंस थ्पतम - म्अंबनंजपवद क्तपससेद्ध शहरातील विविध शाळेत आयोजित करावे असे निर्देश आहेत त्या अनुशंगाने प्रमुख अग्निशामक अधिकारी श्री.राजेन्द्र उचके यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज केशवनगर माध्यमिक विद्यालय संत जगनाडे चैक नंदनवन येथील शाळेत 1479 विद्यार्थी व शिक्शकांच्या उपस्थितीत तसेच संस्थेचे कोशाध्यक्श श्री.प्रकाश देशपांडे व शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती चित्रा मुजुमदार यांच्या अध्यक्शतेखाली संपन्न झालेल्या कार्यक्रमात अग्निशामक विभागाचे स्थानाधिकारी श्री.बी.पी.चंदनखेडे कार्य.सहा.स्थानाधिकारी श्री.आर.एस.डकरे, आर.एम.शिरकीरवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रात्यक्शिकांचे सादरीकरण करून विद्याथ्र्यांना दाखविण्यात आले. यावेळी उप मुख्याध्यापक प्रदिप केचे, मिलिन्द भाकरे, क्रीडा शिक्शक नलिनी राऊत, शेखर बापनकर आदी उपस्थित होते. 
तसेच महाल येथील डी.डी.नगर माध्यमिक विद्यालयात पाचशे विद्याथ्र्यांना सुध्दा फायर इव्हिकेशन माॅकड्रीलचे सादरीकरण शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.डोफे यांच्या अध्यक्शतेखाली व अग्निशामक विभागाचे स्थानाधिकारी श्री.डी.एन.नाकोड, कार्यकारी स्थानाधिकारी श्री.केशव कोठे, श्री.एस.एस.राऊत, एस.एम.डहाळकर, विनय नवले यांनी शाळेमध्ये अचानक आग लागली किंवा आपातकालिन परिस्थीती निर्माण झाल्यास शाळेच्या विद्याथ्र्यांना सुखरूप बाहेर कसे पडता येईल यावर दलामार्फत प्रशिक्शण देण्यात आले. तसेच विद्याथ्र्यांनी कुठली दक्शता घ्यावी व कोणत्या प्रकारच्या प्राथमिक उपाययोजना कराव्या याविशयी मार्गदर्शन करून सविस्तर अशी माहिती विद्याथ्र्यांना यावेळी देण्यात आली.
या अनुशंगाने या अगोदर विमलताई तिडके विद्यालय अत्रे ले-आऊट येथील एक हजार विद्याथ्र्यांना तसेच टाटा पारसी शाळेतील 1200 विद्याथ्र्यांना व महानगरपालिकेच्या संजयनगर हिन्दी माध्यमिक शाळा डिप्टी सिग्नल येथील 400 विद्याथ्र्यांना माॅकड्रीलबाबत प्रशिक्शण देऊन मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी अग्निशामक विभागाचे स्थानाधिकारी श्री.एम.के.काळे, सिव्हील स्थानकाचे प्रमुख श्री.एस.व्ही.भेंडे, कळमना स्थानकाचे प्रमुख श्री.अनिल बरडे, कार्य.स्थानाधिकारी श्री.पी.एन.कावळे, अग्निक सर्वश्री. जी.जी.मेसरे, एस.बी.आतराम, आर.डी.पवार, जी.डी.बावणे, चैरे, वानखेडे, आंबुलकर, जाधव, चव्हाण, शेंडे, एस.एफ.चैधरी, सी.जी.शंभरकर, बी.जे.नवले इत्यादी जवानांनी प्रात्यक्शिक पार पाडण्याकरिता परिश्रम घेतले.
अग्निशामक विभागाने केलेले  प्रात्यक्शिक बघुन विद्यार्थी फार उस्ताहित झाले व त्यांनी जवानांचे कौतुक करून अ.शा.विभाग किती जवाबदारीने आग प्रतिबंधात्मक कारवाई करीत असतो याची जाणीव विद्याथ्र्यांना झाली असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली व सर्व जवानांचे त्यांनी अश्याच प्रकारचे प्रात्यक्शिके पुन्हा आम्हाला दाखावावी अशी विनंती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
 

बॅरि.शेशराव वानखेडे पुण्यतिथी संपन्न मा.महापौर/मा.उपमहापौर व्दारा विनम्र अभिवादन

    

 

नागपूर नगरीचे प्रथम महापौर व माजी मंत्री बॅरि.शेशराव वानखेडे यांच्या पुण्यतिथी प्रित्यर्थ नागपूर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील उद्यानस्थित प्रतिमेला नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी यांनी पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.
या प्रसंगी मा.अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, माजी नगरसेवक प्रा.राजीव हडप, दक्शिण-पश्चिम भाजपा मंडळाचे अध्यक्श श्री.किशोर वानखेडे, श्री.अडावदकर, श्री.शिरखेडकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 
 

राश्ट्रपिता महात्मा गांधी पुण्यतिथी  म.न.पा.तर्फे विनम्र अभिवादन
 
     
 
राश्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी सकाळी व्हेरायटी चैक स्थित गांधीजींच्या प्रतिमेला पुश्पहार अर्पण करून म.न.पा.च्या वतीने अभिवादन केले.
तसेच शहरातील सतरंजीपूरा, चितारओळी, सदर चैक, गंजीपेठ, जुनी शुक्रवारी येथील महात्मा गांधीजींच्या प्रतिमेला मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी यांनी नगरीच्या वतीने पुश्पहार अर्पण केले. तसेच भारतीय स्वातंत्र्य लढयात बलीदान पावलेल्या हुतात्म्यांना हुतात्मा स्मारक सुभाशरोड, बालोद्यान येथे पुश्पचक्र अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
व्हेरायटी चैक स्थित श्रध्दांजली कार्यक्रमाला झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, नगरसेवक डाॅ.प्रशांत चोपडा, नगरसेविका श्रीमती सुजाता कोंबाडे, नगरसेविका श्रीमती यशश्री नंदनवार, माजी नगरसेवक श्री. बाबा शेळके, अंबादास गोंडाणे आदी उपस्थित होते.
 
 म.न.पा.मुख्यालयातील महापौर कक्शात महात्मा गांधीना श्रध्दांजली अर्पण
 
राश्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या दि. 30 जानेवारी 2014 पुण्यतिथी प्रित्यर्थ म.न.पा.मुख्यालयातील महापौर कक्शातील महात्मा गांधी यांच्या तैलचित्राला मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी यांनी पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी उपस्थितांनी दोन मिनीटे स्तब्ध उभे राहून महात्मा गांधीना श्रध्दांजली अर्पण केली.
या प्रसंगी मा.अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, माजी नगरसेवक प्रा.राजीव हडप, दक्शिण-पश्चिम भाजपा मंडळाचे अध्यक्श श्री.किशोर वानखेडे, श्री.अडावदकर, श्री.शिरखेडकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 

लोकसेवेचे काम करण्याच्या संधीचे सोने करूया: म.न.पा.मध्ये प्रजासत्ताक दिनी मा.महापौरांचे आवाहन

 
                   
 
 
 
लोकशाहीमध्ये गणतंत्र दिवसाला फार मोठे महत्व असते. शासनाने कायदेमंडळाने केलेले कायदे, निती यावर प्रजाजनांचा विश्वास असला पाहिजे. जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आकांक्शाचे प्रतीक असलेल्या ग्रामपंचायत, महानगरपालिका व जिल्हापरिशद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार कसा चालतो यावर प्रशासनाचे यशा-पयश अवलंबुन असते. महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये लोकसेवेचे काम करण्याची संधी आपणांस मिळाली आहे. त्यामुळे शहराच्या जनतेला अधिक चांगले प्रशासन कसे देता येईल यादृश्टीने कार्य करून मिळालेल्या संधीचे सोने करूया असे आवाहन नागपूर नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने केन्द्रीय कार्यालयातील हिरवळीवर आयोजित भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 64 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अधिकारी-कर्मचा-यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, अपर आयुक्त श्री. हेमंतकुमार पवार, ज्येश्ठ नगरसेवक व माजी उपमहापौर श्री.सुनिल अग्रवाल, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे आदी विराजमान होते.
मा.महापौर पुढे म्हणाले की, विविधतेनेे नटलेल्या या देशाचा कारभार कश्याप्रकारे चालेल याचा सर्वांना विचार पडला होता. परंतु आमच्या घटनाकारांनी विविध देशाच्या राज्य घटनांचा अभ्यास करून देशाला एक चांगले संविधान दिले. राश्ट्रीय एकात्मता व अखंडता कायम ठेवून देशाची प्रगती करणे हे फार मोठे आव्हान आमच्यासमोर होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीची प्रयोगशाळा आहे. तथापी म.न.पा.चे अपेक्शित उत्पन्नाचे अभावी दिलेले विकासाचे उद्दीश्ट पूर्ण करण्यात आम्ही पूर्णपणे यशस्वी झालेलो नसलो तरी नागनदी स्वच्छता अभियान, साथरोगावर नियंत्रण, ज्येश्ठ नागरिक अभियान व स्वच्छता अभियान यासारखे उपक्रम लोकसहभागातून चालवून दाखविले आहे. परंतु आम्हाला अजून बरीच मजल गाठावयाची आहे. शहरातील उंच इमारतीच्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करावयाची उपाययोजना करणे, देशातील सर्वाधिक स्वच्छ शहर म्हणून नावरूपास आणणे, अविरत पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, उर्जाबचत, पर्यावरण नियंत्रण आदी अनेक बाबींकडे आम्हाला लक्श द्यावे लागेल. सर्व सामान्य जनतेकरीता सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित करण्याची गरज आहे. म.न.पा.शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी व आवश्यक साधनसामुग्री पुरविण्याचे दृश्टीने मा.आयुक्तांनी लक्श घातले असून त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. तसेच सिकल सेल परिक्शण केन्द्र व रक्तपेढी डायलेसीस सेवा इ. विविध उपक्रम यशस्वीरित्या राबविले आहेत. जनतेच्या जीविताला धोका होवू नये म्हणून नायलाॅन मांजावर बंदी घालण्याचा म.न.पा.सभागृहाने एकमताने ठराव पारित केल्याची देखील त्यांनी माहिती दिली.
प्रारंभी मा.महापौरांनी ध्वजारोहण केले. त्यानंतर मा.महापौर व आयुक्तांनी अग्निशामक दलाच्या परेडचे निरिक्शण करून मानवंदना स्विकारली. प्रमुख अग्निशामक अधिकारी श्री.राजेन्द्र उचके यांचे मार्गदर्शनाखाली अग्निशामक दलाच्या पथकाने सुरेख संचालन केले. पथकाचे नेतृत्व अनुक्रमे स्थानाधिकारी राजेन्द्र दुबे व मोहन गुडधे यांनी केले.
प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून भारताची जनगणना 2011 साठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल शासनाकडून प्राप्त पदके व प्रशस्तीपत्रांचे संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांना मा.महापौरांचे हस्ते वितरण करून गौरविण्यात आले. त्यामध्ये नेहरूनगर झोनचे तत्कालिन सहा.आयुक्त व चार्ज आॅफीसर श्री.दिलीप पाटील यांना कास्यपदक तर रजत पदक प्राप्त प्रगणक शिक्शकामध्ये वृशाली देशपांडे, सतीश सेलोकर, कविता कुलसुंगे, जी.बी.खोपे, शैलेश मेश्राम, ज्योती लघावे, यमुना वाडबुधे, रेखा पडधने, बाळा आगलावे यांचा समावेश आहे.
उत्तराखंड राज्यातील बद्रीनाथ व केदारनाथ येथे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बचाव कार्यासाठी म.न.पा.तर्फे गेलेल्या पथकाने उत्तम कामगिरी बजविल्याबद्दल महाराश्ट्राचे मा.मुख्यमंत्री श्री.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गौरविलेल्या सर्वश्री केशव कोठे (कार्य.सहा.स्थानाधिकारी) आर.एस. डकरे व डी.पी.चव्हाण या कर्मचा-यांचा मा.महापौरंानी सत्कार केला.
नागपूर शहरात सलग 17 वेळा रक्तदान केल्याबद्दल श्री.रूपकिशोर कनोजिया यांचा रक्तदान गौरव कार्ड देवून सत्कार करण्यात आला. तसेच नागनदी स्वच्छता अभियानामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून हे अभियान यशस्वीपणे पार पडल्याबद्दल आरोग्य उपसंचालक डाॅ.मिलींद गणवीर, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे यांचेसह संबंधित सहा.आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांचा यावेळी पुश्पगुच्छ व स्मृती चिन्ह देवून सत्कार करण्यात आला. तसेच हे अभियान यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल संबंधित सफाई कामगारांचा देखिल झोनस्तरावर सत्कार करण्यात येईल, असे मा.महापौरांनी यावेळी जाहीर केले.
कार्यक्रमाला महानगरपालिकेचे सर्व विभागप्रमुख शाखा प्रमुख, सहा.आयुक्त यांचेसह अधिकारी व कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन सहा.आयुक्त श्री.महेश मोरोणे यांनी केले.
 

इतवारी पूलाच्या बांधकामाचे म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व्दारा निरिक्शण

31 जानेवारीच्या आंत पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश
 
     
 
दहिबाजार ईतवारी ओव्हरब्रीज पूलाचे बांधकामाचे म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी अधिका-यांसमवेत पाहणी करून अंतिम टप्प्याचे सूरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी मेंहदीबाग बस्तरवारी भागातील पूलाच्या एका भागाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसेच इतवारी दही बाजारापासून मारवाडी चैकापावेतोच्या पूलाचे कामसुध्दा पूर्णत्वास येत आहे. या भागातील पाईल्स व आर.ई. वालच्या फाऊंडेशनचे स्लॅबचे व्हाया डकचे काम, काँक्रेटींगचे काम पूर्ण झाले आहे. पूलाच्या विद्यूत दिवे लावण्याचे व पेंटींगचे काम सुरू असून फेस 1 च्या अंतिम टप्प्याचे उर्वरित कामे 31 जानेवारी 2014 च्या आंत पूर्ण करण्याचे निर्देश म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी यावेळी संबंधित अधिका-यांना दिलेत. कामात गती वाढवा असेही निर्देश दिलेत.
यावेळी अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, नगर अभियंता श्री.संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभूळकर, सहा.आयुक्त श्री.अशोक पाटील, रेल्वेचे अभियंता राईटसचे श्री.राजकुमार, रेल्वेचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री.बालीरेड्डी, उप अभियंता श्री.वासनीक, शाखा अभियंता श्री.श्कील नियानी, श्री.गौतम व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.  
 
 

म.न.पा.सदर रोग निदान केन्द्रात पल्स पोलिओ मोहिमेचे शुभारंभ 

 
भारत सरकारने देशातील पोलिओ रोगाचे निर्मुलन करण्यासाठी पल्स पोलिओ मोहिम सुरू केली आहे. या अंतर्गत 5 वर्शा खालील सर्व मुलांना पोलिओची लस देण्यात येते. दिनांक 19 जानेवारी 2014 रोजी या मोहिमेचे पहिले सत्र सुरू झाले असून कार्यक्रमाचे शुभारंभ म.न.पा.सदर रोग निदान केन्द्र येथे सकाळी 8.30 वाजता मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार यांनी मुलांना पोलिओ डोज पाजुन या राश्ट्रीय कार्याला सुरूवात करण्यात आली.
नागपूर महानगरपालिका क्शेत्रात 10 झोनल अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, 10 समन्वयक वैद्यकीय अधिकारी व 10 स्वास्थ निरिक्शक मार्फत नागपूर शहरात मोहिमेचा दिवशी (पी.पी.आय.) व घरोघरी भेटी देवून (आय.पी.पी.आय.) 10 झोनमध्ये राश्ट्रीय पल्स पोलिओ कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 0 ते 5 वर्शे वयोगटातील बालकांना पोलिओचा डोज पाजायचा आहे. शहरातील एकही बालक पोलिओ डोज पासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, असे उद्घाटन प्रसंगी मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी म्हटले आहे.
नागपूर शहरात एकूण बुथ 1175 असून बुथवर काम करण्यासाठी 3275 कर्मचारी कार्यरत आहेत. शहरातील मंदीर, मस्जिद, माॅल्स, बिगबाजार, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, विमानतळ, नाका, मॅरेज हाॅल व मोबाईल टिमव्दारे अतिजोखिमग्रस्त भाग बांधकाम, विटभटटया, भटक्या जमातीचे मुले, रस्त्यावरिल मुले, अनाथालय यामधील मुलांना पोलिओ डोज पाजण्याची व्यवस्था करण्यात आलेले आहे.
यावेळी रोटरीचे अध्यक्श डॉ.संजय मेश्राम, डॉ.अजीज खान, डॉ.रूधवानी, डॉ.शिल्पा जिचकार, पोलिओचे कार्यक्रम अधिकारी डॉ.श्याम शेंडे, डॉ.सविता मेश्राम आरोग्य अधिकारी, डॉ.राजन, डॉ.साजीद खान, डॉ.अनिता चिव्हाणे, डॉ.प्रदीप दास, डॉ.जोशी, सहा.आयुक्त श्री.प्रकाश वराडे, अधिकारी कर्मचारी व स्वयंसेवी संस्थाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
पल्स पोलिओ मोहिमेचा दूसरा टप्पा दिनांक 23 फेब्रुवारी 2014 रोजी होईल. त्यासाठी देखील सर्वांनी सहकार्य करावे, असे म.न.पा.तर्फे आवाहन करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे संचालन श्री.अशोक कोल्हटकर यांनी केले असून आभार डॉ.अतिकूर रहमान यांनी केले.
 

पोर्णिमेच्या रात्रि 20 हजार लोकांनी 1 तास दिवे बंद ठेवण्याचा केला संकल्प

मा.महापौर, सभापती स्थायी समिती व आयुक्त यांचे उपस्थितीत सक्करधरा चैक व अन्य भागात ब्ुाधवारी पथ दिवे बंद ठेवून उर्जा बचतीचा प्रयोग
 
            
 
उर्जेची बचत काळाची गरज हा मुलमंत्र घेवून यापूर्वी घेाशीत केल्याप्रमाणे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.आयुक्त श्री. श्याम वर्धने व स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे यांनी आज 15 जानेवारी पोर्णिमेला सक्करदरा चैकात नगरसेवक व अधिका-यांसह रात्री 8 ते 9 या वेळेत उभे राहून उर्जा बचतिचे निरिक्शण केले. यावेळी झोन सभापती राजू नागूलवार, आरोग्य समिती सभापती रमेश सिंगारे, नगरसेविका दिव्या धूरडे,  रिता मुळे, सारिाका नांदूरकर आणि कार्य.अभियंता (विद्युत) एस.बी.जैस्वाल, सहा.अभियंता ए.एम.मानकर, सलीम इकबाल, माजी नगरसेवक अशोक मुळे, कुंदा बारसे, प्रदीप कदम, पियुश भोयर आदी उपस्थित होते.
यावेळी रस्त्यावरील उडडाणपूल व हायमास्टसह पथ दिवे बंद ठेवण्यात आले होते. बाजारपेठेतील दुकानदारांनी देखिल लाईट डिम करून सहकार्य केले. पोर्णिमेच्या चंद्र प्रकाशात आवागमन सुरळीत चालू होते. महापौरांनी स्वतःहाचे घरी या काळात 1 तास दिवे बंद ठेवून लोकांना उर्जा बचतीचे आवाहन केले. महापौरांच्या पत्नी सौ.अश्विनी सोले यांनी लक्श्मीनगर परिसरात घरोघरी संपर्क करून नागरीकांना दिवे बंद करण्याचे आवाहन केले.
आज जवळपास 20 हजार लोकांनी 1 तास दिवे बंद ठेवण्याचा संकल्प केला. आज झोन निहाय खालीलप्रमाणे पथ दिवे बंद ठेवण्यात आले.
झोन 1) सक्करदरा चैक ते खामला रोड 2)शंकरनगर चैक ते लक्श्मीभूवन, 3) तूकडोजी पूतळा ते मानेवाडा रोड 4) बर्डी मेन रोड 5) सक्करदरा उडडाण पूल, सक्करदरा चैक ते भोला गणेश चैक 6) बडकस चैक ते महाल ते गांधीगेट, बडकस चैक ते केळीबाग रोड 7) शहिद चैक ते गांधीबाग 8) टेलिफोन एक्सचेंज ते वर्धमाननगर 9) कमाल चैक ते इंदोरा 10) लिबर्टी टाॅकीज ते मेश्राम पूतळा
जनतेने दिेलेल्या प्रतिसादाबदल मा.महापौरांनी सर्वांचे आभार माणून दर पोर्णिमेला अधिकाधिक दिवे बंद ठेवून सहकार्य करावे असे आवाहन केले.
दलित पँथरचे नामदेव ढसाळ यांचे निधनाबद्दल महापौरांची शोक संवेदना
दलित पँथरचे संस्थापक श्री.नामदेव ढसाळ यांचे निधनाने महाराश्ट्राच्या गोरगरिबांच्या हक्कासाठी लढणारे कर्मठ नेते, दलित शोशितांचा एक कैवारी हरपला आहे त्यांच्या जाण्याने महाराश्ट्राची मोठी हानी झाली आहे अश्या शब्दात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आपली शोक संवेदना व्यक्त केली आहे.
 
 

महापौर चशक अखिल भारतीय खो-खो पुरूश/महिला स्पर्धेचे थाटात उद्घाटन 

विद्याथ्र्यांनी, युवा वर्गांनी खेळण्यासाठी मैदानात यावे.....एस.प्रकाश 
 
                    
 
नागपूर शहरातील खेळांडंूचा सर्वांगिण विकास व्हावा, येथील खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे, उत्कृश्ट खेळाडू निर्माण व्हावे, तसेच नागपूर शहराचा नावलौकिक व्हावा. देशातील नामवंत प्रख्यात खेळाडूंचे क्रीडा कौशल्य नागपूर नगरीतील जनतेला, क्रीडा प्रेमींना पाहता यावे याकरिता नागपूर महानगरपालिका तर्फे ”महापौर चशक“ अखिल भारतीय खो-खो (पुरूश/महिला) स्पर्धा दि. 15 जाने ते 19 जानेवारी 2014 पर्यंत ”रा.पै.समर्थ स्टेडियम“ (चिटणीस पार्क) महाल, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन आज दुपारी 4.00 वाजता मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) यांनी म.न.पा.क्रीडा ध्वजारोहण करून व क्रीडा ज्योत पेटवून रितसर उद्घाटन केले.
उपस्थित मान्यवरांचे मंचावर आगम होताच खो-खो खेळाडूंनी मानवंदना दिली प्रहार हायस्कुलच्या विद्याथ्र्यांनी आकर्शक बँन्ड चे प्रदर्शन केले. गुरूकुलच्या विद्याथ्र्यांनी लेझीम पथक सादर करून उपस्थितांचे लक्श वेधून घेतले. आकाशात फुगे सोडून उद्घाटन झाल्याचे श्री.एस.प्रकाश यांनी घोशीत केले.
उद्घाटन प्रसंगी बोलतांना अर्जुन पुरस्कार खेळाडू श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) म्हणाले की, आजच्या पीढींनी शिक्शणासोबत खेळाला महत्व दिले पाहिजे. देशी खेळ हळूहळू युवा पिढीपासून दूर होत आहे. क्रिकेट सोबत देशी खेळाकडे देखील आजच्या पिढींनी लक्श दिले पाहिजे, असे आवाहन करून सर्व खेळाडूंना त्यांनी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात.
अध्यक्शीय भाशणात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले म्हणाले की, शतकोत्तर सुवर्ण वर्शा निमित्त म.न.पा.तर्फे शहरात विविध खेळाचे आयोजन करण्यात येत असून खो-खो खेळ हा 1980 वर्शी मनपा तर्फे घेण्यात आला होता. आता देशातील विविध प्रांतातुन आलेले खेळाडू आपल्या खेळाचे चांगले प्रदर्शन करून त्यांच्या संघाचे नांव लौकीक करतील अशा शुभेच्छा दिल्या.
स्पर्धेच्या प्रारंभी प्रख्यात राजाबाक्शा हनुमान मंदीरातून मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी हनुमानजींची विधीवत पुजा अर्चा करून क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत केली व म.न.पा.प्रियदर्शनी उच्च प्राथमिक शाळेचे राश्ट्रीय स्तरावरील खो-खो खेळाडू यांच्या हातात सुपुर्द केली. ती ज्योत मेडिकल चैक, उंटखाना, अशोक चैक, नवी शुक्रवारी, महाल, अभ्यंकर पुतळा, गांधीगेट, शिवाजी पुतळा मार्गे रा.पै.समर्थ स्टेडियम (चिटणीस पार्क) येथे आणण्यात आली.
तदनंतर मैदानाचे भुमीपूजन करून महिलाच्या खो-खो स्पर्धेला सुरूवात करण्यात आली प्रारंभीचा सामना नागपूर जिल्हा खो-खो असो.विरूध्द हॅप्पी वंडरस इंदोर यांच्यामध्ये झाला. नाणेफेक जिंकून नागपूरच्या संघाने स्पर्धेला सुरूवात झाली.
महापौर चशक खो-खो स्पर्धा उद्घाटन प्रसंगी मा.श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) अर्जुन पुरस्कार, मा.श्री.अविनाश ठाकरे सभापती स्थायी समिती, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, आरोगय समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, लक्श्मीनगर झोन सभापती गोपाल बोहरे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी, शिक्शण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक, परिवहन समिती सभापती श्री.बंडू राऊत, सभापती गांधीबाग झोन श्रीमती रश्मी फडणवीस, ज्येश्ट नगरसेविका श्रीमती निताताई ठाकरे, अध्यक्श दुर्बल घटक समिती श्रीमती सविता सांगोळे, माजी नगरसेवक श्री. कामील अंसारी, नीरीचे डायरेक्टर, श्री.सतीश वटे, क्रीडा क्शेत्रातील प्रशिक्शक भाऊ काणे, विलास दातारकर, सुनिल सोनारे, बाळू जगताप, सुधीर, निबांळकर, सहा.आयुक्त श्री.राजु भिवगडे आदी मंचावर विराजमान होते. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ.हंबीरराव मोहिते यांनी केले तर आभार शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे शिक्शणाधिकारी यांनी केले.
 

 

महापौर चशक अखिल भारतीय खो-खो पुरूश/महिला स्पर्धेचे थाटात उद्घाटन 

विद्याथ्र्यांनी, युवा वर्गांनी खेळण्यासाठी मैदानात यावे.....एस.प्रकाश 
 
                    
 
नागपूर शहरातील खेळांडंूचा सर्वांगिण विकास व्हावा, येथील खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे, उत्कृश्ट खेळाडू निर्माण व्हावे, तसेच नागपूर शहराचा नावलौकिक व्हावा. देशातील नामवंत प्रख्यात खेळाडूंचे क्रीडा कौशल्य नागपूर नगरीतील जनतेला, क्रीडा प्रेमींना पाहता यावे याकरिता नागपूर महानगरपालिका तर्फे ”महापौर चशक“ अखिल भारतीय खो-खो (पुरूश/महिला) स्पर्धा दि. 15 जाने ते 19 जानेवारी 2014 पर्यंत ”रा.पै.समर्थ स्टेडियम“ (चिटणीस पार्क) महाल, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन आज दुपारी 4.00 वाजता मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) यांनी म.न.पा.क्रीडा ध्वजारोहण करून व क्रीडा ज्योत पेटवून रितसर उद्घाटन केले.
उपस्थित मान्यवरांचे मंचावर आगम होताच खो-खो खेळाडूंनी मानवंदना दिली प्रहार हायस्कुलच्या विद्याथ्र्यांनी आकर्शक बँन्ड चे प्रदर्शन केले. गुरूकुलच्या विद्याथ्र्यांनी लेझीम पथक सादर करून उपस्थितांचे लक्श वेधून घेतले. आकाशात फुगे सोडून उद्घाटन झाल्याचे श्री.एस.प्रकाश यांनी घोशीत केले.
उद्घाटन प्रसंगी बोलतांना अर्जुन पुरस्कार खेळाडू श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) म्हणाले की, आजच्या पीढींनी शिक्शणासोबत खेळाला महत्व दिले पाहिजे. देशी खेळ हळूहळू युवा पिढीपासून दूर होत आहे. क्रिकेट सोबत देशी खेळाकडे देखील आजच्या पिढींनी लक्श दिले पाहिजे, असे आवाहन करून सर्व खेळाडूंना त्यांनी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात.
अध्यक्शीय भाशणात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले म्हणाले की, शतकोत्तर सुवर्ण वर्शा निमित्त म.न.पा.तर्फे शहरात विविध खेळाचे आयोजन करण्यात येत असून खो-खो खेळ हा 1980 वर्शी मनपा तर्फे घेण्यात आला होता. आता देशातील विविध प्रांतातुन आलेले खेळाडू आपल्या खेळाचे चांगले प्रदर्शन करून त्यांच्या संघाचे नांव लौकीक करतील अशा शुभेच्छा दिल्या.
स्पर्धेच्या प्रारंभी प्रख्यात राजाबाक्शा हनुमान मंदीरातून मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी हनुमानजींची विधीवत पुजा अर्चा करून क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत केली व म.न.पा.प्रियदर्शनी उच्च प्राथमिक शाळेचे राश्ट्रीय स्तरावरील खो-खो खेळाडू यांच्या हातात सुपुर्द केली. ती ज्योत मेडिकल चैक, उंटखाना, अशोक चैक, नवी शुक्रवारी, महाल, अभ्यंकर पुतळा, गांधीगेट, शिवाजी पुतळा मार्गे रा.पै.समर्थ स्टेडियम (चिटणीस पार्क) येथे आणण्यात आली.
तदनंतर मैदानाचे भुमीपूजन करून महिलाच्या खो-खो स्पर्धेला सुरूवात करण्यात आली प्रारंभीचा सामना नागपूर जिल्हा खो-खो असो.विरूध्द हॅप्पी वंडरस इंदोर यांच्यामध्ये झाला. नाणेफेक जिंकून नागपूरच्या संघाने स्पर्धेला सुरूवात झाली.
महापौर चशक खो-खो स्पर्धा उद्घाटन प्रसंगी मा.श्री.एस.प्रकाश (बंगलोर) अर्जुन पुरस्कार, मा.श्री.अविनाश ठाकरे सभापती स्थायी समिती, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, आरोगय समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, लक्श्मीनगर झोन सभापती गोपाल बोहरे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी, शिक्शण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक, परिवहन समिती सभापती श्री.बंडू राऊत, सभापती गांधीबाग झोन श्रीमती रश्मी फडणवीस, ज्येश्ट नगरसेविका श्रीमती निताताई ठाकरे, अध्यक्श दुर्बल घटक समिती श्रीमती सविता सांगोळे, माजी नगरसेवक श्री. कामील अंसारी, नीरीचे डायरेक्टर, श्री.सतीश वटे, क्रीडा क्शेत्रातील प्रशिक्शक भाऊ काणे, विलास दातारकर, सुनिल सोनारे, बाळू जगताप, सुधीर, निबांळकर, सहा.आयुक्त श्री.राजु भिवगडे आदी मंचावर विराजमान होते. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ.हंबीरराव मोहिते यांनी केले तर आभार शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे शिक्शणाधिकारी यांनी केले.
 
 

उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा व जनतेला सोयी सुविधा उत्पन्न करून द्या - 

शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या व अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे एकत्रित भूमीपूजन प्रसंगी मा.श्री.नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन
   
                              
 
नागपूर महानगरपालिकेचे पदाधिकारी व प्रशासनाने उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत असतांनाही शहरात 72 कोटी रूपयांच्या रस्त्यांच्या कामाचा शुभारंभ केला याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहे. मात्र पारंपारिक उत्पन्नाचे स्त्रोतावर अवलंबून न राहता दूरदृश्ठी ठेवून कामे केल्यास कच-यापासून व सांडपाण्यापासून सुध्दा उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे कार्बन पासून कोळसा तयार करण्यासारखे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून तसेच सी.एन.जी.गॅसचा बस-आॅटो वाहतुकीसाठी उपयोग करून म.न.पा.चे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावे व जनतेला सोयी सुविधा उत्पन्न करून द्याव्यात असे आवाहन भा.ज.पा.चे राश्ट्रीय नेते मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी केले. नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने नागपूर शहरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, शहरी रस्ते विकास प्रकल्प तथा इतर मुख्य रस्त्यांच्या रू. 45 कोटी व प्रभागातील अंतर्गत मुख्य रस्ते रू. 14 कोटी व प्रभागातील 13 कोटी याप्रमाणे एकूण 72 कोटी रक्कमेच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे कामांचा एकत्रित भूमीपूजन समारंभ आज सकाळी रामेश्वरी जवळील ओंकारनगर चैक येथे मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी कुदळ मारून केला. यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. 
यावेेळी व्यासपीठावर दक्शिण पश्चिमचे व भाजपा प्रदेश अध्यक्श श्री.देवेन्द्र फडणवीस, स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, झोन सभापती श्रीमती लता यादव, झोन सभापती श्री.राजु नागुलवार, स्थापत्य समिती सभापती श्री.संदीप जोशी, प्रभागाचे नगरसेवक व आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, प्रभागाच्या नगरसेविका सुमित्रा बहादुरे, प्रभाग क्र.66चे नगरसेवक श्री.शरद बांते, नगरसेविका सुमित्रा जाधव, नगरसेविका जयश्री वाडीभस्मे, डॉ.सफलता आंबटकर, महिला बालकल्याण सभापती अश्विनी जिचकार, जलप्रदाय समिती अध्यक्श श्री.सुधाकर कोहळे, उशा निशीतकर, आरपीआय नेता राजु बहादुरे, दक्शिण - पश्चिमचे किशोर वानखेडे, दक्शिणचे कैलास चुटे आदी विराजमान होते.
श्री.गडकरी पुढे म्हणाले की, नागपूर शहरात काळी माती (ब्लॅक काॅटन साॅईल) असल्याने डांबरीकरणाचे रस्ते 2-3 वर्शे टिकतात परंतु त्याऐवजी सिमेंट काँक्रीटमध्ये 35ः फ्लाय अंशचा वापर केल्यास ते रस्ते 25 वर्शे टिकतील व त्यासाठी सद्याचे खर्चात दोन अडीच पट वाढ होईल. अश्याप्रकारे माझी संकल्पना पूणे म.न.पा.ने राबविली असून त्याठिकाणी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे अधिका-यांनी तिथला दौरा करून त्याबाबत माहिती घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. नागपूर महानगरपालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना व इतर अनेक प्रकल्पांची दखल आंतरराश्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. अनधिकृत वस्त्यांमध्ये 16 कोटी रूपयांची पाणीपुरवठा व रस्त्यांची कामे आमदार - खासदार निधीतून केल्याची देखील त्यांनी माहिती दिली. कामाची गुणवत्ता राखली जावी. ई-गव्र्हनन्सच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता राखली जावी व नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवाव्या असेही आवाहन त्यांनी केले.
मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आपल्या अध्यक्शीय भाशणात शहरातील रस्त्यांवरील गढढयांपासून लोकांची सुटका व्हावी म्हणून मोठया प्रमाणात डांबरीकरणाचे काम हाती घेतल्याचे सांगितले. तथापी म.न.पा.चे उत्पन्न लक्शात घेता मागील वर्शापेक्शा जास्त कार्यादेश देता आले नाही अशी त्यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच ज्याप्रमाणे आंध्र, गुजरात, मध्ये स्ण्ठण्ज्ण् नसली तरी ट।ज् मधून 1ः हिस्सा शहराला मिळतो तसाच हिस्सा म.न.पा.ला शासनानी दिला पाहिजे अशी मागणी केली. शासनाने म.न.पा.ला देणे असलेला निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून नागरीकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील, तथापी अन्य म.न.पा.च्या तुलनेत म.न.पा.ची आर्थिक स्थिती चांगली असून सर्व समस्यांवर मार्ग काढून काही दिवसात विकास कामांना गती देवू असेही त्यांनी सांगितले. म.न.पा.ने राबविलेल्या रक्तपेढी, सिकल सेल केन्द्र व डायलिसीस आदी प्रकल्पाची कामांना गती दिल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले. शहरातील केन्द्र व राज्य शासन व अन्य संस्थाचे रस्त्यांचे दुरूस्तीसाठी मा.आयुक्तांनी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा, अशीही त्यांनी विनंती केली.
यावेळी बोलतांना भाजपा प्रदेश अध्यक्श व दक्शिण पश्चिम चे आमदार श्री.देवेन्द्र फडणवीस यांनी म.न.पा.ने स्थानिक संस्था कराच्या ;स्ठज्द्ध आर्थिक परिस्थितीत देखील वेगवेगळया स्त्रोतातून वसुली करून विकास कामांना कात्री लागू नये याचा प्रयत्न केल्याचे आवर्जुन सांगितले. तसेच दक्शिण मतदार संघातून त्यांचे विधान सभा क्शेत्रात आलेल्या भागावर 50 टक्के पेक्शा जास्त निधी खर्च केल्याचे सांगितले. अविकसित भागातील कामे, ले-आऊटचे आरक्शण काढून घेण्यासाठी ना.सु.प्र.कडे पाठपुरावा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे यांनी शहरातील 300 प्रमुख रस्त्यांपैकी आज 100 ते 125 रस्त्यांच्या व अंतर्गत रस्ते मिळून एकूण 72 कोटी रूपयांच्या रस्त्यांच्या कामाचे भूमीपूजन झाल्याची माहिती दिली. 110 कोटी रक्कमेच्या रस्त्यांपैकी मा.आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर 72 कोटींच्या रस्त्यांचा शुभारंभ केल्याचे सांगितले.
प्रारंभी मान्यवरांनी कुदळ मारून व नामफलकावरील पडदा बाजूला सारून भूमीपूजन केले. त्यानंतर आज रोजी निधन पावलेले दलीत पँथरचे अध्यक्श श्री.नामदेव ढसाळ यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली.
यावेळी उपस्थित कार्यकत्र्यांनी श्री.गडकरी यांचे भव्य हार घालून स्वागत केले. तसेच नगरसेविका सुमित्रा जाधव व सरोज बहादुरे यांचेसह महिला कार्यकत्र्यांनी श्री.गडकरी यांचे स्वागत केले. महापौर प्रा.अनिल सोले यांची अ.भा.महापौर परिशदेचे अध्यक्शपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे सुध्दा पुश्पगुच्छ देवून नगरसेवक श्री.रमेश सिंगारे व शरद बांते यांनी सत्कार केला.
कार्यक्रमाचे संचालन ज्येश्ठ नगरसेवक व आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे व भाजपा दक्शिण नागपूर महामंत्री संजय ठाकरे यांनी केले. आभार सहा.आयुक्त श्री.महेश मोरोणे यांनी मानले.
कार्यक्रमाला झोन सभापती कल्पक भानारकर, नगरसेवक राजेश घोडपागे, निता ठाकरे, कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, मनोज तालेवार, दिलीप जामगडे, सतीश नेरळ यांचेसह परिसरातील गणमान्य नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.
 
 

महिला उद्योजिक मेळाव्याचे महापौर व्दारा समारोप 5 महिला उद्योजिकांच्या सत्कार

     
 
नगपूर महानगरपालिका शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त नागपूर महानगरपालिकेच्या वतिने नागपूर शहरातील महिला उद्योजिकांना वाव मिळावा त्यांच्यातील पाक कौशल्यास चालना मिळावी, महिला गृहोद्योग व हस्त कौशल्य उद्योगाचा विकास व्हावा, बचत गटातील महिलांना स्वंयरोजगार करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता ”दिशाम“ महिला उद्योजिकांचा भव्य मेळावा ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क आयोजित करण्यात आला असून आज या मेळाव्याचा शेवटच्या दिवशी आज दिनांक 4 जानेवारी 2014 रोजी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या हस्ते ’दिशाम’ महिला उद्योजिका मेळाव्याचे समारोप समारंभ संपन्न झाला.
समारोप प्रसंगी नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर प्रा.अनिल सोले, पूर्व नागपूरचे आमदार श्री.कृश्णाजी खोपडे, महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्शा श्रीमती अश्विनी जिचकार, सभापती आशिनगर झोन श्री.गौतम पाटील, लकडगंज झोन सभापती श्री.प्रदीप पोहाणे, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री.सुधा इरस्कर उपस्थित होते.
यावेळी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या हस्ते उत्कृश्ठ स्टाॅल धारक महिला उद्योजिकांच्या प्रमाणपत्र व पुश्पगुच्छ व तुळशीचे रोपटे देवून गौरव करण्यात आला. त्याचबरोबर समाजकल्याण अधिकारी सुश्री.सुधा ईरस्कर यांच्याही सन्मान उत्कृश्ट कार्याबद्दल करण्यात आला. कारण त्यांच्या उत्फूतर्तेमुळे आपण सातत्याने हा मेळावा दरवर्शी घेत आहोत. त्याचसोबत ज्या सहभागी स्टाॅल धारकांना सन्मान करण्यात आला.
या मेळाव्यामध्ये एकूण 250 स्टाॅलची निर्मिती करण्यात आलेली होती. यामध्ये महिला बचत गट, महिला उद्योजिका, स्वयंसेवी संस्था, महिला उद्योजिका मशिन विक्रेते, एल.आय.सी.आॅफ इंडीया हे आपले स्टाॅल लावणार आहेत. हा मेळावा दररोज सकाळी 11.45 ते सायंकाळी 10.00 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामध्ये महिला उद्योजकांनी निर्मित केलेल्या वस्तु खाद्यपदार्थ, रांगोळी, भारतीय चिकित्सा, हस्तशिल्प, राजस्थानी ज्वेलरी, आयुर्वेदीक पंचकर्म, हैद्राबादी ज्वेलरी, अबाकस क्लाॅसेस, मसाले, गृह उद्योग, परफ्युम, एस.बी.आय.जिवन विमा योजना, बांगडी व्यवसाय, हॅन्ड बॅग, आर्ट गॅलरी नॅचरोपॅथी प्राॅडॉक्टस्, पुस्तके विक्रेते, म्युरल पेंटींग, मोत्याची दागीने, पंतजली चिकित्सा, हर्बल प्राॅडॉक्टस्, बाहुली व खेळणे तसेच कारपेट इत्यादी वस्तुचे स्टाॅल या मेळाव्याचे आकर्शण होते. 
 
 

पोर्णिमेला एक तास विद्युत वापर बंद करून पर्यावरणाचे रक्शण करा: गिरीश गांधी

दि.15 जानेवारी रोजी होणा-या उर्जा बचत मोहिमेच्या पूर्वतयारीसाठी 
 
स्वयंसेवी संस्थांसमवेत मा.महापौरांनी घेतली बैठक 
  
               
 
 
नागपूर महानगरपालिकेने मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी अनेक लोकोपयोगी कल्पना राबविण्यास पुढाकार घेतला. मग ते नागनदी स्वच्छता अभियान असो किंवा वृक्शारोपण मोहिम असो. नागपूर शहराची निवड सोलर सिटी म्हणून झाली आहे. निसर्गाने माणसाला भरभरून दिले व यापुढेही देत राहील. परंतु माणसाची ओरबाडण्याची वृत्ती लक्शात घेता ही प्रवृत्ती अशीच वाढली तर पुढे धोका होण्याचा संभव आहे. त्यासाठी कोळसा, पाणी यासारख्या नैसर्गिक साधनसाठयाचा वापर जपून करणे आवश्यक आहे. वीजेचे उत्पादन वाढले तरी बचत करता आली पाहिजे. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या संकल्पनेनुसार दिनांक 15 जानेवारी रोजी होणा-या पोर्णिमेला एक तास विद्युत वापर बंद करून पर्यावरणाचे रक्शण करा. त्यासाठी सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी व अन्य समाजघटकांनी आपापल्या परिने सहकार्य करावे असे आवाहन वनराईचे विश्वस्त डॉ.गिरीश गांधी यांनी केले. 
नागपूर महानगरपालिकेच्या केन्द्रीय कार्यालयातील नवीन प्रशासकीय भवनातील सभाकक्शात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी म.न.पा.च्या उर्जा बचत मोहिमेचा अनुशंगाने शहरातील स्वयंसेवी संस्थाची बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, ज्येश्ठ सदस्य व ज्येश्ठ नगरसेवक व माजी उपमहापौर श्री.सुनिल अग्रवाल, माजी स्थायी समिती अध्यक्श श्री.संदीप जोशी, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, कार्य.अभियंता (विद्युत) श्री..एस.बी.जैस्वाल आणि सहा.अभियंता सर्वश्री. सलीम इक्बाल, दिपक चिटणीस यांचेसह वसुंधरा एज्युकेशन व समाजसेवी संस्था, राश्ट्र निर्माण संघटन, सिंधु महाविद्यालय, मैत्री परिवार संवेदना इ. विविध संस्थाचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना मा.महापौरांनी उर्जा बचतीच्या संदर्भात नागपूर महानगरपालिकेने आखलेल्या योजनेची माहिती देतांना सांगितले की, 1 युनिट वीज निर्मितीसाठी 700 ग्रॅम कोळसा व 1500 लिटर पाणी लागते. त्यामुळे ही नैसर्गिक साधन संपत्ती वाचविण्यासाठी आपण आजपासूनच सौर उर्जेचा जास्तीत-जास्त वापर करावा. त्यादृश्टीने दर पोर्णिमेला रात्री एक तासासाठी संपूर्ण शहराने वीजेचा वापर बंद करावा. तसेच सर्व वाहनांनी रात्री काही काळ चैका-चैकात वाहन बंद करून प्रदुशण टाळता येईल. यादृश्टीने सर्व स्वयंसेवी संस्थानी पुढाकार घेवून सहकार्य केल्यास लोकसहभागातून ही चळवळ चांगल्या रितीने राबविण्यात येईल. विद्युत विभागाचे चेकर हे उर्जादुत म्हणून मनापासून काम करतील असेही त्यांनी सांगितले. यादृश्टीने शहरातील सर्व स्टेक होल्डर्स, सर्व नगरसेवक, विद्युत विभागाचे अधिकारी व कर्मचा-यांची बैठक घेण्यात येवून त्यांना ही संकल्पना समजावून दिली आहे व सर्व कार्यालये व घरा-घरात उर्जा बचतीचा संदेश पोहोचविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
मा.महापौरांनी केलेल्या आवाहनानुसार उपस्थित सर्व पदाधिकारी/प्रतिनिधींनी उर्जा बचतीचे संकल्प पत्र भरून त्यांचे स्वतःचे घरापासून पालन करण्याची ग्वाही दिली.
नागपूर म.न.पा.ने उर्जा बचतीचे दृश्टीने पथदिव्यांचे जागी एलईडी दिवे बसविण्यात येणार असल्याचे तसेच केन्द्रशासनाचे योजनेनुसार शहरातील 3500 कुटुंबाना सोलर हिटर झोननिहाय देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बैठकीत डॉ.प्रणिता उमरेडकर, सागर कोतवालीवाले, डॉ.राजकूमार खापेकर, श्रीमती वीणा खानोरकर यांचेसह अनेकांनी उपयुक्त सूचना केल्या.
 
 

नागपूर या महानगराला राजधानीचा दर्जा लाभावा ....डॉ.यशवंत मनोहर

म.न.पा.व नागपूर नॅशनल बुक फेअर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 8 व्या राश्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनीचे उद्घाटन सुप्रसिध्द साहित्यक डॉ.यशवंत मनोहर यांचे हस्ते संपन्न 
 
              
ग्रंथ प्रदर्शने ही महानगराच्या बौध्दिक जीवनाचे वैभव वाढवितात. शिवाय अश्या प्रकारचे उपक्रमे महानगरांच्या भावनांना, विचारांना आणि एकुणन जगण्याच्या शैलीला उच्च नैतिकतेशी जोडतात. नागपूर या महानगराला राजधानीचा दर्जा लाभावा एवढेच नव्हे तर देशाच्या नव्या राजधानीच्या स्थलांतराचा प्रकल्प सिध्दीस जाऊन तो मान या महानगराला मिळावा अशी सदिच्छा नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर नॅशन बुक फेअरच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज कस्तुरचंदपार्कवर आयोजित 8 व्या ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रसंगी बोलतांना सुप्रसिध्द साहित्यीक मा.डॉ.यशवंत मनोहर यांनी आपली भावना व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्शस्थानी नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले होते तर पश्चिम नागपूरचे मा.आमदार श्री.सुधाकर देशमुख, ब.स.पा.पक्श नेता श्री.मुरलीधर मेश्राम, शिवसेना गट पक्शनेता कु.शितल घरत, धरमपेठ झोनच्या सभापती सौ.वर्शा ठाकरे, धंतोली झोनच्या सभापती सौ.लता यादव, नेहरूनगर झोनच्या सभापती सौ.मंगला गौरे, आसिनगर झोनचे सभापती श्री.गौतम पाटील, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, बँक आॅफ महाराश्ट्राचे श्री.श्यामा प्रसाद मंहती, रमन विज्ञान केन्द्राचे प्रकल्प समन्वयक श्री.विश्वनाथ जोशी, गव्हरमेंट प्रेसचे मॅनेजर श्री.घोटे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे व नॅशनल बुक फेअरचे अध्यक्श श्री.विनोद नांगीया आदी व्यासपीठावर विराजमान होते.
प्रारंभी 8 व्या राश्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनीचे दिप प्रज्वलनाने उद्घाटन सुप्रसिध्द साहित्यीक मा.डॉ.यशवंत मनोहर यांच्या शुभहस्ते पार पडले.
नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर नॅशनल बुक फेअर या दोन संस्थानी नागपूरात राश्ट्रीय स्तराचे भव्य ग्रंथ प्रदर्शन आयोजित केले त्याबद्दल त्यांनी या दोन्ही संस्थांना संपूर्ण नागपूरातील आणि विदर्भातील लोकांच्या वतीने अंतः करणापासून धन्यवाद व्यक्त केले. पुस्तके विकत घेतांना आपल्या आवडीच्या क्शेत्राशी संबंधित दर्जेदार पुस्तके विकत घ्यावीत. कारण आपल्या आवडीच्या क्शेत्राशी व विशयाची जाण या पुस्तकांनी वाढायला मदत होत असते. आपण आपल्या आवडीचे इतरही ग्रंथ विकत घ्यायला हवे. विज्ञान निश्ठ दृश्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुध्दी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे हे मानवाच्या निर्मितीचे खरे ध्येय आहे. ग्रंथ हेच माणसाला त्या आदर्शापर्यंत पोहचू शकतात. ग्रंथ हे प्रकाश निर्मितात. प्रकाश शिकवितात. ग्रंथ आपल्या ओंजळीत प्रकाशाची फुले ठेवतात आणि आपल्याला प्रकाशमय करतात. आपल्या प्रत्येकाच्याच डोक्यात उजेडाचे ग्रंथ असायला हवेत. उच्च बौध्दिक अवस्थेकडे नेण्याचे काम ग्रंथच करू शकतात. आजपासून सुरू होणा-या या राश्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनीला नागपूरकरांनी, वैदर्भीयांनी भेट द्यावी, ग्रंथ पाहावेत, ग्रंथ विकत घ्यावेत आणि स्वतःलाही ग्रंथासारखे प्रकाशमान करण्याचा निर्धार करावा अशी अपेक्शा व्यक्त करून आपल्या सर्वांच्या साक्शीने या ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाल्याचे त्यांनी यावेळी जाहिर केले.
नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले अध्यक्शपदावरून पुस्तक प्रदर्शनीत बोलतांना म्हणाले की, 8 वर्शापूर्वी सुरू झालेल्या पुस्तक प्रदर्शनामुळे नागपूर शहराला एक नवीन ओळख निर्माण करून दिली आहे. शतकोत्तर सुवर्ण जयंती वर्श साजरी करणारी नागपूर महानगरपालिका आज देशातील प्रमुख महानगरपालिका अग्रगण्य समजल्या जाते. नागपूर महानगरपालिका ही महाराश्ट्रातील अशी एकमेव संस्था आहे जी वाचन संस्कृती वाढविण्याकरिता अश्याप्रकारच्या उपक्रमाचे आयोजन करते. आज इंटरनेट, कॅम्प्युटर, टि.व्ही.चॅनलमुळे पुस्तकांचा ओढा कमी जरी झाला असेल तरी वाचन संस्कृती जपणे ही काळाची गरज असून नागपूर शहर हे एक दिवस ग्रंथाचे शहर म्हणून ओळखले जाईल. भारतातले मोठे प्रदर्शन या शहरात होते याकरिता पुस्तक प्रेमींनी आणि खास करून युवांनी या पुस्तक प्रदर्शनीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी पश्चिम नागपूरचे मा.आमदार श्री.सुधाकर देशमुख, नॅशनल बुक फेअरचे अध्यक्श श्री.विनोद नांगीया, सचिव श्री.सुरेन्द्र अंकोलेकर, बँक आॅफ महाराश्ट्राचे मॅनेजर श्री.श्यामा प्रसाद मंहती, आदींची समायोचित भाशणे झालीत.
कार्यक्रमाला माजी उपमहापौर श्री.संदीप जाधव, श्री.सुनिल अग्रवाल, माजी स्थायी समिती अध्यक्श श्री.प्रविण भिसीकर, विकासयंत्री श्री.राहुल वारके, तसेच नागपूर नॅशनल बुक फेअरचे पदाधिकारीगण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन श्री.विनोद लोहकरे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन नरेश सब्जीवाले यांनी केले. पुस्तक प्रदर्शनाचे स्वरूप भव्य झाले असून आठव्या राश्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनास पहिल्याच दिवशी मोठा प्रतिसाद मिळाला. यावेळी मोठया संस्थेने पुस्तक प्रेमी व नागरीक उपस्थित होते.
 
 

पशुजन्य आहाराबाबत जागृती होणे आवश्यक:मा.महापौर प्रा.अनिल सोले

पशुजन्य आजारावर एक दिवशीय कार्यशाळा संपन्न 
   
                          
 
 
प्राचीन काळापासून पाळीव प्राण्याच्या सोबत आमचे सहजीवन चालू असते. प्राण्यापासून आपणाला दुग्ध उत्पादन, मांस व अन्य लाभ मिळतात. परंतु 1411 रोगापैकी 61ः रोग प्राण्यामुळे मानवाला होतात. त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. परंतु त्याबाबत माहितीचा अभाव असल्याने पशुजन्य आजाराबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. नागपूर शहर शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शानिमित्त नागपूर महानगरपालिका व ’नावार’ (नॅशनल असोशिएशन फाॅर वेल्फेअर आॅफ एनिमल्स अॅन्ड रिसर्च) यांचे सहकार्याने पशुजन्य आजारांवर एक दिवसीय कार्यशाळेचे ;ठतंपद ैजवतउपदह ैमेेपवद वर्द ववदवेपेद्ध आयोजन आज राजे रघोजी भोसले नगरभवन येथे करण्यात आले होते. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्श पदावरून मा.महापौर मार्गदर्शन करीत होते.
यावेळी व्यासपीठावर मुख्य अतिथी श्री.ग्यानेन्द्र गोंगल, शास्त्रज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटना, नवी दिल्ली, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, प्रसिध्द बालरोग तज्ञ व ब्व्डभ्।क् चे आंतरराश्ट्रीय अध्यक्श डॉ.उदय बोधनकर, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, नावारचे अध्यक्श डॉ.एस.बी.बाळबुध्दे, डॉ.वैशाली खांडेकर, डॉ.अजय पोहनकर, आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस आदी विराजमान होते.
यावेळी बोलतांना कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी जागतिक आरोग्य संघटन नवी दिल्लीचे शास्त्रज्ञ श्री.ग्यानेंद्र गोयल यांनी पोलीओ, देवी, फ्लू यासारखे आजाराप्रमाणे प्राण्यापासून मानवाला संसर्गजन्य आजार होतात. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र दालन नाही. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने त्यासाठी पुढाकार घेवून ही कार्यशाळा आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी म.न.पा.चे अभिनंदन केले. तसेच नॅशनल इन्स्टीटयूट आॅफ झूनोसीस या संस्थेचे कार्याची माहिती दिली.
मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी मनुश्य व प्राण्यावर दुग्ध व परिवहन यासारखे कामास्तव अवलंबून राहत असल्याची पूर्वपीठीका विशद करून प्राण्यापासून होणारे आजाराबाबत जनजागृती नसल्याने यासाठी मा.महापौरांनी पुढाकार घेवून उपरोक्त पशुजन्य आजारावर मध्यवर्ती संशोधन केन्द्र नागपूर सारख्या शहरात उभारल्या जात आहे ही समाधानाची बाब असून यासाठी मा.महापौरांनी पुढाकार घेवून हा प्रस्ताव स्विकाराव अशी विनंती केली.
मा.महापौरांनी यावेळी मध्यवर्ती केन्द्र स्थापण्यासाठी सभागृहाचा ठराव घेवून केन्द्र शासनास पाठविण्याचे मान्य केले. ते पूढे म्हणाले की, आज शहरात कत्तल खान्यामध्ये जनावरे कापण्यापूर्वी व कापल्यानंतर त्यांचे परिश्रम होणे आवश्यक असते. परंतु याचा आकडा लक्शात घेता नागरिकांनी मांस खरेदी करतांना ते आरोग्यदृश्टया योग्य आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. कायदे अनेक आहेत परंतु त्याचे पालन होत नाही, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ.अजय पोहनकर यांनी केले. संचालन डॉ.श्रीमती डिस्कोटा व श्री.सुनिल अग्रवाल यांनी केले तर आभार प्रदर्शन डॉ.अशोक उरकुडे यांनी केले.
कार्यक्रमाला शिवसेना गट नेत्या कु.शितल घरत, झोन सभापती श्री.गौतम पाटील, श्रीमती लता घाटे, श्रीमती मंगला गवरे, नगरसेविका प्रभा जगनाडे, जयश्री वाडीभस्मे, नगरसेवक श्री.महेन्द्र बोरकर, डॉ.काळे, पशुचिकीत्सक डॉ.गजेन्द्र महल्ले आदी उपस्थित होते.
 

जॅम्स आॅकेस्ट्रा ग्रुप व्दारे सदाबाहार गाण्याचे सादरिकरण व निबंध स्पर्धेत विजेत्यांना बक्शिस वितरण  

महिला उद्योजक मेळाव्याला उत्तम प्रतिसाद
 
     
 
नागपूर महानगरपालिका शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त नागपूर महानगरपालिकेच्या वतिने नागपूर शहरातील महिला उद्योजिकांना वाव मिळावा त्यांच्यातील पाक कौशल्यास चालना मिळावी, महिला गृहोद्योग व हस्त कौशल्य उद्योगाचा विकास व्हावा, बचत गटातील महिलांना स्वंयरोजगार करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता महिला उद्योजिकांचा भव्य मेळावा ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क येथे आयोजित करण्यात आला असून आज दिनांक 1 जानेवारी 2014 रोजी नव वर्शा निमित्त जॅम्स आॅकेस्ट्रा ग्रुपचे विजय चिवंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुने व नविन सदाबाहार गाणे कलाकारांनी गाउन सादर केले. त्यांच्या गाण्यावरती श्त्रोत्यांनी उत्तम दाद दिली.
यावेळी महिलांसाठी निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. निबंध स्पर्धेचे विशय 1) आधुनिक युगात महिलांची भूमिका, 2) उद्योजिका मेळाव्याचे महत्व या दोन्ही विशयावर निबंध आयोजित करण्यात आले होते. 15 स्पर्धकांनी भाग घेतला. या स्पर्धेत निवड झालेल्या स्पर्धकांची नांवे खालिलप्रमाणे.
प्रथम पुरस्कार विद्या निबांळकर, व्दितीय पुरस्कार मोहिनी कळंबे, तृतीय पुरस्कार ज्योती ठाकुर यांना म.न.पा.च्या महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती श्रीमती अश्वीनी जिचकार यांच्या हस्ते बक्शिस वितरण करण्यात आले. परिक्शक म्हणून श्री.नानाजी येरकुडे यांनी काम पाहिले.
या प्रसंगी म.न.पा.स्थापत्य व बांधकाम समितीचे सभापती श्री.संदीप जोशी, उप सत्तापक्श नेते श्री.मुन्ना यादव, नगरसेविका श्रीमती लता यादव, नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद व मनिशा कोठे, माजी नगरसेविका अल्का शेरकुले आदी उपस्थित होते.
पाहुण्यांचे स्वागत समाजकल्याण अधिकारी सुश्री सुधा इरस्कर यांनी केले. संचालन श्रीमती जोस्तना देशमुख यांनी केले. कार्यक्रमाला महिलांची आणि नागरिकांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.
 

घर चालवतांना महिला ही ”बेस्ट मॅनेजर“ ची भूमीका वठवीत असते ... हेमामालिनी 5 महिला उद्योजिकांचा सत्कार प्रसिध्द चित्रपट अभिनेत्री
व खासदार हेमामालिनी यांच्या हस्ते संपन्न

    

    नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने नागपूर शहरातील महिला उद्योजिकांना वाव मिळावा त्यांच्यातील पाक कौशल्यास चालना मिळावी, महिला गृहोद्योग व हस्त कौशल्य उद्योगाचा विकास व्हावा, बचत गटातील महिलांना स्वयंरोजगार करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता महिला उद्योजिकांचा भव्य ऐतिहासिक मेळावा कस्तुरचंद पार्क, नागपूर येथे 28 डिसेंबर 2013 ते 4 जानेवारी 2014 पर्यंत आयोजित करण्यात आला असून या मेळाव्याचे उद्घाटन प्रसिध्द चित्रपट अभिनेत्री मा.श्रीमती हेमामालिनी यांच्या शुभ हस्ते नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या अध्यक्शतेखाली प्रमुख अतिथी म्हणून राश्ट्रीय नेते भाजपा मा.श्री.नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हर्शउल्लास उस्ताहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला.

    व्यासपिठावर पश्चिम नागपूरचे मा.आमदार श्री.सुधाकर देशमुख, पूर्व नागपूरचे आमदार व भाजपाचे शहर प्रमुख मा.श्री.कृश्णा खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, मा.आमदार श्री.सुधिर पारवे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, सभापती स्थायी समिती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेता मा.श्री.प्रवीण दटके, म.न.पा.आयुक्त मा.श्री.श्याम वर्धने, श्रीमती प्रभा चक्रवर्ती, महिला व बालकल्याण  समिती सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार, बसपा पक्शनेता मा.श्री.मुरलीधर मेश्राम, धरमपेठ झोनच्या सभापती मा.श्रीमती वर्शा ठाकरे, आशिनगर झोनचे सभापती मा.श्री.गौतम पाटील, विकासयंत्री श्री.राहुल वारके, धरमपेठ झानचे सहा.आयुक्त श्री.राजेश कराडे, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री.सुधा इरस्कर आदी व्यासपीठावर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
    प्रारंभी फित कापुन व दिप प्रज्वलन करून माता सरस्वती व सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राला माल्यार्पण करून खासदार व प्रसिध्द चित्रपट अभिनेत्री मा.श्रीमती हेमामालिनी यांनी माल्यार्पण करून भव्य महिला उद्योजक मेळाव्याचे रितसर उद्घाटन झाल्याचे घोशित केले. तदनंतर महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार यांनी प्रसिध्द सिने अभिनेत्री व खासदार मा.श्रीमती हेमामालिनी व नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांचा शाल-श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह, गुलाब पुश्प् देवून स्नेहिल सत्कार केला.
    तदनंतर 5 महिला उद्योजिकांचा सत्कार प्रसिध्द सिने अभिनेत्री व खासदार मा.श्रीमती हेमामालिनी यांच्या हस्ते शाल-श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह व तुळशीचे रोपटे देवून स्नेहिल सत्कार करण्यात आला. त्या 5 महिला उद्योजिकांची नांवे खालील प्रमाणे आहेत.
1.    ज्योति आमगे:- नागपूर नगरीचे भूशण असलेली जगातील सर्वात छोटी मुलगी व महिला म्हणून गीनीज बुक वल्र्ड रेकार्ड मध्ये नांव दर्ज केल्याबद्दल हेमामालिनी यांनी तीला अक्शरक्शा कडेवर घेऊन तीचे कौतुक केले.
2.    मेनिका पटेल:- इन्टरियर डिझायनर रंग भरण्याच्या कलेत माहिर
3.    साक्शी अघोर:- सुभा शितम नावाचा ग्रुप असून त्यांनी सकारात्मक संदेश देणा-या टी शर्टची कल्पना साकारून वस्त्रांच्या माध्यमातून सकारात्मक विचारांची चळवळ उभी केली.
4.    सुनिता नारायणराव धोटे:- मेंहदी काढण्याच्या नविन-नविन डिझाईन्समुळे मोठ-मोठया उद्योगपती, राजघराणे व गर्भश्रीमंतांना मेहंदी लावण्याचे कार्य.
5.    राधा दुर्गेश गौर:- त्यांनी आपला उद्योग 3 लक्श पर्यंत पोहचविला.
तदनंतर महिला आणी बालकल्याण समिती तर्फे विविध उपक्रमांच्या दिशाम’ महिला उद्योजिका मेळावा स्मरणीकेचे विमोचन मा.श्रीमती हेमामालिनी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
महिला उद्योजिकांना मार्गदर्शन करतांना प्रसिध्द सिने अभिनेत्री व खासदार मा.श्रीमती हेमामालिनी म्हणाल्या की, नागपूर शहरातील महिला स्वतःला आत्मनिर्भर करण्यास्तव सक्शम होत असल्याचे बघून मला फारच अत्यानंद होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त करून त्या पुढे म्हणाल्या घर चालवतांना महिला ही ”बेस्ट मॅनेजर“ची भूमिका वठवीत असते. संपूर्ण घराचे मॅनेजमेन्ट करून संपूर्ण परिवाराला ती सांभाळत असते. अगोदर ती मुलगी नंतर बहिण नंतर पत्नि आणी मग आई या सर्वच भूमिका ती उत्तमपणे पार पाडीत असते. ती कधीही आपल्या कामापासून फ्री नसते. माझे सौभाग्य आहे की या नगरीत महिलांच्या सशक्ती करणामुळे त्यांना चांगला व्यवसाय प्राप्त होईल असा विश्वास व्यक्त करून नागपूर महानगरपालिकेने महिला उद्योजिकांना वाव मिळावा त्यांच्या उद्योगाचा विकास व्हावा बचत गटातील महिलांना स्वंयरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार दिला हा स्तुत उपक्रम असल्याचे सांगुन त्या म्हणाल्या की भाजपाचे राश्ट्रीय अध्यक्श श्री.नितीनजी हे भूमीपूत्र आहेत. ते अगोदर समाजकार्याला महत्व देतात व नंतर राजकारणाला. ते सामाजिक कार्य उत्तम रितीने करत असल्यामुळे नागपूर नगरीचा कायापालट फक्त नितिनजीच करू शकतात असा आशावाद व्यक्त करून नितीनजी महिला उद्योजिका मेळावा देशातील प्रत्येक शहरात आयोजित करतील असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भाजपा राश्ट्रीय नेते मा.श्री.नितीन गडकरी महिला मेळाव्यात मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या महिला स्वंयरोजार उद्योजनकाला चांगले मार्केट मीळावे महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंना जास्तीत जास्त लोकांनी खरेदी करावे हा या मागचा हेतू असून आजचे युग हे उद्यमशिलतेचे युग आहे. कलागुणांचा उपयोग करून आपला उद्योग निर्माण करावा. बचत गटाचा माध्यमातून वस्तूंची चांगली काॅलीटी निर्माण करण्याची गरज असल्याचे भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त करून हेमामालिनी या उत्तम कलाकार असून त्या संवेदनशील देखील आहेत. महिलांचा या कार्याला नगरीच्या लोकांनी प्रोत्साहीत करावे असे आवाहन यांनी यावेळी केले.
अध्यक्शपदावरून बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले म्हणाले की, महिलांना मार्केट उपलब्ध करून देणे त्यांना सक्शम करणे त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढविणे व त्यांना एक चांगले व्यासपिठ उपलब्ध करून देणे हा या महिला मेळाव्याचा उद्देश असल्याचे मनोगत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यावेळी मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त म.न.पा.ने शहरातील महिला उद्योजिकांना वाव मीळावा म्हणून भव्य महिला उद्योजिका मेळावा आयोजित केला असून या मेळाव्याचे उद्घाटन ड्रीम गर्ल मा.श्रीमती हेमामालिनी यांच्या हस्ते होत आहे. त्यामुळे शहरातील महिला उत्युंगाचे शिखर गाठतील असा विश्वास व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले की आजपर्यंत महिला या स्वतःची भूमिका चूल आणि मूल या संकल्पनेपर्यंत होती. पण त्यांनी आज एक आदर्श निर्माण केलेला असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाचे संचालन रेणूका देशकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन महिला व बालकल्याण समितीच्या सदस्या श्रीमती सरोज बहादूरे यांनी केले.
या प्रसंगी कार्यक्रमाला मोठया संख्येनी महिला नगरसेविका तसेच इतर मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अन् अपंग विद्याथ्र्याने दिला पर्यावरण संरक्शणाचा संदेश

म.न.पा.व्दारा आयोजित जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धेला उस्फूर्त प्रतिसाद

                               

ज्यांचे हातपाय धडधाकट आहेत, असे तुम्ही-आम्ही दैनंदिन जीवनात निसर्गाशी खेळत दररोज क्रुरपणे झाडांची कत्तल करीत असतो. आज शहराचे अवती-भवती झाडे-झुडपे, जंगले नश्ट होत असून शहरात काँक्रीटची जंगले वाढत आहेत. अश्यावेळी ज्यांचे हातपाय निसर्गाने लुले-पांगळे केले आहे असा पोलीओग्रस्त अपंग मुलगा प्रभु येशु ख्रित्याचे जन्मदिवशी पर्यावरण वाचवा, झाडे वाचवा असा करूणेचा संदेश आपल्या चित्राचे माध्यमातून देत आहे. हातपाय शाबूत नसल्यामुळे हा विद्यार्थी चक्क तोंडात ब्रश व पेन्सिल घेवून आपले चित्र कागदावर उतरवित होता. हा विद्यार्थी होता नागपूर महानगरपालिकेच्या बाळाभाऊपेठ येथील रमाबाई आंबेडकर हायस्कूलचा 6 व्या वर्गाचा विद्यार्थी अक्शय परसराम धमगाये.

माजी पंतप्रधान मा.अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्म दिना निमित्त नागपूर महानगरपालिकेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शाचे औचित्य साधून माजी स्थायी समिती अध्यक्श व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी यांच्या पुढाकाराने भव्य जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन गांधीबाग उद्यानात आज सकाळी 25 डिसेंबर रोजी करण्यात आले होते. ही स्पर्धा लोटस कल्चर क्लब, स्पोर्टीग असोशिएशन नागपूर, जिल्हा परिशद नागपूर व विदर्भ कला शिक्शक संघ यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली होती. आजच्या स्पर्धेत म.न.पा.शाळांसह शहरातील 100 शाळांमधील 3 हजार विद्यार्थी-विद्यार्थींनी सहभागी झाल्या होत्या.

स्पर्धेचे उद्घाटन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांचे शुभहस्ते करण्यात आले. यावेळी पूर्व नागपूरचे आमदार व भाजपा शहर अध्यक्श श्री.कृश्णा खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक असांरी, स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, माजी नगरसेवक व भा.ज.पा.शहरमंत्री प्रा.प्रमोद पंेडके, माजी नगरसेवक भास्कर पराते, अशफाक पटेल, अजय फडणवीस यांनी चित्रकला स्पर्धेचे निरिक्शण करून विद्याथ्र्यांचा उत्साह वाढविला.
यावेळी बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी माजी पंतप्रधान मा.श्री.अटलबिहारी वाजपेयी यांचे कणखर, अटल, मजबूत व निश्कलंक नेतृत्वगुणाचा उल्लेख करून त्यांचे कार्यकाळात जागतिक महासत्तांना न जुमानता पोखरण सारखी चाचणी घेण्याचे धाडस त्यांनी केले. तसेच लहान-मोठया 25 पक्शांना सोबत घेवून सरकार कुशल रितीने चालविल्याचे कसब अटलजींनी दाखविल्याचे स्मरण उपस्थितांना करून दिले. मा.आमदार श्री.कृश्णा खोपडे यांनी देखिल यावेळी मार्गदर्शन करून माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकर्तृत्वावर प्रकाश टाकला.
आजची स्पर्धा तीन गटात घेण्यात आली. गट क्र.1 (वर्ग 1 ते 4) गट क्र.2 (वर्ग 5 ते 7) व गट क्र.3 (वर्ग 8 ते 10) याप्रमाणे तीन गटांना स्वच्छ नागपूर सुंदर नागपूर, शाळेतील गांधी जयंतीचा कार्यक्रम, वृक्शारोपण/निसर्ग चित्र, ग्राम स्वच्छता अभियान, गणेशोत्सव, पर्यावरण संरक्शण व संवर्धन, जय-जवान, जय किसान, जय विज्ञान इ. विविध विशय देण्यात आले होते. प्रत्येक गटात तीन पुरस्कारासह दोन उत्तेजनार्थ पारितोशिक ठेवण्यात आले होते. स्पर्धेतील विजेत्यांना रूपये 2001 पासून रूपये 201 पावेतो रोख रक्कम बक्शीसादाखल देण्यात येणार आहे. मात्र विद्याथ्र्यांचा उत्साह वाढवावा व त्यांनी जास्तीत-जास्त स्पर्धेत भाग घ्यावा म्हणून महानगरपालिकेतर्फे मा.महापौर व शिक्शणाधिकारी यांच्या स्वाक्शरीने आकर्शक प्रशस्तिपत्र व खाऊ प्रत्येक विद्याथ्र्यांना देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे संचालन लोटस कल्चर क्लबचे प्रसिध्दी प्रमुख श्री.क्शमाशंकर तिवारी यांनी केले. स्पर्धेच्या यशस्वीतेकरीता विदर्भ कला शिक्शक संघ नागपूर जिल्हयाचे अध्यक्श राजकूमार बोंबाटे, राजेन्द्र मसराम, सुभाश श्रीखंडे, राजकूमार कावळे, उमेश पवार, अनिल बन्सोड, हेमंत वाघ, कु.मिनल भांगे, लक्श्मी मेहर, राजेन्द्र भुते, विश्वेश्वर कडू, रवि खंडाईत, अनिल सारवे, डॉ.विजय तिवारी व अविनाश साहू यांनी विशेश परिश्रम घेतले.
स्पर्धेतील मोठया प्रमाणावरील विद्याथ्र्यांची संख्या लक्शात घेता स्पर्धेचा निकाल स्पर्धकांना स्वतंत्रपणे मोबाईलव्दारे कळविण्यात येईल. तसेच त्यांना नागपूर महोत्सवा दरम्यान बक्शिस वितरण करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. 
मा.महापौरांसह मान्यवरांचे स्वागत कल्याण चैबे, प्रशांत गुप्ता, सुनिल काबरा यांनी केले.
 

महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.श्री.कृश्णाजी खोपडे व आ.श्री.विकास कुंभारे यांनी इतवारी दहिबाजार पूलाचे कामाचे निरिक्शण करून घेतला आढावा

15 फरवरी च्या आत संपूर्ण पुलाचे काम पूर्ण करा....महापौर प्रा.अनिल सोले
 
   
 
आज दिनांक 24 डिसेंबर 2013 रोजी नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी रेल्वेस्टेशन इतवारी दहिबाजार पूलाचे उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, पूर्व नागपूरचे आमदार श्री.कृश्णाजी खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे यांचे समवेत पूलाच्या कामाची पाहणी करून सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला.
या पूलाच्या मारवाडी चैक कडून कामठी रोडकडे जाणा-या पूलाच्या आर.सी.सी. पिकाॅर्स गर्डरवरील स्लॅब टाकण्यात आले त्याचे सूध्दा निरिक्शण केले तसेच पूलाचे अप्रोच जोडण्यासाठी व्हाया डकचे कामसूध्दा सुरू आहे तसेच डब्ल्यू.बी.एम.वन वर्कचे काम, कामाचे निरिक्शण करून पूलाच्या कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी महापौर यांनी बस्तरवारी झाडे चैकाकडून येणा-या पूलाच्या झालेल्या अंतिम टप्याच्या कामाचे निरिक्शण केले. मारवाडी चैकाकडील पूलाच्या स्टेजींग स्लॅबच्या कामात गती वाढवून अप्रोचचे काम त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत. झाडे चैक बस्तरवारी चैकाकडून जाणा-या पूलावरील डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून पूलावर आकर्शक विद्यूत पोलचे त्वरित फीटींग करा व पूलाच्या दोन्ही बाजुनी आकर्शक रंगरंगोटी चे कामे जास्तीचे कर्मचारी लावून या आठवडयात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेत तसेच व्हाया डक्टचे काम 15 जानेवारी पावेतो पूर्ण करून पूलाचे बांधकाम 15 फरवरी 2014 या दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करून जनतेला रहदारीसाठी सुरू करण्यासंदर्भात वतनसींग अॅड.कंपनीचे संचालक व कंत्राटदार श्री.कृपालसींग यांना दिले.
यावेळी महापौर यांनी संपूर्ण पूलाच्या दोन्ही बाजुच्या सुरू असलेल्या अंतिम टप्प्याच्या कामाचे निरिक्शण करून आढावा घेतला.
महापौर प्रा.अनिल सोले यांचे समवेत उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, पूर्व नागपूरचे आमदार श्री.कृश्णाजी खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, प्रोजेक्ट मॅनेजर श्री.बाली रेड्डी, शाखा अभियंता श्री.शकील नियाजी, अभियंता श्री. गौतम व संबंधीत अधिकारी 
 

नागपूर शहरात लोकसहभागातून ऊर्जा बचतीचा व्यापक उपक्रम राबविणार........महापौर प्रा.अनिल सोले ऊर्जा बचत जनजागरण कार्यशाळा संपन्न

   

    जगातील पारंपारीत ऊर्जा स्त्रोत दिवसं दिवस कमी-कमी होत असल्यामुळे तसेच वैश्वीक उश्मवृध्दीचे विपरीत परिणाम लक्शात घेऊन ऊर्जा खपत कमी करून ऊर्जा स्त्रोताचे सवंर्धन करण्याच्या दृश्टीकोनातून नागपूर महानगरपालिकेतर्फे जनतेच्या सहकार्यातून ऊर्जाबचतीचा व्यापक उपक्रम राबविण्याकरीता मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी पूढाकार घेवून लोकसहभागातून ऊर्जा बचतीचा कार्यक्रम राबविण्या संदर्भात म.न.पा.विद्यूत विभागाचे अभियंता व चेकर यांचे साठी ऊर्जा बचत जनजागरण उपक्रम राबविण्याबाबत कार्यशाळा मा.महापौर प्रा.अनिल सोेले यांच्या अध्यक्शतेखाली राजे रघुजी भोसले नगरभवन, महाल येथे संपन्न झाले.
    यावेळी व्यासपीठावर म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश शिंगारे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सूनिल अग्रवाल, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, कार्य.अभियंता (विद्युत) श्री.एस.बी.जैस्वाल, उपस्थित होते.
    यामध्ये प्रामुख्याने घरातील ऊर्जावर चालणारी दिवे, संयंत्रे इत्यादी तसेच मनपाच्या अंतर्गत येणारे पथदिवे, कार्यालयातील दिवे, उपकरणे यांचे व्यवस्थीतरित्या व्यवस्थापन करून ऊर्जा बचत करण्याचे आवाहन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. सन 2007 मध्ये आॅस्ट्रेलिया या देशाच्या सिडनी या शहरापासून ’अर्थ अवर’ म्हणजेच या शहरातील 22 लाख लोकांनी व 2000 वाणीज्यीक संस्थांनी रात्री 8.30 ते 9.30 या काळात दिवे बंद करून ऊर्जा बचतीची सुरू केलेली चळवळ सन 2011 पर्यंत 150 देश व 5200 शहरापर्यंत पोहोचली व यात 1800 लक्श लोकांनी सहभाग घेण्यास सुरूवात केली. हा ’अर्थ अवर’ दरवर्शी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी पाळल्या जातो. मा.महापौरजी यांनी हि मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरीता फक्त वर्शातील एक शनिवारच नव्हे तर प्रत्येक पोर्णिमेच्या दिवशी या शहरातील सर्व घटकांनी स्वयंस्फुर्तीने दिवे बंद करण्याचे तसेच स्वयंस्फुर्तीने किती वेळ बंद करण्याचे तसेच स्वयंस्फुर्तीने किती वेळ बंद करणार असल्याचे वचन दयावे अशी अपेक्शा व्यक्त केली व प्रकाश विभागातील अत्यंत तळाचे पण महत्वाचे घटक म्हणजे पथदिवे बंद आहेत की सुरू आहेत हे बघणारे ’चेकर’ या पदावरील कर्मचा-यांनी विद्युत रक्शक रूपाने काम करण्याची अपेक्शा व्यक्त केली. या सर्व बाबी करण्याकरीता शहरातील जनतेकडून तसेच या क्शेत्रातील नामवंत, आर्कीटेक्ट, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी, वकील, प्राध्यापक, शिक्शक, डॉक्टर प्रतिश्ठान यांना शामील करण्यात येणार आहे. तदनंतर या सर्वोच्या बैठकी घेऊन पुढे आव्हान करण्यात येणार असल्याचे महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी सांगितले. आपल्या घरातील ऊर्जा बचत करण्यासंदर्भात शहरातील जनतेमध्ये लोकसहभागातून ऊर्जा बचतीच्या व्यापक उपक्रम राबविण्याच्या मानस महापौरांनी व्यक्त केला.
    पूढे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले म्हणाले, विविध ऊर्जा खपतीच्या ऊर्जा संयंत्रामुळे होणा-या कार्बनडाय आॅक्साईडच्या उत्र्सजनामुळे होणा-या वैश्वीक उश्मवृध्दी व या कारणामुळे होणा-या जागतिक वातावरणाच्या वाढीवर चिंता व्यक्त केली. या वैश्वीक उश्मवृध्दी होणा-या विपरीत वातावरणाच्या बदलावर तात्काळ उपाययोजना राबविण्यावर भर दिला. तसेच ऊर्जाबचत करण्यासंदर्भात माहिती विशद केली. विद्युत रक्शकामार्फत म.न.पा.चे चेकर प्रत्येक घरी जावून ऊर्जा बचत संकल्प अर्ज भरूण घेणार आहे.
    या प्रसंगी आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी या उपक्रमाची वैशिश्टये सांगतांना म.न.पा.तर्फे उक्त उपक्रम राबविणे काळाची गरज आहे. असे प्रतिपादन केले. तसेच प्रशासनातर्फे सर्व स्तरावर सर्वकर्श सहभाग घेण्याचे आव्हान केले व मा.महापौरजींनी केलेल्या आवाहनाचे अनुशंगाने प्रशासनातर्फे हा उपक्रम अधिकाधिक प्रभाविरित्या राबविण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्येकानी नैतीक जबाबदारी समजून कर्तव्य व निश्ठ भावनेनी विज बचतबाबत जागृती करून संपूर्ण शहरात ऊर्जा बचतीबाबत संदेश दया, आपण संदेश वाहक आहात त्यामुळे महापौरांचे संदेश प्रत्येक नागरीकांपर्यंत पोहचविणे आपले आदय कर्तव्य आहे, असे आयुक्तांनी मनोगत व्यक्त करून आवाहन केले.
    प्रारंभी कार्यक्रमाचे प्रास्तावित व पाहुण्यांचे स्वागत श्री.संजय जयस्वाल कार्यकारी अभियंता यांनी करतांना ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा कार्यकुशलता याचे वैशिश्टये प्रतिपादन करून म.न.पा.तर्फे शहरातील पथदिवे विविध कार्यालयातील ऊर्जा सयंत्रे यांचे ऊर्जा खपतीबद्दल पावले उचलणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी नागपूर महानगरपालिकेतील विद्युत विभागाचे सर्व अभियंते व चेकर बहूसंख्येने उपस्थित होते.

           

राम झुल्याचे कामाचे निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी घेतला आढावा
रामझुल्याचे 27 केबलपैकी 14 केबलचे काम पूर्ण दिलेल्या कालावधीतच काम पूर्ण करण्याचे निर्देश
नागपूर शहराच्या विकासात महत्वाचा टप्पा असलेला मुख्य रेल्वे स्टेशन जवळील रामझूला पूलाचे बांधकामाचे निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी आज 20 डिसेंबर 2013 रोजी सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. रामझुल्याचा एकूण 27 केबलपैकी 14 केबलचे काम पूर्ण झाले आहे. जयस्तंभ चैकाकडून जाणा-या राम झुल्याच्या पूलाचे दोन केबल लावण्याचे काम जोमाणे सुरू आहे. दोन केबल तयार झाले तर जयस्तंभ चैकाकडून जाणा-या रामझुल्याचे पूलाचे जोडणीचे व पूढे वाढविण्याचे काम त्वरित हाती घेण्यासंदर्भात म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी अधिका-यांसमवेत रामझुल्याच्या कामाची पाहणी करून आढावा घेतला. संत्रामार्केट कडून कडबीचैकाकडे जाणा-या रस्त्यावरील राम झुला जोडणा-या वायाडफ चे काम पूर्ण झाले आहे. मेओ हाॅस्पीटल कडून येणा-या पुलाच्या मधील अप्रोचचे काम जोमाणे सूरू आहे.
यावेळी मा.आयुक्तांनी रामझुल्याच्या दोन्ही बाजुकडील पूलाच्या बांधकामाचे निरिक्शण करून झालेल्या कामाची माहिती जाणून घेतली.
मेओ व जयस्तंभ चैकाकडून दोन्ही बाजूकडील अप्रोचचे कामे व ट्रेसींग व काँक्रीटींचे उर्वरित कामे दिलेल्या अवधीच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी कंत्राटदार एफकाॅन ली.मिटेडचे व्यवस्थापक श्री.अरूणकुमार यांना दिले तसेच कर्मचा-यांची संख्या वाढवून तसेच कामात गती आनण्याचे निर्देशही यावेळी आयुक्तांनी दिलेत.

निगम आयुक्तव्दारा इतवारी दहिबाजार व मस्कासाथ पूलाचे निरिक्शण
म.न.पा.आयुक्त यांनी रेल्वेस्टेशन इतवारी दहिबाजार पूलाचे निरिक्शण करून सूरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला.

यानंतर निगम आयुक्तांनी रेल्वेस्टेशन इतवारी दहिबाजार पूलाचे निरिक्शण केले. बस्तरवारी झाडे चैकाकडून येणा-या पूलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून अतिंम टप्प्याचे काम सुरू असून डांबरीकरणाचे कामसुध्दा झाले आहे. विद्युत पोल त्वरित लावा, पूलाच्या रंगरंगोटी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधीत अधिकारी व कंत्राटदाराला दिले. तसेच मस्कासाथ मारवाडी चैकाकडून येणा-या भागाचे पूलाचे कामातील काँक्रीट गडर ठेवण्यात आले आहे, त्याची जोडणी त्वरित करून काॅस्टींग, पॅचेश, डेस्कस्लॅब, काँक्रीटींगचे काम झाले आहे. व्हाया डक्टचे काम सूरू आहे. डांबरीकरण व आर.ई.वेलचे काम अतिरिक्त कर्मचारी लावून दिलेल्या मुदतीच्या आत संपूर्ण पूलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश निगम आयुक्त श्याम वर्धने यांनी दिले. त्याचप्रमाणे इतवारी मस्कासाथ येथील आर.ओ.बी.पूलाचे अस्तीत्वात असलेला पूल तोडून नव्याने पूलाचे काम त्वरित सूरू करण्यासंदर्भात पाहणी केली तसेच रेल्वे विभागकडून आवश्यक परवानगीबाबत ताबडतोप संपर्क करण्याबाबतही निर्देश दिले.
यावेळी निगम आयुक्तांचे समवेत नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, एफ.काॅनचे व्यवस्थापक श्री.अरूणकुमार, राईटस कंपनीचे मॅनेजर श्री.संजय चैधरी, धंतोली झोनचे सहा.आयुक्त श्री.महेश मोरोणे, उप अभियंता श्री.शकील नियाजी, वतन सींग अँड कंपनीचे श्री.रेड्डी, कन्सल्टंट श्री.एस.एन.बोबे व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.


नगपूरचे पुश्प देशात पहिल्या क्रमांचे पुश्प म्हणून नांव लौकीक व्हावे...बनवारीलाल पुरोहित भव्य पुश्प प्रदर्शन चे थाटात उद्घाटन

                 
 
 
शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त नागपूर महानगरपालिका, फ्रेण्डस इन्टरनॅशनल व इन्स्टीटयुशन आॅफ इंजिनिअर्स यांचे संयुक्त विद्यमाने आयोजित भव्य पुश्प प्रदर्शनीचे उद्घाटन माजी खासदार मा.श्री.बनवारीलाल पुरोहित यांचे शुभहस्ते संपन्न झाले. प्रारंभी बनवारीलाल पुरोहित यांनी व्दिप प्रज्वलन करून फित कापून थाटात पुश्प प्रदर्शनीचे उद्घाटन केले. अध्यक्शस्थानी नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले विराजमान होते.
या उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना माजी खासदार श्री.बनवारीलाल पुरोहित म्हणाले, देशातील सर्वात सुंदर पुश्प कुठला असेल तर तो नागपूरचा आहे. विविध रंगाचे गुलाब, शेवंती व विविध रंगाच्या फुलाचे मोहक प्रदर्शन पाहूण आनंदीत झालो. याप्रकारचे उपक्रम म.न.पा.नी दरवर्शी आयोजित करून देशातील जनतेची पुश्प प्रदर्शन पाहण्याकरीता येण्याची ईच्छा व्हावी. म.न.पा. व संयोगी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रदर्शनी आयोजित केल्याबद्दल सर्वांचे कौतुक केले. 
या पुश्प प्रदर्शनी मध्ये विविध जातीचे गुलाब पुश्प, सेवंती, वृक्श व इतर जातीचे फुले प्रदर्शनाकरीता ठेवण्यात आलेले आहेत. 
गोंड राजे यांची 1928 ची कार या प्रदर्शनीत विविध रंगबिरंगी फुलाने सजवून तसेच बैलबंडी या प्रदर्शनीचे विशेश आकर्शण आहेत.
अध्यक्शीय भाशणात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले म्हणाले की,  ही प्रदर्शनी देशातील नंबर एकची भव्य प्रदर्शनी असून ही प्रदर्शनी दरवर्शी आयोजित करण्यात येईल व संपूर्ण देशामध्ये नांव लौकीक होईल. म.न.पा.गेल्या सात वर्शापासून नागपूरात पुस्तक व ग्रंथ प्रदर्शनी आयोजित करते. त्याकरीता बाहेरून लोक येतात व त्याचा लाभ घेतात. त्याचप्रमाणे पुश्प प्रदर्शनीसुध्दा शहराकरीता भुशण होईल व पुश्प प्रदर्शन पाहण्याकरीता बाहेरून लोक येतील.  म.न.पा.च्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. त्यामधीलच हा एक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. जनतेनी या पुश्प प्रदर्शनीला भेट दयावी, असे आव्हान केले. प्रदर्शनीचे दिवस वाढविण्या संदर्भात निर्देश दिलेत.
यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने म्हणाले की, जीवन हे सुंदर आहे. परंतू त्यापेक्शा ही पुश्प इतके सुंदर आहेत की, त्याची प्रेरणा घेऊन आपण येणा-या नागरिकांना आनंद देण्याचा प्रर्यत्न केला पाहिजे. संपूर्ण समाजाला आनंद करण्याचे काम प्रत्येक व्यक्तीचे आहेत. या पुश्प प्रदर्शनाच्या माध्यमातून या प्रदर्शनीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती आनंदीत होईल, असे भावपूर्ण मनोगत व्यक्त केले.
या कार्यक्रमाला मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, झोनच्या सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद, नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, प्रकाश तोतवाणी, श्री.ओम जाजोदिया अध्यक्श फ्रेण्डस इन्टरनॅशनल, श्री.पी.के.कुळकर्णी अध्यक्श इन्स्टीटयूशन आॅफ इंजिनिअर्स, श्रीमती रूपा राय, अभय दिक्शीत, मीनाताई जोशी, सीमाताई लुले, नरेन्द्र आश्टनकर, संतोश जैन, डोईफोडे, शर्मा मॅडम आदी उपस्थित होते.
मंचावरील सर्व पाहुण्यांचे स्वागत उद्यान अधिक्शक श्री.नरेशचन्द्र श्रीखंडे, उद्यान निरिक्शक श्री.नागमोते, श्री.चोरपगार, श्री.माटे उपअभियंता यांनी पुश्पगुच्छ देवून केला.
कार्यक्रमाचे संचालन संतोश जैन यांनी केले तर आभार प्रदर्शन ओम जाजोदिया यांनी केले. 
 

विधान परिशदचे सभापती मा.ना.श्री.शिवाजीराव देशमुख यांची म.न.पा.दुर्गानगर शाळेला भेट ”मिशन परिवर्तन“ उपक्रमाचा घेतला आढावा 

                

 
नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध शाळेमध्ये मिशन परिवर्तन हा अभिनव उपक्रम आॅगस्ट महिन्यापासून राबविण्यात येत असून बालपणी केलेेले पाठांतर दिर्घकाळ स्मरणात राहते ”मिशन परिवर्तन“ उपक्रमापासून प्रेरणा घेऊन म.न.पा.शाळेत शैक्शणिक वातावरण निर्माण करण्यासंदर्भात नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व म.न.पा.शिक्शण सल्लागार समितीच्या अध्यक्शा श्रीमती चेतना टांक यांनी पुढाकार घेवून म.न.पा.शाळेमध्ये शैक्शणिक वातावरण निर्माण करून सांगली मर्दवाडी येथील विद्याथ्र्यांप्रमाणे म.न.पा.चे विद्यार्थी सुध्दा शैक्शणिक दृश्टया मागे नाहित, म.न.पा.च्या शतकोत्तर सुवर्णवी महोत्सव वर्शानिमित्त म.न.पा.च्या विविध शाळेत सुध्दा ”मिशन परिवर्तन“ उपक्रम राबविण्यात येते आहे. म.न.पा.दुर्गानगर हिन्दी प्रा.शाळा येथे मिशन परिवर्तन उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे वृत्त प्रत्यक्श सहयान्द्री चानल वरून महाराश्ट्र विधान परिशदचे सभापती मा.ना.श्री.शिवाजीराव देशमुख यांनी पाहिले. तेव्हापासून त्यांनी म.न.पा.शाळेला भेट देण्याचे ठरविले. त्यानुसार आज शनिवार दिनांक 13 डिसेंबर रोजी सकाळी नागपूर महानगरपालिकेच्या दुर्गानगर प्राथमिक शाळेला भेट देवून तेथील बालवाडीत शिकणा-या बाल विद्याथ्र्यांनी 6 चा पाढा म्हणून दाखविला. तसेच वर्ग 4 थी चा विद्यार्थी प्रकाश सूथार, नितीश मिश्रा यांनी 85 पर्यंत पाढा म्हणून दाखविले. विकास ताँती, नितेश शर्मा यांनी 60 पर्यंत पाढे म्हटले, वर्ग 1,2,3 च्या विद्याथ्र्यांनी न चुकता पाढे म्हणून दाखविले. तसेच बिनचुक टेबल, गुणाकार व गणिते करून दाखविले. म.न.पा.शाळेतील विद्याथ्र्यांचे मिशन परिवर्तन उपक्रमाबाबत पग्रती पाहून सभापती मा.ना.श्री.शिवाजीराव देशमुख यांनी सर्व बाल विद्याथ्र्यांचे कौतुक करून आनंद व्यक्त केला. हा उपक्रम शहरातील सर्व शाळांमधून राबवून संपूर्ण महाराश्ट्राला या उपक्रमाची जाणीव करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मनोगत सभापती मा.ना.श्री.शिवाजाराव देशमुख यांनी व्यक्त केला. म.न.पा.च्या या अभिनव उपक्रमाबाबत राज्याचे मा.मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.पृथ्वीराज चैव्हान यांना अवगत करून एक दिवस त्यांना सुध्दा शाळेमध्ये घेऊन येण्याची तयारी दाखविली. नागपूर म.न.पा.शाळेतील विद्याथ्र्यांचा शैक्शणिक दर्जा उंचावत आहे. शिक्शकांनी अधिक परिश्रम घेवून शैक्शणिक वातावरण निर्माण करून आदर्श विद्यार्थी घडवावे. असा आशावाद व्यक्त करून सर्व विद्यार्थी व शिक्शकांचे अभिनंदन केले.
यावेळी म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, शिक्शण सल्लागार समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक, हनुमाननगर झोन सभापती श्री.राजू नागुलवार, नगरसेविका सौ.नयना झाडे, सहा.आयुक्त श्री.विजय हुमणे, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, दुर्गानगर माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.अशोक टालाटूले, प्रा.मुख्याध्यापिका श्रीमती सुशमा बावणकर व शिक्शक वर्ग उपस्थित होते.

हराला सुरक्शित हर बनविण्याच्या दृश्टीने निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान समितीव्दारे आयोजित हजारो मुलींच्या उपस्थितीत ’सिकई मार्शल आर्ट’ चे भव्य विश्वविक्रमी प्रदर्शनाला महानगरपालिका संपुर्ण सहयोग देणार....मा.महापौर प्रा.अनिल सोले 
 
निर्भय बेटी अभियान समितीतर्फे पदाधिकारी व म.न.पा.अधिकारी यांची संयुक्त बैठक मा.महापौरांच्या अध्यक्शतेखाली संपन्न
 
राजधानी दिल्लीमध्ये ज्योती उर्फ निर्भया उर्फ दामिनीच्या सोबत राश्ट्राला शर्मसार करणारी घटना घडली होती, या दुःखद घटनेला दिनांक 16 डिसेंबर 2013 रोजी एक वर्श पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त शहराच्या जनतेकडून तिला श्रध्दांजली देण्याच्या दृश्टीने नागपूर शहराला सुरक्शित शहर बनविण्याच्या दृश्टीने निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान समितीव्दारे आयोजित ’सिकई मार्शल आर्टचे भव्य विश्वविक्रमी आत्मसुरक्शा प्रदर्शनाला शहरातील सर्व शाळा/महाविद्यालयातील व इतरही मुलींनी उपरोक्त कार्यक्रमाला मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन नगरीचे महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले आहे.
 
निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान समिती तर्फे शाळेतील व महाविद्यालयातील मुलींकरीता त्यांच्या आत्मसुरक्शेच्या उद्देशाने निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान सुरू करण्यात आले असून येत्या 16 डिसेंबर 2013 ला रेशीमबाग मैदानावर सकाळी 8.30 वाजता मुलींच्या ’सिकई मार्शल आर्ट’ चे भव्य विश्वविक्रमी आत्मसुरक्शा प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या कार्यक्रमाची रूपरेशा ठरविण्यासंदर्भात निर्भय बेटी अभियान समितीचे पदाधिकारी व म.न.पा.अधिकारी यांची संयुक्त बैठक आज दिनांक 13 डिसेंबर 2013 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या अध्यक्शतेखाली सिव्हील कार्यालयातील महापौर कक्शात संपन्न झाली.
या बैठकीला उपमहापौर मा.श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान समितीचे मार्गदर्शक श्री.उमेाबाबु चैबे, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) श्री.अजीजुर रहेमान, कार्यकारी अभियंता (लोककर्म) श्री.दिलीप जामगडे, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री.सतिश नेरळ, प्रमुख अग्निशामक अधिकारी श्री.राजेन्द्र उचके, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अशोक उरकुडे, डॉ.अनिल चिवाने, डॉ.अतिक खान, पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ.गजेन्द्र महल्ले, हनुमाननगर झोन क्र.3 चे सहा.आयुक्त श्री.विजय हुमणे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी नागपूर शहराला सुरक्शित हर बनविण्याकरिता निर्भय बेटी सुरक्शा समितीव्दारे होणा-या विश्वविक्रमी ’सिकई मार्शल आर्ट आत्मसुरक्शा भव्य प्रदर्शनाला’ नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने संपूर्ण सहयोग करण्यात येणार असून दि. 17 डिसेंबर 2013 रोजी रेशीमबाग मैदानावर नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पाण्याचे टेंकर, मैदान व संपूर्ण परिसराची साफ-सफाई व्यवस्था, पाणी घालणे व चुन्याची आखणी करणे, आरोग्य सेवा, मोबाईल व्हॅन, अॅम्बुलन्स, मोबाईल मुत्रीघर, अग्निशमन यंत्रणा (विभागाची स्टँड बाॅय व्यवस्था) वेग-वेगळया शाळेच्या मुलींची ने-आण करण्याकरिता स्टार बसेसची व्यवस्था महानगरपालिकेव्दारे करण्याचे निर्देश मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी संबंधित अधिका-यांना बैठकीत दिलेत.
 
बैठकीला निर्भय बेटी सुरक्शा अभियान समितीचे अध्यक्श श्री.ज्ञानेश्वर गुख, उपाध्यक्श सौ.सविता पांडे, सचिव श्री.मझहर एस.खान, सहसचिव श्री.मोहन धनवंत, कोशाध्यक्श श्री.के.पी.मायकल, सदस्य सर्वश्री. जयंत साखरे, रवि चंद्रीकापूरे, अविनाश निमकट, प्रविण पवार, रूकेश मोतीकर, नरेश निमजे, हरिश चैबे, डॉ.वीणा कावळे, बेनझामीन मॅडम आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 

नागपूर शहराला वल्र्ड ब्रॅडिंग (World Branding) लेवलवर लवकरच पोहचविणार.....मा.महापौर प्रा.अनिल सोले

शहरी स्म्क्ै प्रकल्प संदर्भात मा.नगरसेवक पदाधिकारी व अधिकारी यांची सादरीकरणाव्दारे सल्ला मसलत:आय.सी.एल ई आय व्दारा सादरीकरण संपन्न 

   
    
 
नागपूर शहराला वल्र्ड ब्रॅडिंग (World Branding) लेवल वर घेऊन जाण्याकरिता अर्बन स्म्क्ै प्रकल्प व याबरोबर वल्र्ड अवर सिटी चॅलेंज करिता पुढाकार घेणार असल्याचे प्रतिपादन शहरी स्म्क्ै प्रकल्प संदर्भात मा.नगरसेवक /पदाधिकारी व अधिकारी यांची सादरीकरण एक दिवसीय प्रथम कार्यशाळेत नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. आज दिनांक 11.12.2013 रोजी राजे रघुजी भोसले, नगरभवन महाल, येथे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या अध्यक्शतेखाली अर्बन स्म्क्ै प्रकल्प संदर्भात आय.सी.एल.ई.आय व्दारे सादरीकरण कार्यशाळा संपन्न झाली. यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. 
 
सादरीकरण कार्यशाळेला मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, सभापती स्थायी समिती मा.श्री.अविनाश ठाकरे, मा.सत्तापक्श नेता श्री.प्रविण दटके, मा.अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, मा.ब.स.पा.पक्शनेता श्री.मुरलीधर मेश्राम, शिवसेना पक्शनेता कु.शितल घरत, अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, प्रकल्प अधिकारी श्री.मोहम्मद ईजराईल, ईकलीच्या कु.रश्मी सिन्हा प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पर्यावरण विशयावर बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी सादरीकरण दरम्यान सांगीतले की, नागपूर महानगरपालिकेने मागील वर्शात पुश्कळशे किर्तीमान स्थापीत केले आहे. जसे वाॅटर आॅडीट, एॅनर्जी आॅडीट, नाग नदी शहर स्वच्छता अभियान तसेच शहराला ग्रीन सिटी-क्लीन सीटी करिता करण्यात येणा-या प्रयत्नामुळे नागपूर शहराला वेगवेगळे अवार्ड (पुरस्कार) प्राप्त झाले आहे व शहराची वल्र्ड मॅपवर ओळख देखील झालेली आहे. त्यामुळे नागपूर शहराला वल्र्ड ब्रॅडिंग लेवल वर पोहचविणार असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
प्रारंभी ईकली तर्फे सादरीकरण करतांना कु.रश्मी सिन्हा यांनी ईकली संस्था व नागपूर महानगरपालिकेव्दारे संयुक्तरित्या केलेली कामे व वरिल प्रकल्पावर ईकलीव्दारे तसेच युरोपियन देशाव्दारे मीळणारे तांत्रिक व वित्तीय सहा. याबाबत सविस्तर अशी माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. ईकली संस्थेची स्थापना त्यांची आंतरराश्ट्रीय स्तरावर लोकल सेल्फ गव्हरमेंट बरोबर करण्यात येणारी कामे व ईकली व्दारे अनुबंधीत आंतरराश्ट्रीय सभासद सदस्य बाबतची माहिती सादरीकरणव्दारे देण्यात आली. ईकली विश्वच्या 84 देशातील 1100 सदस्य बरोबर वेगवेगळे पर्यावरणीय प्रकल्प राबविण्याचे काम करीत आहे. भारतामध्ये ईकलीचे 40 पेक्शा जास्त सभासद सदस्य आहेत. यापूर्वी ईकलीने नागपूर महानगरपालिकेबरोबर आरईएनईई प्रकल्प राबविण्याकरिता वर्श 2005 ते वर्श 2010 पर्यंत तांत्रिक सहाय व लोक जनजागृती अभियान तसेच पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याकरीता म.न.पा. भरपुर सहाय दिलेले आहे.
अर्बन स्म्क्ै प्रकल्पा अंतर्गत ईकलीव्दारे एकूण 4 देशाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यात ब्राजील, साऊथ आफ्रिका, भारत व इंडोनेशीया या देशांचा समावेश आहे. एकूण 8 माॅडेल शहराची नेमणूक करण्यात आली असून त्यात ब्राजील देशातले रेसीफे व फोर्टटॅलेजा, भारतातले ठाणे व राजकोट, साऊथ आफ्रीकाचे मीडलबर्ग, कावाडुकोजा तसेच इंडोनेशिया मधील बालीगपाॅपान व बोबार्र शहरांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पा अंतर्गत एकूण 21 सॅटेलाईट शहरांची निवड झाली आहे. त्यापैकी भारतात एकूण 6 शहरांचा समावेश आहे. हे शहर शिमला, कोईमतुर, ग्वालियर, पंजी, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर चा समावेश आहे.
सादरीकरण मध्ये अर्बन लो इमिशन डेव्हलमेन्टची गरज, त्यांचे उद्दीश्टये आणि त्याकरिता तयार करण्यात येणारी नीती याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. मा.नगरसेवकांनी सादरीकरणावर आपले विचार व्यक्त केले व एक चांगल्या पर्यावरणीय विशयावर म.न.पा.ची नेमणूक व ईकली संस्थेबरोबर वरिल प्रकल्पाअंतर्गत काम करण्याकरिता ची हमी दर्शविली आहे. 
म.न.पा.तर्फे अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे यांनी ईकलीबरोबर केलेली कामे व सादरीकरणच्यावेळी मा.नगरसेवकाव्दारे विचारलेल्या प्रश्नावर सविस्तर अशी उत्तरे दिलीत. तसेच प्रकल्प अधिकारी श्री.मोहम्मद ईसराईल यांनी अर्बन स्म्क्ै प्रकल्प म्हणजे काय? याबाबत सोप्या उदाहरणाव्दारे मार्गदर्शन केले.
सादरीकरण कार्यशाळेला सर्वपक्शीय नगरसेवक, म.न.पा.च्या विविध विभागांचे विभाग प्रमुख मोठया संख्येने उपस्थित होते.
 

शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त नागपूर महानगरपालिकेच्या वतिने विविध क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्याचे मा.सभापती हरिश दिकोंडवार यांचे क्रीडा विशेश समितीच्या आढावा बैठकीत निर्देश 

 
 
  
 
शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शा निमित्त नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने ’अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा’ ’अखिल भारतीय खो-खो स्पर्धा’ ’आंतर शालेय रात्रकालीन क्रिकेट स्पर्धा’ ’झोपडपट्टी फुटबाॅल स्पर्धा’ ’जेश्ठ नागरिकांकरिता स्पर्धा’ ’महाराश्ट्र स्तरीय बाॅडी बिल्डींग स्पर्धा’ ’नॅशनल योगासन चॅम्पियनशिप स्पर्धा’ ’महाराश्ट्र स्टेट पॅरालिपिक मल्टी स्टेट चॅम्पियनशिप स्पर्धा’ अश्या विविध स्पर्धांचे आयोजन म.न.पा.च्या वतिने करण्यात येणार असून त्याची व्यापक तयारी करण्याचे निर्देश क्रीडा समितीचे सभापती मा.श्री.हरिश दिकोंडवार यांनी समितीच्या आढावा बैठकीत संबंधित अधिका-यांना दिलेत.
क्रीडा समितीची आढावा बैठक मा.सभापती श्री.हरिश दिकोंडवार यांच्या अध्यक्शतेखाली आज सायंकाळी 4.00 वाजता म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख, स्मृती स्थायी समिती सभागृहात संपन्न झाली.
या आढावा बैठकीला शिक्शण समितीच्या सभापती सौ.चेतना टांक, समिती सदस्य श्री.बंडु तळवेकर, श्रीमती अशरफु इप्तीखार, श्रीमती कुमुदिनी कैकाडे, उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, शिक्शणाधिकारी/क्रीडा अधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, क्रीडा निरिक्शक श्री.बच्चूवार, क्रीडा विभागाचे सर्वश्री. जितेन्द्र गायकवाड, राहूल गायकी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या बैठकीत उपरोक्त स्पर्धा यशस्वी व्हाव्या या दृश्टीकोनातून विविध क्रीडा संघटनेच्या पदाधिका-यांसोबत लवकरच बैठक घेण्याचे ठरले असून नागपूरातील राश्ट्रीय व आंतरराश्ट्रीय स्तरावर ज्या खेळाडूंनी आपले नांव लौकीक केले अश्या मान्यवर खेळाडूंचा सत्कार देखील नागपूर महानगरपालिकेतर्फे मोठया प्रमाणात करण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिलेत.

नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्याथ्र्यांच्या क्रीडा संदर्भात स्तर उंचविण्याच्या दृश्टीने सुध्दा आंतरशालेय विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन त्याचप्रमाणे अपंगाच्या विविध क्रीडा स्पर्धा राश्ट्रीय व आंतरराश्ट्रीय स्तरावर घेण्याचे निर्देश मा.सभापतींनी संबंधीतांना दिलेत. क्रीडा विशयावर नागपूर शहरातील ”क्रीडा धोरण“ ठरविण्यासंदर्भात तसेच नागपूर महानगरपालिकेच्या मोकळया मैदानाचे व विविध क्रीडा संकुलाचे व्यवस्थितरित्या नियोजन करून तसा प्रस्ताव पुढील बैठकीत समिती समोर ठेवण्याचे निर्देश सभापती श्री.हरिश दिकोंडवार यांनी बैठकीत दिलेत.

सुधारित शहर विकास आराखडयावर (CDP) प्रथम शहरस्तरिय कार्यशाळा संपन्न

         

शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार होतांना त्यामध्ये जनतेच्या आशा आकांक्शाचे प्रतिबिंब उमटावे व सर्व समावेशक व्हावा यादृश्टीने शहरातील सर्व स्टेक होल्डर्सनी यामध्ये सहभाग देवून सूचना कराव्यात असे आवाहन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. नागपूर महानगरपालिका व क्रिसिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज शहर स्तरिय स्टेक होल्डर्सची एक दिवसीय प्रथम कार्यशाळा राजे रघुजी भोसले, नगरभवन महाल येथे संपन्न झाली. यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

भारत सरकारच्या शहर विकास मंत्रालय, नवी दिल्लीच्या कॅपसिटी बिल्डींग फाॅर अर्बन डेव्हलपमेंट (CBUD) कार्यक्रमा अंतर्गत मोठे स्थानिक नागरी क्शेत्रा (CLB) मधून भारतातील 22 राज्यातील एकूण 30 शहरामधून नागपूर शहराची सुधारित शहर विकास आराखडयाकरीता निवड झालेली आहे. हा कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. 
 
शहरी विकास मंत्रालयाने क्रिसील (CRISIL) रिस्क अॅन्ड इन्फ्रॅस्ट्रक्चर सोल्यूशन्स लि.हैद्राबाद यांची सुधारित शहर विकास आराखडयाकरीता नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. यापूर्वीचा नागपूर शहराचा विकास आराखडा (CDP) सन 2006 मध्ये करण्यात आला होता. दर पाच वर्शानी त्यामध्ये सुधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. ही संस्था नागपूर शहरातील सर्व स्टेकहोल्डर्स बरोबर चर्चा करून शहराकरीता नवीन सुधारित आराखडा तयार करणार आहे.
 
मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी सुधारित विकास आराखडयाकरीता शहराची निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. तथापी शहराच्या विकासामध्ये शहरातील सर्व सामान्य नागरिकांपासून सर्व स्तरातील लोकांचे योगदान असल्यामुळे त्यांच्या शहर विकासाच्या कल्पनांना वाव मिळावा, अशी सूचना केली.  
मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी शहर सुधारित विकास आराखडयाबाबत थोडक्यात माहिती देवून हा आराखडा अधिकाधिक व्यापक व्हावा यादृश्टीने सर्व स्टेक होल्डर्स व या क्शेत्रातील तज्ञांनी आपल्या सूचना महानगरपालिकेकडे व क्रिसील यांचेकडे पाठविल्यास त्याचे स्वागत करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर क्रिसिलचे श्री.ब्रिजगोपाल लढढा यांनी शहर सुधारित विकास आराखडयाबाबत सादरिकरण केले.
आजच्या बैठकीत सर्व स्टेक होल्डर्स येवू शकले नाही. त्यामुळे उपस्थित स्टेक होल्डर्सनी सुचित केल्याप्रमाणे आजचे सादरीकरण म.न.पा.च्या वेबसाईटवर सर्वांचे मउंपस पक सह उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्या अनुशंगान सर्व स्टेक होल्डर्सनी त्यामध्ये आपल्या लिखीत सूचना म.न.पा. व ब्त्प्ैम्स् ।हमदबल यांना पाठवावा. त्या आधारे यापुढील कार्यशाळा पर्याप्त प्रसिध्दी देवून आयोजित करण्यात येईल, असे ठरले.
कार्यशाळेला मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, क्रीडा समिती श्री.हरिश दिकोंडवार, बरिएम नेता श्री.राहुल तेलंग, अधिक्शक अभियंता प्रकाश उराडे, कर निर्धारक व सी.बी.यु.डी.चे नोडल आॅफीसर श्री.शशिकांत हस्तक, क्रीसिलचे अरविंद जोशी, हर्श शाह, नगरयंत्री संजय गायकवाड, उपसंचालक (आरोग्य) डॉ.मिलींद गणवीर, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी मदन गाडगे, सर्व कार्य.अभियंता, सर्व सहा.आयुक्त, व्ही.एन.आय.टी.चे प्रा.व्ही.एम.अदाने, प्रा.राजश्री कोठारकर, सहा.संचालक, नगररचना (ना.सु.प्र.) श्रीमती सुनिता अलोणी, इन्स्टीटयूट आॅफ टाऊन प्लॅनर, केडाई, नागपूर चेंबर आॅफ काॅमर्स यांचेसह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन ब्ठन्क् चे नोडल आॅफीसर व कर निर्धारक श्री.शशिकांत हस्तक यांनी केले.  
 

 

विद्यादान हे जीवनात सर्व श्रेश्ठ दान: मा.महापौर म.न.पा.आदर्श शिक्शक पुरस्काराचे उत्साहात वितरण

   
कलीयुगात दानाला महत्व आहे. सर्व दानामध्ये विद्यादान हे श्रेश्ठ दान आहे. आणि हे विद्या दान करण्याचे ब्रत तुम्ही स्विकारले आहे. मी सुध्दा एक शिक्शक असल्याने आपण सर्वांनी स्वतःला भाग्यवान समजावे की हे पवित्र कार्य आपल्याला लाभले आहे. शिक्शकांना पुरस्काराची अपेक्शा नसते. परंतु केलेल्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होते किंवा नाही यासाठी पुरस्कार दिले पाहिजे जेणेकरून शिक्शकांना कामाची जाणीव होते, असे प्रतिपादन मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी केले. नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळामधून दिल्या जाणा-या आदर्श शिक्शक पुरस्काराचे वितरण शिक्शक सहकारी बँक सभागृह येथे आज सायंकाळी करण्यात आले. त्याप्रंसगी मा.महापौर बोलत होते. 
 
याप्रसंगी व्यासपीठावर मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, शिक्शण सल्लागार समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक, क्रीडा समिती सभापती श्री.हरिश दिकोंडवार, शिवसेना पक्शनेत्या कु.शितल घरत, गांधीबाग झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, धंतोली झोन सभापती व शिक्शण समिती सदस्या लता यादव (घाटे), नेहरूनगर झोन सभापती श्रीमती मंगला गवरे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.संजय बोंडे, नगरसेविका श्रीमती संगीता कळमकर, श्रीमती मनिशा कोठे, शिक्शक संघाचे प्रमुख सचिव देवराव मांडवकर, महिला प्रमुख श्रीमती लांबा, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे आदी विराजमान होते.
मा.महापौर पुढे म्हणाले की शिक्शकांना केलेल्या कामाचे प्रमाणपत्र नसेल तर मान्यता मिळत नाही तथापी सप्टेंबर महिन्यात द्यावयाचे पुरस्कार आज वितरित होत आहे, याचा उल्लेख करून ही दीर्घ काळ चालणारी प्रक्रीया असल्याने पुढील वर्शाचे पुरस्कारासाठी आतापासून नामनिर्देशनाची प्रक्रीया राबवावी अशी सूचना केली. आमचे शिक्शणाधिकारी तरूण असून त्यांच्याकडे बरेच काही करून दाखवावयाची उमेद असल्याने सर्वांना सोबत घेवून शिक्शण विभागाला नावारूपास आणतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 
यावेळी मार्गदर्शन करतांना कार्यक्रमाच्या आयोजिका व शिक्शण समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक यांनी गुरूचे महत्व सांगतांना संतांचे वचन उद्धृत करून गोविंदाचे (भगवंताचे) अगोदर गुरूचे चरणास स्पर्श करतात, कारण गुरूमुळेच गोविंदाचे (भगवंताचे) दर्शन होते, असे सांगितले. विद्यादान हे असे दान आहे जे तुम्ही जितके जास्त वाटाल तेव्हढी तुमच्या ज्ञानात भर पडेल. असेही त्यांनी सांगितले. शिक्शकांनी आपल्या समस्या लिखीत स्वरूपात मांडल्यास त्यांची अवश्य दक्शता घेण्यात येईल,  असे सांगून विद्याथ्र्यांवर अन्याय होणार नाही याची शिक्शकांनी दखल घ्यावी अशी अपेक्शा व्यक्त केली.
क्रीडा समिती सभापती श्री.हरिश दिकोंडवार यांनी म.न.पा.शाळातील शिक्शणाचा दर्जा उंचावून या विद्याथ्र्यांमधून उद्याचे डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स सह मोठे प्रशासकीय अधिकारी निर्माण होवू शकतात मात्र त्यासाठी इच्छाशक्ती असावी, असे सांगून सर्व शाळामधून गुणवंत विद्याथ्र्यांना निवडून त्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन करावे, अशी सूचना केली.
 
प्रास्ताविक करतांना शिक्शणाधिकारी दिपेन्द्र लोखंडे यांनी नागपूर म.न.पा.ही शिक्शण विभागाच्या दृश्टीने तिस-या क्रमांकाची आहे अशी माहिती देवून शिक्शणाचा हक्क कायदयातील 10 पैकी 8 मानके पूर्ण करतात असे सांगितले. तसेच इतर शाळांच्या तुलनेत म.न.पा.च्या शाळा उत्तम रितीने कार्य करीत असल्याचे सांगून मा.महापौर पदाधिकारी आणि मा.आयुक्त यांचे मार्गदर्शनाखाली व सर्वांचे सहकार्याने शिक्शण विभागाची वाटचाल यशस्वीपणे सुरू राहील असा विश्वास व्यक्त केला.
शिक्शक संघाचे प्रमुख सचिव श्री.देवराव मांडवकर यांनी याप्रसंगी शिक्शकांच्या विविध समस्यांचा उल्लेख करून विद्यमान पदाधिका-यांनी बरेच प्रश्न मार्गी लावण्याचे आवर्जून सांगितले.
प्रारंभी मान्यवरांचे हस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर बॅरि.वानखेडे विद्यानिकेतनच्या शिक्शिका व विद्याथ्र्यीनीनी गणेश स्तवन व गीत सादर केले.
आजच्या पुरस्कार वितरण समारंभात विविध शाळाच्या 15 शिक्शक/शिक्शिका सह राज्य शासन पुरस्कार प्राप्त एका शिक्शिकेचा सत्कार करण्यात आला. आदर्श शिक्शक पुरस्कार प्राप्त शिक्शकांची नांवे याप्रमाणे श्रीमती मनश्री पत्की, माया सुरेश गेडाम, ज्योती कोहळे, सुभाश लाडे, साजेदा खान, नुसरत नसीम, अख्तर खानम अली, शोभा यादव, अनिल मेश्राम, शुभांगी पोहारे, इसराईल खान, सुनिता पापडकर, मिशन परिवरर्तन अंतर्गत विशेश पुरस्कार प्राप्त श्रीमती भारती गजाम व सुनिता पापडकर.
 
वरील सर्व शिक्शक/शिक्शकांना मा.महापौर व मान्यवरांचे हस्ते आदर्श शिक्शक पुरस्काराचे सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, शाल श्रीफळ व पुश्पगुच्छ देवून गौरविण्यात आले. तसेच राज्य शासनाचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विशेश पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल वाठोडा उच्च प्राथ.शाळेच्या शिक्शिका श्रीमती प्रतिभा लोखंडे यांचा देखील यावेळी मा.महापौरांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला.
 
 
कार्यक्रमाला म.न.पा.चे शिक्शण विभागाचे अधिका-यांसह मुख्याध्यापक, शिक्शक/शिक्शिका मोठया संख्येने उपस्थित होते. 
कार्यक्रमाचे संचालन श्री.सुधीर कोरमकर यांनी तर आभार प्रदर्शन क्रीडा सांस्कृ.निरिक्शक श्री.बच्चुवार यांनी केले. राश्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
 

महानगरपालिकेत गठीत समिती सभापतींना येणा-या अडचणी लेखी स्वरूपात 9 डिसेंबर पर्यंत सादर करण्यात यावे.......मा.महापौर प्रा.अनिल सोले

12 समिती अध्यक्शांची सभा मा.महापौर यांच्या अध्यक्शतेखाली संपन्न
 
   
 
नागपूर महानगरपालिकेत 12 विशेश समित्या गठित करण्यात आल्यात त्या समितींचे सभापती बैठका घेतात तेव्हा महिन्यातून एक सभा होत असतांना सुध्दा संबंधित अपेक्शित अधिकारी सभेला उपस्थित राहत नाही त्यामुुळे सर्व सभापतींना कामकाज करतांना फार अडचणीचा सामना करावा लागतो. या संदर्भात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या अध्यक्शतेखाली आज सर्व सभापतींची एक बैठक सकाळी 11.00 वाजता महानगरपालिकेच्या सिव्हील कार्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात संपन्न झाली.
या बैठकीला मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, सभापती स्थायी समिती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, जेश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, जेश्ठ सदस्य श्री. दयाशंकर तिवारी, सभापती अग्निशमन विशेश समिती श्री. किशोर डोरले, सभापती कर आकारणी व कर संकलन विशेश समिती श्री. गिरीश देशमुख, सभापती जलप्रदाय विशेश समिती श्री.सुधाकर कोहळे, सभापती महिला व बाल कल्याण विशेश समिती श्रीमती अश्विनी जिचकार, सभापती क्रिडा विशेश समिती श्री. हरिश दिकोंडवार, सभापती गलिच्छ वस्ती निर्मुलन व घरबांधणी विशेश समिती श्री. जगदिश ग्वालबंशी, सभापती शिक्शण विशेश समिती सौ.चेतना टांक, सभापती विधी विशेश समिती अॅड.संजय बालपांडे, सभापती वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विशेश समिती श्री.रमेश शिंगारे, सभापती स्थापत्य विद्युत व प्रकल्प विशेश समिती श्री. संदिप जोशी, सभापती विशेश मागासवर्गीय कल्याण समिती सौ.सविता सांगोळे, सभापती परिवहन समिती श्री.बंडु उर्फ सुधिर हरिदास राऊत, उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, सहा.आयुक्त श्री. डी.डी.पाटील, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत निगम सचिव श्री.हरिश दुबे यांनी या विशेश समित्यांना काय अधिकार व या समितींचे काय कर्तव्य आहे याबाबत बैठकीत सविस्तर अशी माहिती बैठकीत सादर केली.
बैठकीत उपस्थीत सर्व सभापतींनी त्यांना त्यांच्या कामकाजात येणा-या अडचणीबद्दल सांगोपांग चर्चा केली.
सर्व 12 समितीच्या सभापतींनी आपल्या अडचणी व त्यामध्ये काय-काय सुधारणा करावयाच्या आहेत त्या लेखीत स्वरूपात 9 डिसेंबर 2013 पर्यंत माझ्या कार्यालयात सादर कराव्यात अशी सूचना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी बैठकीत केली.
जेश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल या सर्व सूचनांना एकत्रित करून निगम सचिवांच्या मार्फत एक अहवाल तयार करून मा.महापौरांच्या निर्देशानुसार तो सभागृहात सादर करतील असे बैठकीत ठरले.
 

इंदिरामाता नगर, वांजरा, नारा-नारी व झिंगाबाई टाकळी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा निगम आयुक्तांनी घेतला आढावा

   
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नागपूर व्दारा बीएसयुपी योजना 17 स्लममध्ये राबविण्यात येत असुन या 17 स्लममध्ये 4552 घरकुले मंजूर असुन त्यापैकी 410 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून 1164 घरकुलांचे काम प्रगती पथावर आहे. उर्वरीत संपूर्ण घरकुलांचे काम मार्च 2015 पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. या अनुशंगाने मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नागपूर अधिका-यांसमवेत इंदिरामाता नगर वांजरा नारा-नारी व झिंगाबाई टाकळी येथील कामाची प्रगती बघण्याकरीता उपरोक्त वस्त्यामध्ये भेट देवून सुरू असलेल्या बांधकामाचा आढावा घेतला. भेटीच्यावेळी त्यांनी कामाच्या गुणवत्तेची तथा कामाच्या प्रगतीबाबत तपासणी केली तसेच ज्या घरकुलांचे वाटप झाले आहे, त्या कुटुंबाशी संवाद देखील साधला. भेटीच्या वेळी त्यांनी कामाची गती वाढविण्याच्या सुचना दिल्या. मा.आयुक्ताच्या भेटी दरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नागपूर मार्फत तयार करण्यांत आलेल्या घरकुलातील कुटुंबांनी समाधान व्यक्त केले. इंदिरा माता नगर येथे 150 घरकुलांचे काम चालू असून त्या ठिकाणी झोपडपट्टीमध्ये बदल होत असल्याचे दृश्य समोर आले. त्याच ठिकाणी इंदिरा माता नगर वस्तीच्या लगत असलेल्या इंदिरा माता नगर (दक्शिण) वस्तीतील जवळपास 50 नागरीकांनी मा.आयुक्त महोदयांना निवेदन सादर करून इंदिरा माता नगर मध्ये सुरू असलेल्या कामाप्रमाणेच त्याचे वस्तीत देखील काम सुरू करण्याची विनंती केली.
 
या व्यतिरिक्त मा.आयुक्तांनी वांजरा येथे भेट दिली असता त्या ठिकाणी 214 घरकुले बनवायची असून त्यापैकी 48 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून लाभार्थी रहाण्यांस देखील गेलेले आहे. उर्वरीत 166 घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. नारी येथे 234 घरकुलांचे काम प्रगती पथावर असुन झिंगाबाई टाकळी येथे 103 घरकुलांचे काम सुरू आहे व 45 घरकुले पुर्ण झाले असुन त्याचे वाटप करण्यांत आले आहे.
भेटीच्यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सचिव श्री.रामटेके, कार्यकारी अभियंता श्री.शशिकांत हस्तक, आशीनगर झोनचे सहा.आयुक्त श्री.अशोक पाटील, सतरंजीपूरा झोनचे सहा.आयुक्त श्री.मिलींद मेश्राम, उप अभियंता श्री.नगराळे, प्रकल्प सल्लागार श्री.हर्शवर्धन नागपूरे, कंत्राटदार श्री. जिगनेश पटेल, मे.सादीक अॅन्ड कंपनी चे श्री.जुझर वली, श्री.प्रफुल देशमुख, श्री.पाझारे, श्री.झाडे, श्री.मेश्राम, उपविभागीय अभियंता श्री.वासनीक आदी उपस्थित होते.

कर प्रणालीचा नव्याने विचार करणार...मा.महापौर प्रा.अनिल सोले

कर आकारणी व कर संकलनची बैठक मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांच्या अध्यखतेखाली संपन्न
  
  
 
नागपूर शहराच्या विकासाच्या दृश्टीने कर विभागात सुध्दा बदल करून आणी जनतेवर कुठल्याही प्रकारचा अधिकचा भार न पडता नव्याने रचना करण्याची गरज असून नागपूर महानगरपालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत मालमत्ता कर असल्यामुळे ज्या मालमत्तावर अद्याप मालमत्ता कर आकारणी झालेली नाही अश्या मालमत्तावर कर आकारणी करण्याचे दृश्टीने व नागरिकांना मालमत्ता कर भरणे सोयीचे व्हावे म्हणून झोन निहाय कर वसुली मेळावे आयोजित करावे असे निर्देश मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी दिलेत.
डॉ.पंजाबराव देशमुख स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीला कर संकलन विशेश समितीचे सभापती प्रा.गिरीश देशमुख जेश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, बसपा पक्शनेते व समिती सदस्य श्री.मुरली मेश्राम, समिती सदस्य श्री.संदीप जाधव, श्रीमती रश्मी फडणवीस, उपायुक्त प्रमोद भुसारी, कर निर्धारक श्री.एस.एस.हस्तक, सहा.कर निर्धारक श्री.धकाते, श्री.रेवतकर, कर अधिक्शक श्री.सुभेदार आदी बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत भाडे तत्वावर तसेच भांडवली मुल्यावर आणी बेस रेट या तीन्ही मुद्दयावर चर्चा झाली आणि त्यामध्ये पुणे शहराची जी कर आकारणीची जी पध्दत आहे त्या आधारावर नागपूरात तयार करता येईल का? व ती तयार करतांना नागपूर शहरावर काय परिणाम होईल याची संपूर्ण रूपरेशा कर विभागाने तयार करावी असे बैठकीत सूचविण्यात आले.
आजपर्यंत नागपूर महानगरपालिकेमध्ये सी.एम.सी.अॅक्ट प्रमाणे कारवाई चालायची ती बदलून नविन एमएमसी अॅक्ट प्रमाणे कर विभागाचे कामकाज चालावे यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी तसेच एमएमसी अॅक्ट प्रमाणे दरवर्शीच्या फरवरी महिन्यामध्ये पुढील कर आकारणी कशी राहील.
याबाबतचा ठराव विभागाने तयार करावा असे निर्देश मा.महापौर प्रा.अनिल सोेले यांनी बैठकीत दिलेत. येणा-या दिवसामध्ये असेसमेंट करणारी टिम ही वेगळी आणि वसुली करणारी टिम वेगळी अशी करता येईल का? यावर चर्चा झाली त्याबद्दलचा ही प्रारूप कर विभागाने तयार करावा असेही निर्देश मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी दिलेत. तसेच येणा-या दिवसांमध्ये वसुली वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना झोन स्तरावर व वार्ड स्तरावर घेण्यात याव्या असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
नागपूर शहराच्या सरसकट झोपडपट्टीला कब्जेदार म्हणून कर लावण्यात यावा तसेच शंभर रूपयाच्या खाली जो कर आहे त्याचे रिवाईज असेसमेंट एक वर्शाआधिपासून करण्यात यावे जेणेकरून गरिब लोकांना कर भरता येईल अशी सूचना समिती सदस्य श्री.संदिप जाधव यांनी बैठकीत मांडली.
 

राम झुल्याचे व इतवारी रेल्वे पूलाच्या बांधकामाचे निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी घेतला आढावा

 

दिलेल्या कालावधीतच काम पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

नागपूर शहराच्या विकासात महत्वाचा टप्पा असलेला मुख्य रेल्वे स्टेशन जवळील रामझूला तसेच इतवारी रेल्वे दहिबाजार पूलाचे बांधकामाचे निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी आज 5 डिसेंबर 2013 रोजी निरिक्शण करून आढावा घेतला.
प्रारंभी सकाळी 10 वाजता निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी मुख्य रेल्वे स्टेशन जवळील रामझुल्याच्या बांधकामाचे निरिक्शण करून सूरू असलेल्या कार्याचा आढावा घेतला. संत्रामार्केट चैकातील मज्जीदीला लागुण असलेल्या पूलाचे कांक्रीट गडर व स्लॅबचे माघील भागाचे जोडणी करून थांबलेले केबलचे काम त्वरीत सूरू करून पूलाच्या कामात गती आणून मुदतीच्या आत फरवरी पावेतो काम पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
यानंतर निगम आयुक्तांनी रेल्वेस्टेशन इतवारी दहिबाजार पूलाचे निरिक्शण केले. बस्तरवारी झाडे चैकाकडून यापूलाच्या येणा-या पूलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून आतिल टप्प्याचे काम त्वरित पूर्ण करून विद्युत पोल, डांबरीकरण, रंगरंगोटी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधीत अधिकारी व कंत्राटदाराला दिले. तसेच मस्कासाथ मारवाडी चैकाकडून येणा-या भागाचे पूलाचे कामातील कांक्रीट गडर ठेवण्यात आले आहे, त्याची जोडणी त्वरित करून काॅस्टींग, पॅचेश, स्लॅब, काँक्रीटींगचे काम रात्रदिवस अतिरिक्त कर्मचारी लावून 15 फरवरी पावेतो दिलेल्या मुदतीच्या आत संपूर्ण पूलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश निगम आयुक्त श्याम वर्धने यांनी दिले.
यावेळी निगम आयुक्तांचे समवेत अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, महाराश्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियता श्री. समय निकोसे, राईटस कंपनीचे मॅनेजर श्री.संजय चैधरी, सतरंजीपूरा झोनचे सहा.आयुक्त श्री.मिलींद मेश्राम, उपअभियंता श्री.शकील नियाजी, वतन सींग अॅड कंपनीचे श्री.रेड्डी, कन्सल्टंट श्री.एस.एन.बोबे, सहा.अभियंता श्री.गौतम व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
 

मंगळवारी बाजार मच्छी मार्केटची कामे लवकरात लवकर कामे पुर्ण मा. आयुक्त श्री श्याम वर्धने यांचे निर्देश

 
जनतेला ताजी व आरोग्यदृश्टया स्वच्छ मासळी उपलब्ध व्हावी त्याच बरोबर मासोळी विक्रेत्यांना चांगली बाजारपेठ मिळावी यादृश्टीने राश्ट्रीय मात्सिकी विकास बोर्ड, हैद्राबाद यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून महाराश्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मुंबई या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिके तर्फे मंगळवारी बाजार येथे अत्याधुनिक मत्स्य बाजाराची निर्मिती करण्यात येत आहे. येथील सुरू असलेल्या कामाची मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी आज दुपारी पाहणी केली.
उपरोक्त प्रकल्पाची एकूण किंमत 299 लाख रूपये असून त्यापैकी 213 लाखाची कामे स्थापत्य स्वरूपाची आहे. यामध्ये 110 ओटे, चार ठोक बाजार, फ्लेक्सआईस युनिट, चिली रूम व आॅक्शन हाॅलचा समावेश आहे. याठिकाणी डेªनेज व्यवस्था उत्तम राहणार असून त्यामुळे आरोग्यदायी वातावरण राहील. 
प्रस्तुत कामाचे कंत्राटदार मेसर्स जे.बी.कन्स्ट्रक्शन असून आतापावेतो 1.50 कोटीची (70 टक्के) कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरीत कामे 10 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावी तसेच कामाचे प्रगतीचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा असेही निर्देश मा.आयुक्तांनी कार्य.अभियंता श्री.कुकरेजा यांना या वेळी दिले. 
याप्रसंगी कार्य.अभियंता (प्रकल्प) श्री.एम.जी.कुकरेजा, उपविभागीय अभियंता (प्रकल्प) डी.डी.जांभुळकर, सहा.आयुक्त (मंगळवारी झोन) श्री.प्रकाश वराडे, बाजार अधिक्शक श्री.फागो उके, कनिश्ठ अभियंता (विद्युत) श्री.सालोडकर, श्री.वाघमारे, कनिश्ठ अभियंता श्री.राजीव गौतम, कंत्राटदारातर्फे आदी उपस्थित होते.

निगम आयुक्त यांनी केली आशी नगर झोन मधील रस्तांची पाहणी 

फुटपाथवरील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश
 
   
 
उत्तर नागपूरच्या आशीनगर झोन क्र. 9 अंतर्गत येणाÚया आशीनगर वसाहत तसेच सिध्दार्थ नगर टेका, इंदोरा चैकी, कमाल चैक भागातील रस्त्यांच्या कामाची पाहणी करूण आढावा घेतला यावेळी निगम आयुक्त समवेत ब.स.पा. पक्शनेता श्री मुरलीधर मेश्राम, आशीनगर झोन सभापती श्री गौतम पाटिल, मुस्लीग लिग पक्शनेता श्री. मा. असलम खान, नगरसेविका श्रीमती शबाना परविन जमाल, नगरयांत्री श्री. संजय गायकवाड, कार्यकारी अभियांत्री एम.जी. कुकरेजा आशी नगर झोन सहा. आयुक्त श्री अशोक पाटील, श्री मो. जमाल, उपअभियंता श्री. अनिल नागदेवे, श्री संजय पाटिल उपस्थित होते. मा. निगम आयुक्त यांनी प्रारभी आशीनगर झोन मध्ये भेट देऊन तेथील कार्यालयीन कामकाजाचे पाहणी केली. व झोन अंतर्गत सुरू केलेल्या कामाचा आढावा घेतला आशीनगर वसाहतीतील मुख्य रस्त्यावर तयार झालेल्या आय ब्लाॅक फ्लोरिंगंच्या कामाची पाहीणी केली. त्यानंतर सिध्दार्थ नगर टेका येथील मज्जीद व बौध्दविहार समोरील रस्त्यांची पाहणी केली. नंतर इंदोरा चैक कामठी रोड येथील रस्त्याची पाहणी करूण  कमाल चैकातील रस्त्यांची तसेच पाचपावली पूलाच्या खाली नुकत्याच तयार झालेल्या बायपास रस्त्याच्या डांबरीकरण झालेलल्या रस्त्यांची पाहणी करूण कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी निगम आयुक्त श्री श्याम वर्धने यांनी कमाल चोकातील रस्त्यावरील फुटपाथवर दुकान दारानी केलेले अतिक्रमण त्वरित काढण्याचे निर्देश सहा. आयुक्त श्री अशेक पाटिल यांना आदेश दिले.
 

‘‘भारतीय संविधान’’ हे देशाचे ‘‘प्राण’’ आहे 
  संविधान दिवसानिमित्य मा. महापौरांचे प्रतिपादन
  म.न.पा. कार्यालयात संविधान प्रास्तविकेचे महापौर/आयुक्तांचे उपस्थितीत सामुहीक वाचन
 
           
 
भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर हा देश कसा चालेल, हा देश चालविण्याकरिता व समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत त्याचे लाभ पोहोचून सर्व सामान्य माणसाचे उत्थान झाले पाहिजे याकरिता भारत रत्न डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन ‘‘भारतीय संविधान’’ तयार केले. सविंधानाप्रती प्रत्येक नागरिकांची श्रध्दा राहायला पाहिजे. कारण ‘‘भारतीय संविधान’’ हे देशाचे ‘‘प्राण’’ आहे हे बंधन आम्ही स्वतःप्रत अंगीकृत केले असल्याने संविधानप्रती उत्तर दायित्व स्विकारण्याची आपली बंाधलिकी आहे. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भारतीय संविधानामुळे आज आपण जगामध्ये मान उंचावून जगत आहोत. संविधान दिवसाचे निमित्याने या मुद्देशिकेच वाचन करण्याचा दृढ संकल्प करु या असे आवाहन मा. महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी केले.
     भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती व्हावी सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी यादृश्टीने नागपूर महानगरपालिकेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्थायी समिती सभागृहात आज सकाळी संविधान दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन मा. महापौर प्रा. अनिल सोले, मा. उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, म.न.पा. आयुक्त श्री श्याम वर्धने, मुस्लीम लीग पक्शनेता श्री मो. असलम खान, माजी महापौर प्रा. कल्पना पांडे, माजी उपमहापौर श्री संदीप जाधव, जेश्ठ नगर सेवक किशोर गजभिये उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिध्दीकी, निगम सचिव श्री हरीश दुबे, माजी नगरसेवक श्री मनोज सांगोले,यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हर्शोउल्लास वातावरणात संपन्न झाले.
     प्रांरभी मा. महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तैलचित्राला माल्यार्पण करुन विनम्र अभिवादन केले. तदनंतर मा. महापौरांनी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे म.न.पा. अधिकारी व कर्मचाÚयांकडून सामुहिक रित्या वाचन करण्यात आले. यावेळी नगरयंत्री श्री संजय गायकवाड, विकास यंत्री श्री राहुल वारके, कार्यकारी अभियंता (लोककर्म) श्री दिलीप जामगडे, उपसंचालक (लेखा परिक्शण) श्रीमती सुवर्णा पांडे, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी श्री मदन गाडगे, स्थावर अधिकारी श्री जी.डी. जांभुळकर, वाहतुक अभियंता श्री नासीरखान, प्रमुख अग्निशामक अधिकारी श्री राजेन्द्र उचके, पशुचिकीस्ता अधिकारी श्री गजेन्द्र महल्ले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अशोक उरकुडे, बाजार अधिक्शक फागो उके, शिक्शणधिकारी श्री दिपेन्द्र लोखंडे, उद्यान अधिक्शक श्री नरेशचंद्र श्रीखंडे, सहा. आयुक्त (सा.प्र) श्री दिलीप पाटील व म.न.पा. च्या सर्व विभागाचे कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कोल्हटकर यांनी केले. संविधान दिनानिमित्य म.न.पा. झोन कार्यालयात व शाळामध्ये उद्देशिकेचे वाचन संविधान दिनाचे औचित्य साधून म.न.पा. च्या सर्व झोनल कार्यालयात व शाळेमध्ये संविधान उद्देशिकेचे वाचन अतिशय उत्साहत करण्यात आले. तसेच संविधानाचे महत्व यावेळी थोडक्यात विचार करण्यात आले.
 

भय,भूक,भूखमरी,गरिबी व बेरोजगारी पासून मुक्त आदिवासी समाज विकासाचे ध्येय:मा.श्री.नितीन गडकरी क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा चैकाचे नामकरण संपन्न 

                        

 
या देशातील जंगलांवर आदिवासीचा पहिला हक्क आहे. त्यामुळे या क्शेत्रात पर्यटनास चांगला वाव आहे. त्यादृश्टीने त्यांना प्रोत्साहित करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान क्शेत्रातील कुशल प्रशिक्शण देण्याची गरज आहे. जेणे करून या समाजात डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील इ.विविध क्शेत्रातील मान्यवर व्यक्ति तयार होतील. भय,भूक,भुकमरी, गरिबी व बेरोजगारी पासून मुक्त आदिवासी समाजाचा विकास हे आमचे ध्येय आहे. त्यासाठी कार्य करणा-या नेतृत्वाची आपणास गरज असून क्रांतीसूर्य शहीद बिरसा मंुडा यांच्या पासून प्रेरणा घेवून कटिबध्द होवू या, असे प्रतिपादन भाजपाचे माजी राश्ट्रीय अध्यक्श मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी केले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रभाग क्र.25 नवीन फुटाळा चैकाचा क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा चैक नामकरण सोहळा त्यांचे शुभहस्ते आज सायंकाळी करण्यात आला. त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्शस्थानी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले होते तर व्यासपीठावर भा.ज.पा.चे महाराश्ट्र प्रदेश अध्यक्श व दक्शिण पश्चिम नागपूरचे आमदार श्री.देवेन्द्र फडणवीस, पश्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकरराव देशमुख, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, शिवसेना पक्शनेता कु.शितल घरत, स्थापत्य व प्रकल्प समिती सभापती श्री.संदीप जोशी, झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, माजी महापौर व प्रभागाच्या नगरसेविका श्रीमती मायाताई इवनाते, नेहरूनगर झोन सभापती श्रीमती मंगला गवरे, माजी उपमहापौर श्री.संदीप जाधव, माजी उपमहापौर श्री.कृश्णराव परतेकी, मूल निवासी सुधार महासंघाचे अध्यक्श चिंतामण इवनाते, नगरसेवक सर्वश्री. परिणय फुके, भूशण शिंगणे, माजी नगरसेवक व पश्चिम नागपूर भाजपा मंडळाचे अध्यक्श संजय बंगाले, माजी नगरसेवक दिलीप मडावी, अमित कोवे, अॅड.मनीराम मडावी, शंकर मरसकोल्हे, रघुवीर देवगडे, शशिकांत बोदड आदी विराजमान होते.
मा.श्री.गडकरी पुढे म्हणाले की, आदिवासी युवकांचा शैक्शणिक विकास होण्याचे दृश्टीने मी ज्या संस्थेच्या अध्यक्श आहे त्या म.ल.मानकर स्मृती प्रतिश्ठानातर्फे आदिवासी भागात 550 एकल विद्यालये चालविली जात असून अहेरी, गडचिरोली सारख्या आदिवासी भागात 16 हजार विद्यार्थी शिक्शण घेत आहे. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापिठाने आमच्या संस्थेला पुरस्कृत केले आहे. मात्र तेवढयावर आमचे समाधान नसून आदिवासी विद्याथ्र्यांसाठी मोठे वस्तीगृह निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत कारण शासकीय आश्रम शाळा मध्ये विद्याथ्र्यांना योग्य त्या सोयी सुविधा व आहार मिळत नाही. तसेच आदिवासी समाजातील विद्याथ्र्यांसाठी 5 कंप्युटर व 5 शिलाई मशिन देण्याची आमची तयारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या समाजासाठी मोठे सभागृह उभारण्यासाठी म.न.पा.ने तरतुद करावी अशी सूचना केली. आदिवासी क्शेत्रात बीया व वनस्पतीव्दारे बायोमास डिजेल, पेट्रोल तयार करण्यासाठी वाव आहे. त्यादृश्टीने संशोधन झाले असून या समाजातील विद्याथ्र्यांना मागदर्शन करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना आमदार श्री.देेवेन्द्र फडणवीस यांनी भगवान बिरसा मंुडा यांनी आदिवासी समाजाच्या तेजाला जागृत करण्याचे काम केले. आपली लढाई आपण स्वतः लढली पाहिजे अशी त्यांची शिकवण होती. बिरसा मुंडा केवळ 25 वर्शे जगले परंतु किती जगले यापेक्शा कसे जगले याला महत्व असते. त्यांचा धाक इंग्रज अधिका-यांना कसा होता हे त्यावेळच्या इंग्रजी पत्रव्यवहारावरून लक्शात येतो. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्शेप्रमाणे सुराज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू या असे आवाहन त्यांनी केले.
मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आज चैकाचे नामकरण होत आहे हा आनंदाचा क्शण आहे असे सांगितले. शासनाने देशातील आदिवासी, नवासीसाठी आरक्शण उपलब्ध करून दिले. परंतु त्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. आवश्यक शिक्शण, प्रशिक्शण व्यवस्था नसल्याने शासन सेवेतील या समाजाची बरिच आरक्शित पदे रिक्त आहे. त्यासाठी योग्य ती सुविधा उपलब्ध होवून समाजाची मुले सत्तेच्या सिंहासनावर बसावी अशी अपेक्शा  त्यांनी व्यक्त केली. या समाजाच्या विकासासाठी भगवान बिरसा मुंडा सभागृहाचे निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आमदार सुधाकरराव देशमुख व जगदीश ग्वालवंशी यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. 
प्रारंभी मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी बिरसा मुंडा चैकाचे नामकरण फलकाचे अनावरण केले. दीप प्रज्वलनानंतर बॅण्ड व तुतारीच्या निनादात मान्यवरांचे मोठा हार घालून स्वागत करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माजी महापौर व प्रभागाच्या नगरसेविका श्रीमती मायाताई इवनाते यांनी केले. मान्यवरांचे स्वागत रेखाताई कोराम, कैलास भावना इरपाते, संगीता आतराम, राजश्री मडावी, मीराबाई असराम, प्रमोद कवरती, विनोद आतराम, विनोद कुळमेथे  यांनी केले. कार्यक्रमाला आदिवासी समाजातील नागरिकांसह मोठया प्रमाणात प्रभागातील नागरीक उपस्थीत होते.
कार्यक्रमाचे संचालन डॉ.प्रेमलता तिवारी तर आभार प्रदर्शन कृश्णराव परतेकी यांनी केले.
 

नवीन वर्शात रामझुला वाहतुकीसाठी खुला होणार.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा.ना.श्री.जयदत्त क्शिरसागर द्वारा रामझुला बांधकामाची पाहणी.
 
                      
 
नागपूर शहराचे विकासात महत्वाचा टप्पा असलेल्या रेल्वे स्टेशन जवळील रामझुल्याचे काम काही तांत्रिक अडचणीमुळे खोळंबले होते. परंतु आता केबलचा पुरवठा सुरळीत झाला आहे. महानगरपालिकेने याबाबत पुढाकार घेऊन रेल्वे प्रशासन, वाहतुक पोलीस विभाग, रस्ते विकास महामंडळ यामध्ये आवश्यक तो समन्वय साधून सहकार्य केले आहे. तसेच याठीकाणी पुलाचे बांधकामामुळे वाहतुकीस अडथळा होऊ नये म्हणून पर्यायी वाहतुकीसाठी आवश्यक ते वळण रस्ते तयार केले आहे. त्यामुळे रामझूल्याच्या बांधकामामध्ये येणा-या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून येत्या नवीन वर्शामध्ये हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) व महाराश्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (मर्या.) अध्यक्श मा.ना.श्री.जयदत्त क्शिरसागर यांनी व्यक्त केला.
महाराश्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे रेल्वेस्टेशन जवळील रामझुल्याचे बांधकामाची पाहणी मा. मंत्री ना. श्री. जयदत्त क्शिरसाागर यांनी केली. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी परिवहन, गृहनिर्माण व उद्योग राज्यमंत्री मा.ना.श्री.सचिन अहिर, म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने, मध्य नागपूर चे आमदार श्री. विकास कंुभारे, म.रा.रस्ते विकास महामंडळाचे अधिक्शक अभियंता श्री.लाहोरे, उपअभियंता श्रीमती दीप्ती काळे, राश्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्श श्री. अजय पाटील, म.न.पा.चे शहर अभियंता श्री.संजय गायकवाड, उपविभागीय अभियंता श्री.डी.डी.जांभुळकर, शाखा अभियंता श्री.शकील नियाझी, अॅफकाॅन कंपनीचे श्री.राजेश देशपांडे व अरूण कूमार, राईटस कंपनीचे श्री.एस.बी.चैधरी व श्री.राजकूमार, अजय उदापुरे, वाहतुक पोलीस निरिक्शक श्री.दगुभाई शेख आदी उपस्थित होते.
 
 

 रामझुला कामास्तव बाधीत होणारा संत्रामार्केट ते कडबीचैक कडे जाणारा रस्ता काही कालावधीकरीता संत्रामार्केट खोवा बाजाराकडून तयार करण्यात आलेल्या बायपास रस्त्याची आयुक्तांनी केले निरिक्शण... रामझुल्याच्या कामात गती आनन्याचे निगम आयुक्तांचे निर्देश

                          

रामझुल्याचे कामात गती आनुन वेळेवर काम पूर्ण करण्यासंदर्भात ज्या अडचणी येत आहेत. त्या दुर करून रामझुल्याचे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासंदर्भात येणा-या अडी-अडचणी दूर करण्या संदर्भात मा.निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी आज दि. 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी म.न.पा.अधिकारी व वाहतूक पोलीस एम.एस.आर.डी.सी.अधिकारी समवेत निरिक्शण करून पाहणी केली.

मेओ हाॅस्पीटल कडून रेल्वे स्टेशनकडे जोडणा-या पूलाचे रँप तयार झालेले आहे. रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा पूलाच्या मधील संत्रामार्केटकडून कडबी चैक कामठीरोड ला जोडणारा रस्त्याच्या मधील लींक जोडण्याचे काम सूरू होणार असून त्याकरीता बाधीत होणारी वाहतूक संत्रामार्केट खोवा बाजाराच्या बाजूने वळती करण्यात येणार आहे. त्यादृश्टीने संत्रामार्केट मधील रस्त्यावरील दुकानाचे अतिक्रमण काढून रस्ता रूंद करून पूलाखालून डांबराचे लेवलींग करून बायपास रस्ता तयार करून वाहतूकीकरीता मार्ग तयार करण्यात येत आहे.

काॅटन मार्केटकडून मोतीबाग कडबी चैककडे जाणारी वाहतूक संत्रामार्केट खोवा बाजार जवळून वळण रस्त्याने सुरळीत करण्यात येत आहे.
राम झुल्याचे कामात गती आणण्यासंदर्भात मा.निगम आयुक्त यांनी घटनास्थळी भेट देवून लींक जोडण्याच्या कामामूळे बाधीत वाहतूक कशी सूरळीत होईल याचेही निरिक्शण करून आढावा घेतला व अधिका-यांना निर्देश दिले. यावेळी मा.निगम आयुक्त समवेत म.न.पा.चे अधिक्शक अभियंता श्री.प्रकाश उराडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, स्थावर अधिकारी व उप विभागीय अभियंता श्री.डी.डी.जांभूळकर, धंतोली झोनचे सहा.आयुक्त श्री.महेश मोरोणे, एम.एस.आर.डी.सी.चे कार्यकारी अभियंता श्री.समय निकोसे, वाहतूक पोलीस निरिक्शक श्री.दगुभाई शेख, आॅफकाॅन्स कंपनीचे प्रोजेक्ट प्रभारी श्री.अरूण कुमार व्यवस्थापक श्री.साई प्रसाद आदी उपस्थित होते.
यावेळी निगम आयुक्तांनी रामझूलाचे काम अधिक गतीने करून व वेळेच्या आत काम पूर्ण करण्यासंदर्भात कंत्राटदार व अधिका-यांना निर्देश दिले. वाहतुकीबाबत आवश्यक ठिकाणी बॅरिकेट लावून जनतेची गैरसोय होणार नाही. याची काळजी घेण्यासंदर्भात वाहतूक पोलीसांना, म.न.पा. व एम.एस.आय.डी.सी च्या अधिका-यांना सूचना केली.
 

 दहन घाटावरिल गोरखधंदा बंद व्हावा: राजेश सिंगारे आरोग्य समितीची बैठक संपन्न

  

मोक्शधाम दहन घाटावरिल व्यवस्थे संदर्भात नागरिकांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून असे निर्दशनास आले आहे की, या दहन घाटावर ‘दान पेटी’ ठेवली असून येथे येणाÚया प्रेतावरील शालीची देखील विक्री होत आहे ही गंभीर स्वरूपाची आणी मनाला क्लेश दायक बाब असून ज्या अर्थी महानगरपालिका स्वतहा दहनघाटावर देखरेख करीत असतांना टिकेकर घाट (मोक्शधाम) येथे सुरू असलेल्या गैर प्रकाराला आळा घालण्याच्या दृश्टीने प्रशासनाने तातडीने आवश्यक कारवाई करून नागरिकांना होणा-या त्रासापासून मुक्तता द्यावी असे निर्देश वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समितीचे सभापती श्री.राजेश सिंगारे यांनी आज दुपारी सिव्हील कार्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती, स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत दिलेत.

बैठकीला उपसभापती सौ.साधना बरडे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, समिती सदस्य सर्वश्री. डॉ.प्रशांत चोपडा, अरूण डवरे, श्रावण खापेकर, सौ. अल्का दलाल, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, आरोग्य अधिकारी (एम) डॉ.सविता मेश्राम, प्रभारी आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.अशोक उरकुडे, पशुचिकिस्सा अधिकारी डॉ. गजेन्द्र महल्ले, मलेरिया फायलेरिया अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे, डॉ.श्याम शेंडे, डॉ.एस.शिंदे, डॉ.बर्हिरवार, डॉ.सुशमा खडगळे, डॉ.दिपांकर भिवगडे, डॉ.अतिक खान, डॉ.अनिल चिवाने, डॉ.विजय जोशीसह सर्व दहाही झोनचे झोनल अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मा.सभापती यांनी आजच्या सभेच्या विशयपत्रीकेवरील विशयाला सुरवात करून दि. 19.10.2013 रोजी झालेल्या सभेचा अहवालास कायम करण्यास समितीने एकमताने मंजुरी प्रदान केली.
शहरात डेंग्युच्या संदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता प्रशासनाने 7 नोव्हेंबर पर्यंत 468 रूग्णाचे रक्ताचे नमूने घेतले असता 229 लोकांचे नमूने पाॅझेटीव्ह असण्याची माहिती  दिली. त्यानुसार झोन कर्मचा-यांच्या सहकार्याने घरोघरी जावून डासांच्या उत्पत्तीबाबत तपासणी करण्याकरिता व डेंग्यू आजारावर नियंत्रण आणन्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे शहरातील खाजगी दवाखान्यात डेंग्यु संदर्भात माहिती घेण्याकरिता झोन स्तरावरून कार्यवाही करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आणि या संबंधाने एक सभा घेण्याचे निर्देश मा.सभापती श्री.राजेश सिंगारे यांनी दिलेत.
मौजा हुडकेश्वर नरसाळा साफ-सफाई संदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेण्यात आली असता दर शुक्रवार व शनिवारी या भागात साफ-सफाई करण्यात येते. या संदर्भात सभापतींनी निर्देश दिलेत की, हे दोन्ही दिवस लागोपाठ असल्यामुळे दर मंगळवार आणि शुक्रवार या दोन दिवशी प्रामुख्याने साफ-सफाई आणि चोकेज काम दररोज करण्यात यावे आणि हाॅस्पीटल रजिस्ट्रेशनच्या संदर्भात या परिसरातील असलेल्या खाजगी दवाखान्याचे रजिस्ट्रेशन नियमाप्रमाणे त्वरित करण्याचे आणि ज्या दवाखान्याकरिता मंजुर नकाशे नाही अशा दवाखान्याचे रजिस्टेªेशन करण्याच्या संदर्भाात प्रशासनाने काय कार्यवाही करता येईल याचा अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश मा.सभापती यांनी दिले.
मंगल कार्यालय, हाॅटेल, रेस्टोरेंट यांच्या कडील शुल्क वसुलीबाबत चर्चा करून मा.सभापती यांनी निर्देश दिले की, प्रत्येक झोनल अधिका-यांने 2 दिवसाचे आत त्यांच्या झोन अंतर्गत येत असलेल्या, हाॅटेल, रेस्टाॅरेंट, मंगल कार्यालय याची आणि त्यांचे कडून वसुल केलेल्या शुल्क आणि त्यांची प्रत्यक्श डिमांड या संपूर्ण तपशीलासह यादी सादर करावी.
रिकाम्या असलेल्या भुखंडावरिल कच-यासंदर्भात मा.सभापतीनी निर्देश दिले की, कर विभागाच्या अधिका-यांसमवेत एकत्रीत बसुन निर्णय घेण्यात येईल. म.न.पा.च्या अधिकृत दहन घाटावर साफ-सफाई व देखरेख संदर्भात चर्चा केली असता प्रशासनाने माहिती दिली कि प्रत्येक दहनघाटावर दैनदिन साफ-सफाई करण्यात येत असते. या दहन घाटावरील देखरेखीचे काम संबंधीत झोनल अधिका-यांकडे सोपविण्यात आले आहे.
मा.सभापती यांनी चर्चेत प्रश्न उपस्थित केले की दहन घाटावर पाण्याची अपुरी व्यवस्था असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात प्रशासनाने वबू कार्यालयाशी प्रत्यक्श संपर्क करून पुरेश्या प्रमाणात पाणी पुरवठा उपलब्ध करून घ्यावा त्याच प्रमाणे मोक्शधाम घाटावर दानपेटी ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे व येथे येणा-या नागरिकांकडून सरण रचण्याकरिता पैसे वसुल करतात आणि नागरीकांच्या अशा तक्रारी आल्या आहेत की प्रेतावरील शालीचर देखील विक्री करण्यात येते ही गंभीर बाब आहे. ज्या अर्थी म.न.पा. या घाटावरील देखरेख स्वतः करते आहे त्याअर्थी या ठिकाणी होत असलेल्या हया गैरकृत्याची चैकशी करून संपूर्ण माहिती समितीला सादर करण्याचे निर्देश मा.सभापती यांनी दिले.
म.न.पा.च्या दवाखान्यात आरोग्य विशयक व सेवाबाबत चर्चा केली असता प्रशासनाने तज्ञ डॉक्टरची व अपुरी कर्मचारी संख्या असल्याचे सांगीतले. या संदर्भात संपूर्ण अहवाल समितीला सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे म.न.पा.च्या रूग्णवाहीकेच्या संदर्भात माहिती घेतली असता 4 रूग्णवाहिका कार्यरत असून सरासरी 60 ते 70 रूग्ण या रूग्णवाहिकेचा लाभ घेत असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. यावर चर्चा होवून समितीने पूर्वी ज्याप्रमाणे ’चलता-फिरता’ दवाखानामार्फत स्लम वसाहतीत जावून आरोग्य सेवेचा लाभ देण्यात येत होता. त्या सेवा यापूढेही सुरू करता येऊ शकेल काय? याबाबत प्रशासनाने पुढील सभेमध्ये अहवाल सादर करावा असे निर्देश दिले. 
शहरातील कच-याची विल्हेवाट पाहता यामध्ये तफावत असल्याचे आढळून येते. यामूळे प्रत्येक झोनल अधिका-याने त्यांच्या झोनमध्ये कनक रिसोर्सेस कंपनीने किती गाडया लावल्या आहेत, किती कचरा उचलण्यात आला व कचरा उचलण्याचे प्रमाण, गाडयांची संख्या, कचरा न उचलल्यामुळे त्यांच्यावर केलेली दंडात्मक कारवाई याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश मा.सभापती श्री.राजेश सिंगारे यांनी दिलेत.
 
 

 

 नॅशनल टॅलेंट हंट स्पर्धेत नागपूरचा रूशी नायडू व कु.अमरीन खान प्रथम महापौर व्दारा गौरव 

           
 
 
नुकतेच औरंगाबाद येथे झालेल्या नॅशनल टॅलेंट हंट या स्पर्धेत नागपूरच्या एम.के.एस.संचेती सेंटर पाॅईंट शाळेचा 12 वीचा विद्यार्थी श्री.रूशी विजय नायडू याचा मूलांमधून प्रथम क्रमांक पटकावला तर मुली मधून न्यु इंग्लीश हाॅयस्कुल महालची 12 व्या वर्गाची विद्यार्थींनी कु.अमरीन अयुब खान हि प्रथम पुरस्काराने गौरन्वीत करण्यात आली. या दोघाही गुणवंत विद्याथ्र्यांच्या महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी पुश्पगुच्छ व स्मृती चिन्ह देवून गौरव करून त्यांचे अभिनंदन केले. 
 
या दोन्ही गुणवंत विद्यार्थांनी नागपूर शहराचा गौरव वाढविल्याबद्दल महापौरांनी त्यांचे कौतुक केले. यावेळी माजी उपमहापौर श्री.संदीप जाधव, अग्नीशमन समितीचे सभापती श्री.किशोर डोरले, लकडगंज श्री.प्रदीप पोहाणे यांचेसह ज्येश्ठ नगरसेवक सर्वश्री.सूनिल अग्रवाल, नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, संजय बोंडे, मुलाचे वडील विजय नायडू व श्री.अयुब खान उपस्थित होते.
श्री.रूशी नायडू यांचे वडील म.न.पा.कंत्रादार अशोसिएशनचे अध्यक्श आहेत. या दोन्ही गुणवंत विद्याथ्र्यांचे सर्वानीया प्रसंगी प्रशंसाकरून आशिर्वाद दिला.
 

 परिवहन समिती सभापती श्री.बंडु राऊत पदारूढ 

   

 
नागपूर महानगरपालिकेच्या नव्याने गठीत झालेल्या पहिल्या परिवहन समितीचे सभापती म्हणून भा.ज.पा.चे प्रभाग क्र.41 चे (किल्ला प्रभाग) चे नगरसेवक श्री.सुधीर उर्फ बंडु राऊत यांनी आज सुत्रे स्विकारली. 
आज केन्द्रीय कार्यालयातील परिवहन समिती सभापतीचे कक्शात झालेल्या छोटेखानी समारंभात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी श्री.बंडु राऊत यांना सभापतीचे आसनावर सन्मानपूर्वक विराजमान केले. यावेळी पश्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकरराव देशमुख, पूर्व नागपूरचे आमदार व शहर भा.ज.पा.अध्यक्श श्री.कृश्णा खोपडे, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अशफाक अंसारी, स्थायी समिती अध्यक्श व परिवहन समितीचे पदेन सदस्य श्री.अविनाश ठाकरे, बसपा पक्श नेता व समितीचे सदस्य श्री.मुरलीधर मेश्राम, मनसे पक्शनेता व समिती सदस्य श्री.श्रावण खापेकर, परिवहन समिती सदस्य श्री.भूशण शिंगणे, श्रीमती दिव्या घुरडे, श्रीमती सुमित्रा जाधव, जलप्रदाय समिती सभापती श्री. सुधाकर कोहळे, आरोग्य समिती सभापती श्री. राजेश सिंगारे, झोन सभापती श्री. गोपाल बोहरे, श्रीमती वर्शा ठाकरे, श्रीमती लता घाटे-यादव, श्रीमती रश्मी फडणवीस, माजी स्थायी समिती अध्यक्श श्री.दयाशंकर तिवारी, माजी महापौर श्रीमती मायाताई इवनाते, माजी उपमहापौर श्री.संदीप जाधव, माजी उपमहापौर व ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, नगरसेवक सर्वश्री प्रकाश तोतवानी, संजय बोंडे, राजेश घोडपागे, बाल्या बोरकर, नगरसेविका श्रीमती सुलोचना कोवे, प्रभारी परिवहन व्यवस्थापक व उपायुक्त श्री.संजय काकडे, परिवहन समितीच्या प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे, सुकीर सोनटक्के, विजय चैरसीया यांचेसह पक्श कार्यकर्ते व गणमान्य नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी मार्गदर्शन करतांना मा. महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी सांगितले की,  नागपूर महानगरपालिकेच्या इतिहासातील  ही पहिलीच परिवहन समिती आहे.  त्यामुळे  या समितीचे सभापती कश्याप्रकारे व कश्यापध्दतीने  कामकाज पार पाडतात त्यावर  समितीच्या परंपरा ठरणार आहेत. श्री.बंडुभाऊ हे अभ्यासू नगरसेवक असल्यामुळे येणा-या काळात ही समिती जागरूक व लोकाभिमूख होवून लोकांच्या अडचणी दूर कर-याचा प्रयत्न करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रसंगी बोलतांना परिवहन समितीचे नवनिर्वाचित सभापती श्री.बंडू राऊत म्हणाले की, स्टार बसचा अतिशय खडतर प्रवास आहे. तथापी पदग्रहणाच्या अगोदरच परिवहन समितीचे कामाला सुरूवात केली आहे. रोज किती बसेस धुतल्या जातात, किती बसेस चे परमिट आहेत, किती रस्त्यावर चालत आहेत याची माहिती घेतली आहे. उद्या समितीची बैठक घेवू त्यानंतर शहरात कुठे-कुठे बसेस उभ्या आहेत, याची माहिती घेवून पुढील कामाची दिशा ठरविण्यात येईल. तसेच परिवहन सेवेच्या माध्यमातून सर्व सामान्य नागरीक व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राहील.
प्रारंभी मा.महापौरांसह मान्यवरांचे स्वागत लक्श्मीनगर झोन सभापती श्री.गोपाल बोहरे यांनी केले. त्यानंतर मा.महापौरांसह मान्यवरांनी श्री.बंडु राऊत यांचे पुश्पगुच्छ देवून अभिनंदन केले. समिती सदस्यांचे स्वागत प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे यांनी केले.
कार्यक्रमाचे संचालन जनसंपर्क अधिकारी श्री.अशोक कोल्हाटकर यांनी केले.
 

  सेवानिवृत्त/मृत सफाई कामगारांचे वारसदारांना दिवाळीची भेट लाड कमेटी शिफारसी अंतर्गत सफाई कामगार नियुक्तीचे मा.महापौरांव्दारा आदेश प्रदान

           

 

नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात वारस हक्काप्रमाणे लाड कमेटी शिफारसीनुसार, मृत/वैदयकिय अपात्र सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त सफाई कामगारांचे वारसदारांना नियुक्ती देण्याबाबत दिलेल्या आश ्वासनाची पूर्तता करीत दिवाळीच्या मूहूर्तावर 7 सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मा.महापौर कक्श ात झालेल्या छोटेखानी समारंभात मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व अन्य मान्यवरांचे हस्ते एकूण 7 कर्मचा-यांना नियुक्तीपत्र देवून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेते श्री.प्रवीण दटके, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विश ेश समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, उप आयुक्त श्री.संजय काकडे, लकडगंज झोन सभापती श्री.प्रदीप पोहाणे, माजी महापौर श्री.राजेश तांबे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. प्रकाश तोतवानी, प्रभारी आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.अश ोक उरकुडे, पश ुचिकित्सा अधिकारी डॉ.गजेन्द्र महल्ले आदी उपस्थित होते.
जानेवारी 1996 ते एप्रिल 2004 दरम्यान मृत/वैद्यकीय अपात्र/ऐच्छीक सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त झालेल्या एकूण 270 सफाई कामगारांचे अर्जावर वारसदारांचे आवश ्यक प्रक्रीया पूर्ण करून नियुक्तीला मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी मंजूरी दिली होती. त्या अनुशंगाने ज्या उमेदवारांचे पोलीस पडताळणी अहवाल प्राप्त झाले अश ्या 7 उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश अपर आयुक्त श्री.हेमंतकूमार पवार यांचे स्वाक्श रीने काढण्यात आले आहेत. उर्वरित उमेदवारांचा पोलीस पडताळणी अहवाल प्राप्त होताच त्याप्रमाणे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात येईल, असे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी यावेळी सांगितले.
आज नियुक्त करण्यात आलेले सफाई कामगार श्री.जगदीश दयाराम मनपिया, श्रीमती पूर्णिमा कमलेश धिचरे, श्री.कृश्णा प्रभुदास खरे, श्रीमती ममता शिवराम समुद्रे, श्री.पप्पु रमेश त्रिमिले, श्री.मुकेश प्रकाश गौरे व श्रीमती रिना रामचंद्र महतो याप्रमाणे आहेत.
लाड कमेटी शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करून दिलेल्या आश ्वासनाची पूर्ती करून दिलासा दिल्याबद्दल वाल्मिकी समाज, सुदर्श न समाज व मख्यार समाजातर्फे माजी महापौर श्री.राजेश तांबे यांनी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले, मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेश सिंगारे यांचे विश ेश रूपाने आभार मानले आहे.
 
मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व मा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व्दारा नगरवासियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 
नगरीचे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व म.न.पा.आयुक्त श्री.श्याम वर्धने यांनी नगरवासियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. ’दिवाळी’ हा प्रकाश ाचा प्रतीक उत्सव आहे. प्रत्येकाने ज्ञानदीपाच्या आधारे आपल्या मनातील नकारात्मक भावनेचा अंधार दूर करावा असे संदेश मा.महापौरांनी दिला.
दिवाळी साजरी करतांना पर्यावरणाचे भान ठेवावे तसेच फटाके फोडतांना सुरक्शिततेची खबरदारी घ्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
 

 निगम आयुक्त श्री.श्याम वर्धने व्दारा अजनी परिसरातील रस्त्याचे निरिक्श ण 

   
   
 
वंजारीनगर पाणी टाकी समोरील पार्वतीनगर चिमणी चैक कडे जाणारा रस्ता या रस्त्याचा रूंदीकरण करण्यासंदर्भात तसेच चंद्रमणीनगर, कौश ल्यानगर, जोगीनगर, कुकडे ले-आऊट कडून रेल्वे अजनी काॅलोणी मधून अजनी रेल्वे स्टेश नकडे जाणारा रस्ता रेल्वेनी बंद केलश्याम ुळे नागरीकांना रहदारीला फारच त्रास होत असल्याबद्दल तसेच नविन बाबूळखेडा पूलीसचैकी जवळ रेल्वे विभागातर्फे मोठया प्रमाणात कचरा टाकण्यात येतो तो कचराघर इतरत्र हलविण्या संदर्भात नगरसेवक श्री.तनवीर अहमद यांनी मा.निगम आयुक्त यांना निवेदन दिले होते. त्या निवेदनाची दखल घेवून मा.निगम आयुक्तांनी आज दिनांक 1 नोव्हेंबर 2013 रोजी अधिका-यांसमवेत या भागाचे निरिक्श ण केले.
 
यावेळी मा.निगम आयुक्त समवेत नगरसेवक तनवीर अहमद, धंतोली झोनचे सहा.आयुक्त श्री.महेश धमेचा, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री.सतिश नेरळ, उप अभियंता श्री.अनिल कडू, श ाखा अभियंता श्री.एस.आर.गजभिये, अभियंता श्री.मोहन बीजवार, श्री.सुरेंद्र सातपूते, श्री.निलेश पाटील आदी उपस्थित होते.
या निरिक्श ण प्रसंगी मा.आयुक्त यांनी वंजारीनगर पाणी टाकी समोरील रस्त्याची डागडूजी करून पाऊस पाणी वाहण्यासाठी ड्रेन लाईन टाकण्याचे निर्देश दिले तसेच आय ब्लाॅक लावून रस्त्याचे लेव्हलींग करा. तसेच पोलीस चैकी जवळ रेल्वेच्या जागेवर मोठया प्रमाणात कच-याचे ढीग साचलेले आढळले. या ठिकाणी कचरा घर तयार करण्यासंदर्भात रेल्वे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी रेल्वे विभागाकडे पाठपूरावा करण्यासंदर्भात धंतोली झोनचे सहा.आयुक्त श्री.महेश मोरोणे यांना निर्देश दिले. तसेच या परिसराची नियमित सफाई करण्याची सूचना केली.
 
 

  परिवहन समितीच्या सभापतीपदी श्री.बंडू (सुधिर) राऊत यांची बिनविरोध निवड मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व्दारा स्नेहील सत्कार

      

डॉ.पंजाबराव देश मुख स्थायी समिती सभागृहात आज झालेल्या परिवहन समितीच्या सभेत प्रभाग क्रमांक 42 ब (किल्ला) चे भाजपाचे नगरसेवक श्री.बंडू उर्फ सुधिर हरिदास राऊत यांची बिनविरोध निवड झाली. 

त्यांच्या अर्जावर सूचक म्हणून 1) अविनाश ठाकरे 2) भुशण शिंगणे तर अनुमोदक म्हणून 1) श्रावण खापेकर 2) सौ.दिव्या धुरडे यांची स्वाक्श री आहे. निर्धारीत वेळेत श्री.बंडू उर्फ सुधिर राऊत यांचे व्यतिरिक्त अन्य कोणीही परिवहन समिती सभापती पदाकरिता अर्ज दाखल न केलश्याम ुळे पिठासीन अधिकारी तथा जिल्हा परिशदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.पी.प्रदीप यांनी श्री.बंडू उर्फ सुधीर हरिदासजी राऊत परिवहन समितीच्या सभापतीपदी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोशित केले.
यावेळी स्थायी समिती अध्यक्श व पदेन सदस्य श्री.अविनाश ठाकरे, समिती सदस्य सर्वश्री. भुशण शिंगणे, श्रावण खापेकर, दिव्या घुरडे, गोपीचंद कुमरे, सुमित्रा जाधव, मुरलीधर मेश्राम आदी उपस्थित होते.
परिवहन समितीच्या एकूण 13 सदस्यापैकी 9 सदस्य उपस्थित होते तर 4 सदस्य अनुपस्थित होते. अनुपस्थित सदस्यांची नांवे खालीलप्रमाणे आहेत.
सर्वश्री. 1) प्रश ांत धवड 2) अरूण डवरे 3) संदीप सहारे 4) प्रकाश गजभिये अश ी आहेत.
त्यानंतर लगेच मा.महापौर कक्श ात झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात परिवहन समितीचे नवनियुक्त सभापती श्री.बंडू उर्फ सुधिर राऊत मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व मा.उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अश फाक अंसारी यांनी त्यांचे पुश्पगुच्छ देवून स्नेहिल स्वागत केले.
यावेळी मध्य नागपूरचे मा.आमदार श्री.विकास कुंभारे, स्थायी समिती अध्यक्श व समितीचे पदेन सदस्य मा.श्री.अविनाश ठाकरे, सत्तापक्श नेता श्री.प्रवीण दटके, वैद्यकीय व आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेश सिंगारे, गलिच्छ वस्ती सभापती श्री.जगदीश ग्वालवंश ी, गांधीबाग झोनच्या सभापती रश ्मी फडणवीस, समिती सदस्या सुमित्रा जाधव, दिव्या धुरडे, नामनिर्देश ीत ज्येश्ठ सदस्य श्री.प्रकाश तोतवाणी, संजय बोंडे यांचेसह भाजपाचे विलास उर्फ गुड्ू त्रिवेदी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 
 
 

”म.न.पा.त दक्शता जनजागृती सप्ताह साजरा“ 

    

अॅन्टी करप्शन ब्युरो महासंचालक महाराश्ट्र राज्य मुंबई यांचे निर्देशानुसार दिनांक 28.10.2013 ते 2.11.2013 या कालावधीत राज्यात ”दक्शता जनजागृती सप्ताह“ साजरा करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने आज दि. 28/10/2013 रोजी नागपूर महानगरपालिकेत अधिकारी व कर्मचा-यांना सर्व कार्यक्शेत्रात सचोटी व पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्याची व भ्रश्टाचार निर्मूलनाची प्रतिज्ञा दिली.
अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार यांनी म.न.पा.च्या नविन प्रशासकीय ईमारतीतील मा. आयुक्त यांचे सभा कक्शात उपस्थित म.न.पा.अधिकारी व कर्मचारी यांना भ्रश्टाचार निर्मूलनाची शपथ दिली. तसेच भ्रश्टाचार निर्मूलना संदर्भात मा.राज्यपाल महोदय व मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे संदेशाचे प्रसिध्दी सहाय्यक श्री.प्रदीप खर्डेनवीस यांनी वाचन केले.
यावेळी उपायुक्त आर.झेड.सिद्दीकी अधिक्शक अभियंता श्री. प्रकाशउराडे, प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी श्री.मदन गाडगे, सहा. आयुक्त श्री. प्रकाशवराडे, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, विकासयंत्री राहूल वारके, कार्यकारी अभियंता एस.बी.जैस्वाल, उद्यान अधिक्शक श्री.नरेशचंद्र श्रीखंडे, समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती सुधा ईरस्कर, आरोग्य अधिकारी डॉ.सविता मेश्राम, कार्यकारी अभियंता श्री.मनोज तालेवार, स्थावर अधिकारी डी.डी.जांभुळकर, कार्यकारी अभियंता श्री.कुकरेजा वाहतूक अभियंता नासीर खान, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेंद्र लोखंडे, जनसंपर्क अधिकारी श्री.अशोक कोल्हटकर, बाजार अधिक्शक श्री.फागा उके, पशुचिकीत्सा अधिकारी डॉ.गजेन्द्र महल्ले, निगम अधिक्शक श्री. विजय बागल, सहा.अधिक्शक श्री.राजन काळे व म.न.पा.च्या इतर विभागाचे बहूसंख्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. 
 

छट पूजा व्यवस्थेची महापौर प्रा.अनिल सोले व्दारा फुटाळा तलाव परिसराची पाहणी

     

फुटाळा तलाव परिसरात छट पूजा निमित्त नागपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत असलेल्या व्यवस्थे संदर्भात महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी आज दिनांक 28 ऑक्टोंबर 2013 रोजी पदाधिकारी-अधिकारी समवेत आढावा घेतला.
यावेळी महापौर यांनी छट पूजेच्या व्यवस्थेसंदर्भात माहिती जाणुन घेतली व भाविकांना सुख-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावे, तसेच कोणतीही गैरसोय होणार नाही याबाबत काळजी घेण्यासंदर्भात संबधीत अधिका-यांना निर्देशदिले. छट पूजे निमित्त दरवर्शी म.न.पा.च्या वतीने फुटाळा तलाव येथे पेंडाल, बॅरिकेटींग, लेव्हलींग व विद्यूत प्रकाशव्यवस्था पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था, सफाई व्यवस्था व  लाकूड इत्यादी व्यवस्था करण्यात येत असते. 
यावेळी मा. महापौरांचे समवेत माजी उपमहापौर श्री.संदीप जाधव, धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, नगरसेविका श्रीमती मिना चैधरी, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.प्रकाशतोतवाणी, माजी नगरसेवक श्री.कमलेशचैधरी, धरमपेठ झोनचे सहा. आयुक्त श्री. राजेशकराडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अशोक उरकूडे, उपअभियंता श्री.अनिल पिल्ले, आरोग्य झोनल अधिकारी श्री.डी.पी.टेंभेंकर, श्री.शैलेन्द्र अवस्थी व इतर गणमान्य नागरीक उपस्थित होते.
 

पाच लक्श रूपयांच्या वरच्या कामांची मागासवर्गीय कल्याण समिती पाहणी करणार......सौ.सविता सांगोळे सभापती विशेश मागासवर्गीय कल्याण समिती

       

विशेश मागासवर्गीय कल्याण समितीची बैठक संपन्न 

मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेवरील खर्च योग्यप्रकारे होते किंवा नाही याकडे लक्श वेधण्यासाठी विशेश मागासवर्गीय कल्याण समिती स्थापन झाली असून वर्श 2012-2013 व 2013-2014 मध्ये दलित वस्ती अंतर्गत प्रलंबित अपुर्ण व सुरू असलेली कामे, नविन प्रस्तावित कामे तसेच सध्या स्थितीत कोणत्या पदांतर्गत किती राशी जमा शिल्लक आहे याबाबतचा झोन निहाय तसेच शिक्शण, प्रकाश, उद्यान, आरोग्य स्लम, समाजकल्याण व इतर विभागांचा आढावा आज झालेल्या विशेश मागासवर्गीय कल्याण समितीच्या बैठकीत मा.सभापती श्रीमती सविता सांगोळे यांनी घेतला. व मागासवर्गीय वस्तीत पाच लक्श रूपयांच्या वरच्या कामांची मागासवर्गीय कल्याण समिती लवकरच पाहणी करणार असलश्याम ुळे मागासवर्गीय वस्तीत विशेश लक्श केन्द्रीत करावे, असे निर्देश विशेश मागासवर्गीय कल्याण समितीच्या अध्यक्शा सौ. सविता सांगोळे यांनी बैठकीत दिलेत.
विशेश मागासवर्गीय कल्याण समितीची बैठक आज सिव्हील कार्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीला समिती सदस्या व शिवसेना पक्श नेत्या कु.शितल घरत, श्रीमती सुजाता कोंबाडे, श्रीमती सरस्वती सलामे, श्रीमती उज्वला बनकर, श्रीमती सुलोचना कोवे, श्रीमती ललीता पाटील, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) संजय जैस्वाल, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री. सतिश नेरळ, आरोग्य अधिकारी (एम) डॉ.सविता मेश्राम, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, उद्यान अधिक्शक श्री.नरेश श्रीखंडे, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री.सुधा इरस्कर, सहा.आयुक्त सर्वश्री. राजेश कराडे, अशोक पाटील, महेश मोरोणे, जी.एम.राठोड, प्रकाश वराडे, उपअभियंता श्री.जी.टी.वासनिक, श्री.हेडावू, अमीन अख्तर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सभेच्या प्रारंभी मा.सभापतींनी झोन निहाय आढावा घेतला त्यात चालू वर्श सन 2013 - 14 मधील निधी मागिल वर्शी 2012-2013 च्या कामांना उपलब्ध करून दिलश्याम ुळे यावर्शी 2013-14 मध्ये फारच अल्प निधी मागासवर्गीय कल्याण समितीकडे उपलब्ध आहे. याबाबत त्या सभेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. करिता पद क्रमांक 343 मधील निधी वळता करून मागासवर्गीय विशेश समितीकडे उपलब्ध करून स्थायी समितीकडे मंजूरी प्रदान करण्यास्तव पाठविण्याचे निर्देश मा.सभापती सौ.सविता सांगोळे यांनी बैठकीत दिलेत.
तदनंतर सभापतींनी शिक्शण विभागातील पदा अंतर्गत उपलब्ध तरतूदीचा आढावा घेतला असता शिक्शणाधिकारी दिपेन्द्र लोखंडे यांनी माहिती देतांना सांगीतले की, विभागाकडे विशेश मागासवर्गीय पदाअंतर्गत 8 शिर्श असून पद क्रमांक 444 अंतर्गत प्राथ. व माध्य. शाळेतील विद्याथ्र्यांना पाठयपुस्तक वाटप करण्याकरिता 2013-14 मध्ये 15 लक्श रूपयाची तरतुद आहे. त्यापैकी 1.00 लक्श रूपये खर्च झाले असून 14 लक्श रूपये शिल्लक आहेत. पद क्रमांक 445 मागासवर्गीय विद्याथ्र्यांना गणवेश पुरविण्याकरिता 25.00 लक्श रूपयाची तरतुद असून संपूर्ण राशी शिल्लक आहेत,  पद क्र.446 प्राथ. व माध्य. शाळेतील विद्याथ्र्यांना शिश्यवृत्तीकरीता 10 लक्श तरतुद असुन खर्च झाला नाही. नस्ती सध्या प्रस्तावित आहे. पद क्र.464 प्रा.शाळा इमारत दुरूस्ती 50.00 लक्श रूपयाची तरतुद असून फक्त 50 हजार रूपये खर्च झालेत. 49.50 शिल्लक आहेत. माध्य.शाळा इमारत दुरूस्ती, प्राथ.शाळा भवन निर्माण, माध्य.शाळा भवन निर्माण करिता सुध्दा तरतुद असून खर्च झाला नसल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगुन समिती मार्फत प्रस्ताव येणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे खर्च करण्यात येईल असे सांगीतले असता शिक्शण विभागात कोणताही खर्च झालेला नाही याबाबत बैठकीत खंत व्यक्त करण्यात आली. व जी कामे अदयापही सुरू झाली नाही ती कामे त्वरीत सुरू करावी व हा निधी संबंधीत कामांवर खर्च झाला पाहिजे असे निर्देश सभापतींनी बैठकीत दिलेत.
बी.एस.यु.पी.योजने अंतर्गत घरकुल योजनेकरिता असलेल्या 2012-2013 तसेच 2013-2014 या आर्थिक वर्शात आजपर्यंत खर्च व शिल्लक आणि पद क्र. 343, 344, 345 बाबत माहिती तसेच नविन अतिरिक्त कामाकरीता निधीची आवश्यकता, केन्द्र सरकार राज्य सरकार व महानगरपालिकेच्या सहभागासह अद्यावत माहिती पुढील होणा-या बैठकीत कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री.नेरळ यांनी बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश मा.सभापती सविता सांगोळे यांनी बैठकीत दिलेत.
 

म.न.पा.शाळांचा शैक्शणिक दर्जा उंचाविन्याच्या दृश्टीने पावले उचलावी.....सौ.चेतना टांक,सभापती शिक्शण समिती

शिक्शण समिती सभापती व्दारा शिक्शण विभागाचा आढावा
 
     
 
महानगरपालिकेच्या झोन निहाय शाळांची संख्या, एकूण शिक्शक, विद्याथ्र्यांची पटसंख्या, अतिरिक्त शिक्शकांची संख्या, पोशण आहार, गणवेश, भौतिक सुख-सुविधा, खेळ व मिशन परिवर्तन अंतर्गत पाढे वाचन याबाबतचा सविस्तर झोन निहाय आढावा घेऊन नागपूर महागनगरपालिकेच्या ज्या शाळेत शिक्शकांची संख्या जास्त आहे त्या शिक्शकांचे समायोजन गरज असलेल्या शाळेत करून म.न.पा.शाळांचा शैक्शणिक दर्जा उचविण्याचा दृश्टीने पावले उचलावी असे निर्देश शिक्शण विशेश समितीच्या अध्यक्शा सौ.चेतना टांक यांनी बैठकीत दिलेत.शिक्शण विशेश समितीची बैठक आज सिव्हील कार्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती, स्थायी समिती सभागृहात संपन्न झाली.
या बैठकीला समिती सदस्या सौ.लता यादव, सौ.सत्यभामा लोखंडे, सौ.पुश्पा निमजे, सौ.सिंधु उइके, उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, सर्व शिक्शा अभियानाचे सहा.कार्यक्रम अधिकारी श्री.धनलाल चैलीवार, लेखा अधिकारी श्री.हरीश कावरे, यु.आर.सी. चे सर्वश्री. संजय भाटी, राजेन्द्र घाईत, शेशराव उपरे, समन्वय श्री. सुधीर कोरमकर सह सर्व झोनचे शाळा निरिक्शक बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सभेच्या प्रारंभी नागपूर महानगरपालिकेव्दारे संचालित सर्व शाळांची प्रगती पथाचा आढावा घेण्यात आला सर्व शिक्शा अभियान, शाळेतील विद्याथ्र्यांचा अभ्यास, खिचडी व शालेय पोशण आहार, सर्व शिक्शा अभियान अंतर्गत येणारी अनुदान व खर्च याची सविस्तर माहिती बैठकीत घेण्यात आली. तसेच विद्याथ्र्यांच्या शैक्शणिक प्रगतीचा आढावा घेवून जो वर्ग चांगली प्रगती करेल त्या वर्गाचे शिक्शक व विद्याथ्र्यांना पुरस्कृत करावे, इंगलीश स्पेलींग ची स्पर्धा, आंतर झोनमध्ये पाढेवाचन स्पर्धा आणि सुंदर अक्शर आदी स्पर्धांचे आयोजनाचे नियोजन दिपावली व बालक दिन प्रित्यर्थ कार्यक्रमात करावे असे निर्देश मा.सभापती सौ.चेतना टांक यांनी बैठकीत दिलेत.
सर्व शिक्शा अभियान सन 2013-14 च्या वार्शिक कार्य योजना आणि झालेला खर्चाबाबत संपूर्ण माहिती पावर पाईन्ट प्रेझेन्टेशन व्दारा देतांना सहा.कार्यक्रम अधिकारी श्री.धनलाल चैलीवर यांनी सांगीतले की, सर्व शिक्शा अभियान 2013-14 अंतर्गत मंजूर तरतुद 410.21 लक्श (चार कोटी दहा लक्श एकविस हजार) ची असून विशेश प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांकरीता निवासी वसतीगृह एकूण वार्शिक लक्श 5.11 विशेश प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांकरिता निवासी वस्तीगृह 13.94, न्यानुरूप समकक्शात वर्गात दाखल मुलासांठी विशेश प्रशिक्शण 0.74 मोफत पाठयपुस्तके 89.29, शिक्शण प्रशिक्शण (प्रा.माध्य.) 16.79, गट / शहर साधन केन्द्राव्दारे शैक्शणिक आधार 9.90 समुह साधन केन्द्राव्दारे शैक्शणिक आधार 3.00 शाळा अनुदान 17.99 संशोधन व मुल्यमापन पर्यवेक्शण व सनियंत्रण 1.25 शाळांची देखभाल व दुरूस्ती 23.18, समावेशित शिक्शणासाठी तरतुद 77.51 नवी उपक्रम 7.58 अपूर्ण नागरी बांधकामे 11.23 व्यवस्थापन खर्च 20.00 लोक जागृती करिता 2.22 ची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी बैठकीत दिली.
पोशण आहाराचा दर्जा सतत सुधारावा शाळा निरिक्शकांनी त्यावर दररोज लक्श केन्द्रीत करावे, पोशण आहाराबाबत कुठलीही तडतोड करण्यात येणार नाही, विद्याथ्र्यांच्या प्रगतीकडे कटाकक्शाने लक्श केन्द्रीत करून म.न.पा.शाळांचा शैक्शणिक दर्जा उंचाविण्याच्या दृश्टीने पावले उचलावी असे निर्देश सभापती सौ.चेतना टांक यांनी बैठकीत दिलेत.
मा.सभापतींनी सूचविलेल्या शालेय शिक्शणाचा दर्जा सुधारणा संबंधी दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा दृश्टीने व्यवस्थीतपणे नियोजन करण्यात येईल, असे शिक्शणाधिकारी श्री. दिपेन्द्र लोखंडे यांनी यावेळी सांगीतले.
 

आयुक्त श्री. शश्याम वर्धने व शिक्शण सभापती श्रीमती चेतना टांक यांच्या उपस्थीत ‘‘मिन परिवर्तण’’ ला विद्याथ्र्यांचा उत्तम प्रतिसाद

म.न.पा. दुर्गानगर हिन्दी प्रा.शाळेत ”मिशन परिवर्तण“ यस्वी
 
   
 
नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध शाळेमध्ये मिशन परिवर्तन हि अभिनय उपक्रम सुरु करण्यात आला असून बालपणी केलेले पाठांतर दिर्घकाळ स्मरणात राहते. ‘‘मिशन परिवर्तण’’ उपक्रमा पासून प्रेरणा घेऊन म.न.पा.शाळेत वातावरण निर्माण करण्यासंदर्भात नगरीचे महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी पूढाकार घेऊन म.न.पा. शाळेमध्ये वातावरण निर्माण करुण सांगली मर्दवाडी येथील विद्यार्थीप्रमाणे म.न.पा. चे विद्यार्थी सुद्धा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्शात प्रगती करतील. त्या अनुशंगाने निगम आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने व म.न.पा. शिक्शण सल्लागार समितीच्या अध्यक्श श्रीमती चेतना टांक यांनी आज दिनांक 22 ऑक्टोंबर 2013 रोजी सकाळी नागपूर महानगरपालिकेच्या दुर्गानगर हिन्दी प्रा.शाळा येथे सकाळी 9.00 वाजता भेट देवून शाळेत राबविण्यात येत असलेल्या मिशन परिवर्तन अंतर्गत उपक्रमाचा आढावा घेतला.
 
यावेळी हनुमाननगर झोन सभापती श्री.राजु नागुलवार, सहा.आयुक्त श्री.विजय हूमणे, शिक्शणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, उप अभियंता ए.डब्ल्यू साठवणे, दुर्गानगर माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.अशोक टालाटूले, दुर्गानगर हिन्दी प्रा.शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती सुशमा बावणकर व शिक्शक वर्ग उपस्थित होते.
 
मा.निगम आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने व शिक्शण समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक यांच्या उपस्थितीत वर्ग 2 ते 5 च्या खालील प्रमाणे विद्याथ्र्यांना पाढे वाचन करून गुणाकार व भागाकार बिनचूक करून सांगितले.
वर्ग 2 चे विद्यार्थी:- बीपीन विजय यादव यानी 13 चा पाढा, प्राजल हरिचंद्र हटवार यानी 13 चा पाढा, विपूल जरम यानी 22 चा पाढा, कु.नेहा बारई हिने 15 चा पाढा बिनचूक वाचन केला.
वर्ग 3 चे विद्यार्थी:- रूबेन समुवेल यानी 18 चा पाढा, प्रिंस राजु र्मा यानी 26 व 30 चा पाढा, कु. प्राजंल दुबे हिने 24 चा पाढा बिनचूक वाचन केले.
वर्ग 4 च्या विद्यार्थी:- प्रकाश रामकुमार यानी फळयावर भागाकार तर मोहम्मद कैब यानी गुणाकार तर नितेश मिश्रा यांनी वजाबाकी बिनचूक करून दाखविले.
वर्ग 5 च्या विद्याथ्र्यांनी:- सौरभ शर्मा यांनी 32 चा पाढा, निते र्मा यांनी 39 चा टेबल व गुणाकार करून दाखविले. विकास ताती या ही विद्यार्थांनी गुणाकार करून दाखविले या सर्व विद्याथ्र्यांनी बिनचूक पाढयाचे वाचण व फळयावर गुणाकार व भागाकार करून दाखविले यावेळी मा.निगम आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने व शिक्शण समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक यांनी यासर्व बाल विद्याथ्र्यांचे कौतुक करून अभिनंदन केले तसेच वर्ग शिक्शीका श्रीमती भारती गंजाम व मुख्याध्यापिका श्रीमती सुशमा बावणकर यांची प्रशंसा केली. 
 
यावेळी निगम आयुक्त म्हणाले प्रथम शिक्शकांनी स्वतःत बदल करवून घेवून मला हे करायचे आहे व विद्याथ्र्यांकडून तसे पाढे पांठांतर प्रार्थनेच्या वेळेस करून घ्यावे असे सूचविले.
 

म.न.पा.कर्मचा-यांना महागाई भत्ता व पगार दिवाळीपूर्वी मिळणार

 राज्य शासनाने घोशीत केल्याप्रमाणे शासकीय कर्मचा-यांना 10 टक्के महागाई भत्ता लागू केला आहे. त्याच आधारावर नागपूर महानगरपालिकेतील नियमीत कर्मचा-यांना माहे ऑक्टोंबर महिन्याचे पगारात 10 टक्के महागाई भत्ता वाढ तसेच दिवाळीपूर्वी माहे ऑक्टोंबर महिन्याचे वेतन देण्याबाबत मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी काल दिनांक 21/10/2013 रोजी निगम आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने यांना निर्देश दिले होते. त्या अनुशंगाने म.न.पा.प्रशासनाने कर्मचा-यांना 10 टक्के महागाई भत्ता वाढ व माहे आक्टोंबर 2013 महिन्याचे वेतन दिवाळीपूर्वी देण्याचे जाहीर केले आहे. म.न.पा.च्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 8841 कर्मचा-यांना महागाई भत्याचा व दिवाळीपूर्वी वेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
 
 
 

मंगळवारी बाजार येथील अत्याधुनिक मत्स्य बाजारपेठेच्या निर्मिती कामाचे मा.आयुक्ताव्दारा निरिक्शण

 
जनतेला ताजी व आरोग्यदृश्टया स्वच्छ मासळी उपलब्ध व्हावी त्याच बरोबर मासोळी विक्रेत्यांना चांगली बाजारपेठ मिळावी यादृश्टीने राश्ट्रीय मात्सिकी विकास बोर्ड, हैद्राबाद यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून महाराश्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मुंबई या नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिके तर्फे मंगळवारी बाजार येथे अत्याधुनिक मत्स्य बाजाराची निर्मिती करण्यात येत आहे. येथील सुरू असलेल्या कामाची मा.आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने यांनी आज दुपारी पाहणी केली.
उपरोक्त प्रकल्पाची एकूण किंमत 299 लाख रूपये असून त्यापैकी 213 लाखाची कामे स्थापत्य स्वरूपाची आहे. यामध्ये 110 ओटे, चार ठोक बाजार, फ्लेक्सआईस युनिट, चिली रूम व ऑक्शन हाॅलचा समावेश आहे. याठिकाणी डेªनेज व्यवस्था उत्तम राहणार असून तश्याम ुळे आरोग्यदायी वातावरण राहील. 
प्रस्तुत कामाचे कंत्राटदार मेसर्स जे.बी.कन्स्ट्रक्शन असून आतापावेतो 90 लाखाची (45ः) कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे 30 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करावी. त्यासाठी प्री.कास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कामे लवकरात-लवकर पूर्ण करावी व दर आठवडयात अहवाल सादर करावा असे निर्देश मा.आयुक्तांनी कार्य.अभियंता श्री.कुकरेजा यांना दिले.
याप्रसंगी कार्य.अभियंता (प्रकल्प) श्री.एम.जी.कुकरेजा, उपविभागीय अभियंता (प्रकल्प) डी.डी.जांभुळकर, सहा.आयुक्त (मंगळवारी झोन) श्री.प्रकाश वराडे, बाजार अधिक्शक श्री.फागो उके, कनिश्ठ अभियंता (विद्युत) श्री.सालोडकर, श्री.वाघमारे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा.श्री.राजीव गौतम, कंत्राटदारातर्फे श्री. पुरूशोत्तम रोहेरा आदी उपस्थित होते.
 

अन त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण झाले उपाध्यक्श म्हाडा व म.न.पा.आयुक्तांनी पांढराबोडी झोपडपट्टी पुनर्वसनाची पाहणी केली

 
‘‘साहेब आमची अख्खी जिन्दगी गेली असती तरी एवढे सुंदर घर बांधता आले नसते. सरकारने आम्हाला आम्ही राहतो तिथेच घर बांधून दिले, त्यासाठी लय उपकार झाले.’’ अशी कृतज्ञतेची भावना पांढराबोडी झोपडपट्टीत राहणा-या लाभार्थी बाबाराव मसराम यांनी व्यक्त केली. लोकांची घरे बांधून देतांना टाईल्स फिटींगचे काम तो करतो. परंतु आयुश्यात स्वतःचे घर होईल अशी त्यांनी कधीही कल्पना केली नव्हती. मात्र झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाव्दारे हे स्वप्न प्रत्यक्शात साकारले जात आहे.
महाराश्ट्र गृहनिर्माण व क्शेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चे उपाध्यक्श श्री.सतीश गवई आणि झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा म.न.पा.आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने यांनी आज सकाळी रामनगर जवळील पांढराबोडी येथे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाच्या यथास्थित ;ैत्।द्ध ठण्ैण्न्ण्च्ण् ;प्द.ब्प्ज्न्द्ध योजने मध्ये जे.एन.एन.यु.आर.एम प्रकल्पा अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुल योजनेची पाहणी केली. याठिकाणी मागासलेल्या समाजातील कामकरी वर्गाची अनेक गरीब कुटुंबे झोपडपट्टीत राहतात. बाबुराव कुमरे हा हातमजूरी करतो. तर कोणाचे पंचरचे दुकान आहे. एरव्ही झोपडपट्टीतच संपूर्ण आयुश्य घालविण्याचे ठरविले होते. परंतु शासनाने त्यांच्या राहत्या घराच्या जागेवरच घरकुल उभे करून दिलश्याम ुळे या कुटुंबाच्या चेह-यावर आनंद जाणवत असल्याने म्हाडाचे उपाध्यक्श श्री.सतीश गवई यांनी दौ-यात समाधान व्यक्त केले.
 
जे.एन.एन.यू.आर.एम अंतर्गत हाती घेतलेल्या या योजनेत एकूण 360 घरांचे उद्दीश्ट असून त्यापैकी 25 घरे पूर्ण झाली आहेत. 17 घरांचे कामे सुरू असून 25 घरांची कामे प्रस्तावित आहे. जागा उपलब्ध होताच उर्वरित घरकुलाची कामे देखील पूर्ण करण्यात येईल. या घरकुलामध्ये एक शयनगृह, हाॅल व स्वयंपाक घर ;ठभ्ज्ञद्ध तसेच शौचालय व स्नानगृह समाविश्ट आहेत. ज्याठिकाणी पर्याप्त जागा उपलब्ध आहे तिथे अश्याप्रकारे बांधकाम केले आहे. जिथे जागा कमी आहे त्याठिकाणी खाली व वरच्या मजल्यावर याप्रमाणे ;ऴ1द्ध बांधकाम करण्यात आले आहे.
दौ-यात लाभार्थीकडून मिळालेला प्रतिसाद लक्शात घेता मा.उपाध्यक्श, म्हाडा यांनी समाधान व्यक्त केले व उर्वरित प्रकल्प लवकरात-लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शासनाच्या राजीव आवास योजना ;त्।ल्द्ध  व अन्य योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली. झोपडपट्टी सुधारणा प्रकल्पा अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
यावेळी झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे ;ैत्।द्ध सचिव श्री.अजय रामटेके, सहा.आयुक्त (धरमपेठ झोन) श्री.राजेश कराडे, ;ैत्।द्ध चे उपअभियंता डी.एन.नगरारे, उप अभियंता आर.जी.रहाटे, कन्सलटंट विविध कन्सेप्टचे हर्शवर्धन नागपूरे, कंत्राटदार सादीक अॅन्ड कंपनीचे प्रफुल देशमुख आदी उपस्थित होते.
 
 

 

जपानी गार्डन येथे ज्येश्ठ नागरीक आरोग्य तपासणी शिबीर 

शासनाच्या निर्देशा नुसार दि. 1 ऑक्टोंबर ते 7 ऑक्टोंबर 2013 पावेतो ज्येश्ठ नागरिक सन्मान निमित्त विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. उपरोक्त उपक्रमाचा 1 भाग म्हणून नागपूर महानगरपालिका व अर्नेजा हाॅर्ट इन्सटीटयूट च्या संयुक्त विद्यमाने जपान गार्डन सिव्हील लाईन येथे ज्येश्ठ नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यावेळी महापौर प्रा.अनिल सोले, म.न.पा.आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने, आरोग्य समिती सभापती श्री.रमे सिंगारे, धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, नगरसेविका श्रीमती प्रगती पाटिल, सहा.आयुक्त श्री.राजेश कराडे, डॉ.आंबेडकर विधी महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ.किशोर जांभुळकर, म.न.पा.सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री.जी.डी.जांभूळकर आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी अर्नेजा हार्ट हाॅस्पीटलचे जनरल मॅनेजर श्री.आयुश र्मा व म.न.पा.वैद्यकीय अधिकारी श्रीमती डॉ.मिनाक्शी सिंग यांनी केले. यावेळी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले व आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने यांनी उपस्थित ज्येश्ठ नागरिकांना गुलाब फुल देऊन ज्येश्ठ नागरिक सप्ताहाच्या शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी ज्येश्ठ नागरिकांची ब्लड प्रेर, ई.सी.जी. बी.पी.वजन, शुगरची तपासणी करण्यात आली.

लोकांच्या भावनांची कदर लोकप्रतिनिधींनी केली पाहिजे

शितला माता प्रवेश  व्दाराचे उद्घाटन प्रसंगी मा.श्री.नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन

                     

नागपूर महानगरपालिकेने अनेक क्शेत्रात चांगली कामे केली आहे व त्यासाठी म.न.पा.ला विविध पुरस्कार देखील मिळाले आहे. वीज निर्मिती करीता सांडपाणी देवून मोठया प्रमाणात महसूल मिळविणारी ही देशातील पहिलीच म.न.पा.आहे. एवढेच नव्हे तर मा.केन्द्रीय नगरविकास मंत्री श्री.कमलनाथजी यांनी देखील म.न.पा.चे कौतुक केलेले आहे. विकास कामे करतांना जात, धर्म, पक्श हा कुठलाही भेद बाळगू नये. जनतेच्या भावनांची कदर लोकप्रतिनिंधीनी केली पाहिजे त्यादृश्टीने म.न.पा.चे पदाधिकारी व आयुक्तांनी चांगले काम केले आहे. तसेच स्थायी समितीचे अध्यक्श असतांना दयाशंकर तिवारी यांनी लोकांची भावना लक्शात घेवून या व्दार उभारणीस पुढाकार घेतला यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहे. त्यादृश्टीने म.न.पा.चे पदाधिकारी व आयुक्तांनी चांगले काम केले आहे असे प्रतिपादन भा.ज.पा.चे राश्ट्रीय नेते मा.श्री.नितीन गडकरी यांनी केले.

नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रभाग क्र.40 गांधीबाग येथे शितला माता मंदीर प्रवेश  व्दाराचे उद्घाटन शुक्रवारी (4ऑक्टोंबर ) रोजी सायंकाळी मा.श्री.नितीन गडकरी यांचे शुभहस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे अध्यक्शस्थानी मा.महापौर प्रा.अनिल सोले होते तर यावेळी व्यासपीठावर पूर्व नागपूरचे आमदार व भा.ज.पा.श हर अध्यक्श श्री.कृश्णा खोपडे, मध्य नागपूरेच आमदार श्री.विकास कुुंभारे, उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अफाक अंसारी, सत्तापक्श नेते श्री.प्रवीण दटके, आयुक्त श्री.शश्याम वर्धने, झोन सभापती श्रीमती रश्मी फडणवीस, ज्येश्ठ नगरसेवक व माजी स्थायी समिती अध्यक्श दयाशंकर तिवारी, ज्येश्ठ नगरसेवक सर्वश्री. दिपक पटेल, अॅड.संजय बालपांडे, नगरसेविका श्रीमती विद्या कन्हेरे, श्रीमती हर्शला साबळे, श्रीमती प्रभा जगनाडे, नगरसेवक राजेश  घोडपागे, माजी महापौर अर्चना डेहनकर, सहा.आयुक्त (गांधीबाग झोन) राजु भिवगडे, मध्य नागपूर भा.ज.पा.अध्यक्श विलास त्रिवेदी, महामंत्री राजेश  बागडी आदी विराजमान होते.

कधी कधी लोकांची भावना लक्शात घेवून अश्याप्रकारे कामे करावी लागतात त्याासाठी प्रभागाचे नगरसेवक दिपक पटेल, अॅड.संजय बालपांडे या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले. 

यावेळी बोलतांना मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी श्री.दयाशंकर तिवारी यांनी स्थायी समिती अध्यक्श असतांना विविध उपक्रम व प्रकल्प हाती घेतल्याचे सांगितले. त्यापैकी अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. शासनाने जकात कराऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू केल्याने त्यांचा थेट परिणाम म.न.पा.च्या विकास कामावर होतो असे सांगितले. तथापी लोकांच्या सहकार्याने या अडचणीवर मात करून स्वच्छता अभियान सारखे अनेक प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच रस्त्यांचे दुरूस्तीसह अनेक विकास कामांना गती देण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी मार्गदर्शन करतांना मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे यांनी या व्दार उभारणीसाठी आमदार निधीतून निधी देवू केला होता. परंतु शासन परिपत्रकानुसार या कामासाठी निधी देता आला नाही याची खंत व्यक्त केली. तथापी श्री.दयाशंकर तिवारी यांच्या सारख्या दंबग नगरसेवकांनी इच्छाक्ती असली तर कामे कशी करवून घेता येतात हे दाखवून दिल्याचे सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना माजी स्थायी समिती अध्यक्श व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी यांनी शितला माता मंदीर व्दार उभारणीची पाश्र्वभूमी सांगितली. तसेच तत्कालीन आयुक्तांनी विशेश बाब म्हणून याला मंजूरी दिल्याचे सांगितले. यासाठी मंजूर प्रावधानापेक्शाही कमी खर्चात हे व्दार उभारल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले. यावेळी कंत्राटदार श्री.प्रमोद तभाने व आर्किटेक्ट प्रियदर्शन नागपूरकर यांचा मा.श्री.नितीन गडरकी यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला.

प्रारंभी मान्यवरांचे हस्ते दीप प्रज्वलन व शारदा मातेला माल्यार्पण झाल्यानंतर शितला माता व्दारचे उद्घाटन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यावेळी राशी कश्यप  या लहान बालिकेने गणेश  वंदना सादर केली. मा.श्री.गडकरी व मान्यवरांचे 51 किलो वजनाचा हार घालून स्वागत करण्यात आले. तसेच फटाक्यांची आतिशबाजी करण्यात आली.  

कार्यक्रमाला भा.ज.पा.चे हर महामंत्री प्रा.प्रमोद पेंडके, नगरसेवक बंडु राऊत, माजी नगरसेवक श्री.मनोज साबळे यांचेसह शितला माता मंदीर जिर्णोध्दार समितीचे पुरूशोतम खंडवानी, भाजपाचे अविनाश  शाहू, अशोक नायक, शिवपाल वर्मा, गोपी वर्मा, राकेश  कश्यप, गोपाल बैसवारे, यांचेसह शितला माता मंदीर, नवनीत दुर्गा उत्सव मंडळ, म.न.पा.कर्मचारी बँकेचे पदाधिकारी व परिसरातील स्त्री पुरूश मोठया संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी सर्व मान्यवरांचे पुश्पगुच्छ व धर्म दुपट्टा देवून स्वागत करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे संचालन रवि शुक्ला तर आभार प्रदर्शन उपअभियंता अरूण मोगरकर यांनी केले.

 

 

म.न.पा.स्वच्छता अभियानास जनतेचा उत्कृश्ट  प्रतिसाद----महापौरांनी केली विविध बगीचाच्या स्वच्छतेचे निरिक्शण

लघूवेतन कॉलोनी  उद्यानात महापौरांनी पावडयानी कचरा उपसला

   

 

नागपूर हराची प्रतिमा ही ”स्वच्छ नागपूर सुंदर नागपूर“ व्हावी या दृश्टीने स्वच्छ व सूंदर करण्यास्तव दि. 2 ऑक्टोबरचे 10 ऑक्टोंबर पावेतो नागपूर महानगरपालिकेतर्फे स्वच्छता अभियान विविध स्वयंसेवी संस्था,शाळा, महाविद्यालय, नागरिक यांच्या सहकार्याने संपूर्ण हरात मोठया प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. 

आपण हराचे जबाबदार नागरिक आहात आपल्या सहकारश्याम ूळे लोकसहभागातून म.न.पा.ने जो संकल्प हाती घेतला आहे त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. नागपूर नगरीचे महापौर मा.प्रा.अनिल सोले यांनी शुक्रवार दिनांक 4 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 8 वाजता मंगळवारी झोन अंतर्गत अॅड.सखाराम पंत मेश्राम उद्यान मंगळवार बाजार परिसर नवीवस्ती येथील बगीच्यात ज्येश्ठ नागरिक व महिला बचत गट व म.न.पा.मंगळवारी झोन तर्फे उद्यान मंगळवारी बाजार परिसरात स्वच्छता मोहिम मोठया प्रमाणात राबविण्यात आली. यावेळी महापौर प्रा.अनिल सोले समवतेत आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमे सिंगारे, मंगळवारी झोन सभापती श्रीमती डीम्पी बब्बी बावा, नगरसेवक श्री.राजु थुल, माजी नगरसेवक श्री.बब्बी बावा, आरोग्य उपसंचालक डॉ.मिलींद गणवीर, उद्यान अधिक्शक श्री.नरेचन्द्र श्रीखंडे, सहा.आयुक्त श्री.प्रका व-हाडे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अशोक उरकुडे, ज्येश्ठ नागरिक मंच लाफ्टर क्लबचे सचिव श्री.एस.के.श्रीवास्तव व महिला बचत गटाच्या महिला उपस्थित होत्या. 

लघूवेतन कॉलोणीतील उद्यानात महापौरांनी कचरा उपसला

आशीनगर झोन अंतर्गत टेकानाका नालंदानगर स्थित सुधार प्रन्यासच्या सन्यालनगर उद्यान आयोजीत स्वच्छ नागपूर अभियानास सहभागी झाले, याठिकाणी परिसरातील नागरिकांनी व स्वयं..... कचरा उचलून म.न.पा.कर्मचा-यांच्या स्वाधीन करून म.न.पा.च्या उपक्रमास सहकार्य केले. यावेळी महापौर प्रा.अनिल सोले व आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमे सिंगारे यांनी लोकसहभागातून स्वच्छता अभियान यस्वी होत असल्याबद्दल सर्व नागरिकांचे धन्यवाद व्यक्त केले. तसेच म.न.पा.उद्यान कामठी रोड लघू वेतन कॉलोणी स्थित उद्यानाला महापौर प्रा.अनिल सोले व आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमे सिंगारे यांनी स्वच्छता अभियानाचे निरिक्शण केले. या ठिकाणी महापौरंानी हातात पावडा घेवून स्वतः कचरा स्वच्छ केला. यावेळी महापौर म्हणाले की, आपला बगीचा, आपले मैदान, आपले घर, आपले कार्यालय, आपला परिसर, आपले प्रतिश्ठान, आपली संस्था, आपला मोहल्ला, आपले दुकान, आपली शाळा, आपली मैदाने, आपले बगीचे, आपली सरकारी मालमत्ता, आपले दवाखाने, आपल्या सदनिका, आपल्या गृहनिर्माण संस्था, आपले रेल्वे स्टेन, आपली तलाव हे सर्व काही आपलचं आहे. आपण सर्व मिळून ही सर्व ठिकाणे स्वच्छ करण्याचा संकल्प करूया. ही भावना सर्वांच्या मनात जागृत झाली पाहिजे तरच हर स्वच्छता अभियान यस्वी होईल.

दोन्ही उद्यानामध्ये महापौरां समवेत आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमे सिंगारे, ब.स.पा.पक्श नेते श्री.मूरलीधर मेश्राम, बहूजन रिप.एकता मंचचे पक्श नेते श्री.राहूल तेलंग, आशिनगर झोन सभापती श्री.गौतम पाटील, नगरसेवक श्री.अभिजीत शंभरकर, माजी नगरसेवक श्री.मनोज सांगोळे, प्रभाकर येवले, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, आशीनगर झोन सहा.आयुक्त श्री.अशोक पाटील, उद्यान अधिक्शक श्री.नरेचंन्द्र श्रीखंडे, प्रा.महेंद्र राऊत, बलवंत राऊत, मो. जमाल आदी उपस्थित होते.

 

 

दि. 5 ऑक्टोंबर रोजी गणेपेठ बस स्थानक व इंडस्ट्रीयल एरियामध्ये महापौरांच्या उपस्थितीत स्वच्छता मोहिम

दि. 4 व 5 ऑक्टोंबर ला एकूण 124 टन कचरा उचलला

2 ऑक्टोंबर ते 10 ऑक्टोंबर नागपूर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता अभियांना अंतर्गत 5 ऑक्टोंबर 2013 रोजी गणेपेठ बस स्थानक परिसरात तसेच ओम मंगल कार्यालय, स्माॅल इंडस्ट्रीयल एरिया परिसरात तसेच कृशी उत्पन्न बाजार समोरील मोकळया मैदानातील कचरा, गवत, काडी कचरा, झुडपे मा.महापौर प्रा.अनिल सोले यांचे उपस्थितीत स्वच्छ करून उचलण्यात आला. यावेळी महापौर म्हणाले आपले हर स्वच्छ व सूंदर व्हावे अशी आपली सर्वांची ईच्छा आहे, परंतू हे काम केवळ म.न.पा.व्दारे पूर्णत्वास नेणे क्य नाही तर तश्याम ागे लोकसहभाग व आपल्या सर्वांचा मोलाचा हातभार लागणे जरूरीचे आहे. 

या प्रसंगी महापौरांसमवेत आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमे सिंगारे, माजी नगरसेवक श्री.मनोज साबळे, माजी नगरसेवक श्री.राजीव गोल्हर, आरोग्य उपसंचालक डॉ. मिलींद गणवीर, सहा.आयुक्त श्री.महे मोरोणे, आरोग्य झोनल अधिकारी श्री.संजय गोरे, स्वास्थ निरिक्शक श्री.आर.डी.गायधने कनक रिसोर्सस मॅनेजमेंटचे प्रोजेक्ट संचालक श्री.कमले र्मा उपस्थित होते. 

दिनांक 4 ऑक्टांेबर 2013 ला हर स्वच्छता अभियांना अंतर्गत संपूर्ण बगीच्यात स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. यावेळी 50 टन कचरा उचलण्यात आला. तसेच दिनांक 5 ऑक्टोंबर 2013 रोजी हरातील सर्व मैदानाची स्वच्छता करण्यात आली यावेळी 74.5 टन कचरा कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट तर्फे उचलण्यात आला.

 

 

 

                                                

 

AllVideoShare

Poll

How do you rate the new NMC site?
 

Last Updated

Saturday 19 April 2014


Copyright © 2014 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us