Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

अंबाझरी तलाव बांध (जाॅगींग टॅªक) व परिसरामध्ये स्वच्छता अभियान 

टप्पा 4 अंतर्गत मनपा पदाधिकारी व कर्मचाÚयांचे श्रमदान,संपूर्ण परिसर स्वच्छ
 
महापौर प्रवीण दटके यांच्या उपस्थितीत श्रमदान, 12 टन कचरा गोळा संपूर्ण परिसर स्वच्छ
 
             
 
भारत स्वच्छता अभियान अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेतर्फे म.न.पा. 4 री फेरी दहाही झोन अंतर्गत अधिकारी व कर्मचाÚयांनी आज दिनांक 29 मे 2015 रोजी अंबाझरी तलाव बंाध परिसरात संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करून श्रमदान केले. म.न.पा. तर्फे दर षुक्रवारी सकाळी 7 ते 10 दरम्यान झोन निहाय स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत श्रमदान उपक्रम नियमित सुरू आहे.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मा. महापौर श्री. प्रविण दटके व मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांच्या संकल्पनेतून सर्व झोन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यंानी एकत्रीत येवून अंबाझरी तलाव काठावरील परिसराची स्वच्छता अभियान अंतर्गत श्रमदान करण्याचे आयोजित केले. त्यानुसार दि. 29 मे, 2015 रोजी मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांचे मार्गदर्षनाखाली धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, व हनुमाननगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर व मा.अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वच्छता श्रमदान केले. व संपूर्ण तलाव बांध परिसर स्वच्छ केले. यावेळी 12 टन कचरा गोळा करण्यात आला व संपूर्ण तलावबांध परिसर पूर्णपणे स्वच्छ करण्यात आले.
1 किलोमीटर लांबीचा अंबाझरी तलावाचा बांध दहा झोन मध्ये विभाजित करण्यात आला. त्यामध्ये प्रत्येक झोनला 100 मीटरचा बांध (जाॅगींग ट्रॅक) व त्या लगतचा परिसर स्वच्छ करण्याची जवाबदारी सोपविण्यात आली. प्रत्येक झोन मधील सहायक आयुक्त, अधिकारी व कर्मचारी यांचा सोबतीला म.न.पा. मुख्यालयात कार्यरत विभाग प्रमुख यांना सहाकार्य करीता नेमण्यात आले आहे.
या श्रमदानात पदाधिकारी, म.न.पा. विभागप्रमुख व सहा. आयुक्त यांच्या मदतीने झोन अधिकारी व कर्मचारी यांनी तलावाच्या दोन्ही बाजूकडील उतार भागातील काटेरी झुडपे, गवत कापून पडलेला पाला पाचोळा व प्लाॅस्टीकची बाॅटल, पन्नी, गवत इत्यादी वेचून समूळ गवत कापून एकत्रीत जमा करण्यात आले व संपूर्ण परिसर सफाई करून स्वच्छ करण्यात आला. यावेळी महापौर श्री. प्रवीण दटके, धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे व नगरसेविका श्रीमती सारिका नांदुरकर, उपायुक्त आर.झेड.सिद्दीकी, आरोग्य संचालक डाॅ.मिलींद गणवीर यांनी परिसरात स्वताः स्वयंत्पुर्तीने कचरा वेचून श्रमदान केले व अधिकारी व कर्मचारांचा उत्साह वाढवित होते. 
स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत अंबाझरी बांध व परिसरामध्ये श्रमदानाचा 4 री फेरीचे कार्यक्रम दिनांक 29/05/2015 ला सकाळी 7 ते 10 वाजेपर्यंत राबविण्यात आले आहे. श्रमदानाकरीता प्रत्येक झोनला परीसर निष्चीत करण्यात आलेला होता. मुख्यालयातील विभागाने संबंधीत झोन परिसरामध्ये उपस्थीत राहून श्रमदान केले आहे. याआधि 3 फेरीत मनपाचे अधिकारी/कर्मचारी यांनी केलेल्या श्रमदानात एकूण अंदाजे 50 ते 60 टन कच-यांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. व आज दिनांक 29 मे 2015 रोजी 12 टन कचरा गोळा करण्यात आला गोळा झालेला कचरा त्वरीत उचलण्यात आला.
यावेळी अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रत्येक झोन निहाय वेगवेगळया रंगाचे टी-षर्ट कर्मचा-यांनी त्या टी-षर्टवर झोन क्रमांकाचे नांव लिहले असलयाने कोणत्या झोनचा कोणता गृप आहे. याची माहिती होत होती यावेळी मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी नेमून दिलेल्या दहा झोनच्या कर्मचा-यांसोबत मा. महापौर यांनी स्वतः श्रमदान करून कर्मचा-यांचा उत्साह वाढवित होते व स्वतः कचरा उचलून प्रोत्साहित करीत होते.
यावेळी आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलींद गणवीर, नगरयंत्री श्री. संजय गायकवाड, विकास अभियंता श्री. राहूल वारके, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) श्री. संजय जयस्वाल, म.न.पा.चे लेखा उपसंचालक श्री. अ.भा. कुंभोजकर, वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) डाॅ. दिपक दासरवार, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री. सतीष नेरळ, सहा. आयुक्त सा.प्र.वि. श्री. महेष धमेचा, कार्यकारी अभियंता श्री. मनोज तालेवार, स्थावर अधिकारी डी.डी. जांभुळकर, पषुचिकित्सा अधिकारी डाॅ. गजेंद्र महल्ले, वाहतूक अभियंता श्री. एस.एल. सोनकुसरे, एल.बी.टी. विभागाचे सहा. आयुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम यांच्यासह सर्व झोनचे सहा. आयुक्त, सर्वश्री गणेष राठोड, श्री. राजेष कÚहाडे, विजय हुमणे, डी. डी. पाटील, महेष मोरोणे, अषोक पाटील, हरीश राऊत, प्रकाष वÚहाडे आदीसह सर्व झोनचे उपअभियंता, सर्वश्री अनिल कडू, अरूण मोगरकर, सुधीर माटे, डी.पी.चिटणीस, अमिन अखतर सर्व झोनचे आरोग्य झोनल अधिकारी त्याचप्रमाणे अंबाझरी तलाव जलसंवर्धन समितीचे अजय कडू, राम मुंजे, योगेष तोतडे, जयंत ठाकरे, भोजराज मेश्राम सर्पमित्र अमित कोठे व नितेष भंदारकर व सर्व झोनचे कनिश्ठ व षाखा अभियंता झोनल आरोग्य निरिक्षकासह बहूसंख्य कर्मचारी स्वच्छता श्रमदानात सहभागी होवून श्रमदान केले. 4 थ्या टप्प्याच्या स्वच्छता अभियानामुळे संपूर्ण अंबाझरी तलाव परिसर स्वच्छ दिसत होता. यावेळी अंबाझरी तलाव जलसंवर्धण समितीच्या पदाधिकारी यांनी स्वच्छता अभियान यषस्वीरित्या राबविल्याबद्दल मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी अभिनंदन केले.
अंबाझरी बांधाचा उतार जास्त असल्यामुळे कर्मचाÚयांना स्वच्छतेचे काम करण्याकरीता जागो-जागी झाडाला दोरखंडे बांधून दोरखंडाच्या सहाय्याने ते हात धरून कचरा गोळा करून स्वच्छता करीत होते व जमा झालेला कचरा त्वरित उचलण्यात येत होते. सफा-सफाई दरम्यान कुठलीही ईजा व अपघात होवू नये याकरीता अग्निषामक विभागातर्फे 2 बोटी व अग्निषमन विभागाचे कर्मचारी ठेवण्यात आली व वैद्यकीय सेवा करीता मोबाईल रूग्नवाहिका (अंम्बुलस्) व सर्पमित्र यांची व्यवस्था करण्यात आली होती.
 
 

 

म.न.पा.तर्फे स्वातंत्र्यविर सावरकर यांच्या जयंती निमित्त मा.महापौर व उपमहापौर व्दारा विनम्र अभिवादन

 
राष्ट्र कार्य हे ईश्वरी कार्य समजून मानवतेच्या कल्याणासाठीच हिंदू तत्वज्ञानाची कास धरून ज्यांनी सशस्त्र क्रांती घडवून आणली. ’अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला’ असे धिरोदात्त काव्य करणारे  थोर क्रांतीकारक, समाजसुधारक व महाकवी स्वातंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर यांच्या   जयंती प्रित्यर्थ आज सकाळी शंकरनगर चैक स्थित स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या प्रतिमेला मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके व मा.उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार यांनी पुष्पहार अर्पण करून नागपूर नगरीतर्फे विनम्र अभिवादन केले.
यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समितीचे प्रा.प्रमोद सोवनी, मुकुंद पाचखेडे, महादेवराव बाजीराव, अजय आचार्य, शिरीष दामले, राजाभाऊ नाईकवाडे, अशोक ठाकरे, नगरसेविका श्रीमती रश्मी फडणवीस, रा.स्व.संघाचे शिवाजीनगर भाग संघचालक डाॅ.राजाभाऊ शिलेदार, हरीभाऊ फाटक, सिंध मुक्ती संघटनेचे प्रा. विजय केवलरामानीे, वसंतराव धामणकर, विष्णु मनोहर, चंदु पेंडके, संवेदना परिवार तर्फे सागर कोतवालीवाले, निशांत अग्नीहोत्री, अर्चना खानझोडे, सागर पिंपळापुरे, अनिल देव, चितपावन ब्राम्हण संघातर्फे श्री. नरेन्द्र जोग, प्रकाश दामले, निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. चंद्रकांत क्षिरसागर, कठाळे परिवारचे दत्तात्रय, मिलींद, उदय व कल्पना कठाळे आदी उपस्थित होते. सामुहिक वंदेमातरमने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
तसेच म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे तैलचित्राला मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके व उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार यांनी माल्यार्पण करून आदरांजली दिली. यावेळी नगरसेविका रश्मी फडणवीस, सर्जेराव गलपट, शैलेंद्र अवस्थी, विजय चैरसिया व प्रदीप खर्डेेनवीस आदि उपस्थित होते.
 

नागपूरात स्पोर्ट अथारिटी आॅफ इंडीयाचे प्रादेषिक केन्द्र उभारण्याचे दृश्टीने केन्द्रीय चमूव्दारा पाहणी व बैठक संपन्न

 
नागपूरात भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रादेषिक केन्द्र व राश्ट्रीय क्रीडा प्रषिक्षण संस्था उभारण्याचे दृश्टीने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे चमूने आज सकाळी वाठोडा व तरोडी खुर्दची पाहणी केली. यामध्ये नेहरू युवा केन्द्र व युवक कल्याण मंत्रालयाचा सदस्या श्रीमती राणी त्रिवेदी, भारतीय खेळ प्राधिकरण ;ै।प्द्ध कांदीवलीच्या संचालिका श्रीमती सुष्मिता आर.जोतशि, सहसचिव प्रमोद चांदुरकर, ह.व्या.प्र.मं.अमरावतीचे डाॅ.के.के.देबनाथ म.न.पा.चे स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, कार्य.अभियंता (प्रकल्प) महेष गुप्ता आदी उपस्थित होते.
त्यानंतर केन्द्रीय कार्यालयातील नवीन प्रषासकीय सभागृहामध्ये मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, म.न.पा.आयुक्त व ना.सु.प्र.सभापती श्री.ष्याम वर्धने, परिवहन समिती सभापती श्री.बंडु राऊत, अति.उपायुक्त श्री.जयंत दांडेगावकर, अधिक्षक अभियंता श्री.षषिकांत हस्तक यांचेषी वरील चमूने चर्चा केली.
यावेळी मा.महापौरांनी मा.केन्द्रीय मंत्री श्री.नितीन गडकरी यांचे नेतृत्वात याबाबत समिती तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित योजनेसाठी जागेच्या आरक्षणाचे बदलला म.न.पा.ने दि. 19.03.2015 च्या महासभेत मंजूरी दिली असून त्याबाबत दि. 6.05.2015 रोजी अधिसूचना काढण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. नियोजित क्रीडा प्राधिकरणाचे केन्द्रासाठी एकूण 142 एकर जागा देण्याचे प्रस्तावित असून त्यासोबतच कौषल्य व विकास व व्यवस्थापन केन्द्राकरीता 104 एकर जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे.
केन्द्रीय चमूने जागेबद्दल समाधान व्यक्त करून प्रस्तावित क्रीडा प्रषिक्षण केन्द्र उभारण्याचे दृश्टीने अनुकूलता दर्षविली. मा.महापौरांनी प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत मा.केन्द्रीय मंत्री श्री.नितीनजी गडकरी व मा.मुख्यमंत्री श्री.देवेन्द्र फडणवीस यांचे मार्गदर्षन घेवून पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगितले.
 

बारावीच्या परिक्षेत नागपूर विभागातून प्रथम आलेल्या यष चांडकचा मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके व्दारा गौरव

    

          

महाराश्ट्र राज्य माध्यमिक षिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परिक्षेत नागपूर विभागातून 97.85 टक्के गुण मिळवून प्रथम आलेल्या डाॅ. आंबेडकर काॅलेजचा विद्यार्थी यष प्रवीण चांडक चे मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी वर्धमान नगर येथील निवास स्थानी जावून पुश्पगुच्छ व तुळषीचे रोपटे देवून अभिनंदन केले. यावेळी म.न.पा. षिक्षण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक, उपसभापती श्री. प्रवीण भिसीकर, माजी स्थायी समिती सभापती श्री. नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, यषचे वडील श्री. प्रवीण चांडक व कुटुंबीय उपस्थित होते.

यष चांडक याने दहावीच्या परिक्षेत देखील अमरावती विभागातून 98.55 टक्के गुण प्राप्त करून प्रथम क्रमांक मिळविला होता, अषी माहिती त्याचे वडील प्रा. प्रवीण चांडक यांनी दिली. मा. महापौरांनी त्याला उज्वल भविश्यासाठी षुभेच्छा दिल्या.
 

महाराणा प्रताप सिंह जयंती म.न.पा.तर्फे साजरी

 
महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जयंती निमित्त मा.उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार व नगरसेविका श्रीमती रीता मुळे यांनी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील मुख्य दालनात तैलचित्राला पुश्पहार अर्पण करून नगरीच्या वतीने अभिवादन केले.
या प्रसंगी सर्वश्री राजेन्द्रसिंह सेंगर, राजेष्वरसिंग, श्री.पवनसिंह पवार, मनिशसिंह पवार, बाबा ठाकुर, पवनसिंह बैस, प्रवेषसिंह गहलोद, सुरेष सिंह गहेरवार, ओ.पी.सिंह, छत्रपालसिंह गौर, रमेषसिंह दिक्षीत, दिनेष षिसोदिया, मनमोहन सिंह तोमर, तेजसिंह चैहान, बसंतसिंह चैहान, रमेषसिंह चैहान, रंजितसिंह ठाकुर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 
 

 

राजे रघुजीराव भोसले पुण्यतिथी निमित्त उपमहापौर व्दारा अभिवादन

 
राजे रघुजीराव भोसले यांच्या पुण्यतिथी निमित्त मा.उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार यांनी सक्करदरा चैक स्थित प्रतिमेला सकाळी पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.
या प्रसंगी श्री.बाबा ठाकुर व परिसरातील नागरीक उपस्थित होते.
 
 

नेहरूनगर झोन अंतर्गत 13 धार्मिक स्थळे हटविण्यात आली

        

 

रस्त्यावरील धार्मिक स्थळ व फुटपाथवरील व रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या कार्यवाहीत नेहरूनगर झोन क्र.5 अंतर्गत परिसरातील एकूण 13 धार्मिक स्थळे हटविण्याची कार्यवाही आज दिनांक 19 मे, 2015 रोजी करण्यात आली. ही कार्यवाही नेहरूनगर झोनचे सहा.आयुक्त श्री.महेष मोरोणे यांचे मार्गदर्षनाखाली करण्यात आली. या कार्यवाही दरम्यान प्रारंभी 1) सक्करदरा पोलीस स्टेषन जवळील नागोबा मंदिर, 2) भांडेप्लाॅट उमरेडरोड स्थित नागोबा मंदिर, 3) उमरेड रोड ते आयुर्वेदीक काॅलेज येथे भिंतीवरील ताजुद्दीन बाबा यांचे तैलचित्र, टिनचे षेड, झेंडा, 4) ताम्रकार निवास ओमनगर जवळील नागोबा मंदिर, 5) ओमनगर येथील पाच फनी नागोबा मंदिर 6) नेहरूनगर हिमालय बार जवळील गणेष मंदिर, 7) नेहरूनगर अक्षय भवन जवळील हनूमान मंदिर 8) सुदामपूरी श्री.खाडे यांचे घराजवळ नागोबा मंदिर 9) नेहरूनगर गार्डण जवळील गणेष मंदिर, 10) नेहरूनगर हिमालय बार मागील षिवनाग मंदिर, 11) नेहरूनगर हनुमान मंदीर, 12) ओमनगर येथील गणेष मंदिर असे एकूण 12 धार्मिक स्थळे अतिक्रमण कार्यवाही दरम्यान हटविण्यात आले.

या कार्यवाही दरम्यान सक्करदरा पोलीस स्टेषनचे पोलिस निरिक्षक श्री.गुलानी यांचेसह 10 पोलीसांचा ताफा पोलीस व्हॅन, अतिक्रमण विभागाचे 1 जेसीबी, 25 म.न.पा.कर्मचारी, अधिकारी व अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. 
या कार्यवाही दरम्यान म.न.पा.चे उपअभियंता श्री.राजू खानोरकर, अभियंता श्री.मनोज गद्रे, मनिश भोयर, धनंजय मेंडूलकर, भिमराव जूनघरे, श्रीकांत खेरडे यांचेसह बरेच अभियंता व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
 

बर्डी मेन रोड लोहापूल व महाराजबाग मुख्य रस्त्यावरील 125 दुकानावर अतिक्रमण कारवाई 5 ट्रक सामान जप्त 1 धार्मिक अतिक्रमण काढले 
अतिक्रमण कार्यवाहीचा निगम आयुक्त श्री.हर्डिकर व अति.उपायुक्त श्री.भुसारी यांनी घेतला आढावा 
    
                
 
 
षहरातील फुटपाथ व रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या आदेषाप्रमाणे फुटपाथ व रस्त्यावरील धार्मिक स्थळ काढण्याची कार्यवाही अंतर्गत धंतोली झोन क्र. 4 अंतर्गत व्हेरायटी चैक ते बर्डी मेनरोड, लोहापूल या मुख्य रस्त्यावरील लोकांची वर्दळ असलेल्या व मोठे दुकाने व षोरूम असलेल्या मूख्य रस्त्यावरील एकूण 85 दुकाने व व्हेरायटी चैक ते महाराजबाग मुख्य रस्त्यावरील एकूण 40 दुकानांवर अतिक्रमण काढण्यात आली असून असे एकूण 125 दुकांनावर अतिक्रमण कार्यवाही करण्यात आली तसेच व्हेरायटी चैक ते महाराजबाग रस्त्याषेजारी नाल्यावरील 1 हनुमान मंदिर काढण्यात आले.
प्रारंभी व्हेरायटी चैक ते बर्डी मेन बाजाराकडून लोहापूलकडे जाण्याच्या वर्दळीच्या मार्गावरील व्हेरायटी चैकातील बर्डी पोलीस स्टेषन समोरील पापे ज्युष काॅर्नर यांचे नाम फलक, महाराश्ट्र एम्पोरियम चे नामफलक व ओटा, यौकंर षुज यांचे दुकानाचे बाहेर असलेले नामफलक, ओटा, मोरीना न्युज नामफलक, बाॅम्बेवाला रेडीमेट गारमेंट षौप - नामफलक, खानदान डेªसेस नामफलक, पारेख ज्वेलर्स नामफलक, खादीम षुज नामफलक, नागपूर हातमाग सोसायटी नामफलक, दास ज्वेलर्स दिनषा आईस्क्रीम, सीटी फॅषन व कुनाल साडीवाला या दुकाना समोरील रस्त्यावर समोर असलेले ओटे, षटर व नामफलक या कार्यवाही दरम्यान तोडण्यात आले. त्याचप्रमाणे व्हेरायटी चैक ते महाराजबाग चैकापावेतो अतिक्रमण कार्यवाही करण्यात आली. यामध्ये महत्वाचे प्रतिश्ठान कावेरी बार, नामफलक, मोतीमहल भोजनालय नामफलक, निलम स्टूडीओ नामफलक, गणेष रेस्टाॅरेंट षटर तोडण्यात आले. जय भोले भोजनालय षटर, ओटा व नामफलक, टीटोज रेस्टाॅरेंट यांचे षटर व षेड व नामफलक तोडण्यात आले. या दोन्ही रत्यावरील कार्यवाही दरम्यान 5 ट्रक सामान जप्त करण्यात आले. या कार्यवाही दरम्यान 5 ट्रक सामान जप्त करण्यात आले.
या कार्यवाही दरम्यान मा.निगम आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर व अतिरिक्त निगम आयुक्त श्री.प्रमोद भूसारी यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून अतिक्रमण कार्यवाहीचे निरिक्षण करून आढावा घेतला. ही कार्यवाही धंतोली झोनचे सहा.आयुक्त श्री.सुभाचन्द्र जयदेव व अतिक्रमण अधिक्षक श्री.अरूण पिपूरडे, उप अभियंता श्री.अनिल कडू व बर्डी पोलीस स्टेषनचे पोलीस निरिक्षक श्री.वेरणेकर यांचे मार्गदर्षनाखाली करण्यात आली. यावेळी म.न.पा.चे 50 अधिकारी, कर्मचारी व षाखा अभियंता तसेच बर्डी पोलीस स्टेषनचे 60 पोलीसांचा ताफा, 3 पोलीस व्हॅन, 2 जेसीबी, 4 ट्रक, 1 विद्युत गाडी यांचेसह पोलीस अतिक्रमण व झोन अंतर्गत बहूसंख्य स्वास्थ निरिक्षक व कर्मचारी सहभागी होते.
 

 

षहरातील खोदून ठेवलेल्या रस्त्यांचे पुर्नभरण 15 जून पूर्वी करा: मा. महापौर  

   
नागपूर षहरातील विविध भागात सद्यस्थितीत रिलायन्स कंपनी द्वारे खोदुन ठेवलेल्या रस्त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होवून झालेल्या अपघाताबद्दल रिलायन्स कंपनीच्या कामाबद्दल आज म.न.पा. च्या कंेन्द्रीय कार्यालयातील स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके व आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून याबाबत 15 जून पूर्वी खोदुन ठेवलेल्या सर्व रस्त्यांचे पुर्नभरण करावे असे निर्देष दिले.
रिलायन्स कंपनी द्वारे एकुण 432 किलोमीटर लांबीचे डक्ट तयार करून आॅप्टीकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू होते. मे. रिलायन्स कंपनी द्वारे रिस्टोरेषनचे काम व्यवस्थीतपणे न झाल्यामुळे जमीनीखालील नागरीसुविधा क्षतीग्रस्त होवुन षहरातील नागरीकांना त्रास होवू नये तसेच सदर खड्डयांमुळे षहरातील नागरिकांना अपघात होवु नये यादृश्टीने दि. 09 मार्च, 2015 रोजी पासुन म.न.पा.ने या कामास तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. या कालावधीमध्ये रिलायन्स कंपनीने रिस्टोरेषनचे काम बहुतांष प्रमाणात केल्यामुळे अपघातप्रवण खड्डे कमी झालेले आहेत. तसेच रिलायन्स कंपनी द्वारे षहरामधील फुटपाथ तोडुन व रस्ते खोदुन डक्ट टाकण्याचे कामाचे रिस्टोरेषनचे काम सुरू असुन ते काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच रिलायन्स कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार पावसाळयापुर्वी (15 जून) काम पुर्ण होण्याच्या दृश्टीने रिलासन्स कंपनीने स्थगित केलेले काम सुरू करण्यात येत आहे. त्याकरीता मा. महापौर श्री. प्रविण दटके यांनी संबंधीत विभागास पुर्ण दक्षता घेवून या कामावर नियमित देखभाल करण्याचे निर्देष दिले.
    तसेच संबंधीत विभागामध्ये अधिकारी-कर्मचारी अपुरी संख्या असल्यामुळे या कामावर म.न.पा.च्या झोननिहाय अधिकारी-कर्मचारी तर्फे सुद्ध नियंत्रण ठेवून या कामाचे दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे निर्देष मा. महापौरांनी बैठकीत दिले.
बैठकीला स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, आमदार व जलप्रदाय समितीचे सभापती श्री. सुधाकर कोहळे, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, अति.उपायुक्त श्री.जयंत दांडेगावकर, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, कार्य.अभियंता (प्रकल्प) श्री.महेष गुप्ता, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, मेकॅनिकल इंजिनियर हाॅटमिक्स प्लॅट श्री. गुरमुले, रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी सर्वश्री एस.पी. सिंग, मल्लीकाअर्जून पाटील, संदीप रणदिवे आदि प्रामुख्याने उपस्थित होते.

 

म.न.पा.च्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पाचा मा.महापौरांनी घेतला आढावा
 नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांना गती देण्याचे दृश्टीने आज दि. 15 मे रोजी मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी डाॅ.पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात बैठक आयोजित केली होती.

      


    बैठकीला स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दिकी, अति.उपायुक्त श्री.जयंत दांडेगावकर, अधिक्षक अभियंता श्री.षषिकांत हस्तक, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, कार्य.अभियंता (प्रकल्प) श्री.महेष गुप्ता, कार्य.अभियंता (स्लम) श्री.सतीष नेरळ, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री सुधा इरस्कर, सहा.आयुक्त श्री.हरिश राऊत व श्री.राजु भिवगडे, बाजार अधिक्षक श्री.डी.एन.उमरेडकर, पषुचिकीत्सा अधिकारी डाॅ.गजेन्द्र महल्ले, उपअभियंता विजय गभणे, षाखा अभियंता आर.व्ही.मुळे आदी पदाधिकारी - अधिकारी उपस्थित होते.

चिटणीस पार्क स्टेडीयम प्रकल्प:- पार्कींग व्यवस्थेसाठी करावयाच्या प्रवेष व EXIST साठी 3 दुकाने बाधीत होणार आहेत. त्या दुकानाचे पूर्वी घेतलेले पैसे परत करण्यात येत असल्याची माहिती बाजार अधिक्षक व सहा.आयुक्त झोन क्र. 6 यांना दिली. लवकरच प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्यात येत आहे. दुकानाचा ताबा म.न.पा.कडेच असल्याचे बाजार अधिक्षक यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी प्लान व प्राकलन तयार आहेत ते आजच सादर करण्यात येत असल्याची माहिती मे.संघी इंजीनिअर्स यांनी दिली. प्रस्तावात 142 कार पार्किंग व 584 दुचाकी पार्किंग व्यवस्था प्रस्तावित आहे. आर्कीटेक्ट कडून प्रस्ताव आल्यावर नगररचना विभागाकडून स्विकृत करण्याचे कार्य.अभियंता (प्रकल्प) यांनी सांगितले व तदनंतर स्क्रूटनी करून प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल. तत्पूर्वी सदर प्रस्ताव प्रकल्प किमत जास्त असल्याने (P.P.P) आधारावर करता येईल काय? याचा आढावा घेवून चर्चा करण्याचे निर्देष मा.आयुक्त यांनी कार्य.अभियंता (प्रकल्प) यांना दिले. विभागाने नकाषा (ADTP) चे मंजूरीसह करावयाची कार्यवाही एका आठवडयात पूर्ण करावी व त्यानुसार अंदाजपत्रकात तरतूद करावी असे निर्देष मा.महापौरांनी यांनी दिले.
देवडीया सुतिकागृह:- याबाबत दोन एजेन्सी मेहता व गणात्रा यांच्या सेवाभावी संस्थेने विविध सुविधायुक्त दवाखाना कमी दराने चालविण्याची तयारी दर्षविली असल्याची माहिती कार्य.अभियंता (प्रकल्प) यांनी दिली. याबाबत (EOI) काढण्याचे दृश्टीने Draft EOI तयार करण्याचे निर्देष मे.संघी इंजीनिअर्स यांना पूर्वीच देण्यात आले होते. त्यांनी त्यानुसार Draft EOI तयार असल्याने PMC यांनी आज सादर करतो असे सांगितले. ते मा.आयुक्त यांचेकडून तपासून अर्थसंकल्पापूर्वी EOI प्रसिध्द करावयाची कार्यवाही करावी असे निर्देष मा.महापौरांनी दिले.
सोख्ता भवन येथील कमर्षिअल काम्प्लेक्स:- षासनाचे नगररचना विभागाने कळविल्याप्रमाणे Airport Authority कडून NOC प्राप्त झालेली आहे. पूर्वी झालेल्या चर्चेप्रमाणे नकाषात आवष्यक बदल करून फायर ब्रिगेड विभागाकडे दि. 5.05.2015 ला, लकडगंज फायर स्टेषनला दि. 12.05.2015 ला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे आर्कीटेक्ट श्री.सातपुते यांनी सांगितले. लकडगंज फायर स्टेषन कडून पूर्वी प्रमाणेच 30 मीटर उंचीपर्यंतची मर्यादा ठेवण्याच्या अटीवर छव्ब् देण्याची षिफारस केल्याची माहिती श्री.काळे यांनी दिली. 30 मीटर उंचीचे वर 
Revoling Restarent असून पूर्वीच्या चर्चेप्रमाणे व अन्य व्यवस्था सुधारित करण्यात आल्याने मनपाचा प्रकल्प असल्याने मा.आयुक्तांना असलेल्या अधिकारात आवष्यक षिथिलता मिळेल यादृश्टीने उपायुक्त सिद्दीकी, अग्निषमन अधिकारी व कार्य.अभियंता (प्रकल्प) यांनी आपणांस बसून चर्चा करावी व योग्य प्रस्ताव सादर करावा त्यावर विभागाने NOC प्रदान करावी असे निर्देष मा.महापौरंानी दिलेत.

मौजा वाठोडा येथे 44.06 एकर जागेवर नदंग्राम प्रकल्प उभारण्याचा महानगरपालिकेचा मानस असुन नंदग्राम प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव आर्किटेक्चर यांच्या सहाय्याने विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेला आहे. एम.आर.टी.पी. अॅक्ट नुसार 1 हेक्टर जागेमध्ये 10 जनावरांची व्यवस्था असल्याबाबत नमुद असल्यामुळे या प्रकल्पाला विशेषबाब म्हणून सुट देण्याकरीता षासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता व त्यानुसार षासनाकडुन म.न.पा. स्तरावर योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देष देण्यात आले असल्याबाबत माहिती विभागाद्वारे देण्यात आली.
    उपरोक्त NOC मिळाल्यावर षासनाचे नगररचना विभागाकडून बांधकामाची परवानगी मिळविण्यात यावी असेही कार्य.अभियंता (प्रकल्प) यांना सूचविण्यात आले. विविध प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागारांना त्यांचेकडून करारनामा करून कार्यादेष लवकर देण्याचे निर्देषसुध्दा मा.महापौरांनी दिले.
    रेषीमबाग येथील प्रस्तावित मासोळी मार्केटचे संबंधात मा.मुख्यमंत्रयांनी दिलेला स्थगनादेष हटविल्यामुळे यासंबंधाने पूढील कारवाई लवकरात-लवकर करावी असे निर्देष मा.महापौरांनी दिलेत.
    लंडनस्ट्रीट प्रकल्पासंदर्भात देखील बैठकीत चर्चा करण्यात येवून याबाबत सादरीकरण करणार असल्यामुळे प्राप्त झालेल्या टेंडर डाक्युमेंट ची षहा-निषा करून पूढील कारवाई करावी असे मा.महापौरांनी सांगितले.
    महिला षौचालयासाठी विषेशता बाजारपेठेच्या ठिकाणी 5 वेगळया जागा दयावयाच्या असल्यामुळे प्रभाग समिती सभापती व मा. सदस्यांषी विचारविनिमय करून षौचालय बांधण्याच्या दृश्टीने मौक्याची पाहणी करावी असे मा. महापौरांनी निर्देष दिले.

 

 

अंबाझरी तलाव बांध (जाॅगींग टॅªक) व परिसरामध्ये स्वच्छता अभियान अंतर्गत महापौर, आयुक्त व स्थायी समिती सभापती,सत्तापक्ष नेते, आ.सोले यांनी केले श्रमदान 
दूस-या टप्प्यात 22 टन कचरा गोळा
 
भारत स्वच्छता अभियान अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेतर्फे मा.महापौर व मा.निगम आयुक्त यांच्या मार्गदर्षनाखाली दहाही झोन अंतर्गत पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाÚयांनी आज दिनांक 10 मे 2015 रोजी अंबाझरी तलाव बंाध परिसरात संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करून श्रमदान केले. सदर कार्यक्रम दर आठवडयात सर्व झोनमध्ये सकाळी 7 ते 10 या दरम्यान राबविण्यात येतो, आणि नागरीकांची फार जूनी मागणी असल्यामुळे दिनांक 2.05.2015 पासून अंबाझरी तलाब बांध (जाॅगींग ट्रॅक) परिसर स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत असून आज स्वच्छता अभियानाचा दुस-या टप्प्या अंतर्गत श्रमदान करून 22 टन कचरा गोळा करण्यात आला.
यावेळी नागपूर नगरीचे महापौर श्री. प्रविण दटके, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, माजी महापौर व आमदार प्रा.अनिल सोले, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, हनुमाननगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर, धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती वर्शा ठाकरे, धंतोली झोन सभापती श्रीमती लता घाटे, महिला बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती अष्वीनी जिचकार यांनी स्वताः सकाळी 7 ते 10 वाजे पावेतो अंबाझरी तलाव काठावरील जाॅगींग ट्रॅक परिसरात स्वतः श्रमदान करून स्वच्छत भारत अभियान उपक्रमात सहभागी होवुन अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहीत केले व स्वतः या स्वच्छता अभियानात सक्रीय सहभाग घेतला.
म.न.पा. तर्फे दर षुक्रवारी सकाळी 8 ते 10 दरम्यान झोन निहाय स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत श्रमदान उपक्रम सर्व झोनमध्ये राबविण्याचा उपक्रम सूरू आहे.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मा. महापौर श्री. प्रविण दटके व मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांच्या संकल्पनेतून सर्व झोन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यंानी एकत्रीत येवून अंबाझरी तलाव काठावरील परिसराची स्वच्छता अभियान अंतर्गत श्रमदान करण्याचे आयोजित केले. त्याकरीता 1 किलोमीटर लांबीचा अंबाझरी तलावाचा बांध दहा झोन मध्ये विभाजित करण्यात आला. त्यामध्ये प्रत्येक झोनला 100 मीटरचा बांध (जाॅगींग ट्रॅक) व त्या लगतचा उतार परिसर स्वच्छ करण्याची जवाबदारी सोपविण्यात आली. प्रत्येक झोन मधील सहायक आयुक्त, अधिकारी व कर्मचारी यांचा सोबतीला म.न.पा. मुख्यालयात कार्यरत विभाग प्रमुख यांना सहाकार्य करीता नेमण्यात आले होते.
या श्रमदानात पदाधिकारी, म.न.पा. विभागप्रमुख व सहा. आयुक्त यांच्या मदतीने झोन अधिकारी व कर्मचारी यांनी काटेरी झुडपे, गवत कापून पडलेला पाला पाचोळा व प्लाॅस्टीकची बाॅटल, पन्नी, कचरा इत्यादी वेचून एकत्रीत जमा करण्यात आले व संपूर्ण परिसर सफाई करून स्वच्छ करण्यात आला. यावेळी मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, आमदार प्रा.अनिल सोल व आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी परिसरात स्वताः स्वयंत्पुर्तीने पावडयानी व हातानी कचरा वेचून श्रमदान केले व अधिकारी व कर्मचारांचा उत्साह वाढीवला. यावेळी 22 टन कचरा गोळा करण्यात आला.
प्रारंभी 2 मे, 2015 ला अंबाझरी परिसरातील स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत श्रमदानामुळे मोठया प्रमाणात कचरा गोळा झाला होता व ब-याच प्रमाणात परिसराची स्वच्छता झाली होती पण आज 10 मे 2015 च्या दुस-या टप्प्याच्या श्रमदानानंतर तलावाच्या संपूर्ण परिसर ब-याच प्रमाणात स्वच्छ झाल्याने अंबाझरी तलाव सवर्धन समिती व परिसरातील नागरिक कवि तन्हा नागपूरी व बहूसंख्य खेळाडू व ज्येश्ठ नागरिकांनी म.न.पा.च्या या स्तृत्य उपक्रमाची प्रषंसा करून मा.महापौर व मा.निगम आयुक्त यांचे धन्यवाद व्यक्त केले.
यावेळी उपायुक्त श्री. संजय काकडे, आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलींद गणवीर, अधिक्षक अभियंता श्री. षषिकांत हस्तक, नगरयंत्री श्री. संजय गायकवाड, विकास अभियंता श्री. राहूल वारके, कार्यकारी अभियंता श्री.दिलीप जामगडे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) श्री. संजय जयस्वाल, वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) डाॅ. दिपक दासरवार, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री. सतीष नेरळ, प्रमुख अग्निषामक अधिकारी श्री. राजेंद्र उचके, कार्यकारी अभियंता श्री. मनोज तालेवार, विषेश कार्यसन अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे, स्थावर अधिकारी डी.डी. जांभुळकर, पषुचिकित्सा अधिकारी डाॅ. गजेंद्र महल्ले, वाहतूक अभियंता श्री. एस.एल. सोनकुसरे, कार्य.अभियंता श्री.महेष गुप्ता, एल.बी.टी. विभागाचे सहा. आयुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम, सहा.आयुक्त सा.प्र.वि.श्री.महेष धामेचा, उद्यान विभागाचे अभियंता श्री.सूधीर माटे यांच्यासह सर्व झोनचे सहा. आयुक्त, सर्वश्री गणेष राठोड, श्री. राजेष कÚहाडे, विजय हुमणे, डी. डी. पाटील, सुभाश जयदेव, महेष मोरोणे, अषोक पाटील, हरीश राऊत, प्रकाष वÚहाडे, राजू भिवगडे, सर्वश्री. व्ही.आर.रेवतकर, अरूण मोगरकर, अनिल कडू, गिरीष वासनिक, राजेष भुतकर, राजू खानोरकर, सहा.अधिक्षक राजन काळे, सूशमा ढोरे, युवराज गजभिये आदीसह सर्व झोनचे उपअभियंता, आरोग्य झोनल अधिकारी त्याचप्रमाणे अंबाझरी तलाव जलसंवर्धन समितीचे अजय कडू, राम मुंजे, योगेष तोतडे, भोजराज मेश्राम, पांडूरंग सूरंगे, जयंत ठाकरे, ग्रीन व्हीजल फाऊंडेषनचे कौस्तुब चटर्जी, दक्षा बोरकर, सूरभी जैस्वाल, हेमंत अमेसार, ओ.सी.डब्ल्यू चे सी.एम.डी.श्री.संजय राय, राहूल कुलकर्णी, जनसंपर्क अधिकारी सचिन द्रवेकर, सूनिल षहाकार, रूचा उपासणी आदींनीही श्रमदानात भाग घेतला. तसेच सर्पमित्र श्री. गौरांक वाईकर, अतूल तरारे व सर्व झोनचे कनिश्ठ व षाखा अभियंता झोनल आरोग्य निरिक्षकासह बहूसंख्य कर्मचारी स्वच्छता श्रमदानात सहभागी होवून श्रमदान केले. त्याचप्रमाणे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, आमदार प्रा.अनिल सोले व मा. निगम आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी अंबाझरी तलावात मोटर बोटीने संपूर्ण तलाव किनारपट्टीचे तलावाच्या चारही बाजूचे काठाचे निरिक्षण करून तलावात घान पाणी तर वाहून येत नाही ना याबाबत निरिक्षण करून पाहणी केली. पाणी स्वच्छ ठेवण्याच्या दृश्टीने काळजी घेण्याचे निर्देष संबंधीत अधिका-यांना महापौरांनी दिले व जागोजागी सावधगिरी बाळगण्यासंदर्भात परिसर स्वच्छ ठेवण्यासंबंधी सूचना फलक लावा, असेही निर्देष दिले. 
अंबाझरी बांधाचा उतार जास्त असल्यामुळे कर्मचाÚयांना स्वच्छतेचे काम करण्याकरीता दोरखंडाच्या सहाय्याने ते हात धरून कचरा गोळा करून स्वच्छता करीत होते.
सफा-सफाई दरम्यान कुठलीही ईजा व अपघात होवू नये याकरीता अग्निषामक विभागातर्फे 2 बोटी ठेवण्यात आली व वैद्यकीय सेवा करीता मोबाईल रूग्नवाहिका (अंम्बुलस्) व वैद्यकीय अधिकारी व पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
 

 

 

उर्जा बचतीस समाजातील सर्व घटकांनी सहकार्य करावे -मा. महापौर

रेषीमबाग चैकात महापौर श्री. प्रवीण दटके, आमदार प्रा. अनिल सोले 
यांच्या उपस्थितीत उर्जाबचत अभियान संपन्न
 
नागपूर महानगरपालिका व ग्रीन व्हीजील फाऊंडेषन च्या संयुक्त विद्यमाने दर महिन्यात पौर्णिमेच्या रात्री एक तास  वीजचे दिवे व उपकरणे बंद ठेवून उर्जा बचत केली जाते. हा स्तुत्य उपक्रम आहे. उर्जेची बचत ही उर्जेची निर्मिती असून एक युनिट वीजेच्या निर्मितीसाठी 500 ग्रॅम कोळसा, 7.5 लिटर पाणी खर्च होतो व 1000 ग्रॅम कार्बन डाय आॅक्साईड वायूचे उत्सर्जन होते. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांनी या उर्जा बचत अभियानास सहभागी व्हावे केवळ दर पोर्णिमेला रात्री उर्जा बचत करण्यासोबतच दैनंदिन व्यवहारात देखील आपले घरी, प्रतिश्ठान, कार्यालयात अनावष्यक वीजेचे दिवे व वीजेची उपकरणे बंद ठेवून उर्जाबचतीस सहकार्य करावे असे आवाहन मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके, माजी महापौर तथा आमदार मा. प्रा. अनिल सोले व स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे  यांनी केले.
नागपूर महानगर पालिकेच्या वतीने व ग्रीन व्हीजील फाऊंडेषन यांच्या सहकार्याने आज दिनांक 04 मे, 2015 रोजी बुध्द पौर्णिमे निमित्त रात्री 8 ते 9 वाजे दरम्यान रेषीमबाग  चोैकात (आवारी चैक) उर्जा बचत अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. 
यावेळी महापौर श्री. प्रवीण दटके समवेत माजी महापौर व आमदार प्रा. अनिल सोले, स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, हनुमाननगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर, नगरसेविका श्रीमती सुजाता कोंबाडे, गांधीबाग झोन सभापती व नगरसेविका श्रीमती प्रभा जगनाडे, अति.उपायुक्त श्री.जयंत दांडेगावकर, कार्य.अभियंता (विद्युत) श्री.संजय जयस्वाल, झोनचे सहा.आयुक्त श्री.विजय हुमणे, सहा.अभियंता श्री.ए.एस.मानकर, सलीम इक्बाल, भुजाडे, कनिश्ठ अभियंता सर्वश्री. जी.एम.तारापुरे, जी.के.रूद्रकार, एम.एम.वेग, मरसकोल्हे, दिलीप वंजारी, संजय भोसले, भाजपाचे संजय ठाकरे, विजय आसोले, उप अभियंता श्री.अषोक साठवणे, ग्रीन व्हीजल फाऊंडेषनचे कौस्तुव चॅटर्जी, मेहुल कोसुरकर, कु. दक्षा बोरकर, सुरभी जैस्वाल, यांच्यासह संपूर्ण चमू बहुसंख्य गणमान्य नागरिक, दुकानदार व व्यापारी वर्ग उपस्थित होते. 
मुख्य कार्यक्रम हनुमाननगर झोन अंतर्गत रेषीमबाग चैकात झाला. त्यावेळी रेषीमबाग चैकाकडून लोकांची षाळा कडेजाणारा मार्ग, रेषीमबाग चैकाकडून सक्करदरा चैककडे जाणारामार्ग तसेच ईष्वर देषमुख षारिरिक षिक्षण महाविद्यालयाकडे जाणारामार्ग तसेच रेषीमबाग चैकाकडून अषोक चैकाकडे जाणाÚया सर्वप्रमुख मार्गावरील प्रतिश्ठानंानी विजेचे दिवे व उपकरणे बंद ठेवून या उपक्रमात सहकार्य केले. रेषीमबाग चैकातील चारही बाजुला जाणाÚया सर्व प्रमुख मार्गवरील दुकानदारंानी, हाॅटेल व प्रतिश्ठांनी रस्त्यावरील दुकानदारांनी आपल्या दुकानातील अनावष्यक दिवे व अन्य उपकरणे बंद ठेवुन उर्जाबचत अभियानाला मोठया प्रमाणात प्रतिसाद दिला. तसेच चैकातील मोठयमोठया होर्डींगवरील दिवे मालवुन टाकण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे म.न.पा.सिव्हील कार्यालयातील अनावष्यक विद्युत दिवे व विद्युत उपकरणे बंद ठेवून उर्जा बचत करण्यात आली. जनतेनी प्रतिसाद देवुन सुमारे 2659.53 के.व्ही. युनिटची विज बचत केली. यावेळी मा. महापौर श्री. प्रविण दटके व आमदार मा.प्रा. अनिल सोले यांनी विज बचत अभियानाला षहरातील नागरिकांनी मोठया प्रमाणात प्रतिसाद दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
 

 

 

मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे त्वरीत काढावीत 

 
मा. पालकमंत्री ना.श्री. चंदषेखर बावनकुळे यांचे आढावा बैठकीत निर्देष
 
नागपूर षहरात मुख्य रस्त्यावरील रहदारीचे तसेच दाटीवाटीचे क्षेत्रात मोठया प्रमाणातवर अतिक्रमणे झालेले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होवून आवागमनाला त्रास होतो व अपघाताची संख्या वाढत असल्यामुळे षहरातील मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत. तसेच त्यादृश्टीने सर्व परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त समवेत बैठक घेवून अतिक्रमण निर्मुलनची मोहिम हाती घेण्याचे दृश्टीने योजना तयार करावी असे निर्देष नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उर्जामंत्री मा. ना. श्री चंद्रषेखर बावनकुळे यांनी दिलेत. 
नागपूर षहरातील अतिक्रमणे थांबविण्यासाठी करावयाचे उपायोजनाचे संदर्भात अतिक्रमण काढणे व प्रतिबंधित करणे याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत षनिवार दि. 25/04/2015 रोजी दुपारी व्ही.आय.पी अतिथीगृह एम.एस.सी.डी.एल. बिजली नगर येथील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
याआढावा  बैठकीत मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके, आमदार सर्वश्री. प्रा. अनिल सोले, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, डाॅ. मिलींद माने, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, अति. उपायुक्त श्री. प्रमोद भुसारी, कार्यकारी अभियंता (लो.) दिलीप जामगडे, परिमंडळ (2) चे पोलिस उपआयुक्त श्री. संजय लाटकर, नासुप्रचे अधिक्षक अभियंता श्री. सुनिल गुज्जेलवार, उप विभागीय अधिकारी, नागपूर षहर (महसूल) श्री. निषिकांत सुके, प्रवर्तन अधिक्षक श्री. अरूण पिंपुरडे आदि प्रामुख्याने उपस्थित होेते.
बैठकीत मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी अतिक्रमण निर्मुलन कारवाईत पोलीस दलाची मदत मिळत नसल्याने कारवाईत बाधा येते. वारंवार पोलीस दलाची मदत घेण्यापेक्षा त्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण करणे आवष्यक आहे. नागपूर वगळता मुंबई, पुणे ठाणे या अन्य महापालिका क्षेत्रात स्वतंत्र पोलीस ठाणे आहे. म.न.पा. कडे देखील पोलीस विभागातील काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे याबाबत म.न.पा. साठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यासाठी यापूर्वी षासनाकडे विनंती करण्यात आली होती. त्यावर त्वरीत निर्णय घ्यावा असे त्यांनी सांगितले. तसेच यापूर्वी पोलीस विभागाचे मदतीने षहरात अतिक्रमणे काढण्याची मोहिम राबविली होती ती पुन्हा सुरू करावी, असे त्यांनी सांगितले. 
आमदार श्री. विकास कुंभारे यांनी मध्य नागपूर हे दाटीवटीचे क्षेत्र असून मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे असल्याचे निदर्षनास आणून दिले. तसेच लेंडी तलावाचे सभोवताल असलेले अतिक्रमणे तातडीने काढावे अषी सूचना केली.
आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी षहरातील मुख्य रस्ते निवडून ते प्राधान्याने अतिक्रमण मुक्त करावे. तसेच कारवाईत सातत्य राहिल्यास पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाही, असे सुचविले.
आमदार डाॅ. मिलींद माने यांनी सर्व आमदारंाकडून अतिक्रमणांची माहिती घ्यावी. तसेच रस्त्यावरील धार्मिक स्थळांच्या अतिक्रमणाची यादी तयार करून व संबंधितांषी चर्चा करून ही अतिक्रमणे सन्मानपूर्वक हटविली पाहिजे असे सांगितले. 
मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी पोलीस विभागाषी बैठक आयोजित करून व समन्वय साधून अतिक्रमणे हटविण्यात येतील असे सांगितले. 
बैठकीचा आढावा घेतल्यानंतर मा. पालकमंत्री यांनी प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही करावी. दुकानदारंानी त्यांना देण्यात आलेल्या जागेपेक्षा दुकाना समोरील मोकळया जागेत केलेल्या अतिक्रमणावर त्वरित कारवाई करावी.  तसेच अतिक्रमण काढतांना त्याठीकाणी ठेवलेल्या वस्तु जप्त करावे, असे निर्देष दिले.
तसेच म.न.पा. करीता स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मितीचा प्रस्ताव तपासून त्यावर त्वरीत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आष्वासन दिले. षहर अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी व नागरिकांनी सहकार्य करावे असेही त्यांनी आवाहन केले.
 

 

30 में पर्यंत षहरातील सर्व नाल्यांची सफाई पूर्ण करावी

नाला सफाई व डेंग्यू आजारासंबंधाने आढावा बैठकीत मा.महापौरांचे निर्देष
 
वेळी - अवेळी येणारा पाऊस व आगामी पावसाळा लक्षात घेता षहरातील नाले तुंबल्यामुळे आजू-बाजूचे वस्तीत पाणी षिरून प्राणहानी व वित्तहानी होण्याची षक्यता लक्षात घेता षहरातील सर्व नाल्यांची सफाई पावसाळी पूर्व 30 मे 2015 पर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देष मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी दिलेत.
नाला सफाई व डेंग्यू आजारासंबंधाने त्यांनी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील डाॅ.पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात आज दि. 17.04.2015 रोजी सकाळी आढावा बैठक घेतली. 
 
बैठकीला स्थायी समिती सभापती तथा आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेष सिंगारे, परिवहन समिती सभापती श्री.सुधीर (बंडु) राऊत, माजी उपमहापौर व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.दासरवार, मलेरिया/फायलेरिया अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे यांचेसह सर्व झोनचे झोनल अधिकारी, मलेरिया व फायलेरिया विभागाचे सर्व निरिक्षक आदि उपस्थित होते.
प्रारंभी उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.गणवीर यांनी नालेसफाई बाबत म.न.पा.तर्फे करण्यात आलेल्या व्यवस्थेची माहिती सादर केली. त्यानंतर मा.महापौरांनी झोन निहाय नाले सफाईचा आढावा संबंधित झोनल अधिकारी यांचेकडून घेतला.
झोन  झोनचे नांव  एकूण नाले सफाई झालेले  नाले षिल्लक/सफाई सुरू असलेले
क्र.
1.  लक्ष्मीनगर      23       7              16
2.  धरमपेठ        26      13
3.  हनुमाननगर     15      9               6
4.  धंतोली         22      7
5.  नेहरूनगर       16       6               2  काम सुरू
6.  गांधीबाग       51       27              काहीभागात मषिनरी जात नाही 
7.  सतरंजीपूरा     22      8
8.  लकडगंज       12       5               7 काम सुरू आहे.
9.  आषीनगर       18       5                 13
10. मंगळवारी      30        13              2 काम सुरू आहे.
 
त्यानंतर मा.महापौरांनी उर्वरित कामे 30 में पर्यंत पूर्ण करावी व त्यांचे फोटो काढावे. याबाबत पुन्हा आढावा घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ज्येश्ठ सदस्य श्री.बंडु राऊत यांनी लकडगंज झोन अंतर्गत भूतेष्वर नगरमध्ये अलिकडेच झालेल्या पावसाने लोकांचे घरात पाणी षिरल्याचे निदर्षनास आणून दिले. मा.महापौरांनी यावेळी आय.आर.डी.पी.व सिवर लाईनबाबत रस्त्यांची विचारणा करून पावसाळयापूर्वी कामे संपवावी तसेच ही कामे पूर्ण करतांना मा.नगरसेवक यांच्याषी समन्वय ठेवून कामे पूर्ण झाल्यानंतर पत्र घ्यावे. तसेच सर्व झोन समिती सभापतींनी झोन स्तरावर वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समिती सभापती यांचे समवेत नाले सफाईबाबत बैठक घ्यावी, असे मा.महापौरांनी सुचविले. त्याचप्रमाणे पावसाळयात काही ठिकाणी पंप, पोकलॅन्ड किंवा अन्य यंत्रसामुग्री लागत असेल तर त्याची व्यवस्था अगोदरच करावी असे सांगितले.
 
मा.सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल यांनी झोन अधिकारी नागरिकांचे फोन उचलत नाही, अषी तक्रार केली त्यावर मा.महापौरांनी याबाबत सक्त निर्देष दिलेत.
त्यानंतर मा.महापौरांनी डेंग्यू आजाराबाबत विभागाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये सर्व साहित्य मिळाले किंवा नाही, डेंग्यूबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्यास्तव काय प्रयत्न केले? याची माहिती घेतली. त्यावेळी मलेरिया अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे यांनी निम आॅईल औशधांचा वापर, 250 लि.ची.नवीन स्प्रे मषिन, फाॅगिंग मषिन व जनजागृतीबाबत केलेली कार्यवाही इ. ची माहिती देण्यात आली.
 
त्यानंतर मा.महापौरांनी पाठीवरचे पंप पुरेसे आहेत काय याची विचारणा करून आवष्यक ते पंप पुरविण्याचे निर्देष दिलेत. तसेच नवीन मषिनची देखभाल व दुरूस्ती संबंधित कंपनीकडेच ठेवावी, असे निर्देष दिलेत. यावेळी आरोग्य विभागाचे ऐवजदार व अन्य कर्मचारी मलेरिया/फायलेरिया विभागाकडे गेले होते ते वापस बोलविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले तरी त्यांची परत लेखी मागणी करावी व डेंग्यूबाबत में पूर्वी संबंधित कर्मचा-यांना प्रषिक्षित करावे. तसेच आयुक्तांकडे अधिकारी स्तरावर यासंबंधाने बैठक आयोजित करावी, असेही मा.महापौरांनी सरतेषेवटी सांगितले.
 

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत दहा झोनमध्ये सामुहिक श्रमदान उपक्रमाचे निगम आयुक्त व्दारा षुभारंभ

 
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ”स्वच्छ भारत“ अभियाना अंतर्गत झोन निहाय श्रमदान उपक्रम दि. 17 एप्रिल ते 29 में, 2015 पावेतो दर षुक्रवारला सकाळी 8 ते 10 वाजेपावेतो राबविण्याचा संकल्प मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांचे निर्देषाप्रमाणे राबविण्यात आला असून या श्रमदानात संबंधीत झोनचे नियंत्रण अधिकारी, विभाग प्रमुख व सहा.आयुक्त यांचे मार्गदर्षनाखाली संबंधीत प्रभागाचे नगरसेवकांच्या उपस्थित हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसरातील कचरा उचलून परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
 
आज दिनांक 17 एप्रिल, 2015 रोजी सामुहिक श्रमदान उपक्रमाचे षुभारंभ सकाळी 8 वाजता धरमपेठ झोन क्र.2 अंतर्गत सिव्हील लाईन प्रभागातील सिव्हील लाईन्स, गडीगोदाम, मोहननगर भागात म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांनी हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून व स्वतः कचरा उचलुन या अभिनव उपक्रमाचा षुभारंभ केला. 
 
यावेळी प्रभागाचे नगरसेवक श्री.देवा उसरे, विकास अभियंता श्री.राहूल वारके, कार्यकारी अभियंता श्री.महेष गुप्ता, धरमपेठ झोनचे सहा.आयुक्त श्री.राजेष कराडे, झोनल आरोग्य अधिकारी श्री.टी.पी.टेंभेकर व उपअभियंता, कनिश्ठ अभियंता व आरोग्य निरिक्षक आदी उपस्थित होते.
झोन क्र.1 लक्ष्मीनगर:- लक्ष्मीनगर झोन क्र.1 अंतर्गत आर.पी.टी.एस, गीट्टीखदान ले आऊट मैदान परिसरात झोन सभापती श्री.गोपाल बोहरे व नगरसेविका श्रीमती निलीमा बावणे, आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलींद गणवीर यांचे उपस्थित सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम राबविण्यात आला. यावेळी अधिक्षक अभियंता श्री.षषीकांत हस्तक, कार्यकारी अभियंता श्री.सतीष नेरळ, सहा.आयुक्त श्री.महेष धमेचा, झोनचे सहा.आयुक्त श्री.गणेष राठोड आदी उपस्थित होते.
झोन क्र. 3 हनुमाननगर:- अंतर्गत रेषिमबाग प्रभागातील जूनी षुक्रवारी, लभानताडा परिसरात हनुमाननगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर व ना.सू.प्र.विष्वस्त व ज्येश्ठ नगरसेवक डाॅ.रविन्द्र भोयर, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भूसारी, कार्यकारी अभियंता श्री.दिलीप जामगडे, सहा.आयुक्त श्री.विजय हूमणे यांचे उपस्थित सामूहिक श्रमदान करण्यात आले.
 
झोन क्र. 4 धंतोली:- अंतर्गत प्रभाग महाराजबाग मधिल माॅरेष काॅलेज ग्राउंड, यषवंत स्टेडीयम मागील मैदान व झोपडपट्टी परिसरात आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, सहा.आयुक्त श्री.सुभाशचंद्र जयदेव यांच्या उपस्थित सामूहिक श्रमदान करण्यात आले.
झोन क्र. 5 नेहरूनगर:- अंतर्गत प्रभाग हसनबाग परिसरातील हसनबाग कब्रस्थान, बाजूचे मैदान व दानिष लाॅनजवळ, क्रीडा व सांस्कृतिक समितीचे सभापती व प्रभागाचे नगरसेवक श्री.हरिश दिकोंडवार, नगरसेविका श्रीमती मालूताई वनवे, कार्यकारी अभियंता श्री.मनोज तालेवार, षिक्षणाधिकारी श्री.दिपेंद्र लोखंडे, सहा.आयुक्त श्री.महेष मोरोणे, माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री.तानाजी वनवे यांचे उपस्थित अधिकारी कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 6 गांधीबाग:- अंतर्गत प्रभाग किल्ला महाल भागातील पक्वासा किल्ला गोंड राजा परिसरात परिवहन समितीचे सभापती श्री.सूधीर (बंडू) राऊत यांचे उपस्थित नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, सहा.आयुक्त श्री.राजु भिवगडे यांचे उपस्थितीत अधिकारी व कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 7 सतरंजीपूरा:- अंतर्गत प्रभाग राणी दुर्गावती नगर, मेहंदीबाग पवार हाऊस चैक परिसरात कार्यकारी अभियंता श्री.संजय जस्वाल, सहा.आयुक्त श्री.अषोक पाटील, उपअभियंता श्री.गिरीष वासनिक यांचे उपस्थितीत अधिकारी व कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 8 लखडगंज:- अंतर्गत प्रभाग सुभाश पुतळा, लखडगंज पोलीस स्टेषन, बरबटे बगीचा मॅदान परिसरात स्थायी समितीचे माजी सभापती व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.नरेन्द्र बोरकर, उद्यान अधिक्षक श्री.नरेषचन्द्र श्रीखंडे, सहा.आयुक्त श्री.डी.डी.पाटील, सहा.आयुक्त एल.बी.टी.श्री.मिलींद मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.दिलीप दासरवार यांचे उपस्थितीत श्रमदान राबविण्यात आले.
 
झोन क्र. 9 आषिनगर:- अंतर्गत प्रभाग नारा विष्वासनगर परिसरात आषिनगर झोन सभापती श्रीमती मनिशा घोडेष्वार, ब.स.पा.पक्ष नेते श्री.गौतम पाटील, नगरसेवक श्री.मूरलीधर मेश्राम, नगरसेवक श्री.महेन्द्र बोरकर, कार्यकारी अभियंता श्री.षाम चव्हाण, पषुचिकीत्सा अधिकारी डाॅ.गजेन्द्र महल्ले, सहा.आयुक्त श्री.हरिश राऊत यांचे उपस्थितीत श्रमदान करण्यात आले.
 
झोन क्र. 10 मंगळवारी:- नंतर निगम आयुक्तांसह मंगळवारी झोन क्र. 10 अंतर्गत प्रभाग जरीपटका मधिल सिंधू सोसायटी, दयानंदन पार्क समोरील परिसरात मा.निगम आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर, प्रभागाचे नगरसेवक श्री.सुरेष जग्ग्याषी, डाॅ.विक्की रूघवाणी, सहा.आयुक्त श्री.प्रकाष वराडे, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, विषेश कार्यासन अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे, उपअभियंता श्री.अमिन अख्तर, अषोक अडवाणी आदींनी या श्रमदानात सहभागी होऊन हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसर स्वच्छ केले. 
 
अश्याप्रकारे षहरातील म.न.पा.च्या दहाही झोन अंतर्गत ”स्वच्छ भारत“ अभियांना अंतर्गत सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम संपन्न झाला. धरमपेठ, मंगळवारी व धंतोली झोन परिसरात म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांनी हातात झाडू घेऊन परिसर स्वच्छ केले त्यांच्या पाठोपाठ अधिकारी व कर्मचा-यांनी सहभागी होऊन मोठया प्रमाणात श्रमदान करून कचरा, प्लास्टीक, पालापाचोळा, माती गोळा करून उचलण्यात आले. 
स्वस्छ भारत अभियानासोबत षहर स्वच्छ अभियानात सहभागी झाले होते. अष्याप्रकारे संपूर्ण षहरातील विविध झोनमध्ये संबंधीत विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी बहुसंख्येने सहभागी होवून श्रमदान केले.
 

 

 

पारदर्षितेने काम करून अग्निषामक दलाची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करावा: मा. महापौर श्री. प्रविण दटके

अग्निषमन सेवा दिनानिमित्त म.न.पा. अग्निषामक दलाची षानदार प्रात्यक्षिके: अग्निषमन सेवा सप्ताह प्रारंभ
 
नागपूर षहरात मोठय-मोठया आगीवर अग्निषामक दलाने अपुरा कर्मचारी वर्ग, अपुरी साधने पगाराचा तसेच जिवाचा विचार न करता परिश्रमपूर्वक नियंत्रण मिळविले आहे. नागपूर महानगरपालिका अग्निषामक दलाची गौरवषाली परंपरा असुन केवळ आग लागल्यानंतरच नाही तर अन्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देखील या दलाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. आज वर्शभर केलेल्या सेवेचे मुल्यमापन करण्याचा दिवस असुन अग्निषामक दलाची छवी जनेतेमध्ये निर्माण करण्यासाठी पारदर्षितेने काम करून अग्निषामक दलाची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन मा. महापौर श्री. प्रविण दटके यांनी केले.
 
अग्निषमन व आणिबाणी सेवा विभाग म.न.पा. तर्फे दरवर्शी 14 एप्रिल ‘‘ अग्निषमन सेवा दिवस’’ तसेच 14 एप्रिल ते 20 एप्रिल पर्यंत ‘‘ अग्निषमन सेवा सप्ताह’’ आयोजित करण्यात येत असुुन दिनांक 14 एप्रिल 1944 रोजी मुंबई गोदीत ”एस.एस. फोर्ट स्टिकिंग’’ च्या जहाजाला स्फोट होऊन लागलेल्या भीशण आगीषी झुंज देतांना अग्निषामक दलाच्या 66 जवानांना हौतात्म प्राप्त झाले. त्या दिवसाचे स्मरण म्हणून अग्निषमनाचे कार्य करतांना प्राणाची आहुती देणाÚया अग्निषमन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ या दिवषी श्रद्धांजली देण्यात येते. 
 
 नागपूर म.न.पा. अग्निषमन विभागाला गौरवषाली परंपरा असुन अग्निषमन सेवा दिनानिमित्त आज सकाळी नागपूर म.न.पा. केंन्द्रीय कार्यालयातील हिरवळीवर झालेल्या कार्यक्रमात, अग्निषमन कारवाई करतांना मृत्यूमखी पडलेल्या षहीद जवानंाच्या स्मृतीचिन्हाला मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी पुश्पचक्र अर्पण करून आदरांजली दिली त्यानंतर मा. महापौर, आयुक्त व इतर मान्यवरांनी अग्निषामक दलाच्या परेडचे निरिक्षण करून मानवदंना स्विकारली. यावेळी पोलिय विभागाच्या जवानांनी वाजविलेल्या बिगुलच्या निनादाने वातावरण धीर गंभीर झाले होते. अग्निषमन दलाच्या एकुण तिन पथकाचे नेतृत्व अनुक्रमे स्थानक प्रमुख श्री. आर.आर. दुबे, मोहन गुडधे, व जगदिष सिंह बैस यांनी केले.
 
यावेळी व्यासपीठावर मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, मा. महापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, मा. सभापती स्थायी समिती श्री. रमेष सिंगारे. मा. सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी, मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, सभापती अग्निषमन समिती श्री. किषोर डोरले, सभापती धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती मीना चैधरी, नगरसेवक श्री. रामदास गुडधे, उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दीकी, अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, सहा. आयुक्त (सा.प्र.वि) श्री. महेष धामेचा, प्रमुख अग्निषामक अधिकारी श्री. राजेंद्र उचके आदि प्रमुख्याने उपस्थित होते.
 
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना प्रमुख अग्निषामक अधिकारी श्री. राजेंन्द्र उचके यांनी वर्शभरातील कामाचा आढावा सादर केला. त्यानंतर अग्निषामक विभागाचा जवानाद्वारे सादर केलेल्या मिडले ड्रील, आईल फायर, ब्रांचेस डेमोस्ट्रेषन व अन्य प्रात्याक्षिके अग्निषमन विभागाच्या तत्परतेची साक्ष देत होते. कार्यक्रमाची सांगता जेट डेमोस्ट्रेषन प्रात्याक्षिकाद्वारे षहीदांना श्रद्धांजली देण्यात आली. ही प्रात्याक्षिके स्थानक प्रमुख श्री. एन.के. गुडधे, श्री. आर.आर. दुबे, पी.एन. कावळे, आर.एम. सिरकीरवार, एस.के. काळे व कार्य सहायक स्थानाधिकारी श्री. केषव कोठे यांचे नेतृत्वात पार पडली. कार्यक्रमाला म.न.पा. अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते.
 
कार्यक्रमाचे संचालन श्रीमती मधु पराड यांनी तर आभार प्रदर्षन स्थानाधिकारी श्री. बी.पी. चंदनखेडे यांनी केले.
 

 

म.न.पा. तर्फे भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी महापौर, उपमहापौर व आयुक्त द्वारा विनम्र अभिवादन\

    

 
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे भारतीय घटनेचे षिल्पकार, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 124 व्या जयंती प्रित्यर्थ संविधान चैक (रिजव्र्ह बँक) स्थित प्रतिमेला मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, ना.सु.प्र. सभापती श्री. ष्याम वर्धने व सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. तसेच मा. महापौर श्री. प्रविण दटके यांनी म.न.पा. मुख्यालयातील दालनात व सत्तापक्ष कार्यालयातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तैलचित्राला पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.
याप्रसंगी ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. किषोर डोरले, नगरसेवक श्री. रामदास गुडधे, उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दीकी, आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलिंद गणवीर, विकास अभियंता श्री. राहुल वारके, माजी जि.प. अध्यक्ष श्री. अषोक धोटे, सहा. आयुक्त श्री. महेष धामेचा, प्रमुख अग्निषमन अधिकारी श्री. राजेंन्द्र उचके, जनसंपर्क अधिकारी श्री. अषोक कोल्हटकर, सहा. अधिक्षक श्री. राजण काळे, गोैतम पाटील, दिलीप तांदळे, अषोक मेंढे, श्रीमती वणीता तिरपुडे, नंदकुमार भोवते, म.न.पा. कर्मचारी संघाचे सचिव श्री. राजेष हाथीबेडे, राजेष वासनिक, राजेंन्द्र भंडाकर, षिवषंकर गौर, राजेष जामणकर व इतर गणमान्य नागरीक उपस्थित होते.
 

21 जुन 2015 रोजी आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करणार.... मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके 

 
नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 21 जुन 2015 रोजी यषवंत स्टेडीयम येथे आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात येईल, असे आष्वासन मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामननगर नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांना दिलेत.
जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर यांचे निवेदनानुसार आज दिनांक 07.05.2015 रोजी दुपारी छत्रपती षिवाजी महाराज प्रषासकीय भवन येथे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मा.सभापती, स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्ष उपनेत्या श्रीमती निता ठाकरे, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांच्यासह मंडळाचे सर्वश्री. अतुल मुजूमदार, संजय लढकरे, प्रषांत राजूरकर, संजय हिरणवार, राहुल कानेटकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होेते.
मा. पंतप्रधान श्री.नरेन्द्र मोदींच्या प्रयत्नाने संयुक्त राश्ट्र संघाने 21 जून हा आंतरराश्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोशीत केला. दर 21 जूनला भारतात आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्त योग प्रचार व जनजागृतीसाठी मा.पंतप्रधानांनी सूध्दा देषभरात 21 जूनला आंतरराश्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याचा देषवासीयांना आव्हाहन केले आहे.
त्याला अनुसरून नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम साजरा करणार आहे. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ गेल्या 64 वर्शापासून निःषुल्क योग प्रचाराचे कार्य अविरत करीत आहे. अश्टांगयोगाचे अध्ययन आणि अध्यापन यासाठी निस्वार्थी भावनेने कार्य करणारे कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम हे मंडळ करीत असून 21 जून 2015 रोजी होणा-या आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या वेळी नागपूर नगरीतील 21,000 योग प्रेमी योग साधक व सर्व संस्थाच्या सोबतीने सामूहीक योगासन प्रात्याक्षिकाचा कार्यक्रम सकाळी 6.30 ते 8.30 यावेळेत यषवंत स्टेडीयम येथील विषाल पटांगणात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये षरीर, संचालन, ताडासन व उत्कटासन, कटिचक्रासन, गोमुखासन, उश्ट्रासन, जानुषिरासन, कटिवक्रासन, योगनमनासन, सूर्यनमस्कार नंतर प्राणायाम व ओमकार व षेवटी प्रार्थना (षांतीमंत्र) इत्यादी अश्टांग योगाच्या सर्व अंगाच्या अभ्यास यामध्ये समाविश्ट करण्याचे बैठकीत ठरले.

आॅस्ट्रेलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांची म.न.पा.ला सदिच्छा भेट उपमहापौर व आयुक्त व्दारा स्नेहिल स्वागत

 
म.न.पा.च्या विविध प्रकल्पांची माहिती घेतली 
 
आॅस्ट्रेलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांनी आज दिनांक 09.04.2015 रोजी दुपारी 2.00 वाजता नागपूर महानगरपालिकेला सदिच्छा भेट दिली असता मा.उपमहापौर    श्री.मुन्ना पोकुलवार, सभापती स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, मा.आयुक्त श्री.श्रावण हार्डीकर, माजी उपमहापौर व ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल यांनी त्यांचे पुश्पगुच्छ देवून स्नेहिल स्वागत केले. काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांच्या समवेत पब्लिक डिप्लोमेसी आॅफीसर अलिया इलॅरीस सुध्दा यावेळी उपस्थित होते.
छत्रपती षिवाजी महाराज मुख्य प्रषासकीय इमारतीतील सभा कक्षात संपन्न झालेल्या कार्यक्रमाला मा.उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, अधिक्षक अभियंता तथा कर निर्धारक श्री.षषीकांत हस्तक, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, सहा.आयुक्त (सा.प्र.) श्री.महेष धामेचा आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी पाॅवर पाईंट सादरीकरण करून म.न.पा.चे ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्व विषद केले. तसेच म.न.पा.च्या नागपूरला पर्यावरणपूरक व राहण्याजोगे उत्तम, स्वच्छ व सुंदर षहर बनविणे हेे ध्येय असल्याचे सांगितले. तसेच महाजेन्कोसोबत सांडपाणी व्यवस्थापन, नागनदी स्वच्छता अभियान, प्रखर उर्जेचे पथ दिवे बदलवून त्या जागी उर्जेची बचत होण्याचे दृश्टीने एल.ई.डी.मध्ये परिवर्तीत करण्याची योजना, दर पोर्णिमेला रात्री उर्जा बचत दिवस, आॅरेंज सिटी स्ट्रीट योजना, म.न.पा.चे वेब पोर्टल, आॅन लाईन सेवा, जी.आय.एस.मॅपींग व्दारे विविध सेवा, जी.आय.एस.मॅपींग व्दारे इमारतीतील बांधकाम बदलाची माहिती घेणे, पेंच प्रकल्प टप्पा - 4, इत्यादींची माहिती दिली.
यावेळी नागपूर षहराची माॅडेल सोलर सिटी म्हणून निवड झाली असून याठिकाणी षासकीय इमारतीमध्ये सौर ऊर्जेचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करण्याचे प्रस्तावित असल्याची देखील माहिती तसेच सद्याचे प्रखर दिव्याचे जागी कमी उर्जेवर चालणारे एलईडी दिवे बदलण्याचे योजनेची माहिती तसेच म.न.पा.तर्फे दर पोर्णिमेला रात्री 1 तासाकरीता उर्जा बचत अभियान राबवून जनतेला सहभागी करण्यात येत असल्याचे म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी सादरीकरणाव्दारे माहिती सादर केली.
प्रारंभी मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी पाॅवर पांईन्ट पे्रझेंन्टेषन सादरीकरणाद्वारे नागपूर षहरासंदर्भात 2041 पर्यंत राबावायच्या विविध योजना व भविश्यात हाती घ्यावयाचे प्रकल्प व त्यावरील भांडवली खर्चाचा तपषिलसह त्यांना अवगत केले. त्यानंतर महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या दोन उल्लेखनीय प्रकल्पाबद्दल म्हणजेच अखंडीत 24ग्7  पाणी पुरवठा प्रकल्प व पाण्याचा पुर्नवापर प्रकल्प याबाबत सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली. 
आॅस्टेªलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांनी उपरोक्त प्रकल्पांची प्रषंसा करून ते म्हणाले की, आॅस्टेªलिया भारताच्या प्रमुख षहरांना भेट देवून त्यांच्या बरोबर षहराच्या विकासामध्ये हातभार लावण्याकरिता प्रयत्नषील असल्याचे नमूद केले.
मा.आयुक्त श्री.श्रावण हार्डीकर यांनी षहर विकास क्षमता बांधणी ;ैापसस क्मअमसवचउमदजद्ध करिता आॅस्टेªलियाने हाती घेतलेल्या उपक्रमा अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेस मदत उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. व त्याकरीता म.न.पा.आवष्यक ते सहकार्य जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्षविली.
 
 

 

21 जुन 2015 रोजी आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करणार.... मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके 

 
नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 21 जुन 2015 रोजी यषवंत स्टेडीयम येथे आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात येईल, असे आष्वासन मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामननगर नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांना दिलेत.
जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर यांचे निवेदनानुसार आज दिनांक 07.05.2015 रोजी दुपारी छत्रपती षिवाजी महाराज प्रषासकीय भवन येथे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मा.सभापती, स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्ष उपनेत्या श्रीमती निता ठाकरे, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांच्यासह मंडळाचे सर्वश्री. अतुल मुजूमदार, संजय लढकरे, प्रषांत राजूरकर, संजय हिरणवार, राहुल कानेटकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होेते.
मा. पंतप्रधान श्री.नरेन्द्र मोदींच्या प्रयत्नाने संयुक्त राश्ट्र संघाने 21 जून हा आंतरराश्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोशीत केला. दर 21 जूनला भारतात आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्त योग प्रचार व जनजागृतीसाठी मा.पंतप्रधानांनी सूध्दा देषभरात 21 जूनला आंतरराश्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याचा देषवासीयांना आव्हाहन केले आहे.
त्याला अनुसरून नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम साजरा करणार आहे. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ गेल्या 64 वर्शापासून निःषुल्क योग प्रचाराचे कार्य अविरत करीत आहे. अश्टांगयोगाचे अध्ययन आणि अध्यापन यासाठी निस्वार्थी भावनेने कार्य करणारे कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम हे मंडळ करीत असून 21 जून 2015 रोजी होणा-या आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या वेळी नागपूर नगरीतील 21,000 योग प्रेमी योग साधक व सर्व संस्थाच्या सोबतीने सामूहीक योगासन प्रात्याक्षिकाचा कार्यक्रम सकाळी 6.30 ते 8.30 यावेळेत यषवंत स्टेडीयम येथील विषाल पटांगणात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये षरीर, संचालन, ताडासन व उत्कटासन, कटिचक्रासन, गोमुखासन, उश्ट्रासन, जानुषिरासन, कटिवक्रासन, योगनमनासन, सूर्यनमस्कार नंतर प्राणायाम व ओमकार व षेवटी प्रार्थना (षांतीमंत्र) इत्यादी अश्टांग योगाच्या सर्व अंगाच्या अभ्यास यामध्ये समाविश्ट करण्याचे बैठकीत ठरले.
 
 

 

 

AllVideoShare

Poll

How do you rate the new NMC site?
 

Last Updated

Saturday 30 May 2015


Copyright © 2015 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us