Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

Public Notices

Notice Number Description Download
12/06/18 दिव्यांग व्यक्तींना वैयक्तिक लाभाच्या योजने अंतर्गत सहायभुत साधने व तंत्रज्ञान खरेदी करण्याकरिता अर्थसहाय्य देण्याबाबत. 

 

Notice Number Description Download
23/01/18 Notice

 

Notice Number Description Download
08/12/17 Slum Notification(10)
08/12/17 Slum Notification(9)
08/12/17 Slum Notification(8)
08/12/17 Slum Notification(7)
08/12/17 Slum Notification(6)
08/12/17 Slum Notification(5)
08/12/17 Slum Notification(4)
08/12/17 Slum Notification(3)
08/12/17 Slum Notification(2)
08/12/17 Slum Notification(1)
08/12/17 List of Not Notified Slum
08/12/17 List of Notified Slum

 

Notice Number Description Download
18/07/18 शिक्षण विशेष समिती सभा दि. २३/०७/२०१८ सोमवार रोजी १:०० वाजता 
05/07/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 02/07/2018
04/07/18 जलप्रदाय विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 महिला बाल कल्याण विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 क्रीडा विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 शिक्षण विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 विधी विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 वैदकीय सेवा व आरोग्य विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 स्थापत्य व प्रकल्प विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८
04/07/18 अग्निशमन व विद्युत विशेष  समिती दि. ०२/०७/२०१८  
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. २७/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:००
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. २०/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:५०
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. २०/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:००
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. १९/०५/२०१८ रोजी सकाळी ०४:१०
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. १९/०५/२०१८ रोजी सकाळी ०३:४५
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. १९/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:३५
03/07/18 सभेचे कार्यवृत्त दि. १९/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११:००
27/04/18 सभेचे इतिवृत्त-20/02/2018
27/04/18 विधी समिती २०१७-२०१८
27/04/18 वैद्यकीय सेवा व आरोग्य २०१७-२०१८
27/04/18 स्थापत्य व प्रकल्प २०१७-२०१८
27/04/18 शिक्षण समिती २०१७-२०१८
27/04/18 महिला बाल कल्याण समिती २०१७-२०१८
27/04/18 क्रीडा समिती २०१७-२०१८
27/04/18 कर आकारणी समिती २०१७-२०१८
27/04/18 जल प्रदाय समिती २०१७-२०१८
27/04/18 गलिच्छ वस्ती समिती २०१७-२०१८
27/04/18 अग्निशमन समिती २०१७-२०१८
27/04/18 वैद्यकीय समिती-२२/०३/२०१८
27/04/18 कर आकारणी समिती-०८/०२/२०१८
27/04/18 वैद्यकीय समिती-०६/०२/२०१८
27/04/18 अग्निशमन समिती-०५/०२/२०१८
27/04/18 गलिच्छ वस्ती समिती-३०/०१/२०१८
27/04/18 स्थापत्य समिती-२३/०१/२०१८
25/04/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 20/04/2018
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२८/०२/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२७/०२/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१७/०२/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०९/०२/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-३०/०१/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१९/०१/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-११/०१/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०१/०१/२०१८
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२१/१२/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-११/१२/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२९/११/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१६/११/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०७/११/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२७/१०/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१०/१०/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२८/०९/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१२/०९/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२९/०८/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२३/०८/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१०/०८/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०४/०८/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२१/०७/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०७/०७/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२३/०६/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-०९/०६/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२९/०५/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१५/०५/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१२/०५/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२९/०४/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१७/०४/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-२४/०३/२०१७
21/04/18 स्थायी समिती सन २०१७-२०१८ चे सभेचे अहवाल-१८/०३/२०१७
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-03/02/2018
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-30/12/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-08/12/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-20/11/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-16/10/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-15/09/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-19/08/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-20/07/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-20/06/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-19/06/2017 (II)
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-19/06/2017 (I)
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-17/06/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-01/06/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-08/05/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-20/03/2017
09/04/18 सभेचे कार्यवृत्त-05/03/2017
23/02/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 23/02/2018
21/02/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 20/02/2018
08/02/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 03/02/2018
10/01/18 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt. 08/12/2017
23/11/17 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt.16/10/2017
03/10/17 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt.15/09/2017
03/10/17 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt.19/08/2017
31/07/17 General Meeting कलाम-४४ Question & Answer dt.20/07/2017
21/06/17 General Meeting कलम-४४ Question & Answer dt.20/04/2017
21/06/17 General Meeting Question & Answer dt.20/06/2017
21/06/17 General Meeting Annexure dt.20/04/2017

 

Notice Number Description Download
30/05/18 समुदाय संघटक कंत्राटी पद भरती जाहिरात - २०१८-१९ दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान(समाज कल्याण विभाग)
12/05/17 Assistant Commissioner Adv 2017
12/05/17 Retire Fireme & firemen Driver  2017

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 27/02/17 Supply of 33 Noise Meters (Noise Pollution Measuring Device)for Nagpur City.

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 27/01/17 Gazette Notification

 

Sl.No Notice Number Download Description
01 21/01/17

Contest for Re-visualizing and Improving the Junctions of Nagpur City in Connection with ‘DOT NAGPUR’ city branding concept

 

 

Sl.No Notice Number Download Description
01 02/01/17

Contest for Re-visualizing and Improving the Junctions of Nagpur City in Connection with ‘DOT NAGPUR’ city branding concept

 

Sl.No Notice Number Download Description
01 01/12/16

WALL ART AND GRAFFITI COMPETITION –NMC NAGPUR

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 27/10/16
नागपूर शहरातील सुरू असलेली सिमेंट रस्ता प्रकल्प - टप्पा II अंतर्गत कामांच्या गुणवत्ता चाचणी अहवाला संबंधी ची माहिती 
कृपया www.geotechservices.in या वेबसाईट उपलब्ध आहे. 
१)रस्त्याची यादी (पॅकेज निहाय) व कंत्राटदाराची यादीसह. 
२)पॅकेजनिहाय / अहवाल अपलोड करावे. 
_

 

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 21/10/16 NMC NIYAMAWALI
02 06/10/16 AGENDA,QUESTIONS AND ANSWERS IN GENERAL BODY OF NMC-06/10/2016
03 06/10/16 QUESTIONS AND ANSWERS IN GENERAL BODY OF NMC-06/10/2016

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 15/09/16 FORM 6-ENGLISH
02 15/09/16 FORM 6-MARATHI
03 15/09/16 FORM 7-ENGLISH
04 15/09/16 FORM 7-MARATHI
05 15/09/16 FORM 8-ENGLISH
06 15/09/16 FORM 8-MARATHI
07 15/09/16 FORM 8A-ENGLISH
08 15/09/16 FORM 8A-MARATHI

 

Notice Number Description Download
22/08/16 NMC
22/08/16 SNDL
22/08/16 MSEB
22/08/16 FIRE
22/08/16 POLICE

 

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 08/09/16 NUHM - 2016 SELECTION LIST
 

Sl.No Notice Number Description Download
01 30/05/16 महापौर करंडक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा
02 30/05/16 महापौर करंडक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा प्रवेश अर्ज
03 30/05/16 महापौर करंडक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा प्राथमिक फेरी नियमावली
04 30/05/16 महापौर करंडक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा प्रवेश अर्ज (प्राथमिक फेरी)
05 30/05/16 महापौर करंडक राज्यस्तरीय एकांकीका स्पर्धा नियमावली

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 10/05/16 Tender Creation Process
02 10/05/16 Bid Opening Process
 

 

Sl.No Notice Number Description Download
01 03/05/16 Ministry of Civil Aviation Preparing The COLOUR CODE ZONING MAP (CCZM) 
 

Sl.No Notice Number Description Download
01 27/04/16 RTI अपील आदेश क्र. ९ / डी. ई. / २०१६ दि. ११. ०४. २०१६ तामील करण्याबाबत 
 

 

Notice Number Description Download
30/10/17 जाहीरनामा-शर्ती आणि अटी 
24/11/15 New assessment policy from 2015-16 for tax calculation
 

Sl.No Notice Number Download Description
01 08/10/15 NOTIFICATION
02 08/10/15 BLO List 56 WEST 
03 08/10/15 BLO LIST 54 EAST 2015
04 08/10/15 BLO Final 01.01.2015 Central 55
05 08/10/15 south west 52 blo list
06 08/10/15 BLO List 53 South Nagpur
07 08/10/15 BLO list 57 North Nagpur

 

Notice Number Download Description
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART XI
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART X
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART IX
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART VIII
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART VII
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART VI
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART V
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART IV
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART III
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART II
09/03/17 GR UD 2 List of Silence Zone PART I
09/03/17 GR UD I PART II
09/03/17 GR UD I PART I
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART VI
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART V(2)
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART V(1)
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART IV
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART III(2)
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART III(1)
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART II
09/03/17 List of Silence Zone Nagpur 09/03/2017 PART I
09/03/17 Summarised Info Silence Zone
09/03/17 List of Police Station for Noise Complaint updated Mar-2017 PART III
09/03/17 List of Police Station for Noise Complaint updated Mar-2017 PART II
09/03/17 List of Police Station for Noise Complaint updated Mar-2017 PART I
09/03/17 PGR_AUTHORITY_NMC_ZONEWISE
09/03/17 PIL_173.2010_GR__09/03/2017
11/08/16 ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाकरिता रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपूर येथील पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी, पोलीस निरीक्षक श्री. अभय आर. पान्हेकर फोन नं. 0712-2565661 यांना प्राधिकृत केले आहे.
10/09/15 AuthorityList Noise pollution All INDIA (2)
10/09/15 MIS_2014_CR71 (1)
10/09/15 noisegGR 2000
10/09/15 noiselimit_firecrackers
10/09/15 Noise_Rule_2010

 

Notice Number Download Description
10/07/18 शै. सत्र 2018-19 च्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गणवेषाबाबतचा कार्यालयीन आदेश
28/06/18 साठा नॊंदवही (Dead Stock Register) अधावत करणेबाबत
28/06/18 Income Tax Form No. 24Q & 26Q चे Statement व TDS Certificate तयार करणेबाबत
25/06/18 माध्यम निहाय व विषय निहाय अंशकालीन घड्याळी शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर शालेय संत्र २०१८-२०१९ या १० महिन्याच्या कालावधीकरिता पदभरती 
11/06/18 शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शाळा समिती, विकास समिती व पालकांना सहभागीकरणेबाबत
08/06/18 वर्ष 2018-19 करीता नव्याने तयार शिक्षण विशेष समितीचा फलक दर्शनी भागात लावण्याबाबत
05/06/18 शालेय पोषन आहार शिवविना-या बचत गटाकडून करारनामा करुन घेणेबाबत
05/06/18 DCPS कर्मचा-यांची माहीती पाठविण्याबाबत
02/06/18 पर्यावरण दिनी (5 जुन) म.न.पा. शालेय पटांगणामध्ये वृक्षारोपण करणेबाबत
25/05/18 शालेय पोषण आहार अनुदान वितरण व Kitchen Shade कार्यद्धती बाबत मार्गदर्शन सभा दि.29.05.18
24/05/18 पुढील शिक्षणासाठी / परिक्षेला परवानगी आदेश-२४/०५/२०१८
23/05/18 शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत
09/05/18 शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापुर्वी करावयाची कामे व पुर्वतयारी करणेबाबत
23/04/18 शै. सत्र 2018-19 करीता शालेय माहिती सादर करणेबाबत
19/04/18 पुढील शिक्षणासाठी परवानगी आदेश
11/04/18 विद्यार्थांच्या दंत तपासणीकरीता शासकीय दंत महाविद्यालयातील चमूला सहकार्य करणेबाबत
11/04/18 JCI Nagpur Metro च्या Summer Camp मधे सहभागी होणेबाबत
22/03/18 2009 पर्यत से.नि. झालेल्या कर्मचा-यांची माहिती
17/03/18 बालरक्षक म्हणून एका उपक्रमशिल शिक्षकाची Online नॊंदणी करणेबाबत
14/03/18 अंशकालिन घड्याळी तासिका शिक्षकांची आवश्यकता 7 दिवसाचे आंत नॊंदविणेबाबत
13/03/18 म.न.पा. शाळा द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2018 चे वेळापत्रक
12/03/18 पालकांना आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करणे व पालकांना सौजन्याची वागणूक देणेबाबत
12/03/18 सर्व म.न.पा. शाळांकरीता सन 2018 चे सुट्टी परिपत्रक
26/02/18 गोपनिय अहवाल आणि वेतनवाढीबाबत देयक लिपीकांना सुचना
16/02/18 सर्व शिक्षक/कर्मचा-यांचे पुढील शिक्षणासाठी परवानगी आदेश (2017-18)
06/12/17 DBT Card वितरीत करणे व DBT Card Activate करण्याची कार्यपद्धतीबाबत
06/12/17 समुह वैयक्तीक अपघात विमा योजना सर्व अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करणेबाबत
29/11/17 दि.05.12.17 ते 15.12.17 पर्यंतच्या मराठी माध्यम मुल्यवर्धन प्रशिक्षणास शिक्षकांनी उपस्थित राहणेबाबत
29/11/17 कार्यालयीन प्रस्ताव व नस्त्या तयार करतांना घ्यावया्च्या खबरदारीबाबत
29/11/17 BLO चे कार्य असणा-या शिक्षकांना शाळेतून अर्ध्या दिवसाची सुटी देण्याबाबत
24/11/17 सन 2015-16 & 2016-17 साठी मागासवर्गीय विद्यार्थी Scholarship करीता E-Scholarship Portal पुन्हा सुरू असल्याबाबत
21/11/17 LBT विभागातून आलेल्या कर्मचा-यांच्या अर्जीत / वैद्यकीय रजेबाबत
21/11/17 जागतीक वारसा सप्ताह (19-25.11.2017) निमित्त आयोजीत कार्यक्रमात विद्यार्थांना उपस्थित ठेवणेबाबत
13/11/17 म.न.पा. हद्दीतील सर्व खाजगी जि.प. व मनपा शाळेमधे स्वच्छ्ता समिती नेमण्याबाबत
06/11/17 अपघात मुक्त चळवळीत सहभागी होणेबाबत (फक्त माध्य. शाळा)
06/11/17 7 नोव्हेंबर हा दिवस दरवर्षी "विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा करणेबाबत
06/11/17 शिक्षकांना MSCIT प्रमाणपत्र सादर करण्यात सुट असल्याबाबत परिपत्रक
02/11/17 14 नोव्हेंबर बालक दिन कार्यक्रम साजरा करणेबाबत
27/10/17 दि. 31.10.2017 ला एकता दिवस शाळेत साजरा करणेबाबत
17/10/17 शालेय किराया नस्ती तयार करून देयक अदा करण्याची कार्यवाही झोनस्तरावर करण्याबाबत
11/10/17 Audit Assessment format for the year 2012-13 to 2015-16 for Granted Highschools
06/10/17 प्रगत शैक्षणिक महा. अंतर्गत इ.१ते८ साठी संकलित मुल्यकापन १ चाचणी चे आयोजनाबाबत
12/09/17 MahaDBT Portal वर आदिवासी शिष्यवृत्ती Form भरण्यासंबंधी प्रशिक्षण दि.15.09.2017
08/09/17 तंबाखू मुक्त शाळा हा प्रकल्प राबविण्याबाबत
07/09/17 दि.20.09.2017 पर्यंत कुष्टरोग जनजागृती मोहिम शाळेत व शाळा परीसरात राबविण्याबाबत
07/09/17 सन 2013-14 व 2014-15 चे Audit साठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत  
24/08/17 Online DBT Scholarship Training for NMC Primary schools
18/08/17 Nursery / KG-1 / KG-2 पुस्तक वाटप
16/08/17 Online DBT Scholarship Training for NMC schools
11/08/17 १५ आगस्ट चे बिस्कीट वाटप URC मधुन करण्यात येत असल्याबाबत
11/08/17 URC मधुन १५ आगस्ट चे बिस्कीट वाटप करणेबाबत
08/08/17 शाळेच्या खात्यात उर्वरीत गणवेशाची रक्कम म.न.पा. खात्यात जमा करण्याबाबत
04/08/17 आधार कार्ड व गणवेषाबाबत अतिशिघ्र माहिती पाठविण्याबाबत
04/08/17 किटकजन्य आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व प्रतिज्ञा नमुना
04/08/17 “माझी स्पर्धा” या संवादी शिबिर दि.19 ते 20 ऑगस्ट 2017
29/07/17 आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2017 चे अर्ज दि.14.08.17 पर्यंत सादर करण्याबाबत
29/07/17 24 वर्षाची निवडश्रेणी लावण्याबाबत प्रस्ताव त्वरीत आस्थापना विभागास सादर करण्याबाबत
28/07/17 दि.29.07.2017 रोजी 11.00 वाजता “टाऊन हॉल” महाल येथे सर्व मुख्याध्यापकांनी उपस्थित राहण्याबाबत
24/07/17 शा.पो.आ. करीता महिला बचत गट/स्वयंपाकी/मदतनीस ची नियुक्ती करण्याबाबत
18/07/17 विद्यार्थ्यांना गणवेष पुरविण्याबाबत व पटनोंदणी वाढविण्याबाबत
15/07/17 अंशकालीन घड्याळी तासिका शिक्षक पुनर्नियुक्ती आदेश शैक्षणिक सत्र 2017-18 करीता
15/07/17 स्कुल बस परीवहन समिती स्थापन करुन सभेचा अहवाल सादर करण्याबाबत
11/07/17 Online Scholarship Form मध्ये आधार संलग्न नसलेल्या खात्यांबाबत  
10/07/17 शिक्षण विभागात शालेय कामानिमीत्त सायं.5.00 वाजेनंतर उपस्थित राहण्याबाबत  
07/07/17 शैक्षणिक सत्र 2016-17 मधील इयत्ता 1 ते 8 च्या विद्यार्थी गणवेषाचे अतिरिक्त निधी वाटप अहवालाबाबत
06/07/17 क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थी शिक्षकांची माहिती पुरविण्याबाबत
06/07/17 वंदेमातरम् गीतगायन स्पर्धेकरीता शाळेची चमू तयार करण्याबाबत  
04/07/17 शाळेतील Electric Bill चा भरणा वेळेवर करण्याबाबत 
03/07/17 शिक्षकांना 24 वर्षाची निवडश्रेणी मिळण्याकरीता प्रस्ताव आस्थापना विभागास सादर करण्याबाबत 
29/06/17 दि.1 ते 7 जुलै, 2017 पर्यंत वृक्ष लावगड करुन त्याची संकेतस्थळावर नोंद करण्याबाबत 
28/06/17 Green Army या Website वर वृक्ष लागवड कार्यक्रमाचे Registration करण्याबाबत 
13/06/17 विश्व योग दिवस-2017 च्या कार्यक्रमास्तव दि.21.जुन 2017 ला यशवंत स्टेडियम येथे सकाळी 6.00 वाजता सर्व शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याबाबत
13/06/17 शाळा प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करण्याबाबत 
13/06/17 SC ST विद्यार्थी शिष्यवृत्ती करीता दिलेल्या Bank A/C नंबरमध्ये आधार क्रमांक लिंक नसल्याबाबत
24/05/17 शिक्षण विभागातील पदांची नियुक्ती 
01/06/17 इयत्ता 1ते 8 मधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सत्र 2016-17 च्या वाढीव रक्कमेबाबत (म.न.पा. हिस्सा) 
24/05/17 पगार देयकावर मु.अ.ची स्वाक्षरी, नाव, झोन क्र. व दिनांक लिहूनच केंद्रीय कार्यालयात सादर करण्याबाबत
24/05/17 दि.26.05.2017 रोजी सकाळी 8.30 वाजता डॉ. वसंतराव देशपांडे स्मृती सभागृह, सिव्हील  लाईन्स, नागपूर येथे सर्व मु.अ. व शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याबाबत
23/05/17 आपल्या शाळेत असलेल्या संगणकाची माहिती 3 दिवसात सादर करण्याबाबत 
08/05/17 आधार कार्ड शी बँक खाते लिंक करण्यासंबंधी आढावा सभेत दि.16.05.17 रोजी उपस्थित राहणेबाबत
08/05/17 स्विप मशिनकरीता माहिती सादर करण्याबाबत
08/05/17 व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाबाबत दि.11.05.17 च्या आढावा सभेत उपस्थित राहण्याबाबत 
08/05/17 शाळा अनुदानावर आणण्याकरीता शाळा स्तरावरुन करण्यात आलेल्या प्रयत्नांबाबत
06/05/17 ग्रीष्मकालीन सुट्टयामध्ये शाळा नियमित सुरु ठेवून पटनोंदणी करणेबाबत 
06/05/17 विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडून आधार कार्ड सोबत लिंक करुन घेण्याबाबत 
26/04/17 शाळेतील अग्निशामक यंत्र अद्ययावत करण्याबाबत 
19/04/17 शालेय पटनोंदणीसाठी शाळाबाह्य व नुतन प्रवेश घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याबाबत 
12/04/17 नवनियुक्त शिक्षण विशेष समितीच्या सदस्यांच्या नावाचा फलक शाळेत लावण्याबाबत 
12/04/17 डिजीधन मेळाव्याच्या आयोजनानिमित्त शाळेत घोषवाक्य व लघुकविता स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत 
12/04/17 शैक्षणिक सत्र 2016-17 च्या संचमान्यतेच्या प्रती सादर करण्याबाबत
12/04/17 आपले शाळेतील इ.9वी ते 12वी च्या विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेष खरेदी करण्यास्तव  कार्यपध्दती व तशा आशयाच्या सुचना विद्यार्थ्यांना/पालकांना आपल्या स्तरावरुन देण्याबाबत 
12/04/17 शालेय निकालपत्रक व आवश्यक स्टेशनरी साहित्य वाटप दि.12ते18 एप्रिल, 2017 पर्यंत 
03/04/17 इ.4वी/8वी पास विद्यार्थ्यांच्या TC म.न.पा. माध्यमिक शाळांना सुपूर्द करण्याबाबत
03/04/17 सन 2017-18 करीता इ.9ते12 चे पाठ्यपुस्तके व गणवेश मागणी नोंदविण्याबाबत
03/04/17 उन्हाळ्यामुळे सर्व शाळा सकाळपाळीत सुरु ठेवण्याबाबत
22/03/17 माध्यमिक शाळा आस्थापनेची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठतासुची दि.23.03.2017 नुसार 
16/03/17  म.न.पा. शाळांकरीता 2017 चे सुट्टयाचे परिपत्रक 
16/03/17 Minority Scholarship Form भरलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती श्री.गोसावी यांचेकडे पाठविणेबाबत 
16/03/17 जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीत प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांचे Write Up पाठविणेबाबत 
16/03/17 कार्यालयाकडून देण्यात आलेले इंटरनेट डोंगल जमा करण्याबाबत. 
16/03/17 बुट मोजे खरेदीसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 24 तासाचे आत कार्यालयात पाठविण्याबाबत 
30/01/17 आपले शाळेतील विद्यार्थ्यांना बूट व मोजे खरेदी करण्यास्तव रक्कम मंजूर करण्याबाबत व तश्या आशयाच्या सूचना विद्यार्थ्यांना आपल्या स्तरावरून देण्याबाबत

 

30/01/17 दि ३०/०१/२०१७ रोजी सर्व मनपा व खाजगी शाळांमध्ये स्पर्श लेप्रसी अवेअरनेस कॅम्पेन अंतर्गत प्रतिज्ञा, संदेश, प्रश्नावली वाचन करून कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती करण्याबाबत 
30/01/17 दि ३० जानेवारी "हुतात्मा दिन" म्हणून पाळण्याबाबत
25/01/17 अर्जित रजाचे अर्ज एक महिन्यापूर्वी सादर करण्याबाबत
25/01/17 शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकी संबंधिचा स्कूल बस धोरणानुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम) नियम-२०११
24/01/17 शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकी संबंधिचा स्कूल बस धोरणानुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरीता विनियम) नियम-२०११
23/01/17 भारतीय ध्वज संहिता 
23/01/17 दि. २५ जानेवारी २०१७ रोजी 'राष्ट्रीय मतदार दिवस' साजरा करण्याबाबत
23/01/17 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती अद्ययावत करण्याबाबत
23/01/17 नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७
18/01/17 गणतंत्र दिवस निमित्त विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्याबाबत
18/01/17 शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक असलेले Zero Balance A/c काढण्याबाबत
13/01/17 दि.26 जानेवारी 2017 पर्यंत ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान राबविण्याबाबत
12/01/17 आपले शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोजे खरेदी करण्यास्तव रक्कम मंजुर करण्याबाबत व तशा आशयाच्या सुचना विद्यार्थ्यांना आपल्या स्तरावरुन देण्याबाबत
12/01/17 झोन कार्यालय / शाळांमध्ये Digital संसाधन, साहित्याचा वापर करण्याबाबत
09/01/17 आपले शाळेतील विद्यार्थ्यांना बुट खरेदी करण्यास्तव रक्कम मंजुर करण्याबाबत व तशा आशयाच्या सुचना विद्यार्थ्यांना आपल्या स्तरावरुन देण्याबाबत.
07/01/17 शालेय विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती अँपद्वारा नोंदविण्याबाबत.
07/01/17 ग्यारहवी शरीफ, दिनांक ०९/०१/२०१७ ची उर्दू माध्यम शाळांना स्थानिक सुट्टी असल्याबाबत.
06/01/17 गणराज्य दिन समारंभ दि. २६ जानेवारी २०१७ (गुरुवार) रोजी उत्साहाने साजरा करण्याबाबत.
04/01/17 राष्ट्रीय मतदार दिवस कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संकल्प पत्र भरून घेण्याबाबत.
29/12/16 इयत्ता बालवाडी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना बेल्ट वितरीत करण्याबाबत.
29/12/16 दि. ०७ जानेवारी २०१७ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक दिन कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबाबत.
28/12/16 ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळा रजत जयंती महोत्सव येथे दि. १३ ते २२ जानेवारी २०१७ पर्यंत भेट देण्याबाबत.
27/12/16 स्वछता अभियान अंतर्गत स्वछता APP "जनाग्रह" मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून वापरण्याबाबत.
17/11/16 खाजगी व आंगणवाडी व मनपा शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड झोन व शाळास्तरावर तयार करण्याबाबत जबाबदारी व दिशानिर्देश
26/10/16 E-Learning Course करीता नोंदणी करण्याबाबत
26/10/16 शिष्यवृत्ती परिक्षेचे Online Form भरण्याकरीता पुर्वतयारी म्हणून विद्यार्थी व शाळा माहिती प्रपत्र
10/10/16 भारतीय संस्कृती ज्ञान परिक्षा दि.19.11.16
03/10/16 प्रथम व व्दितीय सत्र परीक्षेचे आयोजन शाळास्तरावरुन करण्याबाबत 
03/10/16 अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीसंबंधी सभा दि.07.10.16 
03/10/16 इयत्ता 9 व 10 वी च्या सहशालेय (श्रेणी) विषयाचे पुर्नरचना करण्याबाबत सर्वेक्षण
01/10/16 Final Gradation List (2016-2017) Education Department-01/10/2016
15/09/16 E-governance च्या माध्यमातून कामाचे स्वरूप
12/09/16 किरायाची नस्ती संबंधी कार्यवाही संबंधीत झोनच्या देयक लिपीकामार्फत करण्याबाबत 
12/09/16 विजेच्या व पाण्याच्या देयकाची कार्यवाही संबंधीत झोनच्या देयक लिपीकामार्फत करण्याबाबत
07/09/16 मेरे सपनों का भारत या विषयावर पत्रलेखन स्पर्धा दि.15.09.16 पर्यंत
07/09/16 शाळा स्वच्छता अभियान, पिण्याच्या पाण्याची प्रयोगशाळेतुन तपासणी व इतर
01/09/16 शालेय प्रशासनात यासह दिलेल्या सुचनांचे काटेकोर पालन करणेबाबत.
01/09/16 आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण दि. ०३. ०९. २०१६ ला सर्व शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याबाबत. 
23/08/16 समाज कल्याण ई-स्कॉलरशिप प्रशिक्षण दि.27.08.16 ला
23/08/16 स्टॉक बुक, लेटर बुक Update करणे, घड्याळी तासिका शिक्षक नस्तीबाबत व समाज कल्याण व अपंग शिष्यवृत्ती
23/08/16 सन 2009 ते 2016 पर्यंत मिळालेल्या सायकलींची सद्यस्थिती कळविण्याबाबत
23/08/16 इच्छूकांनी आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2016 फॉर्म भरण्याबाबत अं.ता.24.08.16 
23/08/16 मा.आयुक्त यांची उद्बोधन कार्यशाळा दि.25.08.16 ला दु.11.30 वाजता
29/07/16 अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची Renewal व Fresh ची यादी 2015-16
28/07/16 परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका बाजारातून विकत न घेता हस्तलिखीत तयार करण्याबाबत 
28/07/16 कार्यालयीन सुचनांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत
28/07/16 "महापौर चषक" वंदेमातरम समुहगान स्पर्धा 14 August 2016
11/07/16 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रस्ताव दि.31 जुलै पर्यंत सादर करणेबाबत
08/07/16 शाळास्तरावर सशिअ च्या अनुदानातून अतिथी निदेशकांची पदे भरण्याबाबत
07/07/16 परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळ्ण्याबाबतचे प्रपत्र
05/07/16 सर्व शिक्षा अभियान चे गणवेश अनुदान आदेश 2016-17
05/07/16 म.न.पा. शिक्षकांची सभा दि.16.07.16 ला स्थळ - Town Hall, महाल, नागपूर
05/07/16 मतदान अभियानाच्या Awareness साठी घोषवाक्य व चित्रकला स्पर्धा घेणेबाबत
05/07/16 गणवेश प्राप्त झाल्याबाबत विद्यार्थांच्या पालकांकडुन हमीपत्र घेणेबाबत
22/06/16 मुद्रांक अधिनियम 1958 चे कलम 34 नुसार Work Order देतांना Stamp Paper Valid असल्याची खात्री करणेबाबत
10/06/16 माजी राष्ट्रपती मा.श्री.अब्दुल कलाम व माजी पंतप्रधान मा.श्री.अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने कोणतीही शिष्यवृत्ती योजना म.न.पा.तर्फे सुरु नसल्याबाबत
04/06/16 महिला शिक्षकांनी तंत्रस्नेही शिक्षक म्हणून www.technoteachers.in वर नोंदणी करणेबाबत
04/06/16 निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी प्रशिक्षणासाठी नावे सादर करणेबाबत
04/06/16 वाहतूक नियमाचे प्रशिक्षण देण्यास्तव युथ संस्थेस सहकार्य करणेबाबत
02/06/16 ऑनलाईन शिष्यवृत्ती प्रस्ताव सादर करतांना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत
13/05/16 स्वच्छता दूत बाबत शासन निर्णय
29/04/16 समाज कल्याण च्या Online Scholarship ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत
28/04/16 पिण्याच्या पाण्याकरीता Water Cooler बसविण्यासाठी माहिती सादर करणेबाबत
27/04/16 Primary Teacher Gradation List 2016
18/04/16 Income Tax Form No.16 कार्यालयात तात्काळ सादर करण्याबाबत
18/04/16 1 मे महाराष्ट्र दिन साजरा करण्याबाबत
01/04/16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना ड्रेस कोड लागू झाल्याबाबत
23/03/16 उष्माघात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
17/03/16 ज्ञान रचनावाद-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती कार्यशाळा दि.21ते23 मार्च, 2016
17/03/16 सर्व म.न.पा. शाळांमध्ये शालेय मुलींच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याबाबत
15/03/16 अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अपडेट करणेबाबत
15/03/16 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत रचनावादी वर्ग (इ.1/2 री) तयार करणेबाबत
08/03/16 सन 2012-13 चे लेखा आक्षेपांचे निरसन करणेबाबत
08/03/16 नागपूर म.न.पा.तील सर्व शाळांचे सत्र 2016-17 साठी सुट्टीचे परिपत्रक 
08/03/16 आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळेसाठी सहकार्य करणेबाबत
29/02/16 संविधान शपथ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सहभागी करणेबाबत
23/02/16  स्कुल बस परिवहन समितीची सभा घेऊन कार्यवाही करणेबाबत
22/02/16 उल्लेखनिय कार्याच्या गौरवासाठी महिला शिक्षकांनी शिक्षक संघात अर्ज सादर करणेबाबत
10/02/16 राजभवन येथे दि.20.02.2016 रोजी चित्रकला स्पर्धा
04/02/16 सत्र 2015-16 करीता परिक्षेस बसण्याचे परवानगी आदेश
02/02/16 शाळा व शालेय परिसर स्वच्छ ठेवणेबाबत सविस्तर सुचना
30/01/16 सर्व शिक्षकांनी वेतन कार्यासाठी युनियन बँकेमध्ये खाते उघडूण तसे विभागास कळविण्याबाबत
28/01/16 शिक्षणाची वारी उपक्रमास पूणे येथे इच्छूक शिक्षक व पालकांनी स्वखर्चाने भेट देणेबाबत
28/01/16 प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविणेबाबत
28/01/16 शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम (रमन विज्ञान केंद्र, बास्केटबॉल स्पर्धा, नॅशनल बॅक फेअर)
25/01/16 दि.30.01.2016 ला चित्रकला स्पर्धा
22/01/16 26 जानेवारी 16 प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणेबाबत
21/01/16 शिक्षण विभाग (माध्य.) अंतीम सेवाजेष्ठता यादी - 2015
12/01/16 "संक्रामक रोगांबाबत माहिती" च्या प्रदर्शनीस भेट देणेबाबत दि.11 ते 17.01.16
12/01/16 पल्स पोलीओ लसीकरणासाठी शाळा सुरु ठेवणेबाबत
28/12/15 प्र.शै.म. मुल्यमापन चाचणी घेणे / शाळाबाह्य विदयार्थ्यांचा शोध घेणे / स.शि.अ. ची माहिती दर्शनी भागावर लावणेबाबत
30/11/15 स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त स्पर्धा / प्रदर्शनीमधे विद्यार्थांना सहभागी करणेबाबत
30/11/15 "स्वच्छ भारत अभियान" चा साप्ताहीक अहवाल सादर करणेबाबत
27/11/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) - अपूर्व Vidhyana मेळावा चे पत्र Dt. 2-7 December 2015
24/11/15 सन 2012-13 लेखा परीक्षणाच्या दंडात्मक कारवाईबाबत
20/11/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) - विद्यार्थांना नागपूरातील राजभवन दाखविण्याबाबत
20/11/15 26 नोव्हेंबर ''संविधान दिवस" शाळेत साजरा करणेबाबत
19/11/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) - सन 2012-13 चे लेखा परीक्षण न केल्यास दंडात्मक कारवाईची सुचना
27/10/15 डासअळी तपासणी नमुना भरुन स्पष्टीकरणासह सादर करणेबाबत
19/10/15 सन 2012-13 चे लेखा परीक्षण करण्याची शेवटची संधी
16/10/15 लेखा परीक्षणासाठी अभिलेखे उपलब्ध करणेबाबत (सन 2012-13)
14/10/15 15 आक्टो. "प्रेरना दिवस" प्रपत्राचे वाचन करणेबाबत
09/10/15 डासअळी तपासणी मोहिम दि.18.10.15
09/10/15 समाज कल्याण शिष्यवॄत्ती फ़ार्म भरलेल्या अर्जाची माहीती देणेबाबत
07/10/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) स्मार्त सिटी च्या अनुषगांने निबंध स्पर्धा आयोजीत करणेबाबत
03/10/15 भारतीय संस्कॄती Dnyan परीक्षा दि.10.10.2015 
03/10/15 मतदार नोंदणी मोहिमेचे फ़लक लावण्याबाबत
28/09/15 अंध व अपंगांना परिक्षेसाठी पर्यायी सगणक प्रणाली उपलब्ध करणेबाबत
28/09/15 गांधी विचार परीक्षेत विद्यार्थांना सहभागी करणेबाबत
23/09/15 शाळेतील विलीन शाळांची माहिती पाठविण्याबाबत.
23/09/15

 निवडश्रेणी प्रशिक्षणाकरीता पात्र शिक्षकांची संख्या व यादी पुरविण्याबाबत

21/09/15  आपल्या शाळेत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची मशिन लावण्यासाठी प्रस्ताव देणेबाबत
21/09/15 मध्यान्य आहार पुरविणा-या बचत गटाची माहिती सादर करणेबाबत
07/09/15 अनुसूचीत जमातीच्या मुलांना नामांकीत निवासी शाळेत प्रवेशासाठी निवड करणेबाबत
07/09/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) माध्यमिक शाळेत कला उत्सव साजरा करणेबाबत
02/09/15 (फ़क्त प्राथ. शाळा) जनश्री विमा योजनेची माहिती / CD तयार करुन लवकरात लवकर सादर करणेबाबत
02/09/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) 9 ते 12 चे Scholarship Forms भरणेबाबत
02/09/15 सर्व शाळांचे 2014-15 चे Audit 04.09.2015 रोजी असल्याबाबत
02/09/15 शालेय विद्यार्थांसाठी मोफ़त दंत व नेत्र तपासणी शिबीर
03/09/15 से.नि. शिक्षकांना शिक्षक दिनी उपस्थीत राहण्याच्या सुचना देणेबाबत
24/08/15 Seperate Student Toilet उपलब्ध करणेबाबत
24/08/15 आदर्श शिक्षक पूरस्कार प्रस्ताव 31.08.15 पर्यंत सादर करणेबाबत
17/08/15 Online Scholarship Form मोफ़त भरण्याची सेवा उपलब्ध असण्याबाबत
11/08/15 प्रगत शैक्षणिक म. कार्यक्रमांतर्गत चाचणी घेणेबाबत
11/08/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) - विद्यार्थांना शहीद क्रांतीकारकांची चित्र प्रदर्शनी दि.10-13 आगस्ट 2015
11/08/15 Online Scholarship Form भरन्याकरीता विद्यार्थांकडुन कोणतेही शुल्क न आकारण्याबाबत
07/08/15  मा.महापौर यांचे मु.अ. सभेत उपस्थीत राहणेबाबत
05/08/15 सर्वेक्षण न झालेल्या शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करणेबाबत
01/08/15 सशिअ " चावडी वाचन " कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत
01/08/15  शाळाबह्य सर्वेक्षणामधे सापडलेल्या मुलांच्या प्रवेशाबाबत माहिती देणेबाबत
     

30 30/07/15 शाळेत तंबाखू च्या बंदीबाबत शासनाचे Guidlines
31 29/07/15 शाळेतील निरुपयोगी साहित्याची फोटो सहीत माहिती पाठविण्याबाबत
32 29/07/15 शाळेमध्ये नवनियुक्त शिक्षण विशेष समितीचे फ़लक लावण्याबाबत
33 29/07/15 स्मरणपत्र - स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती
34 27/07/15 वर्ग 9 व 10 च्या अ.जा. च्या विद्यार्थाची Online Pre-Matric Scholarship भरणेबाबत
35 27/07/15 Minority Scholarship 2014-15 चे Bank A/c Update करणेबाबत
36 24/07/15 " महापौर चषक " वंदेमातरम समूहगान स्पर्धा 2015-16
37 22/07/15 स्वच्छ भारत अभियान प्रश्न पत्रिका इ.9 ते 10 च्या विद्यार्थांसाठी दि.22.07.15 ला परिक्षा घेणेबाबत
38 16/07/15 दि. १५ आँगष्ट २०१५ निमित्त वृक्षारोपन कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत.
39 09/07/15 MSCIT परिक्षा उत्तीर्ण व संगणकीय कार्य करण्यास इच्छुक शिक्षकांबाबत 
40 09/07/15 शाळेत वर्गतुकडीवर शिक्षक नेमतांना रोटेशन पद्धती अवलंबनेबाबत
41 09/07/15 Aadhar Card चे Voting Card शी संलग्न करण्याकरीता प्रपत्र भरून देणेबाबत
42 07/07/15 शिक्षकांचे DataBase Application Training
43 07/07/15 शिक्षक / मु.अ. यांच्या Whatsapp No. ची माहिती देणेबाबत
44 06/07/15 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके योजनेच्या अंतर्गत वर्ष 2013-14 व 2014-15 मध्ये शिल्लक असलेल्या पाठपुस्तके व स्वाध्यायपुस्तिकांबाबत,
45 04/07/15  गरजू विद्यार्थ्यांना मोफ़त Star बस सवलत पास काढून देणेबाबत
45 04/07/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी 2014 च्या संकलनाबाबत
46 04/07/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) 10 / 12 वी मधे गुणानूक्रमे प्रथम विद्यार्थांना रोख पारितोषीक
47 02/07/15 महिला सबलीकरण हा उपक्रम राबविण्याबाबत
48 02/07/15 नागपूर महानगरपालिकेतील विद्यार्थ्यांना शहर बस वाहतूक सवलत पास मिळण्याबाबत.
49 02/07/15 शैक्षणिक व्हिडीओ व तत्सम इ. साहित्य निर्मितीसाठी अध्ययन अध्यापनातील अवघड संकल्पांच्या नोंदणीबाबत.
50 29/06/15 महिला सबलीकरण हा उपक्रम राबविण्याबाबत
51 29/06/15 सर्व शिक्षा अभियान 2014-15 चे Audit दि.6 ते 10 July 2015 पर्यंत 
52 29/06/15 शाळेतील कार्यरत ऎवजदारांना परत पाठविण्याबाबत
53 29/06/15 स्मरणपत्र - विद्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणे
54 29/06/15 इ. 5 वी चे इंग्रजी व उर्दू माध्यमाचे प्रशिक्षण स्थगीत झाल्याबाबत
55 29/06/15 शिष्यवॄत्ती परीक्षा 2015 चा Result 30 जुन पर्यंत इंटरनेट वरून काढणेबाबत 
56 26/06/15 Computer Project च्या संस्थेचे Computer परत नेण्याबाबतची परवानगी
57 25/06/15 शिक्षकांनी स्वयं मुल्यमापन प्रश्नावली भरून देणेबाबत
58 25/06/15 शाळेत उपलब्ध स्वच्छतागॄह वापरण्यायोग्य करणेबाबत
59 25/06/15 (फ़क्त उर्दु शाळा) - रमजान महिन्यात उर्दू शाळा अर्धा दिवस भरविण्याबाबत
60 20/06/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) सेवानिवॄत / मॄत कर्मचारी माहिती व Audit बाबत
61 20/06/15 इ. 5 वी चे इंग्रजी व उर्दू माध्यमाचे प्रशिक्षण
62 20/06/15 अति महत्वाचे - सन 2012-13 चे लेखा परिक्षण
63 19/06/15 21 जुन ला आंतरराष्ट्रीय योग दिनी सर्वांनी उपस्थीत राहणेबाबत
64 18/06/15 ST जातीच्या मुलांची निवासी वसतीगॄहासाठी निवड करणेबाबत
65 18/06/15 सन 2012-13 चे लेखा परिक्षण 3 दिवसाचे आंत करण्याबाबत
66 18/06/15  गणवेष वाटपाबाबत मार्गदर्शक सुचना
67 12/06/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) सर्व शारिरीक शिक्षकांची सभा दि.15.06.15
68 12/06/15 सर्व मुख्याध्यापकांची सभा दि.16.06.15
69 11/06/15  मनपा शाळांमधे प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करणेबाबत
70 09/06/15 सन 2012-13 चे लेखा परिक्षण 3 दिवसाचे आंत करण्याबाबत
71 09/06/15 21 जुन 2015 "आंतरराष्ट्रीय योग दिन" साजरा करणेबाबत
72 08/06/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) 9 वी व 10 वी च्या SC मुला-मुलींच्या Online शिष्यवॄत्ती बाबत
73 06/06/15 शैक्षणिक सत्र 2015-16 करीता इयत्ता 1 ते 8 ची पाठ्यपुस्तके व इयत्ता 6 ते 8 ची स्वाध्यायपुस्तिकांची उचल करण्याबाबत.
74 02/06/15 विद्यार्थांना गणवेश वाटपाची Grant
75 01/06/15 Seniarity List बाबत आलेल्या आक्षेपांची सुनावणी दि.06.06.15
76 30/05/15 जुन पर्यावरण दिन निमित्त विद्यार्थांचे चर्चासत्र
77 30/05/15 वी च्या पुस्तकातील नकाशा दुरुस्स्तीबाबत
78 26/05/15 शालार्थ वेतन प्रणालीस्तव आवश्यक प्रमाणपत्रे व Bank A/c उघडन्याबाबत
79 14/05/15 स.शि.अ. सन 2014-15 कालावधीचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत
80 14/05/15 -झोन निहाय सभेत उपस्थीत राहणेबाबत
19 14/05/15  झोन अंतर्गत स्वच्छ्ता अभियानात सक्रिय सहभाग घेणेबाबत
20 12/05/15 शाळाबाह्य व सतत गॆरहजर मुलांना नियमीत करून संपादनूक पातळी वाढविण्याबाबत
21 08/05/15 सत्र 2015-16 च्या क्रिडा व सांस्कॄतीक कार्यक्रमाचे नियोजनाबाबत
22 08/05/15  उन्हाळी सुटीत शाळा कार्यालय स. 8 ते 12 पर्यंत नियमीत सुरू ठेवणेबाबत
15 02/05/15 प्राथमिकच्या विद्यार्थांना पुढील शिक्षणाकरीता मनपा माध्यमिक शाळेत पाठविणेबाबत
16 28/04/15 पटसंख्या वाढीसाठी प्राथमिक च्या टि.सी. माध्यमिक शाळांना देणेबाबत
17 28/04/15 शिष्यवॄत्ती (सन 2015-16) प्रस्ताव सादर करण्याचे वेळापत्रक
18 28/04/15 शाळाबाह्य व सतत गैरहजर विद्यार्थाच्या चिकीत्सक अभ्यासाबाबत
15 24/04/15 विद्यार्थांचे आधार कार्ड तयार करणेबाबत मोहीम
16 24/04/15  महिला / मुलींकरीता तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणेबाबत
17 24/04/15  आपल्या शाळेतील ऎवजदारांची माहिती तात्काळ पाठविण्याबाबत
18 18/04/15  इयत्ता ५ वी वर आधारीत Vertual प्रशिक्षण वेळापत्रकात बदल व शाळांना सुचना
19 17/04/15 सन 2012-13 चे लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
20 16/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) कॄतिशील शिक्षण संबंधी अहवाल सादर करणेबाबत
21 16/04/15 संलग्न विद्यार्थाची माहिती तात्काळ पाठविणेबाबत
22 16/04/15  इयत्ता ५ वी वर आधारीत Vertual प्रशिक्षणास उपस्थीत राहणेबाबत
23 16/04/15 संगणक प्रकल्प बंद करण्यात आल्याबाबत
24 16/04/15  परिक्षा साहित्य (तक्ते) वाटप दि.17-18/04/2015 ला
25 16/04/15 परिक्षा साहित्य (तक्ते) वाटप दि.17-18/04/2015 ला
26 16/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) पूरस्कार प्रस्ताव सादर करणेबाबत
20 15/04/15 उन्हाळी क्रिकेट शिबीर दि.16.04.15 पासून
2 10/04/15 उर्वरित सशस्त्र सेना ध्वजनिधी २०१३ चे संकलन करणेबाबत
14 10/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा)  सेवाजेष्ठता यादी - कला शिक्षकांबद्दल आक्षेप
15 09/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) सन 2012-13 चे लेखापरिक्षण तात्काळ करणेबाबत
15 09/04/15  (फ़क्त माध्य. शाळा) बि.एड- उत्तीर्ण स.अ. ला वेतनश्रेणी मिळ्ण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी
16 06/04/15  (फ़क्त देयक लिपीक)  सुधारित दराने व्यवसाय कर कपात करण्याबाबत
14 06/04/15 शिक्षण विभाग सेवाजेष्ठता यादी पद - शाळा निरीक्षक
15 06/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी वरील प्राप्त आक्षेप
16 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पद - मुख्याध्यापक
10 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-उर्दू)
11 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-हिंदी)
12 01/04/15  शिक्षण विभाग (प्राथ.) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-मराठी)
13 01/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) शैक्षणिक पात्रतेची सेवापुस्तीकेत नोंद घेणेबाबत
14 01/04/15  हरिव्दारमधे "राष्ट्रिय शिक्षक गरीमा शिबीर" सहभागी होणेबाबत
15 31/03/15 वार्षिक परिक्षा 2015 चे खर्चाची देयके सादर करणेबाबत
16 27/03/15 स्टार बस पासेस मिळण्याकरीता संभाव्य विद्यार्थी संख्या कळविणेबाबत
14 25/03/15 SMC खात्यात असलेल्या शिल्लक रक्कमेचा अहवाल
15 25/03/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) शाळेसंबंधी माहिती विहीत नमुन्यात पाठविण्याबाबत
16 25/03/15  सिम कार्ड बदलविण्याकरीता शिक्षण विभागात डोंगल घेऊन हजर होणेबाबत
12 20/03/15 शाळा व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण कार्यक्रम- दुसरा टप्पा 
13 18/03/15 परीक्षेत बसण्याकरीता परवानगी असल्याचे आदेश 
14 11/03/15  शिष्यवॄत्ती परीक्षा 22 मार्च 2015 बाबत महत्वाची सुचना
15 11/03/15 (फक्त माध्य.) RTE च्या 25% Admission करीता मदत केंद्र सुरु करणेबाबत
16 10/03/15  उर्वरीत शिक्षकांचे गणित व Science विषयाचे प्रशिक्षण दि.13 ते 19 मार्च
17 10/03/15 स्मरणपत्र - सन 2010-11 चे लेखापरिक्षण तात्काळ करणेबाबत
18 10/03/15 शाळेवर दहशतवादी हल्ला झाल्यास वापरावयाची प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure - SOP)
19 07/03/15 णित व Science प्रशिक्षणा बाबतची माहिती पाठविण्याबाबत
20 07/03/15 शाळा व्यवस्थापन समिती बँक खात्यातील शिल्लक अनुदानाबाबत (सर्व शिक्षा अभियान)
21 04/03/15 किशोर मासिक चे वर्गणीदार होणेबाबत
22 04/03/15 शिष्यवॄत्ती परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत (Admission Card)
15 02/03/15 व्दितीय संत्रात परीक्षा - 2015 चे वेळापत्रक
16 02/03/15 सशस्त्र सेना ध्वजनिधी चे संकलन 10/03/15 पर्यंत करणेबाबत
17 02/03/15  2015-16 ची मोफ़त पाठ्यपूस्तक व स्वाध्याय पुस्तकाची तात्काळ मागणी पाठविणेबाबत
18 02/03/15    ई- पोस्टर चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत.
19 27/02/15 ''जागतिक महिला दिन' ८ मार्च २०१५ निमित्त सन २०१४-१५ मधे केलेल्या उल्लेखनिय कार्याची माहिती सादर करण्याबाबत
16 27/02/15 Cancer रोग निदान चाचणी शिबिरास उपस्थित राहण्याबाबत.
17 26/02/15  शाळेच्या वर्गखोल्यांची सध्यास्थिती बाबतची माहीती सादर करणेबाबत.
18 26/02/15 शाळा व्यवस्थापन समिती बँक खात्यातील शिल्लक अनुदानाबाबत.
19 25/02/15 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
19 21/02/15  स्वाईन फ़्लु च्या रोगाबाबत काळजी घेणेबाबत
20 20/02/15 (फक्त माध्य.) वरिष्ठ वेतनश्रेणी च्या प्रस्तावाबाबत
21 20/02/15 सर्व शिक्षा अभियान 2015-16 च्या गणवेष योजनेबाबत
22 20/02/15 पोलिओ कार्यक्रमाकरीता शाळा उघडी ठेवण्याबबत
23 18/02/15 विध्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
24 18/02/15 विध्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
25 16/02/15 (फक्त माध्य.) शालार्थ प्रणालीबाबत अपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत
26 16/02/15 सर्व मनपा शाळांना सुट्ट्यांचे परिपत्रक 2014-15
27 15/02/15 (फक्त माध्य.) मुल्यशिक्षणावर आधारीत उपक्रमाबाबत
28 15/02/15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची अंतीम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध झाल्याबाबत
29 13/02/15 (फक्त माध्य.) JCI च्या प्रशिक्षणाबाबत
17 12/02/15 (फक्त माध्य.) प्रयोगशाळा सहाय्यक कडून लिपिकीय कार्य करण्याचे घोषणापत्र भरुन घेणेबाबत
18 12/02/15 (देयक लिपीकांसाठी) - आ.प्र.यो. चा लाभाबाबत प्रकरणे स्थापना विभागाकडे पाठविणेबाबत
19 09/02/15 दि.11.02.2015 ला मानव श्रुखला तयार करणेबाबत
11 09/02/15 शिवचरीत्र चित्रकला स्पर्धा - 2015 मधे सहभाग घेणेबाबत
10 06/02/15 मीना-राजू मंच अंतर्गत राबविलेल्या कार्यक्रमाची माहिती पाठविणेबाबत
11 06/02/15 "आई’ हा चित्रपट दाखविणेबाबत
12 06/02/15  (फक्त माध्य.) RMSA सभेत उपस्थित राहण्याबाबत व RMSA अंतर्गत प्राप्त निधीचे नियोजन मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे व वित्तिय नियमाप्रमाणे करण्याबाबत.
13 04/02/15 शालार्थ यादीवर आक्षेप घेतलेल्या शिक्षकांची सुनावणी दि.09.02.2015
14 04/02/15 शाळा निरीक्षक पदासाठी इच्छूकांनी संपतीपत्र सादर करणेबाबत
15 31/01/15 शुद्धिपत्रक क्र.2 - शालार्थ यादी
16 31/01/15 महापौर चषक अ.भा. कबड्डी स्पर्धा पुर्वतयारी सभा दि.02.02.2015
17 30/01/14  स्मरणपत्र - 3 ( स्कुल बस सुरक्षा समितीचे गठन करणेबाबत )
18 29/01/14 शुद्धिपत्रक - शालार्थ यादी
19 29/01/14 स्वाईन फ़्लू रोगप्रतिबंधक कार्यशाळा दि. 31.01.2015
20 28/01/14 अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थाच्या शिष्यवॄत्तीबाबत
21 28/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) शालार्थ यादी
22 28/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) सर्व देयक लिपीकांचे नमुना स्वाक्षरी बँक मध्ये पाठविण्याबाबत
09 23/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) सर्व अर्ज व निवेदने मु.अ. मार्फ़त पाठविण्याबाबत
10 23/01/14 प्राथमिक शिक्षकांचे निवडश्रेणी प्रशिक्षण २०१५
10 22/01/14 प्रजासत्ताक दिनाचे उत्साहात आयोजन करणेबाबत
11 19/01/14 प्रजासत्ताक दिनाचे उत्साहात आयोजन करणेबाबत
09 19/01/14 शाळेत उपलब्ध स्वच्छतागॄह दूरुस्ती व पाणी व्यवस्थेबाबत
08 17/01/14 उच्च प्राथमिक शिक्षकांचे गणित व विज्ञान विषयाचे प्रशिक्षण बाबत
09 15/01/14 शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रशिक्षण वेळापत्रक
06 15/01/14 पहिली जिल्हास्तरीय स्वप्द चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत
06 14/01/14 अनादरीत धनादेशावर संबंधितांचे मो.नं, नाव व पत्ता लिहीणेबाबत
07 14/01/14 आधार कार्ड काढलेल्या शिक्षक / विद्यार्थाची सोबतच्या प्रपत्रात माहिती देणेबाबत
08 13/01/14 मिना राजू मंच प्रशिक्षण दि.१४.१.२०१५
09 12/01/14 मकरसंक्रांत निमित्त दि.15.01.2015 ला मनपा शाळांना सुटी
10 12/01/14 स्वेच्छेने दुस-या विभागात कार्य करण्यासाठी संमतीपत्र भरून देणेबाबत
08 09/01/14 दिर्घ रजेनंतर मुख्यालयाची परवानगीशिवाय रुजु न करणेबाबत
09 07/01/14 मिना राजू मंच च्या प्रशिक्षणाबाबत.
10 06/01/14 सुधारीत - (फक्त माध्यमिक शाळा) Audit साठी तात्काळ हजर राहणेबाबत
11 05/01/14 "कृतिशील शिक्षण" या विषयावर आयोजीत कार्यशाळेस शिक्षकांना उपस्थितीबाबत सुचना
12 02/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) Audit साठी तात्काळ हजर राहणेबाबत
13 02/01/14  संबंधित शाळांनी लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
14 31/12/14 सोबतच्या विवरण पत्रातील माहिती तात्काळ भरून पाठविणेबाबत
11 30/12/14 7 जानेवारी 2015 शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत राहणेबाबत
12 30/12/14 " दुस-या जगातली " चित्रपट दाखविणेबाबत
09 30/12/14 शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१५ -  चुकाची दुरुस्ती करण्याबाबत
10 26/12/14 माध्यमिक आस्थापनेवरील कार्यरत शिक्षकांची माध्यमनिहाय विषयवार सेवाज्येष्ठता यादी व शासनमान्य संचमान्यतेनुसार मान्य पदाचे अनुषंगाने शिक्षक मागणी(फक्त माध्यमिक शाळांसाठी)
11 24/12/14 आपलॆ शाळॆतील खालील नंमूद केलेली माहिती सादर करण्याबाबत.
12 23/12/14 धोकादायक इमारत व खेलनी व वस्तु दुरुस्ती बाबत आपले झोनचे सहा. आयुक्त याना माहिती देण्याबाबत.
13 22/12/14 शालेय पोषन आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थांना मायक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेटेशन आय. एफ़. ऎ. सिरस.
14 22/12/14 १४ ते २० डिसेबर हा कालावधी उर्जा सवर्धन आठवडा म्हणून साजरा करण्याबाबत.
15 20/12/14 श्री. घनश्याम बागडे, सेवानिव्रुत्त मुख्याध्यापक याचे १९९२ ते २००२ कालावधीतील अर्जित रजेची नोन्द  कार्यालयात पाठ्विणेबाबत.(फ़क्त माध्यमिक साठी)
16 20/12/14  महिला उद्द्योजिका मेलाव्यामधे आयोजित निबन्ध व चित्रकला स्पर्धेकरिता मुलाचि या्दी सादर करण्याबाबत
17 17/12/14 शिक्षण उपसंचालक, नागपुर विभाग, नागपुर रायसोनी ग्रुप नागपुर,रमन विन्यान केन्द्र नागपुर, यशवन्त चव्हाण तर्फ़े अक्षरभुशण मधुकर भाकरे स्मुति सुवाच्छ हस्ताक्षर  स्पर्धा -२०१४ मध्ये सहभाग घेणेबाबत.
18 16/12/14

(फक्त माध्यमिक शाळा) ऊर्जा संवर्धन आठवडा चे जनजागृतीस्तव चित्रकला व निबंध स्पर्धांचे आयोजन

19 16/12/14 झोन क्र. ८ च्या सर्व मुख्याध्यापकांची सभा
20 12/12/14 आपलॆ शाळॆतील खालील नंमूद केलेली माहिती सादर करण्याबाबत.
15 10/12/14 "PEACE FOUNDATION" आणि म.न.पा. द्वारा आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याबाबत.(फक्त माध्यमिक शाळा)
16 08/12/14 शालेय पोषन आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थांना मायक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेटेशन आय. एफ़. ऎ. सिरस
17 05/12/14 शालेय विद्यार्थांसाठी मुखपॄष्ठ चित्र स्पर्धा
18 05/12/14 स्टार बस पास सवलत घेणा-या विद्यार्थांची यादी पाठविणेबाबत
19 05/12/14 (माध्य. शाळा) अरण्या पर्यावरण संस्थेला जनजागॄतीसाठी सहकार्य करणेबाबत
20 01/12/14 शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१५ करीता Online अर्ज भरणे अनिवार्य असल्याबाबत.
21 01/12/14 आरोग्य तपासणीस (आरोग्य विभाग तर्फ़े) सहकार्य करणेबाबत
22 01/12/14 सुवाच्य हस्ताक्षर स्पर्धेत सहभाग घेणेबाबत
23 01/12/14 शाळा अनुदानातुन मुल्यांकन प्रपत्र पुस्तीका घेणेबाबत
24 28/11/14 गणवेष व पाठ्यपुस्तक योजनेची माहिती सादर करणेबाबत
25 28/11/14 पाठ्यपुस्तक व गणवेषाची मागणी दि.1.12.14 च्या सभेत नोंदविणेबाबत
26 28/11/14 स्वच्छतागॄह दुरुस्ती व स्वच्छतागॄहातील पाण्याच्या व्यवस्थेबाबत
27 28/11/14 शिक्षक स्वाध्याय प्रशिक्षण (दि. 8 ते 10 डिसेंबर 2014) ला उपस्थित राहणेबाबत
28 28/11/14  सर्व शिक्षक / कर्मचा-र्यांनी पॅन कार्ड तात्काळ BC कडे जमा करणेबाबत
29 26/11/14 शिष्यवॄत्ती परिक्षा 2014 निकालपत्राचे वाटप व चालान प्रत जमा करणेबाबत
30 26/11/14 "भुताची शाळा" चित्रपट दाखविणेबाबत
31 26/11/14  (माध्य. शाळा) शालार्थ संबंधी माहिती तक्ते भरुन देणेबाबत
32 25/11/14 (माध्य. शाळा) इंग्रजी विषय शिक्षकांस तात्काळ प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत
33 24/11/14 शालेय विकास आराखडा लवकरात लवकर भरून देणेबाबत
34 24/11/14

सर्व शिक्षक / कर्मचा-यांना सुचना (For Medical Bill & GPF)

33 24/11/14 शालेय पोषण आहार चे देयके सुधारीत दरानुसार तयार करणेबाबत
34 21/11/14 स्वच्छ भारत मिशन राबविल्याचा अहवाल सादर करणेबाबत
35 20/11/14 दि.29.11.2014 ला वक्तॄत्व स्पर्धेत सहभाग घेणेबाबत
36 20/11/14 26 नोव्हेंबर "संविधान दिन" साजरा करणेबाबत
37 18/11/14 देयक लिपीकांसाठी सुचना - लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
38 18/11/14 जनश्री विमा योजनेची CD शेवटची संधी म्हणून दि.21.11.2014 पर्यंत सादर करणेबाबत
39 18/11/14 शुद्धिपत्रक - (माध्य. शाळा) अपूर्व विज्ञान मेळावा दि. 17 ते 23 नोव्हेंबर 2014
40 15/11/14 सर्व शिक्षा अभियान 2013-14 चे लेखापरिक्षण URC कार्यालयात
41 15/11/14 (माध्य. शाळा) अपूर्व विज्ञान मेळावा दि. 17 ते 23 डिसेंबर 2014
42 14/11/14 परीक्षेत बसण्याकरीता परवानगी असल्याचे आदेश
43 14/11/14 " रंगात रंग " जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा - 2014
44 14/11/14 पाणी बिल देयकाच्या भुगतानाबाबत सुचना
45 14/11/14 (माध्य. शाळा)  मुलींसाठी नि: शुल्क मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिनांकात बदल झाल्याबाबत 
46 13/11/14 (माध्य. शाळा) 14 ते 19 नोव्हेंबर पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन राबविणेबाबत प्रशिक्षण
40 13/11/14 14 ते 19 नोव्हेंबर पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन राबविणेबाबत
41 13/11/14 14 नोव्हेंबर ''बालक दिन'' साजरा करणेबाबत
42 12/11/14 बाल स्वच्छता मोहिम दि.14 ते 19 नोव्हेंबर 2014
43 12/11/14 चित्रकला स्पर्धेच्या सहभागाबाबत
44 12/11/14 शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत
45 12/11/14 पोस्टर स्पर्धेच्या सहभागाबाबत
46 11/11/14 (माध्य. शाळा) शालेय स्वच्छता अभियानाबाबत माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापकांची सभा.
47 07/11/14 अल्पमुदती प्रशिक्षणाकरीता आपले अधिनस्त  शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
48 03/11/14 (माध्य. शाळा) मुलींना मार्शल आर्ट पाशिक्षण व पदनिहाय खर्चाबाबत
49 30/10/14 शिष्यवॄत्ती परिक्षेचे फ़ोर्म Online भरण्याची Website सुरु झाल्याबाबत व माहितीपत्रक
50 29/10/14  सरदार वल्लभभाई पतेल जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन
51 29/10/14 अल्पसंख्यांक विद्यार्थांची माहिती Online Update करणेबाबत
52 29/10/14 शुद्धीपत्रक - पटपडताळणी 10 ते 12 नोव्हेंबर ला असल्याबाबत
53 29/10/14 Fixed Assets बाबत
54 29/10/14 चावडी वाचन कार्यक्रमाच्या अहवालाबाबत
55 28/10/14 अभ्यास उपयोगी शैक्षणिक तक्ते व  Models ची मागणी नोंदविणेबाबत
56 20/10/14 अस्वच्छ व्यवसाय कामगारांच्या मुलांचे शिष्यवॄत्ती फ़ार्म Online भरणेबाबत
57 09/10/14 इंटरनेट डोंगल परत करणेबाबत
58 08/10/14 गितमंच प्रशिक्षणाबाबत
59 07/10/14 निवडणुकीबाबत पालकाकडुन संकल्प पत्र  भरुन घेणेबाबत
60 01/10/14 सन 2011-12 चे आकस्मिक खर्चाचे लेखा परिक्षण
61 01/10/14 2 Oct 2014 ''स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय'' मोहिम
 

 

Date Download Description
06/06/18 Disaster Management Plan Part-II
06/06/18 Disaster Management Plan Part-I-3
06/06/18 Disaster Management Plan Part-I-2
06/06/18 Disaster Management Plan Part-I-1
19/05/18 Fire Station Officer,Electrician and Fitter Cum Driver Candidates List-02/2018
19/05/18
Driver Operator Candidate List-02/2018
08/12/17 अग्निशमन विभागाद्वारे शहरातील इमारतीवर अधिनियमाअंतर्गत करीत असलेल्या कार्यवाही संबंधी विवरण 
08/12/17 FIRE NOC BUILDING LIST-2017
14/03/17 APPLICATION FORMAT FOR BUILDING LETTER
10/11/15 FIRE CRACKERS HANDLE WITH CARE

 

Notice Number Download Description
27/06/18 Anukampa Waiting List
21/05/18 Provisional Additional Seniority List Class-4
15/05/18 Provisional Additional Seniority List Class-3-10/05/2018
17/03/18 अनुकंपा तत्वावर नोकरी करीता एकूण ३३ पात्र वारसदारांची यादी (दि. ३१. ०१. २०१८) पर्यंत
27/12/17 वर्ग ३ व वर्ग ४ या संवर्गातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची यादी
16/10/17 Anukampa Waiting List
25/09/17 Seniority List Class 4-25/09/2017
16/09/17 महसूल विभागातील सेवानिवृत्ततलाठी व मंडळ अधिकारी पदाकरिता भरून द्यावयाचा अर्ज 
28/07/17 वर्ग ४ मधील १० वर्ग व त्यापेक्षा उच्च शिक्षीत कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता यादी. (२७/०७/२०१७)
28/07/17 वर्ग-४ या संवर्गातील १० वर्ग व त्यापेक्षा शिक्षीत कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीबाबत सेवाजेष्ठता यादीतील शैक्षणीक पात्रता तपासण्याबाबत. 
28/07/17 Final Gradation List Class 4-27/07/2017
25/04/17 अनुकंपा तत्वावर नोकरी करीता ऐकूण 38 पात्र वारसदारांची यादी 
11/04/17 Provisional Additional Seniority List Class-1
10/03/17 Provisional Additional Seniority List Class-3
10/03/17 Provisional Additional Seniority List Class-4
01/09/16 Final Gradation List Class 4(2016-2017)-01/09/2016
31/08/16 Final Gradation List Class 3(2016-2017)-31/08/2016
21/04/16 Provisional Gradation List Class 4(2015-2016)-21/04/2016
13/04/16 Provisional Gradation List Class 1(2015-2016)-13/04/2016
13/04/16 Provisional Gradation List Class 2(2015-2016)-13/04/2016
07/04/16 Provisional Gradation List Class 3(2015-2016)-07/04/2016
02/03/16 Notice2
02/03/16 Notice1
16/01/16 Delegation
02/11/15 AE_II
02/11/15 Sect_Engg
02/11/15 Jr_Engg
09/09/15 con. jamadar
09/09/15 sanitory insp
09/09/15 fileriay inspection & jr inspe.
31/08/15 Class 10th and 12th Gradation List
21/07/15 कलम -3 अन्वये महानगर पालिकेनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील नागपूर म न पा त लागू दिनांक 17.07.2015
28/05/15 Class 3 Seniority
28/04/15 Notice
27/04/15 Gradation List of Class-2
27/04/15 Gradation List of Class-1
13/02/15 Mahitice aadhikar
07/02/15 Common List Class IV
07/02/15 Final Gradation List Class 10th and 12th
26/12/14 Shram Anukampa list 250
26/12/14 Class 4 Common  Provitional List
26/12/14 Provitional List of Class 10th & 12th
18/11/14 Class - 3 Final Gradation List 
01/11/14 Mahatma Gandhi Jayanti
08/08/14 SENIORITY LIST AS ON 01/06/2014 for the Post of GRADUATE JR. ENGINEER ( AE II )
24/06/14      Provisional GRADATION LIST CLASS - 4 
09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS - 3 (1.1.2014) (1)
09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS-2(1.1.2014)
09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS-1 (1.1.2014)
25/02/014 Skill Training for Employment Promotion Amongst the Urban Poor (STEP UP)
19/11/13 Gradation List For Class 1
19/11/13 Gradation List For Class 2
22/10/13 Final Gradation List for LDC 
30/09/13 FINAL Gradation List SGC RI and Comman
16/08/13 Contact List for NMC Officers
14/08/13 Lokshahi Day Complaints
14/08/13 List of Handicapped officers/employees which has been  provided with instruments/appliance/vehicles
14/08/13 Vacant postion 31 07   2013
14/08/13 Vacant postion 31  03   2013
14/08/13 Retiredment List
14/08/13 Establishment Schedule  2012-II
13/08/13 RTI  Information
13/08/13 Deligation and Circular
13/08/13 Vehicle List
12/08/13 Security Gaurd List
31/07/13 Final_Gradation_List_udc_jr_inspecto
28/05/13 Guide Line For Application For Contractor Registration
02/05/13 Final Gradation List For The Post of SDO,SDE,Asst.Engineer(Civil)
05/04/13 Gradation List For Class 4
18/03/13 Nagarikanci Sanad Department wise list
06/03/13 Provisional Gradation List
01/03/13 Waiting List of 181 Eligible Candidates on Compensatory Basis
002 Seating Arrangement of Written Examination
001 लेखी परीक्षेतील प्रश्नांची संख्या व परिक्षेचा कालावधी

Notice Number Notice Title Description Download
09/07/18 Town Planning NMC/NIT Jurisdiction Map
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 10
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 09
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 07 & 08
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 06
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 05
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 04
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 03
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 02
01/07/18 Town Planning Illegal Construction at Zone 01
03/07/18 Town Planning NOTICE
मंजूर इमारत बांधकाम मंजुरी प्राप्त प्रकरणांची यादी
17/05/18 Town Planning NOTICE
मंजूर इमारत बांधकाम मंजुरी प्राप्त प्रकरणांची यादी
17/05/18 Town Planning NOTICE
मंजूर इमारत बांधकाम मंजुरी प्राप्त प्रकरणांची यादी
20/01/18 Town Planning NOTICE
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 
24/07/17 Town Planning NOTICE
मंजूर इमारत बांधकाम मंजुरी प्राप्त प्रकरणांची यादी
24/05/17 Town Planning NOTICE
मंजूर इमारत बांधकाम मंजुरी प्राप्त प्रकरणांची यादी 
07/02/17 Town Planning NOTICE
नागपूर महानगरपालिका, नगर रचना विभाग, नागपूर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4 नुसार 17 मुद्यांची माहिती प्रदर्शित करणेबाबत.

 

28/11/16 Town Planning NOTICE
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६, चे कलम २६ अन्वये मौजा-हुडकेश्वर (बु.) व मौजा-नरसाळा या क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजना 
28/11/16 Town Planning PLAN
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६, चे कलम २६ अन्वये मौजा-हुडकेश्वर (बु.) व मौजा-नरसाळा या क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजना 
17/11/15 Town Planning Modification under section 37 of Maharashtra Region and Townplaning Act 1966
02/03/13 Town Planning EP Report

02/03/13 Town Planning Nagpur Development Plan

02/03/13 Town Planning Development Control Regulation

01/03/13 Town Planning List of Regulation Sites of DP

25/02/13 Town Planning                     Development Plan of Nagpur

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 19/03/13 Enviromental Report Nagpur City Enviromental Report

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 NMC/PPC/EE(PPC)J32/2012 PENCH PROJECT CELL Additional Clarification/comments to bidders query dt.20-04-2012 for providing Sewerage effluent Treatment for reuse by potential customers in Nagpur A PPP/DBFOT Project ( Augmentation to existing 100 MLD at Bhandewadi to 200 MLD

Notice Number Notice Title Description Download
14/06/2018 e-Advertisement Advertisement notice for empanelment of Advocates on the panel of Nagpur Municipal Corporation for 2 years
27/11/15 e-Advertisement Empanelment of advocates for conducting cases before Bombay High Court, Nagpur Bench, Nagpur to protect the interest of Nagpur Municipal Corporation, Nagpur
27/11/15 e-Advertisement Empanelment of advocates for conducting cases before various courts of justice and law, competent authorities, quasi-judicial authorities etc. to protect the interest of Nagpur Municipal Corporation, Nagpur
29/01/13 e-Advertisement Empanelment of advocates for conducting cases before various court of justice,court of law,competent authorities,quasi-judicial authorities,to protect the interest of Nagpur Muncipal Corporation, Nagpur
 

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 27/07/16 Public Health List of Sonography Clinics with Machine Registration Numbers
02 25/08/14 Public Health Regarding POP Ganeshji's Murti
03 24/10/13 Public Health Load Commitee Recommendation Seniority List of Safai Mazdoor.
04 19/02/13 Public Health Nurse Selection List For The Post of Nurse Midwise

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 04/05/13 Water Works Bylaws
02 19/08/13 Water Works Bylaws
03 05/12/13

WaterWorks

Corrigendum

 

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download

Notice Number Description Download
29/05/18 Admin Approval by Addl MC FY 2017-18
24/01/18 NMC CSR 2017-2018
18/01/18 Work  Orders  ( lighting deptt) No. 16-17unlock
18/01/18 Slum work order 16-17
18/01/18
PWD WORK ORDER List 2016-17
18/01/18
Garden Dept. Work Order  2016-17
18/01/18 Admin. approval by Addl MC FY 2016-17
18/01/18 Provision by Std. Chairman FY 2016-2017
14/08/14
ROADS TO BE MAINTAINED BY VARIOUS AUTHORITES IN 
NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION LIMIT.
 
21/11/13 e-tender
16/04/14 The Cable Duct Guidelines(2013)

 

Date Description Download
28/06/18 धार्मिक स्थळांबाबत सूचना 
28/06/18 धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात झोन निहाय प्राप्त झालेल्या आक्षेप अर्जाची यादी. 
28/06/18 दि. २२/०६/२०१८ पासून निष्कासित केलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी.
17/06/17 LDR Revised policy book-2
09/06/15 Notice
 

 

AllVideoShare

Last Updated

Saturday 21 July 2018

Poll

How do you rate the new NMC site?
 


Copyright © 2018 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us