Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

RTI

Right to Information(RTI)

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 05/01/17 deptPayheadSummary
02 05/01/17 deptPayheadSummary

 

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 17/02/16 Information Under Session u/s 4

 

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 27/01/16 Information Under Session u/s 4
02 16/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 16/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 15/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 15/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 13/01/16 Information Under Session u/s 4
02 13/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 13/01/16 Information Under Session u/s 4
02 13/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 12/01/16 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 19/12/15 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 12/01/16 Information Under Session u/s 4
02 19/12/15 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 19/12/15 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title
01 18/01/16 Information Under Session u/s 4
02 19/12/15 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 17/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 15/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 10/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 02/12/15 RTI LEGAL CELL BC

Notice Date Download Description
24/11/17 Information Under Session u/s 4
22/01/16 Information Under Session u/s 4
30/11/15 Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 02/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 07/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 07/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 05/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 05/12/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 30/11/2015 B&D RTI

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 26/11/15 RTI Information Under Session u/s 4

Sl.No Notice Date Download Notice Title Description
01 05/11/2015 GAD DELIGATION 2015
02 05/11/2015 GAD DELIGATION 2013
03 05/11/2015 GAD RTI Information
04 15/10/2015 GAD GAD

Sl.No Notice Number Download Notice Title Description
01 19/03/13 Enviromental Report Nagpur City Enviromental Report

Sl.No Notice Number Download Notice Title Description
01 10/11/15 PROPERTY TAX
 
RTI
 

Sl.No Notice Number Download Notice Title Description
01 10/11/15 PROPERTY TAX
 
RTI
 

Sl.No Notice Number  Download Notice Title Description
01 21/11/15 PWD
 
RTI
 

Sl.No Notice Number Download Notice Title Description
01 14/08/14 SLUM
 
RTI
 

Notice Date   Description
06/06/2018 FIRE NOC BUILDING LIST 2018
07/05/2018 FIRE NOC BUILDING LIST 1989 TO 2018
05/05/2018 HOSPITALS LIST
05/05/2018 PAYROLL DATA
05/05/2018 FIRE VEHICLES & EQUIPMENTS
05/05/2018 STAFF POSITION
10/01/2018 FIRE NOC BUILDING LIST 2017
08/12/2017 अग्निशमन विभागाद्वारे शहरातील इमारतीवर अधिनियमाअंतर्गत करीत असलेल्या कार्यवाही संबंधी विवरण 
06/12/2017 FIRE NOC BUILDING LIST 2017
13/10/2017 FIRE NOC BUILDING LIST 1989 TO 2017
21/07/2017 FIRE NOC BUILDING LIST 1989 TO 2017
30/04/2015 FIRE FLOW CHART
30/04/2015 RTI
30/04/2015 Emergency Call
30/04/2015 Karya Suchi Office
30/04/2015 Karya Suchi
30/04/2015 F.A.Q.
30/04/2015 RTI- 4 (1)(B)

Sl.No Notice Date Notice Title Description Download
01 03/11/15 RTI LBT RTI Disclosure 02-11-2015
02 03/11/15   LBT Rules
03 03/11/15   LBT Schedule
04 08/06/15   RTI

Sl.No Notice Date Notice Title Description Download
01 10/12/13 CDP for Nagpur Revised CDP for Nagpur

Sl.No Notice Date Notice Title Description Download
01 30/04/15 Advertisement NUHM ADVERTISEMENT
02 09/01/15 Notification Gazeet Notification
03 27/06/14 Notification 

Notification for unauthorized religious places


Sl.No Notice Date Notice Title Description Download
01 22/08/14 Notification 

Attribute Data Sheet for door to door survey of all the properties in the jurisdiction of Nagpur Municipal Coprporation


02 25/08/14 Advertisement Request For Expression Of Interest(REOI)

Sl.No Notice Number Download Description
01 12/01/16 RTI
01 06/06/15 शैक्षणिक सत्र 2015-16 करीता इयत्ता 1 ते 8 ची पाठ्यपुस्तके व इयत्ता 6 ते 8 ची स्वाध्यायपुस्तिकांची उचल करण्याबाबत.
02 02/06/15 विद्यार्थांना गणवेश वाटपाची Grant
03 01/06/15 Seniarity List बाबत आलेल्या आक्षेपांची सुनावणी दि.06.06.15
04 30/05/15 जुन पर्यावरण दिन निमित्त विद्यार्थांचे चर्चासत्र
05 30/05/15 वी च्या पुस्तकातील नकाशा दुरुस्स्तीबाबत
06 26/05/15 शालार्थ वेतन प्रणालीस्तव आवश्यक प्रमाणपत्रे व Bank A/c उघडन्याबाबत
07 14/05/15 स.शि.अ. सन 2014-15 कालावधीचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत
08 14/05/15 -झोन निहाय सभेत उपस्थीत राहणेबाबत
09 14/05/15  झोन अंतर्गत स्वच्छ्ता अभियानात सक्रिय सहभाग घेणेबाबत
10 12/05/15 शाळाबाह्य व सतत गॆरहजर मुलांना नियमीत करून संपादनूक पातळी वाढविण्याबाबत
11 08/05/15 सत्र 2015-16 च्या क्रिडा व सांस्कॄतीक कार्यक्रमाचे नियोजनाबाबत
12 08/05/15  उन्हाळी सुटीत शाळा कार्यालय स. 8 ते 12 पर्यंत नियमीत सुरू ठेवणेबाबत
13 02/05/15 प्राथमिकच्या विद्यार्थांना पुढील शिक्षणाकरीता मनपा माध्यमिक शाळेत पाठविणेबाबत
12 28/04/15 पटसंख्या वाढीसाठी प्राथमिक च्या टि.सी. माध्यमिक शाळांना देणेबाबत
13 28/04/15 शिष्यवॄत्ती (सन 2015-16) प्रस्ताव सादर करण्याचे वेळापत्रक
14 28/04/15 शाळाबाह्य व सतत गैरहजर विद्यार्थाच्या चिकीत्सक अभ्यासाबाबत
15 24/04/15 विद्यार्थांचे आधार कार्ड तयार करणेबाबत मोहीम
16 24/04/15  महिला / मुलींकरीता तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणेबाबत
17 24/04/15  आपल्या शाळेतील ऎवजदारांची माहिती तात्काळ पाठविण्याबाबत
18 18/04/15  इयत्ता ५ वी वर आधारीत Vertual प्रशिक्षण वेळापत्रकात बदल व शाळांना सुचना
19 17/04/15 सन 2012-13 चे लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
20 16/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) कॄतिशील शिक्षण संबंधी अहवाल सादर करणेबाबत
21 16/04/15 संलग्न विद्यार्थाची माहिती तात्काळ पाठविणेबाबत
22 16/04/15  इयत्ता ५ वी वर आधारीत Vertual प्रशिक्षणास उपस्थीत राहणेबाबत
23 16/04/15 संगणक प्रकल्प बंद करण्यात आल्याबाबत
24 16/04/15  परिक्षा साहित्य (तक्ते) वाटप दि.17-18/04/2015 ला
25 16/04/15 परिक्षा साहित्य (तक्ते) वाटप दि.17-18/04/2015 ला
26 16/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) पूरस्कार प्रस्ताव सादर करणेबाबत
20 15/04/15 उन्हाळी क्रिकेट शिबीर दि.16.04.15 पासून
2 10/04/15 उर्वरित सशस्त्र सेना ध्वजनिधी २०१३ चे संकलन करणेबाबत
14 10/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा)  सेवाजेष्ठता यादी - कला शिक्षकांबद्दल आक्षेप
15 09/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) सन 2012-13 चे लेखापरिक्षण तात्काळ करणेबाबत
15 09/04/15  (फ़क्त माध्य. शाळा) बि.एड- उत्तीर्ण स.अ. ला वेतनश्रेणी मिळ्ण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी
16 06/04/15  (फ़क्त देयक लिपीक)  सुधारित दराने व्यवसाय कर कपात करण्याबाबत
14 06/04/15 शिक्षण विभाग सेवाजेष्ठता यादी पद - शाळा निरीक्षक
15 06/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी वरील प्राप्त आक्षेप
16 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पद - मुख्याध्यापक
10 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-उर्दू)
11 04/04/15 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-हिंदी)
12 01/04/15  शिक्षण विभाग (प्राथ.) तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-मराठी)
13 01/04/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) शैक्षणिक पात्रतेची सेवापुस्तीकेत नोंद घेणेबाबत
14 01/04/15  हरिव्दारमधे "राष्ट्रिय शिक्षक गरीमा शिबीर" सहभागी होणेबाबत
15 31/03/15 वार्षिक परिक्षा 2015 चे खर्चाची देयके सादर करणेबाबत
16 27/03/15 स्टार बस पासेस मिळण्याकरीता संभाव्य विद्यार्थी संख्या कळविणेबाबत
14 25/03/15 SMC खात्यात असलेल्या शिल्लक रक्कमेचा अहवाल
15 25/03/15 (फ़क्त माध्य. शाळा) शाळेसंबंधी माहिती विहीत नमुन्यात पाठविण्याबाबत
16 25/03/15  सिम कार्ड बदलविण्याकरीता शिक्षण विभागात डोंगल घेऊन हजर होणेबाबत
12 20/03/15 शाळा व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण कार्यक्रम- दुसरा टप्पा 
13 18/03/15 परीक्षेत बसण्याकरीता परवानगी असल्याचे आदेश 
14 11/03/15  शिष्यवॄत्ती परीक्षा 22 मार्च 2015 बाबत महत्वाची सुचना
15 11/03/15 (फक्त माध्य.) RTE च्या 25% Admission करीता मदत केंद्र सुरु करणेबाबत
16 10/03/15  उर्वरीत शिक्षकांचे गणित व Science विषयाचे प्रशिक्षण दि.13 ते 19 मार्च
17 10/03/15 स्मरणपत्र - सन 2010-11 चे लेखापरिक्षण तात्काळ करणेबाबत
18 10/03/15 शाळेवर दहशतवादी हल्ला झाल्यास वापरावयाची प्रमाणित कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure - SOP)
19 07/03/15 णित व Science प्रशिक्षणा बाबतची माहिती पाठविण्याबाबत
20 07/03/15 शाळा व्यवस्थापन समिती बँक खात्यातील शिल्लक अनुदानाबाबत (सर्व शिक्षा अभियान)
21 04/03/15 किशोर मासिक चे वर्गणीदार होणेबाबत
22 04/03/15 शिष्यवॄत्ती परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत (Admission Card)
15 02/03/15 व्दितीय संत्रात परीक्षा - 2015 चे वेळापत्रक
16 02/03/15 सशस्त्र सेना ध्वजनिधी चे संकलन 10/03/15 पर्यंत करणेबाबत
17 02/03/15  2015-16 ची मोफ़त पाठ्यपूस्तक व स्वाध्याय पुस्तकाची तात्काळ मागणी पाठविणेबाबत
18 02/03/15    ई- पोस्टर चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत.
19 27/02/15 ''जागतिक महिला दिन' ८ मार्च २०१५ निमित्त सन २०१४-१५ मधे केलेल्या उल्लेखनिय कार्याची माहिती सादर करण्याबाबत
16 27/02/15 Cancer रोग निदान चाचणी शिबिरास उपस्थित राहण्याबाबत.
17 26/02/15  शाळेच्या वर्गखोल्यांची सध्यास्थिती बाबतची माहीती सादर करणेबाबत.
18 26/02/15 शाळा व्यवस्थापन समिती बँक खात्यातील शिल्लक अनुदानाबाबत.
19 25/02/15 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
19 21/02/15  स्वाईन फ़्लु च्या रोगाबाबत काळजी घेणेबाबत
20 20/02/15 (फक्त माध्य.) वरिष्ठ वेतनश्रेणी च्या प्रस्तावाबाबत
21 20/02/15 सर्व शिक्षा अभियान 2015-16 च्या गणवेष योजनेबाबत
22 20/02/15 पोलिओ कार्यक्रमाकरीता शाळा उघडी ठेवण्याबबत
23 18/02/15 विध्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
24 18/02/15 विध्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
25 16/02/15 (फक्त माध्य.) शालार्थ प्रणालीबाबत अपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत
26 16/02/15 सर्व मनपा शाळांना सुट्ट्यांचे परिपत्रक 2014-15
27 15/02/15 (फक्त माध्य.) मुल्यशिक्षणावर आधारीत उपक्रमाबाबत
28 15/02/15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची अंतीम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध झाल्याबाबत
29 13/02/15 (फक्त माध्य.) JCI च्या प्रशिक्षणाबाबत
17 12/02/15 (फक्त माध्य.) प्रयोगशाळा सहाय्यक कडून लिपिकीय कार्य करण्याचे घोषणापत्र भरुन घेणेबाबत
18 12/02/15 (देयक लिपीकांसाठी) - आ.प्र.यो. चा लाभाबाबत प्रकरणे स्थापना विभागाकडे पाठविणेबाबत
19 09/02/15 दि.11.02.2015 ला मानव श्रुखला तयार करणेबाबत
11 09/02/15 शिवचरीत्र चित्रकला स्पर्धा - 2015 मधे सहभाग घेणेबाबत
10 06/02/15 मीना-राजू मंच अंतर्गत राबविलेल्या कार्यक्रमाची माहिती पाठविणेबाबत
11 06/02/15 "आई’ हा चित्रपट दाखविणेबाबत
12 06/02/15  (फक्त माध्य.) RMSA सभेत उपस्थित राहण्याबाबत व RMSA अंतर्गत प्राप्त निधीचे नियोजन मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे व वित्तिय नियमाप्रमाणे करण्याबाबत.
13 04/02/15 शालार्थ यादीवर आक्षेप घेतलेल्या शिक्षकांची सुनावणी दि.09.02.2015
14 04/02/15 शाळा निरीक्षक पदासाठी इच्छूकांनी संपतीपत्र सादर करणेबाबत
15 31/01/15 शुद्धिपत्रक क्र.2 - शालार्थ यादी
16 31/01/15 महापौर चषक अ.भा. कबड्डी स्पर्धा पुर्वतयारी सभा दि.02.02.2015
17 30/01/14  स्मरणपत्र - 3 ( स्कुल बस सुरक्षा समितीचे गठन करणेबाबत )
18 29/01/14 शुद्धिपत्रक - शालार्थ यादी
19 29/01/14 स्वाईन फ़्लू रोगप्रतिबंधक कार्यशाळा दि. 31.01.2015
20 28/01/14 अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थाच्या शिष्यवॄत्तीबाबत
21 28/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) शालार्थ यादी
22 28/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) सर्व देयक लिपीकांचे नमुना स्वाक्षरी बँक मध्ये पाठविण्याबाबत
09 23/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) सर्व अर्ज व निवेदने मु.अ. मार्फ़त पाठविण्याबाबत
10 23/01/14 प्राथमिक शिक्षकांचे निवडश्रेणी प्रशिक्षण २०१५
10 22/01/14 प्रजासत्ताक दिनाचे उत्साहात आयोजन करणेबाबत
11 19/01/14 प्रजासत्ताक दिनाचे उत्साहात आयोजन करणेबाबत
09 19/01/14 शाळेत उपलब्ध स्वच्छतागॄह दूरुस्ती व पाणी व्यवस्थेबाबत
08 17/01/14 उच्च प्राथमिक शिक्षकांचे गणित व विज्ञान विषयाचे प्रशिक्षण बाबत
09 15/01/14 शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रशिक्षण वेळापत्रक
06 15/01/14 पहिली जिल्हास्तरीय स्वप्द चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत
06 14/01/14 अनादरीत धनादेशावर संबंधितांचे मो.नं, नाव व पत्ता लिहीणेबाबत
07 14/01/14 आधार कार्ड काढलेल्या शिक्षक / विद्यार्थाची सोबतच्या प्रपत्रात माहिती देणेबाबत
08 13/01/14 मिना राजू मंच प्रशिक्षण दि.१४.१.२०१५
09 12/01/14 मकरसंक्रांत निमित्त दि.15.01.2015 ला मनपा शाळांना सुटी
10 12/01/14 स्वेच्छेने दुस-या विभागात कार्य करण्यासाठी संमतीपत्र भरून देणेबाबत
08 09/01/14 दिर्घ रजेनंतर मुख्यालयाची परवानगीशिवाय रुजु न करणेबाबत
09 07/01/14 मिना राजू मंच च्या प्रशिक्षणाबाबत.
10 06/01/14 सुधारीत - (फक्त माध्यमिक शाळा) Audit साठी तात्काळ हजर राहणेबाबत
11 05/01/14 "कृतिशील शिक्षण" या विषयावर आयोजीत कार्यशाळेस शिक्षकांना उपस्थितीबाबत सुचना
12 02/01/14 (फक्त माध्यमिक शाळा) Audit साठी तात्काळ हजर राहणेबाबत
13 02/01/14  संबंधित शाळांनी लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
14 31/12/14 सोबतच्या विवरण पत्रातील माहिती तात्काळ भरून पाठविणेबाबत
11 30/12/14 7 जानेवारी 2015 शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत राहणेबाबत
12 30/12/14 " दुस-या जगातली " चित्रपट दाखविणेबाबत
09 30/12/14 शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१५ -  चुकाची दुरुस्ती करण्याबाबत
10 26/12/14 माध्यमिक आस्थापनेवरील कार्यरत शिक्षकांची माध्यमनिहाय विषयवार सेवाज्येष्ठता यादी व शासनमान्य संचमान्यतेनुसार मान्य पदाचे अनुषंगाने शिक्षक मागणी(फक्त माध्यमिक शाळांसाठी)
11 24/12/14 आपलॆ शाळॆतील खालील नंमूद केलेली माहिती सादर करण्याबाबत.
12 23/12/14 धोकादायक इमारत व खेलनी व वस्तु दुरुस्ती बाबत आपले झोनचे सहा. आयुक्त याना माहिती देण्याबाबत.
13 22/12/14 शालेय पोषन आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थांना मायक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेटेशन आय. एफ़. ऎ. सिरस.
14 22/12/14 १४ ते २० डिसेबर हा कालावधी उर्जा सवर्धन आठवडा म्हणून साजरा करण्याबाबत.
15 20/12/14 श्री. घनश्याम बागडे, सेवानिव्रुत्त मुख्याध्यापक याचे १९९२ ते २००२ कालावधीतील अर्जित रजेची नोन्द  कार्यालयात पाठ्विणेबाबत.(फ़क्त माध्यमिक साठी)
16 20/12/14  महिला उद्द्योजिका मेलाव्यामधे आयोजित निबन्ध व चित्रकला स्पर्धेकरिता मुलाचि या्दी सादर करण्याबाबत
17 17/12/14 शिक्षण उपसंचालक, नागपुर विभाग, नागपुर रायसोनी ग्रुप नागपुर,रमन विन्यान केन्द्र नागपुर, यशवन्त चव्हाण तर्फ़े अक्षरभुशण मधुकर भाकरे स्मुति सुवाच्छ हस्ताक्षर  स्पर्धा -२०१४ मध्ये सहभाग घेणेबाबत.
18 16/12/14

(फक्त माध्यमिक शाळा) ऊर्जा संवर्धन आठवडा चे जनजागृतीस्तव चित्रकला व निबंध स्पर्धांचे आयोजन

19 16/12/14 झोन क्र. ८ च्या सर्व मुख्याध्यापकांची सभा
20 12/12/14 आपलॆ शाळॆतील खालील नंमूद केलेली माहिती सादर करण्याबाबत.
15 10/12/14 "PEACE FOUNDATION" आणि म.न.पा. द्वारा आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याबाबत.(फक्त माध्यमिक शाळा)
16 08/12/14 शालेय पोषन आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थांना मायक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेटेशन आय. एफ़. ऎ. सिरस
17 05/12/14 शालेय विद्यार्थांसाठी मुखपॄष्ठ चित्र स्पर्धा
18 05/12/14 स्टार बस पास सवलत घेणा-या विद्यार्थांची यादी पाठविणेबाबत
19 05/12/14 (माध्य. शाळा) अरण्या पर्यावरण संस्थेला जनजागॄतीसाठी सहकार्य करणेबाबत
20 01/12/14 शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१५ करीता Online अर्ज भरणे अनिवार्य असल्याबाबत.
21 01/12/14 आरोग्य तपासणीस (आरोग्य विभाग तर्फ़े) सहकार्य करणेबाबत
22 01/12/14 सुवाच्य हस्ताक्षर स्पर्धेत सहभाग घेणेबाबत
23 01/12/14 शाळा अनुदानातुन मुल्यांकन प्रपत्र पुस्तीका घेणेबाबत
24 28/11/14 गणवेष व पाठ्यपुस्तक योजनेची माहिती सादर करणेबाबत
25 28/11/14 पाठ्यपुस्तक व गणवेषाची मागणी दि.1.12.14 च्या सभेत नोंदविणेबाबत
26 28/11/14 स्वच्छतागॄह दुरुस्ती व स्वच्छतागॄहातील पाण्याच्या व्यवस्थेबाबत
27 28/11/14 शिक्षक स्वाध्याय प्रशिक्षण (दि. 8 ते 10 डिसेंबर 2014) ला उपस्थित राहणेबाबत
28 28/11/14  सर्व शिक्षक / कर्मचा-र्यांनी पॅन कार्ड तात्काळ BC कडे जमा करणेबाबत
29 26/11/14 शिष्यवॄत्ती परिक्षा 2014 निकालपत्राचे वाटप व चालान प्रत जमा करणेबाबत
30 26/11/14 "भुताची शाळा" चित्रपट दाखविणेबाबत
31 26/11/14  (माध्य. शाळा) शालार्थ संबंधी माहिती तक्ते भरुन देणेबाबत
32 25/11/14 (माध्य. शाळा) इंग्रजी विषय शिक्षकांस तात्काळ प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत
33 24/11/14 शालेय विकास आराखडा लवकरात लवकर भरून देणेबाबत
34 24/11/14

सर्व शिक्षक / कर्मचा-यांना सुचना (For Medical Bill & GPF)

33 24/11/14 शालेय पोषण आहार चे देयके सुधारीत दरानुसार तयार करणेबाबत
34 21/11/14 स्वच्छ भारत मिशन राबविल्याचा अहवाल सादर करणेबाबत
35 20/11/14 दि.29.11.2014 ला वक्तॄत्व स्पर्धेत सहभाग घेणेबाबत
36 20/11/14 26 नोव्हेंबर "संविधान दिन" साजरा करणेबाबत
37 18/11/14 देयक लिपीकांसाठी सुचना - लेखा परिक्षण तात्काळ करणेबाबत
38 18/11/14 जनश्री विमा योजनेची CD शेवटची संधी म्हणून दि.21.11.2014 पर्यंत सादर करणेबाबत
39 18/11/14 शुद्धिपत्रक - (माध्य. शाळा) अपूर्व विज्ञान मेळावा दि. 17 ते 23 नोव्हेंबर 2014
40 15/11/14 सर्व शिक्षा अभियान 2013-14 चे लेखापरिक्षण URC कार्यालयात
41 15/11/14 (माध्य. शाळा) अपूर्व विज्ञान मेळावा दि. 17 ते 23 डिसेंबर 2014
42 14/11/14 परीक्षेत बसण्याकरीता परवानगी असल्याचे आदेश
43 14/11/14 " रंगात रंग " जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा - 2014
44 14/11/14 पाणी बिल देयकाच्या भुगतानाबाबत सुचना
45 14/11/14 (माध्य. शाळा)  मुलींसाठी नि: शुल्क मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिनांकात बदल झाल्याबाबत 
46 13/11/14 (माध्य. शाळा) 14 ते 19 नोव्हेंबर पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन राबविणेबाबत प्रशिक्षण
40 13/11/14 14 ते 19 नोव्हेंबर पर्यंत स्वच्छ भारत मिशन राबविणेबाबत
41 13/11/14 14 नोव्हेंबर ''बालक दिन'' साजरा करणेबाबत
42 12/11/14 बाल स्वच्छता मोहिम दि.14 ते 19 नोव्हेंबर 2014
43 12/11/14 चित्रकला स्पर्धेच्या सहभागाबाबत
44 12/11/14 शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करणेबाबत
45 12/11/14 पोस्टर स्पर्धेच्या सहभागाबाबत
46 11/11/14 (माध्य. शाळा) शालेय स्वच्छता अभियानाबाबत माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापकांची सभा.
47 07/11/14 अल्पमुदती प्रशिक्षणाकरीता आपले अधिनस्त  शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
48 03/11/14 (माध्य. शाळा) मुलींना मार्शल आर्ट पाशिक्षण व पदनिहाय खर्चाबाबत
49 30/10/14 शिष्यवॄत्ती परिक्षेचे फ़ोर्म Online भरण्याची Website सुरु झाल्याबाबत व माहितीपत्रक
50 29/10/14  सरदार वल्लभभाई पतेल जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन
51 29/10/14 अल्पसंख्यांक विद्यार्थांची माहिती Online Update करणेबाबत
52 29/10/14 शुद्धीपत्रक - पटपडताळणी 10 ते 12 नोव्हेंबर ला असल्याबाबत
53 29/10/14 Fixed Assets बाबत
54 29/10/14 चावडी वाचन कार्यक्रमाच्या अहवालाबाबत
55 28/10/14 अभ्यास उपयोगी शैक्षणिक तक्ते व  Models ची मागणी नोंदविणेबाबत
56 20/10/14 अस्वच्छ व्यवसाय कामगारांच्या मुलांचे शिष्यवॄत्ती फ़ार्म Online भरणेबाबत
57 09/10/14 इंटरनेट डोंगल परत करणेबाबत
58 08/10/14 गितमंच प्रशिक्षणाबाबत
59 07/10/14 निवडणुकीबाबत पालकाकडुन संकल्प पत्र  भरुन घेणेबाबत
60 01/10/14 सन 2011-12 चे आकस्मिक खर्चाचे लेखा परिक्षण
61 01/10/14 2 Oct 2014 ''स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय'' मोहिम

01 30/09/14 गणित यात्रेत सहभाग घेण्याबाबत.
02 29/09/14 स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मोहिमेची अंमलबजावणी करणेबाबत
03 26/09/14 U-DISE प्रपत्रातील माहिती भरणेबाबत
04 25/09/14 अभिवादन स्पर्धा परीक्षेत विद्यार्थांना सहभागी करणेबाबत
05 25/09/14 स्वतंत्र स्वच्छतागॄह उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र देणेबाबत
06   सन 2013-14 चे लेखापरीक्षण करणेबाबत
07 22/09/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाबाबत सुचना
08 19/09/14 शालेय स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देणेबाबत
09 19/09/14 सशिअ अनुदान - धनादेश उचल करणेबाबत (यादी सोबत संलग्न)
10 17/09/14 पटपडताळणी करीता 30 सप्टेंबर 2014 ची विद्यार्थी संख्या प्रपत्रात सादर करणेबाबत
11 17/09/14 डेंगु मलेरीया संबंधी Video Clip दाखविणेबाबत
12 17/09/14 पाणी स्वच्छता आरोग्य विषयक अभ्यासक्रम राबविणेबाबत
13 17/09/14 शिष्यवॄत्ती व संचमान्यतेसंबंधी माहिती सादर करणेबाबत
14 17/09/14 डेंगु मलेरीया संबंधी Video Clip दाखविणेबाबत
15 12/09/14 विद्यार्थांना शहर बस सवलत पास मिळ्णेबाबत
16 12/09/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विविध प्रकारचे अनुदान
17 12/09/14 (माध्य. शाळा) देयक लिपीकांना देयक बिलासंबंची सुचना
18 12/09/14  स्वतंत्र स्वच्छतागॄहांची सद्यस्थिती अहवाल सादर करणेबाबत
19 08/09/14 (माध्य. शाळा) भुमिका अभिनय स्पर्धा
20 08/09/14 संगणक प्रकल्पाचे नुतनीकरणाबाबत.
21 08/09/14 (माध्य. शाळा) पायाभुत चाचणी साठी येणा-या पथकाला सहकार्य करणेबाबत
22 08/09/14 4 था महा. वित्त आयोगाची माहिती सादर करणेबाबत
23 08/09/14 सैनिक कल्याण निधी जमा करणेबाबत व गणित यात्रा सहभाग
24 07/09/14 (माध्य. शाळा) Digital Education व ले. प. आक्षेप निरसनाबाबत
25 07/09/14 गांधी विचार परिक्षेत विद्यार्थांना सहभागी करण्याबाबत
26 05/09/14 Ethenol बस व्दारा शहरातील स्थळांना भेट देण्याचे शाळानिहाय नियोजन
27 05/09/14 प्राथमिक शिक्षकांसाठी निवड श्रेणी प्रशिक्षण
28 04/09/14 ऊर्जा संवर्धन विषयावरील चित्रकला स्पर्धा चे आयोजन
29 04/09/14 शाळेच्या स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देणेबाबत
30 04/09/14 शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमाबाबत
31 04/09/14 अश्विनी भीडे,शिक्षण सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचा शिक्षक दिना निमित्त संदेश
32 02/09/14 5 सप्टेंबर निमित्त मा. पंतप्रधान यांचे भाषण मुलांना दाखविण्याबाबत
33 01/09/14 माध्यमिक शिक्षकांचे बदली आदेश आणि घड्याळी तासिका शिक्षकांचे नियुक्ती आदेश
34 01/09/14 अभ्यास जत्रा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी बाबत
35 27/08/14 मुख्याध्यापकाच्या अधिकारातील एक स्थानिक सुट्टी घेणेबाबत
36 27/08/14 शिष्यवॄत्ती परिक्षा 2015 बाबत
37 22/08/14 चावडी वाचन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत
38 21/08/14 मुख्याध्यापक (माध्यमिक) सभा दि.22.08.2014
39 21/08/14 सर्व संबंधीतांनी वर्ष 2011-12 चे काटेकोरपणे लेखा परिक्षण करुन घ्यावे
40 21/08/14 दि. 8 सप्टेंबर आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा करणेबाबत
41 21/08/14 स्वच्हतागॄह सद्यस्थीती ची माहिती स.शि.अ. मधे पाठविण्याबाबत
42 16/08/14 वर्ग 5 ते 10 च्या विद्यार्थांसाठी समाज कल्याण कडुन मिळणा-या शिष्यवॄत्तीबाबत
43 16/08/14 बालकुमार साधना अंक 2014 खरेदी करणेबाबत
44 16/08/14 10% महागाई भत्ता वाढ Payment मधे लागू करण्याबाबत (देयक लिपीकांसाठी)
45 16/08/14 माझी शाळा चित्रपट मुलांना दाखविण्याबाबत
46 16/08/14 वित्तीय वर्ष 2011-12 मधील माहिती तात्काळ पाठविण्याबाबत (माध्य. शाळा)
47 11/08/14 चित्रकला व शारिरीक शिक्षकांचे वेळापत्रक पाठविणेबाबत
48 06/08/14 शाळेत नळ लावण्यासाठी झोन कार्यालयाशी संपर्क करण्याबाबत
49 06/08/14 अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिष्यवॄत्ती ची माहिती पाठविणेबाबत
50 06/08/14 आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे फ़ार्म दि 20 आगस्ट 2014 पर्यंत सादर करणेबाबत
51 04/08/14 पटसंख्या व वर्गखोल्यांची विहित नमुन्यात माहिती देणेबाबत (माध्य. शाळेसाठी)
52 02/08/14 शिक्षण विभाग (माध्य.) ची मु.अ. व शिक्षकांची अंतीम सेवाज्येष्ठता यादी (2014)
53 02/08/14 सशिअ चा सन 2012-13 पर्यंतचा अखर्चीत निधी परत करणेबाबत
54 02/08/14  प्लास्टीक मुक्त नागपुर शहर कार्यशाळेत उपस्थीत राहाणेबाबत
55 24/07/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामे तात्काळ पुर्ण करणेबाबत
56 23/07/14 १ महिना पेक्षा जास्त सतत गॆरहजर विद्यार्थांचे दि.१ आगस्ट पासुन विशेष वर्ग घेणेबाबत
57 23/07/14 अंमल कमिशन 2014-15 साठी पटसंख्येसह उपस्थित राहणेबाबत
58 23/07/14 शाळेत अस्लेल्या टेबल चेअर ची माहिती सादर करणेबाबत
59 22/07/14 नुकतेच झालेल्या मिशन परीवर्तन कार्यक्रमाच्या बातमीचे सामुहीक वाचन करणेबाबत
60 22/07/14 जनश्री विमा योजनेचे प्रपत्र लवकरात लवकर जमा करणेबाबत (प्राथ. शाळा)
61 22/07/14 जनश्री विमा योजनेचे प्रपत्र लवकरात लवकर जमा करणेबाबत (माध्य. शाळा)
62 22/07/14 महापौर चषक वंदेमातरम समुह्गान स्पर्धा 2014-15
63 22/07/14 प्रथम संस्थेचे वाचन व लेखन प्रकल्याचे उपयोगीता प्रमाण्पत्र सादर करण्याबाबत
64 21/07/14 प्लास्टीक मुक्त शहर कार्यशाळा
65 21/07/14 सन २०११-१२ चे लेखापरीक्षणासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याबाबत. (फक्त माध्यमिक शाळा)
66 21/07/14 सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी २०१३ संकलनाबाबत
67 21/07/14 गीतमंच स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत
68 21/07/14 विद्यार्थाचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याबाबत
69 15/07/14 माध्यमिक मुख्याध्यापक सभा दिनांक 17.07.2014
70 11/07/14 सन २०११-२०१२ (खर्च व जमा बाजुचे) लेखा परिषण तत्काळ करण्याबाबत
71 09/07/14 विध्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतुकीसंबंधीच्या स्कुलबस धोरणानुसार शाळेत स्कुलबस सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
       

 

 

72 08/07/14 शाळेमध्ये पाण्यासाठी नळ जोडणी करण्यासंबंधी माहिती पाठ्विण्याबाबत
73   सन 2011-12 चे लेखपरीक्षण करुन घेणेबाबत (माध्य. शाळा)
74 08/07/14 परीक्षेला बसण्याच्या परवानगीचे प्रपत्र
75   सेवाजेष्ठता यादीवर आक्षेप घेणेबाबत
76 05/07/14 इयता 9 ते 12 (2013-14) शिष्यवॄत्तीसाठी विहीत नमुण्यात माहिती पाठविण्याबाबत
77 05/07/14 जास्तीची पुस्तके दिलेल्या केंद्रावर परत करण्याबाबत
78 02/07/14 शिष्यवॄत्ती परीक्षा निकाल वेबसाईट वर प्रसिद्ध झाल्याबाबत
79 02/07/14 सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाची Guidlines
80 02/07/14 विद्यार्थाना शाळेत ने-आण करण्यासाठी सुरक्षितता समिती गठीत करणेबाबत
81 02/07/14

वेळापत्रकानुसार स्वाध्यायपुस्तकांचे वाटप इयत्ता 6 ते 8

 
82 01/07/14 माध्यमिक शाळांमध्ये कार्य केलेल्या घड्याळी तासिका शिक्षकांना अनुभवाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत
83 30/06/14 शालेय पोषण आहार योजना सन 2014-15 मध्ये सुरु ठेवणेबाबत
84 25/06/14 RTE Act - 2009 अन्वये अपंग मुलांना आपल्या शाळेत प्रवेश देण्याबाबत
85 25/06/14 मादक पदार्थ सेवन व निषेध दिवस २६ जुन ला साजरा करणेबाबत
86 21/06/14 वर्ग 1 ते 4 (शिक्षक व्यतिरीक्त) या संवर्गातील सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध झाल्याबाबत
87 20/06/14 Minority pre-matric scholarship 2014/15
88 18/06/14 Rewised Rate of Khichadi
89 13/06/14 माध्य. मु.अ. नी सोबतच्या तक्त्यात माहिती भरुन दि.16.6.14 च्या सभेला उपस्थीत
90 13/06/14 देयक लिपीकांना सुचना (GPF काढण्याबाबतचे परिपत्रक)
91 13/06/14 सुरक्षीत वाहन चालविनेबाबत जनजागॄती कार्यक्रमाचे आयोजन
92 13/06/14 SSC - 2014 च्या निकालाबाबत
93 13/06/14 देयक लिपीकांना सुचना (वाहतुक भत्ता वाढीचे परिपत्रक)
94 12/06/14 Performance Audit
95 10/06/14 पुस्तक वितरण वेळापत्रक आणि पुस्तक दिनाबाबत
96 10/06/14  गळती झालेल्या विद्यार्थाची दिलेल्या नमुन्यात त्वरीत माहिती पाठविण्याबाबत
97 07/06/14 नस्ती सादर करण्या्बाबतचे दिशानिर्देश
98 07/06/14 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-उर्दू)
99 07/06/14 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-हिंदी)
100 07/06/14 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - सहा. शिक्षक (माध्यम-मराठी)
19 07/06/14 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सेवाजेष्ठता यादी पद - मुख्याध्यापक
20 05/06/14 वरीष्ठ वेतनश्रेणी / निवड वेतनश्रेणी मिळ्ण्यास्तव करावयाचा अर्ज
21 04/06/14 माध्य. शाळेचे मान्यता नसलेले इयत्ता ५ ते ७ चे वर्ग नजीकच्या प्राथ. शाळांना संलग्न करणेबाबत
22 02/06/14 शाळेत झालेल्या चोरीची दिलेल्या नमुन्यात माहिती पाठविणेबाबत
23 02/06/14 माध्य. विभाग ची मुख्याध्यापक व शिक्षकांची अंतीम सेवाज्येष्ठता यादी
24 31/05/14 शाळेत सेवाजेष्ठ असलेल्या शिक्षकांची यादी
25   माध्य. शाळेची सुरक्षा करण्याबाबत दिशानिर्देश
26 29/05/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
27 29/05/14 Canara Bank मधे सर्व शिक्षा अभियान चे खाते उघडणेबाबत
28 27/05/14 निवडक शाळेच्या मुख्याध्यापकांची सभा दि.29.05.2014
29 19/05/14 माध्य. शाळा - जनश्री विमाबाबत
30 19/05/14 मराठा आरक्षणाची माहिती त्वरीत पाठविण्याबाबत
31 17/05/14 सोबत जोडलेल्या तक्त्यातील माहिती त्वरीत पाठविण्याबाबत
32 16/05/14 शहरबस चा लाभ घेणा-या पासधारक विद्यार्थाची माहिती देणेबाबबत
33 15/05/14  माध्य. शाळा 2011-12 चे (जमा व खर्च) चे लेखापरिक्षण करणेबाबत
34 15/05/14 जिवन शिक्षण मासिकाचे वर्गणीदार होणेबाबत
35   शाळेमध्ये लोकराज्य मासिक सुरु करणेबाबत
36 13/05/14 माध्यमिक शाळेकरीता पद निहाय तरतुद सन 2014-15
37   अपंग विध्यार्थासाठी साहित्य साधने मोजमाप Camp दि.15 आणि 17 मे 2014 ला
38 12/05/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत Uniform Grant
39 09/05/14 स्कुल बस सुरक्षा समितीचे गठन करणेबाबत
40 09/05/14 सुधारित वेळापत्रक - वर्ग ३ री व ४ थी च्या प्रशिक्षाणाबाबत
41   For Teacher's Transfer
42 29/04/14 वर्ग ३ री व ४ थी च्या प्रशिक्षासाठी शिक्षकांची नावे कळविणेबाबत
43   अपंग मार्गदर्शक (Mentor) म्हणुन कार्य करण्यासाठी
44 25/04/14 वेतन देयक Forward करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत
45 24/04/14 1 मे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा वर्धापन दिन साजरा करण्याबाबत
46 23/04/14 उन्हाळी सुटीत संगण्क प्रयोगशाळा सुरु ठेवणेबाबत
47 23/04/14 महत्वाची सुचना - गोपनिय अहवालाबाबत
48   उन्हाळी सुटीत मुख्यालय सोड्ण्याच्या परवानगीबाबत
27 22/04/14 सर्व देयक लिपीकांची वेतन विलंबाबाबत सभा दि.24.04.14
28 17/04/14 1 मे महाराष्ट्र दिनी सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणेबाबत
29 16/04/14 सत्र 2011-12 वर्ग 9 ते 12 शिष्यव्रुत्ती वाटप यादी तात्काळ सादर करणेबाबत
25 11/04/14 “kS{kf.kd rDrs rFkk fo|kFkhZ izxrh mpy dj.ksckcr-
26 11/04/14 fuEufy[khr f”k{kdkaps@deZpkjh ;kaps “kkykFkZ QkWeZ dk;kZy;kl Rofjr lknj dj.;kckcr-
27 07/04/14 ग्रिष्मकालिन क्रिकेट शिबीर दि.16.4.14 ते 31.5.14
28 07/04/14 स्मरणपत्र - माध्य. शाळा लेखापरीक्षण संबंधी माहिती सादर करणेबाबत
29 04/04/14 माध्यमिक शाळेसाठी पुस्तकांची मागणी व आयकर कपात विवरण पत्राबाबत
30 02/04/14 सावित्रीबाइ फ़ुले शिक्षक पुरस्कार प्रस्ताव प्रपत्र
21 01/04/14 मिशन परीवर्तन गौरव कार्यक्रम स्थगितीबाबत
19 29/03/14 निकामी / दुरुस्त होणारे साहित्याची यादी तात्काळ कळविणेबाबत
20 27/03/14 इ. ९ - १२ वी च्या विद्यार्थांचे शिष्यव्रूत्ती फ़ार्म भरण्याची Excel File
20 27/03/14 इ. ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थांचे शिष्यव्रूत्ती फ़ार्म पाठविणेबाबत
21 27/03/14 मिशन परीवर्तन कार्यक्रमात उपस्थीत राहाणेबाबत
22 26/03/14 मुलीं करीता तक्रार पेटी या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन
23 14/03/14 इ. ९ वी व इ. १० वी मुलांसाठी शिष्यव्रुत्ती बाबत
24 14/03/14 शिष्यव्रुत्ती परीक्षा २०१४ च्या तारखेत बदल झाल्याबाबत
25 13/03/14 माध्यमिक शाळा लेखापरीक्षण संबंधी माहिती सादर करणेबाबत
20 12/03/14 व्दितीय सत्र परीक्षा २०१४ वेळापत्रक व परीक्षेसंबंधी महत्वाच्या सुचना
21 10/03/14 आपली सुरक्षा आपल्या हाती प्रदर्शनी दि.०९.०३.१४
22 04/03/14 जागतिक महिला दिनी पुरस्कारासाठी उल्लेखनिय कार्याची माहिती देनेबाबत
23 03/03/14 इयत्ता ९ व इण् १० च्या मुलांसाठ शिष्यव्रुत्ती संबंधी महत्वपुर्ण सुचना
24 03/03/14 आपले शाळेतील शिक्षकांची माहिती विहीत प्रपत्रात पाठविणेबाबत
25 21/02/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाबाबत
26 20/02/14 स.शि.अ. अंतर्गत मोफ़त पाठ्यपुस्तकासाठी मागणी पाठविनेबाबत
27 20/02/14 सुट्टीचे परीपत्रकासंबंधी शुद्धीपत्रक
28 18/02/2014 सर्व मनपा शाळेसाठी सुट्टीचे परीपत्रक
29 14/02/14 अत्यंत महत्वाचे - देयक लिपीकांना तात्काळ भेटून आवश्यक माहिती देणेबाबत
27 14/02/14 माध्यमिक शाळा मु.अ. ची सभा दि.१५.२.१४
28 13/02/14 पोलीओ रविवार २३ फ़ेब्रुवारी २०१४ ला शाळा सुरु ठेवणेबाबत
29 13/02/14 सर्व शिष्यवृत्ती ची बॆक माहिती ओनलाईन अपडेट करणेबाबत
30 11/02/14 अपंग मार्गदर्शक म्हणुन एका स.अ. ची निवड करणेबाबत
31 10/02/14 सशस्त्र ध्वजदिन निधी २०१३ संकलनाबाबत
32 06/02/14 अंशकालिन निदेशकाची माहिती पाठविणेबाबत
33 06/02/14 डाक चपराशी/चपराशी यांचे शाळेत समायोजन.
34 06/02/14 निवडणुक आयोगाच्या स्विप.२ अंतर्गत पालकांचे संकल्प पत्र भरुन पाठविणेबाबत
35 03/02/14 अल्पसंख्याक शिष्यवत्ती बैंक तपशिल अद्यावत करणेबाबत
36 03/02/14 जलदुत चित्रकला स्पर्धा.
37 29/01/14 हस्तमूद्रा प्रात्यक्षिक कार्यक्र्मासाठी संबंधित प्रतिनीधींना
38 27/01/14 भटक्या जमाती मूलाची नावे कळविणेबाबत.
39 27/01/14 दि. २९.१.१४ ला चित्रकला शिक्षकाची कार्य़शाळा.
40 23/01/14  गणराज्य दिनासाठी बिस्कीट वाटप दि.२४.१.१४ ला.
41 22/01/14 गणराज्य दिनाचे उत्साहाने आयोजन करणेबाबत.
42 17/01/14 आदेश क्र. १४७९/शि.वि. दि. १०/०१/२०१४ चा सिक्युरेटी गार्ड्स
43 15/01/14 शाळेमध्ये रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्याबाबत
44 13/01/14 ऊर्जा बचत संकल्प व संकल्पपत्र भरुन देण्याबाबत.
45 11/01/14  आपल्या शाळेतील कार्यरत खाजगी सुरक्षा रक्षकाऎवजी शाळेतील चपराशी/चौकीदार यांच्या सेवा सुरक्षा रक्षक म्हणून घेण्याबाबत.
46 11/01/14  शालेय पोषण आहार योजना २०११-१२ मानधन राशी वितरणाबाबत.
47 09/01/14 प्राथमिक शिक्षकाचे निवड्श्रेणी प्रशिक्षण.
48 09/01/14 दि.१९ जानेवारी २०१४ पल्स पोलीओ अभियानाबाबत.
49 09/01/14 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधकामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत.
50 08/01/14 ऊर्जा बचत संकल्प व संकल्पपत्र भरुन देण्याबाबत.
51 08/01/14 चित्रकला स्पर्धेत विद्यार्थिन्ना सहभागी करणेबाबत.
52 07/01/14 वृक्ष लागवडीचा अहवाल त्वरित सादर करणेबाबत.
53 03/01/14 दि ३ ते २६ जानेवारी २०१४ पर्यंत लेक शिकवा अभियान राबविण्याबाबत .
54 03/01/14  ७ जानेवारी २०१४ अखिल भारतीय शिक्षक दिन कार्यक्रमास उपस्थित राहानेबाबत.
55 31/12/13 शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१४ करिता बसलेल्या विध्यार्थाची यादी तपासण्याबाबत.
56 27/12/13 शिक्षण सप्ताह पुढील आदेशापर्यत पूढे ढकलण्याबाबत.
57 24/12/13

 

Bal Shikshan Haq Kayda 2009, SSA. Making of Bugdet of year 2014-15

58 20/12/13  HighSchool HM Meeting on 21.12.2013.
   59 18/12/13  शिक्षण सप्ताह २०१३-१४ अंतर्गत विविध स्पर्धा राबविण्याबाबत.पाठविण्याबाबत.
60 16/12/13  लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांची माहिती पाठविण्याबाबत(Annexture-1)
54 16/12/13  लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांची माहिती पाठविण्याबाबत
55 13/12/13 वित्त विभागाचे विद्युत बिलासंबंधी परिपत्रक.
56 12/12/13

जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा दिनांक २५ दिसे. 2013

57 03/12/13  म.न.पा. शिक्शक पूरस्कार साठी दि.०५.१२.१३ रोजी उपस्थीत राहानेबाबत
58 03/12/13  Letter of Permission for Education.
59 02/12/13 To Attend Nirbhaya Beti Training and Marshal Art Training
60 30/11/13 To Attend Lead Poison Avairness Programme on 6.12.13.
61    किशोरी उत्कर्ष मंच च्या सभेस उपस्थित राहण्याबाबत.
62 28/11/13 गांधी विचार परीक्षा दिनांक ३०.११.२०१३ बाबत.
63 26/11/13 Inspire Award साठी नामांकन प्रस्ताव सादर करणेबाबत
64 261/13 शालेय पोशन आहार अतर्गत विद्यार्थि याना Micronutrient Syrup चे वाटप.
65 22/11/13 अपूर्व विज्ञान मेळावा दिनांक २७ ते १ डिसेंबर 2013.
66 20/11/13 २६ नोव्हेंबर ला संविधान दिनी संविधान उद्देशिकेचे वाचन व विविध स्पर्धेचे आयोजन करणेबाबत.
67    शिक्षकानकडूनशालेयव्यवहारासाठीमाहितीसंप्रेषणअभ्यासक्रमसाठीअर्जमागनेबाबत.
68   माध्यमिक शाळेकडून विविध विषयाची माहिती मागनेबाबत
69 29/10/13 मिशन परिवर्तन प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल.
37 24/10/13 शिक्षण विभाग (माध्यमिक) ची मुख्याध्यापक व शिक्षकांची अंतीम सेवाज्येष्ठता यादी
38 24/10/13

प्राथमिक शाळेतील मुलां साठी प्रोटीन पावडर वाटपासंबंधी

39 19/10/13 १० टक्के महागाई भत्ता संबंधी परिपत्रक.
40 19/10/13 माध्यमिक शाळांचे २००९-१० चे व्यय लेख परीक्षण त्वरित करणेबाबत
41 30/09/13 शिक्षकांच्या पाल्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी आर्थिक मदत
42 30/09/13 ३९ वे जिल्हा स्तरीय व राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१३-१४
43 30/09/13 बालकुमार साधना दिवाळी अंक - २०१३ च्या प्रती खरेदी करणेबाबत
44 30/09/13   "स्वच्छ नागपूर, सुंदर नागपूर " योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत
   45 30/09/13 जनश्री विमा योजना बाबत माहिती भरण्यासाठी पुरक तयार नमुने (Formats)
46 21/09/13  कार्यालयीन आदेश
47 19/09/13  दि. ३०सप्टेंबर २०१३ च्या इयत्ता निहाय विद्यार्थी संख्या पटपडताळणी करीता विद्यार्थ्यांचे हाजरी रजीस्टर सादर करण्या बाबत.
48 03/09/13  मिशन रेबीज उपक्रमाबाबत निवडक शाळांमध्ये मार्गदर्शनाबाबत
49 03/09/13

  स्वाईन फ्लू संदर्भात

50 30/08/13      

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

अधिनियम- 2009 (RTE -2009) चीप्रत

51 23/08/13      

"ईद मिलन" कार्यक्रमाकरिता उर्दू माध्यमाच्या

सर्व शाळांतील शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याबाबत.

 

Sl.No Notice Number Download Description
01 28/05/15 Class 3 Seniority
02 28/04/15 Notice
03 27/04/15 Gradation List of Class-2
04 27/04/15 Gradation List of Class-1
05 13/02/15 Mahitice aadhikar
06 07/02/15 Common List Class IV
06 07/02/15 Final Gradation List Class 10th and 12th
07 26/12/14 Shram Anukampa list 250
08 26/12/14 Class 4 Common  Provitional List
09 26/12/14 Provitional List of Class 10th & 12th
10 18/11/14 Class - 3 Final Gradation List 
08 01/11/14 Mahatma Gandhi Jayanti
09 08/08/14 SENIORITY LIST AS ON 01/06/2014 for the Post of GRADUATE JR. ENGINEER ( AE II )
10 24/06/14      Provisional GRADATION LIST CLASS - 4 
11 09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS - 3 (1.1.2014) (1)
11 09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS-2(1.1.2014)
10 09/06/14 Provisional GRADATION LIST CLASS-1 (1.1.2014)
11 25/02/014 Skill Training for Employment Promotion Amongst the Urban Poor (STEP UP)
12 19/11/13 Gradation List For Class 1
13 19/11/13 Gradation List For Class 2
14 22/10/13 Final Gradation List for LDC 
15 30/09/13 FINAL Gradation List SGC RI and Comman
16 16/08/13 Contact List for NMC Officers
17 14/08/13 Lokshahi Day Complaints
17 14/08/13 List of Handicapped officers/employees which has been  provided with instruments/appliance/vehicles
18 14/08/13 Vacant postion 31 07   2013
19 14/08/13 Vacant postion 31  03   2013
20 14/08/13 Retiredment List
16 14/08/13 Establishment Schedule  2012-II
13 13/08/13 RTI  Information
14 13/08/13 Deligation and Circular
15 13/08/13 Vehicle List
17 12/08/13 Security Gaurd List
18 31/07/13 Final_Gradation_List_udc_jr_inspecto
19 28/05/13 Guide Line For Application For Contractor Registration
20 02/05/13 Final Gradation List For The Post of SDO,SDE,Asst.Engineer(Civil)
21 05/04/13 Gradation List For Class 4
22 18/03/13 Nagarikanci Sanad Department wise list
23 06/03/13 Provisional Gradation List
24 01/03/13 Waiting List of 181 Eligible Candidates on Compensatory Basis
25 002 Seating Arrangement of Written Examination
26 001 लेखी परीक्षेतील प्रश्नांची संख्या व परिक्षेचा कालावधी

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 03/02/16 Town Planning RTI
02 02/03/13 Town Planning EP Report

03 02/03/13 Town Planning Nagpur Development Plan

04 02/03/13 Town Planning Development Control Regulation

05 01/03/13 Town Planning List of Regulation Sites of DP

06 25/02/13 Town Planning                     Development Plan of Nagpur

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 19/03/13 Enviromental Report Nagpur City Enviromental Report

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 RTI PENCH PROJECT CELL Information Under Session 4
01 NMC/PPC/EE(PPC)J32/2012 PENCH PROJECT CELL Additional Clarification/comments to bidders query dt.20-04-2012 for providing Sewerage effluent Treatment for reuse by potential customers in Nagpur A PPP/DBFOT Project ( Augmentation to existing 100 MLD at Bhandewadi to 200 MLD

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 29/01/13 e-Advertisement Empanelment of advocates for conducting cases before various court of justice,court of law,competent authorities,quasi-judicial authorities,to protect the interest of Nagpur Muncipal Corporation, Nagpur
 

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 30/11/15 RTI RTI
02 25/08/14 Public Health Regarding POP Ganeshji's Murti
03 24/10/13 Public Health Load Commitee Recommendation Seniority List of Safai Mazdoor.
04 19/02/13 Public Health Nurse Selection List For The Post of Nurse Midwise

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 03/11/15 Water Works Water Works Dept. Self Disclosur Information- Right to Information
02 04/05/13 Water Works Bylaws
03 19/08/13 Water Works Bylaws
04 05/12/13

WaterWorks

Corrigendum

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 14/08/14 Public  Works
ROADS TO BE MAINTAINED BY VARIOUS AUTHORITES IN 
NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION LIMIT.
 
02 21/11/13 Public  Works e-tender
03 16/04/14   The Cable Duct Guidelines(2013)

 

Sl.No Notice Number Notice Title Description Download
01 31/10/15 ESTATE  SHORT NOTE
 
02 31/10/15 ESTATE DUTY
03 31/10/15 ESTATE POLICY-MANDAP
04 31/10/15 ESTATE The Outdoor Advertising Policy 2001 (2010)
05 31/10/15 ESTATE ESTABLISMENT
06 31/10/15 ESTATE Details of Officer and Employees
07 31/10/15 ESTATE THRAW-336- 001
08 31/10/15 ESTATE DELEGATION OF POWER- 001

 

 

 

 

 


AllVideoShare

Last Updated

Saturday 21 July 2018

Poll

How do you rate the new NMC site?
 


Copyright © 2018 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us